Gospodinov or the Art of Balkan Melancholy

Aurelian Giugăl (source: YouTube)

A review of the novel The Physics of Sorrow, published in 2021 in Romanian in translation by Catalina Puiu

Aurelian Giugăl

In the third month of autumn, sometime in November 2021, quotes from Georgi Gospodinov’s The Physics of Sorrow appeared in Romanian online social media? (Facebook). A literary critic (or something like that) expressed thoughts about the writer’s puberty and the somewhat intimate relationship between adolescent events and political ones (it so happens that right after the author’s first kiss with a girl Brezhnev died). Another quotation, taken from the novel by a university professor, refers to the year 1952, when, at some anniversary of the University of Frankfurt, Horkheimer appears not only aged but in a frivolous mood, with some carnival objects (what would Adorno say about such allegorical frivolity?).

It should be noted that much earlier, in 2011, the Moldovan publishing house Cartier published Georgi Gospodinov’s Natural Novel in Romanian (published in Bulgarian in 1999). And in 2015, literary critic Florina Pirjol interviewed the Bulgarian writer and noted that The Physics of Sorrow, a collection published in Bulgaria in 2012, had won several major literary awards. In this interview, Gospodinov says that he has met Cartarescu, and plenty of MA and PhD research in Bulgaria is already talking about similarities between the two.

Continue reading

Gospodinov sau arta spleen-ului în Balcani

Aurelian Giugăl (sursă: YouTube)

Recenzie la romanul “Fizica tristeții”, apărut în 2021 în traducerea în limba română a bulgarologei Cătălina Puiu

Aurelian Giugăl

În a treia lună de toamnă, prin noiembrie 2021, în mediul online românesc (Facebook), apar unele notițe din Fizica tristeții a lui Gheorghi Gospodinov. Un „critic literar (sau ceva de genul)” decupează o reflecție ritmată despre pubertatea scriitorului și legătura oarecum intimă dintre evenimentele adolecentin-tinerești și cele politice (după primul sărut cu o fată a murit Brejnev). O altă notă scoasă din volum de către R. Ivan face referire la îndepărtatul an 1952, an în care la nu știu ce aniversare a Universității din Frankfurt, Horkheimer apare nu doar bătrân, dar și în chip neserios, cu o baghetă de carnaval (ce ar fi zis Adorno despre așa neseriozitate alegorică?). 

Mai înainte vreme, în 2015, Florina Pîrjol discutase cu bulgarul, notând că Fizica tristeții, volum publicat în Bulgahria în 2012, a câștigat anumite premii literare importante. Mai spune Gospodinov în acel interviu că îl cunoscuse pe Cărtărescu, iar tezele de master și de doctorat din Bulgaria vorbeau deja despre asemănările dintre ei. Pasămite, și Gospodinov și Cărtărescu sunt atinși de aripa dulce a melancoliei ce le învăluie copilăria şi trecutul, niciunuia neplăcându-i eticheta de scriitor est-european. Mult mai înainte, în 2011, la editura Cartier, (i) se publicase Un roman natural (apărut în limba bulgară în 1999).

Continue reading

Господинов или изкуството на балканската меланхолия

Аурелиан Джугъл (източник: YouTube)

Рецензия на романа “Физика на тъгата”, издаден през 2021 г. на румънски език в превод на българистката Каталина Пую

Аурелиан Джугъл

През третия месец на есента, някъде през ноември 2021 г., в румънската онлайн среда (Facebook) се появиха цитати от “Физика на тъгата” на Георги Господинов. Един литературен критик (или нещо подобно) изрази размисли за пубертета на писателя и за донякъде интимната връзка между юношеско-младежките събития и политическите такива (така се случва, че веднага след първата целувка на автора с момиче Брежнев умира). Друг цитат, извадена от романа от университетска преподавателка, се отнася до далечната 1952 г., когато на някаква годишнина на Франкфуртския университет Хоркхаймер се появява не само остарял, но и в несериозно настроение, с някакви карнавални предмети (какво би казал Адорно за такава алегорична несериозност?).

Трябва да отбележим, че много по-рано, през 2011 г., молдовското издателство “Картиер” публикува на румънски  “Естествен роман” от Георги Господинов (издаден на български през 1999 г.). А през 2015 г., литературният критик Флорина Пиржол интервюира българския писател и отбелязва, че “Физика на тъгата”, сборник, издаден в България през 2012 г., е спечелил няколко големи литературни награди. В това интервю Господинов казва, че се е срещал с Картареску, а в магистърските и докторските изследвания в България вече се говори за прилики между тях двамата.

Continue reading

What does the dance between the US and Russia in Eastern Europe reveal about Bulgarians and Romanians?

Who will lose if more bridges are built over the Danube such as the one between Vidin and Calafat (where this photo is taken from)? (source: YouTube)

Biden and Putin are poised to realign the balance of power in Eastern Europe in a series of summits that has echoes of Yalta. Bulgaria and Romania both have convinced Euro-Atlanticist politicians at the top. But their peoples continue to look at each other with stereotypes instead of unleashing the potential that communication and cooperation with their neighbours offers.

Vladimir Mitev

Rumours of a war between Russia and Ukraine are greatly exaggerated. For months now, the fans of Joe Biden and Vladimir Putin have been expressing the usual rhetoric against their geopolitical “adversary” on social media and in the media. The tougher they appear in defence of justice, the clearer it becomes that we are not witnessing a prelude to war, but the famous Russian-American dance that has marked modern human history.

Continue reading

Ce dezvăluie dansul dintre SUA și Rusia în Europa de Est despre bulgari și români?

Cine pierde din construcţia mai multor poduri peste Dunare precum cel între Vidin şi Calafat (din care este făcută poză)? (sursă: YouTube)

Biden și Putin sunt pregătiți să realinieze echilibrele în Europa de Est într-o serie de summituri care ridică analogii cu o nouă Yalta. Bulgaria și România au politicieni euro-atlantici convinși la vârf. Dar popoarele lor continuă să se privească reciproc cu stereotipuri, în loc să realizeze potențialul pe care îl oferă comunicarea și cooperarea cu vecinii lor

Vladimir Mitev

Zvonurile despre un război între Rusia și Ucraina sunt mult exagerate. De luni de zile, aghiotanții lui Joe Biden și Vladimir Putin își exprimă retorica obișnuită împotriva “adversarului” geopolitic pe rețelele de socializare și în mass-media. Cu cât par mai duri în apărarea dreptății, cu atât devine mai clar că nu asistăm la un preludiu la război, ci la celebrul dans ruso-american care a marcat istoria modernă a omenirii.

Continue reading

Какво разкрива танцът на САЩ и Русия в Източна Европа за българите и румънците?

Кой губи от липсата на повече мостове като този при Видин-Калафат (откъдето е направена снимката)? (източник: YouTube)

Байдън и Путин са на път да пренаредят балансите в Източна Европа в поредица от срещи на върха, които пораждат аналогии с нова Ялта. България и Румъния имат верни евроатлантически политици на своя връх. Народите им обаче продължават да гледат едни на други със стереотипи, вместо да осъзнаят потенциала, който общуването и сътрудничеството със съседите им предлага

Владимир Митев

Слуховете за война между Русия и Украйна са силно преувеличени. От месеци агитките на Джо Байдън и Владимир Путин огласят социалните мрежи и медиите с обичайната си реторика срещу геополитическия “противник”. Колкото по-твърди изглеждат в отстояването на правдата, толкова по-ясно се очертава, че наблюдаваме не прелюдия към война, а прословутия американо-руски танц, белязал съвременната история на човечеството.

Continue reading

A novel by Matei Vișniec has been published in Bulgarian

Matei Vişniec (source: Matei Vişniec)

“Shoe loves, umbrella loves” was translated by Ognyan Stamboliev

Matei Vishniec was born under the spiritual sign of Aquarius – in January 1956. He studied philosophy at the University of Bucharest. He worked as a teacher in the village. Since his student days, he participated in a literary circle from which the most important Romanian writers would emerge. They were to form the generation of the 1980s, which shook Romania’s literary and political landscape in the last decade of Ceausescu’s “Golden Age”.

Vișniec also found his way into literature. He was inspired by Kafka, Dostoevsky, Edgar Allan Poe, Dino Buzzati and Lautréamont – modernists, absurdists, existentialists and decadents. He liked the surrealists, the dadaists. He adored the comedies of Ion Luca Caragiale, considered by literary historian George Călinescu to be the greatest Romanian playwright. But Vișniec went beyond Romania, and not just because he emigrated in the 1980s. In his remarkable work, one can feel the influence of plays by Samuel Beckett, Eugène Ionesco – of the theatre of the absurd, of Mircea Eliade’s esoteric fiction, of the magical realism of the Latin American novel, of Anglo-Saxon realist theatre. There is everything but socialist realism!

Continue reading

Un roman de Matei Vișniec a fost publicat în limba bulgară

Matei Vişniec (sursă: YouTube)

“Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrelă” a fost tradusă de Ognean Stamboliev

Matei Vișniec s-a născut sub semnul spiritual al Vărsătorului – în ianuarie 1956. A studiat filosofia la Universitatea din București. A lucrat ca profesor la ţară. Încă din timpul studenției, a participat la un cerc literar din care se vor desprinde cei mai importanți scriitori români. Aceștia aveau să formeze generația anilor 1980, care a zguduit peisajul literar și politic al României în ultimul deceniu al “Epocii de Aur” a lui Ceaușescu.

Şi Vişniec și-a găsit drumul în literatură. A fost inspirat de Kafka, Dostoievski, Edgar Allan Poe, Dino Buzzati și Lautréamont – moderniști, absurdişti, existențialiști și decadenți. Îi placeau suprarealiștii, dadaiștii. Adora comediile lui Ion Luca Caragiale, considerat de istoricul literar George Călinescu drept cel mai mare dramaturg român. Dar Vișniec a depășit granițele României, și nu doar pentru că a emigrat în anii 1980. În remarcabila sa operă, se simte influența pieselor lui Samuel Beckett, Eugène Ionesco – a teatrului absurdului, a ficțiunii ezoterice a lui Mircea Eliade, a realismului magic al romanului latino-american, a teatrului realist anglo-saxon. Există de toate, mai puțin realism socialist!

Continue reading

Роман на Матей Вишниек бе издаден на български език

Матей Вишниек (източник: YouTube)

“Любов като обувка, любов като чадър” бе преведен от Огнян Стамболиев

Матей Вишниек  е роден под духовния знак на Водолея – през януари 1956 година. Завършва философия в Букурещкия университет. Работи като учител на село. Още като студент участва в литературен кръжок, от който след време ще се произлязат повечето от най-изявените румънски писатели. Те ще сформират поколението от 80-те, разтърсило литературния и политическия пейзаж в Румъния през последното десетилетие от „Златната епоха на Чаушеску”.

Вишниек също намира своя път в литературата. Вдъхновява се от Кафка, Достоевски, Едгар Алан По, Дино Будзати, Лотреамон – модернисти, абсурдисти, екзистенциалисти и декадеднти. Харесва сюрреалистите, дадаистите. Стъпва на комедиите на Йон Лука Караджале, считан от литературния историк Джордже Калинеску за най-великият румънски драматург. Но Вишниек надраства границите на Румъния, не само защото емигрира още през 80-те години. В неговото забележително творчество се усеща влиянието на пиесите на Самюел Бекет, Йожен Йонеско – на театъра на абсурда, на езотеричната фантастика на Мирча Елиаде, на магическия реализъм на латиноамериканския роман, на реалистичния англосаконски театър. Има всичко друго, само не и социалистически реализъм!

Continue reading