Rezumatul cărţii ”Relaţii politice bulgaro-române (1944 – 1989)”

Cartea a fost tiparită în iulie 2020 (foto: Podul Prieteniei)

Autorul cercetării – Spaska Şumanova a acordat acest rezumat cititorilor blogului Podul Prieteniei. Rezumatul poate fi descarcat şi în format .pdf de la pagina blogului pentru e-cărţi.

Dezvoltarea relațiilor politice bulgaro-române din perioada 1944–1989 a fost influențată de factori multipli. Fără îndoială, plasarea Bulgariei și a României în sfera de influență sovietică la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a determinat (și) impunerea unui regim politic în aceste țări, respectiv socialismul de tip sovietic. Partidul comunist, factorul central decizional pentru sistemul politic de stat instituit, definește obiectivele, stabilește sarcinile, direcționează procesele și oferă o evaluare a rezultatelor obținute în toate domeniile vieții publice din țară, precum și în sfera politicii externe și a activității internaționale. Prin urmare, relațiile bilaterale dintre Bulgaria și România depindeau direct de partidele comuniste aflate la conducere, iar, într-o etapă ulterioară, acestea au fost ombilical legate și de percepțiile sau nemulțumirile personale ale liderilor de partid și de stat din cele două țări vecine.

Continue reading “Rezumatul cărţii ”Relaţii politice bulgaro-române (1944 – 1989)””

Резюме на книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)”

Книгата излезе през юли 2020 г. (снимка: Мостът на приятелството)

Авторът на изследването – Спаска Шуманова предостави това резюме специално на читателите на блога “Мостът на приятелството”. То може да бъде свалено в .pdf формат от страницата на блога за електронни книги.

Различни са факторите, които оказват влияние върху развитието на отношенията между България и Румъния след Втората световна война. Обстоятелството, че те имат обща граница определя и непосредствените контакти във времето, белязани от моменти на сближаване и противопоставяне между тях. Без съмнение важно значение има попадането на двете страни в съветската сфера на влияние в края на войната, предопределящо и налагането в тях на политически режими от типа на съветския социализъм. Комунистическата партия, придържаща се към постулатите на марксистко-ленинската идеология, заема централно място в установената държавно-политическа система и определя целите, поставя задачите, ръководи процесите и дава оценка на постигнатите резултати във всички сфери на обществения живот в страната, както и в областта на външната политика и международната дейност. В този смисъл осъществяването на двустранните отношения между България и Румъния е зависимо от ръководните комунистически партии, а на по-късен етап – и от личните симпатии или антипатии на партийните и държавни ръководители на двете съседни страни. Принадлежността им към създадения Източен блок определя характера на техните взаимоотношения, въздействие върху които оказват проблемите и кризите, съпътстващи развитието на социалистическата общност през втората половина на ХХ век. Определящо влияние оказват и промените в отношенията между оформилите се след Втората световна война Източен и Западен блок, движещи се между крайното противопоставяне и опитите за преодоляване на противоречията чрез търсене на взаимноприемливи решения по острите конфликти, съществуващи между тях. 

Continue reading “Резюме на книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)””

25 de ani fără Emil Cioran

Una dintre cărţile lui Emil Cioran, tradusă în limba bulgară de Ognean Stamboliev (foto: Ognean Stamboliev)

Privire retrospectivă asupra vieţii geniului nihilismului

Ognean Stamboliev

Acest text este acordat blogului ”Podul Prieteniei” de traducătorul literaturii române în limba bulgară Ognean Stamboliev.

Un măreț dezrădăcinat, gânditor și moralist, Emil Cioran (1911-1995) a fost ultimul scriitor legendă. A fost unul dintre cei trei giganți din diaspora românească – alături de Eugen Ionesco, tatăl teatrului modern şi Mircea Eliade – filosoful şi istoricul religiilor. Evitând onorăriile şi atenţia publică, Cioran a reuşit să-şi păstreze misterul. Nici măcar nu depună vreun efort să corecteze inadvertențele, pe care enciclopediştii deseori le comiteau atunci cand venea vorba despre el.

Continue reading “25 de ani fără Emil Cioran”

25 години без Емил Чоран

Една от книгите на Емил Чоран в превод на Огнян Стамболиев (снимка: Огнян Стамболиев)

Завръщане към живота на гения на нихилизма

Огнян Стамболиев

Този текст е предоставен на блога „Мостът на приятелството“ от преводача на румънска литература на български Огнян Стамболиев.

Велик безродник, мислител, моралист Емил Мишел Чоран (1911- 1995 г.) беше последният писател-легенда. Беше единият от тримата от великата румънска диаспора, заедно Йожен Йонеско, бащата на модерния театър, и Мирча Елиаде, философът и историкът на религиите. Като отбягваше прожекторите и пренебрегваше почестите, Чоран успя да съхрани своята загадъчност. Дори не си правеше труда да коригира неточностите, които енциклопедиите и справочниците редовно допускаха по негов адрес…

Continue reading “25 години без Емил Чоран”

The book „Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)” can be bought in Bulgaria

The volume represents the soft cover version of Spaska Shumanova’s Ph.D. work, which she defended in October 2019 in the University of Veliko Tarnovo (photo: The Bridge of Friendship)

Its author – the historian Spaska Shumanova contributes significantly to the understanding of the bilateral relations in the second half of the 20th century

Vladimir Mitev

It is rare that in-depth studies on the bilateral relations are published in Bulgarian-Romanian space. There is an evident deficit of experts, who combine curiosity towards neighbour and towards the relations with it and professionalism and systemic approach in their studies. This void is being filled now by the historian Spaska Shumanova with her freshly-published book “Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)”.

Continue reading “The book „Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)” can be bought in Bulgaria”

Cartea ”Relaţii politice bulgaro-române (1944-1989)” se vinde deja în Bulgaria

Cartea reprezintă o teză de doctorat apărată în octombrie 2019 la Universitatea din Veliko Târnovo (sursă: Podul Prieteniei)

Autorul ei – istoricul Spaska Şumanova, a adus o contribuţie valoroasă la înţelegerea relaţiilor bilaterale din cea de-a doua jumătate a secolului XX

Vladimir Mitev

În spaţiul intelectual româno-bulgar rar sunt editate studii aprofundate despre relaţiile bilaterale. Există un deficit evident al specialişilor, care îmbină curozitatea față de vecini şi față de relaţia cu aceștia şi profesionalism şi sistematizare în cercetare. Acest spaţiu gol, la nivel de expertiză, este completat de istoricul Spaska Şumanova şi de cartea ei recent tiparită ”Relaţii politice româno-bulgare (1944-1989)”.

Continue reading “Cartea ”Relaţii politice bulgaro-române (1944-1989)” se vinde deja în Bulgaria”

Книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)” вече се продава в България

Книгата представлява докторантско изследване, защитено през 2019 г. във Великотърновския университет (снмика: Мостът на приятелството)

Авторът й – историкът Спаска Шуманова, прави особено ценен принос за разбирането на двустранните отношения през втората половина на ХХ век 

Владимир Митев

В българо-румънското пространство рядко се публикуват задълбочени изследвания на двустранните отношения. Явен е недостигът на специалистите, които съчетават любопитство към съседите и към отношенията с него с професионализъм и системност в проучванията. Именно тази празнина на нивото на експертизата запълва историкът Спаска Шуманова със своята новоизлязла книга “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)”. 

Continue reading “Книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)” вече се продава в България”

Eleonora Ivanova: We never ceased to support the Bulgarian and Romanian firms during pandemics

The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry was established in 2003 (photo: The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry)

Interview with the executive director of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry on the influence of the present crisis on Bulgarian-Romanian economic relations, on the social-economic measures against the crisis of the governments of these two countries and on the infrastructural connectivity between them

Vladimir Mitev

Eleonora Ivanova – executive director of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry is related to the chamber since its foundation in 2003, when 30 leading Bulgarian and Romanian companies recruited her as an expert. She had to help with the institutional establishment of the specialised employers’ organisation. She became the executive director of the chamber immediately after its establishment. Over the years she laboriously expanded the team and the activity of the Chamber, transforming it into a recognised business community.

Eleonora Ivanova obtained a M.A. in Finance and Banking from the Economic Academy of Svishtov, and later specialised Finance and Managerial accounting in the University of Wales, Great Britain. She has a five-year professional experience in banking and over 20 years as a consultant in business development. In the present she manages successfully her own consulting company.

Continue reading “Eleonora Ivanova: We never ceased to support the Bulgarian and Romanian firms during pandemics”

Eleonora Ivanova: În timpul pandemiei n-am încetat să susţinem firmele din Bulgaria şi România

Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română a fost infiinţat în anul 2003 (foto: Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română)

Interviu cu directorul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română despre influenţa crizei actuale asupra relaţiilor economice româno-bulgare, despre măsurile socio-economice ale ambelor guverne şi despre conectivitatea de infrastructură între ambele ţări

Vladimir Mitev

Relația între Eleonora Ivanova şi Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română datează încă de la înființarea acestei instituții, în anul 2003, când 30 de firme de seamă din Bulgaria şi România au recrutat-o ca expert. Sarcina Eleonorei Ivanova a fost să ajute la crearea și sprijinirea unei organizaţii parteneriale specializată. Imediat după infiinţarea camerei ea devine directorul executiv. În cursul anilor echipa camerei şi activitatea camerei cresc constant, câștigându-și popularitatea în cadrul comunității de afaceri. Eleonora Ivanova a absolvit un masterat de finanţe şi afaceri bancare la Academia de Studii Economice din Sviştov, iar apoi s-a specializat în finanţe şi contabilitate managerială la Universitatea din Ţara Galilor, Marea Britanie. Are experienţă profesională de cinci ani în domeniul bancar şi peste 20 ani ca consultant pentru dezvoltarea afacerilor. În present manageriază cu succes o companie proprie de consultanță.

Continue reading “Eleonora Ivanova: În timpul pandemiei n-am încetat să susţinem firmele din Bulgaria şi România”

Елеонора Иванова: По време на пандемията не спряхме да подкрепяхме фирмите от България и Румъния

Българо-румънската търговско-промишлена палата съществува от 2003 г. насам (снимка: Българо-румънска търговско-промишлена палата)

Интервю с изпълнителния директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата за въздействието на сегашната криза върху българо-румънските икономически отношения, за взетите от правителствата на двете страни социално-икономически мерки и за инфраструктурната свързаност между тях

Владимир Митев

Елеонора Иванова – изпълнителен директор на Българо-румънска търговско-промишлена палата е свързана с палатата от самото й създаване през 2003 г., когато 30 водещи български и румънски компании я привличат като експерт, със задачата да помогне за създаването и институционалното укрепване на специализираната партньорска организация, като веднага след учредяването става неин изпълнителен директор. През годините неуморно разширява екипа и дейността на Палатата като постепенно я превръща в разпознаваема бизнес общност. Елеонора Иванова е завършила магистратура по Финанси и банково дело в Стопанската академия в гр. Свищов, като впоследствие специализира финанси и управленско счетоводство в Университета на Уелс, Великобритания. Има пет години професионален опит в банковата сфера и над 20 години като консултант бизнес развитие. В момента успешно управлява и собствена консултантска компания.

Continue reading “Елеонора Иванова: По време на пандемията не спряхме да подкрепяхме фирмите от България и Румъния”