Bulgaria and Russia – what do Romanians don’t understand?

bulgaria-700x350 (1)
Monument of Soviet soldiers (photo: Pixabay, CC0)

The political lobbies of Bulgaria manipulate the Romanian public opinion without restraint, as they try to integrate it in their internal political fight. Romanians will expand their spiritual territory when they manage to see in Bulgarians more than “Russian agents”

Vladimir Mitev

This article was published on 14 February 2020 at the Romanian section of the site “The Barriacde”. 

The elections of presidents Rumen Radev in Bulgaria and Igor Dodon in the Republic of Moldova coincided with the publication of an article and map in Romanian media, which was widely read all over Romania the day after voting – 14 November 2016. On the map, Romania was coloured in blue, while all the other countries were painted red – symbolic of Russian influence. Even Ukraine was painted in red, but it was noted that it has conflict with Moscow. “MAP Romania, ever more caught in Russia’s claws: Moldova and Bulgaria have elected pro-Kremlin presidents, who join the leaders of Hungary, Serbia, the Czech Republic and Slovakia, said the article at Hotnews.

When I read such articles I always wonder how supposed Bulgarian Russophilia, apparently impossible to uproot, comes together with Bulgarian belonging to NATO and the EU. Don’t our Western partners know that we are all agents of Putin? Why did they allow us to enter these integrationist structures, when our primary loyalty is with a country from outside the Euroatlantic community?

Continue reading “Bulgaria and Russia – what do Romanians don’t understand?”

Bulgaria şi Rusia – ce nu înţeleg românii?

bulgaria-700x350 (1)
Monument al soldaţilor sovietici (foto: Pixabay, CC0)

Lobby-urile politice din Bulgaria manipulează opinia publică românească fără scrupule, încercând să o folosească în lupta lor de politică internă. Românii îşi vor lărgi perspectiva doar dacă vor reuși să vadă în vecinii lor bulgari ceva mai mult decât ”agenţii Rusiei

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 14 februarie 2020 pe secţia românească a site-ului Baricada.
Alegerea preşedinţilor Rumen Radev în Bulgaria şi Igor Dodon în Republica Moldova a fost însoţită de publicarea unui articol şi a unei hărți în presa din România care au fost văzute în întreaga țară în ziua după alegerile prezidențiale din data de 13 noiembrie 2016. Pe acea hartă România a fost colorată cu albastru, iar toate celelalte ţări cu roşu, un simbol al influenţei ruse. Chiar și Ucraina a fost colorată cu roşu, deși s-a scris totuși că Ucraina se află într-un conflict cu Moscova. ”HARTA Romania, prinsa tot mai strans in clestele Rusiei: Moldova si Bulgaria si-au ales presedinti pro-Kremlin, care se alatura liderilor din Ungaria, Serbia, Cehia si Slovacia”, clama titlul articolului din Hotnews.
Citind asemenea articole m-am mirat mereu cum se poate ca presupusa rusofilie bulgărească, percepție aproape imposibil de combătut, să meargă mână în mână cu apartenența Bulgariei la NATO şi UE. Oare partenerii occidentali nu ştiu că aici în Bulgaria suntem cu toţii agenţi ai lui Putin? De ce ne-au dat permis să intrăm în structurile lor de securitate, dacă loialitatea noastră principală este către un stat care se află în afara și uneori chiar în opoziție față de comunitatea euroatlantică?

Continue reading “Bulgaria şi Rusia – ce nu înţeleg românii?”

България и Русия – какво не разбират румънците?

bulgaria-700x350 (1)
Паметник на съветски войници (снимка: Pixabay, CC0)

Българските политически лобита безскрупулно манипулират румънското обществено мнение, опитвайки се да го впрегнат в своята вътрешнополитическа борба. Румънците ще разширят духовната си територия, когато видят в българите нещо повече от „агенти на Русия“

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 14 февруари 2020 г. на румънската секция на сайта “Барикада”. 

Избирането на президентите Румен Радев в България и Игор Додон в Република Молдова бе съпроводено с една статия и с една карта в румънските медии, които обиколиха страната, в деня след вотовете – 14 ноември 2016 г. На картата Румъния бе в синьо, а всички съседни страни в червено – символ на руското влияние. Дори Украйна бе в червено, като все пак бе уточнено, че страната се намира в конфликт с Москва. „КАРТА. Румъния, хваната все по-здраво в клещите на Русия: Молдова и България си избраха про-кремълски президенти, които се присъединяват към лидерите на Унгария, Сърбия, Чехия и Словакия“, гласеше заглавието на статията в Hotnews.

Четейки подобни статии винаги съм се чудел как предполагаемата българска неизкоренима русофилия се връзва с принадлежността на страната към НАТО и ЕС. Не знаят ли нашите западни партньори, че всички тук сме агенти на Путин? Защо те са ни пуснали в своите интеграционни структури, ако нашата основна лоялност е към страна вън от евроатлантическата общност?

Continue reading “България и Русия – какво не разбират румънците?”

How does the economy explain the political changes in Romania?

sibiu-700x350
Sibiu is an example for the Romanian economic sucess in the recent years (photo: Pixabay, CC0)

The depletion of social democrat’s model for growth through higher income and consumption and the fears for fall in demand in Germany and the EU came together with the National Liberal Party’s taking over of power

Vladimir Mitev

This article was published on 14 February 2020 on page 23 of the issue N7 of the newspaper “The Bulgarian Army”. 

Orban fell. Long live Orban!

This is the shortest way of telling what happened in the beginning of February in Romania. Ludovic Orban lost the confidence vote on 5 February 2020, after the oppositional social democrats together with the party of the ethnic Hungarians took down the Orban government. The Romanian Orban however continues to be alive politically, not only because he still governs as caretaker prime minister. He also received from the president and party comrade Klaus Iohannis mandate for formation of a new government. Orban proposed the same minister at the same positions, copy-pasting the cabinet, with which he governed for three months.

Continue reading “How does the economy explain the political changes in Romania?”

Cum economia explică schimbările politice din România?

sibiu-700x350
Sibiu este o vitrină a dezvoltării economice din România în ultimii ani (foto: Pixabay, CC0)

Epuizarea modelului socialdemocraţilor de creştere economică prin venituri mai mari şi fricile produse de scăderea cerinţelor pe piețele din Germania şi UE au fost însoţite de preluarea puterii de către PNL

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 14 februarie 2020 pe pagina 23 al numărului cel de al 7-lea al ziraului ”Armata Bulgărească”.

Orban a căzut. Trăiască Orban. Cam aşa poate fi redat ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii februarie din România. Ludovic Orban a pierdut moţiunea de cenzură din 5 februarie 2020, după ce socialidemocraţii, aflaţi în opoziţie, împreună cu uniunea maghiarilor au înlăturat guvernul lui. Orban al României însă continuă să fie viu politic, nu doar pentru că mai conduce ca premier demisionat. El a primit de la preşedintele si colegul de partid Klaus Iohanns mandat pentru formarea unui nou guvern. Dar a propus aceiaşi miniştri și pe aceleaşi poziţii de pe care au condus timp de trei luni.

Continue reading “Cum economia explică schimbările politice din România?”

Как икономиката обяснява политическите промени в Румъния

sibiu-700x350
Сибиу е една от витрините на румънското икономическо развитие от последните години (снимка: Pixabay, CC0)

Изтощаването на модела на социалдемократите за растеж чрез по-високи доходи и потребление бяха съпроводени с овладяването на властта от Националнолибералната партия

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 14 февруари 2020 г. на 23 страница в брой 7 на вестник “Българска армия”.

Орбан падна. Да живее Орбан!

Така може да се предаде случилото се в Румъния. Лудовик Орбан загуби вота на доверие на 5-и февруари, след като социалдемократите в опозиция заедно с партията на етническите унгарци катурнаха кабинета му.

Румънският Орбан обаче продължава да е жив политически, не само защото управлява като премиер в оставка. Той получи от президента Клаус Йоханис, негов съпартиец, мандат за съставяне на ново правителство. И предложи същите министри на същите постове, с които управлява 3 месеца в мандата си.

Continue reading “Как икономиката обяснява политическите промени в Румъния”

Orban cabinet’s fall shows again how “picturesque” is Romanian politics

ludovic-orban-700x350
Ludovic Orban (photo: YouTube)

The screen writers of the TV series “Game of Thrones” have things to learn from Romanian politicians

Vladimir Mitev

This article was published on 10th February on the site of the Bulgarian daily newspaper ”Word”. 

Romanian politics has always excelled in its vitality. There is always something going on there – unions, divisions, agreements, cohabitations between political leaders and parties. That is why the fall of Ludovic Orban’s government, followed by the nomination of the same man by the president Klaus Iohannis for future prime minister, should not surprise anyone. There is even a political joke circling around Facebook. The people from the National Liberal Party (PNL) say: “We propose Orban for prime minister”. Somebody asks them why. “In order not to vote for him”, says the answer.

Continue reading “Orban cabinet’s fall shows again how “picturesque” is Romanian politics”