Cea de-a 10-a aniversare a Camerei Bilaterale de Comert Bulgaria-Romania

Președintele camerei Doru Dragomir (sursă: Doru Dragomir)

Comunicat de presă al camerei

În acest an, Camera Bilaterală de Comerț Bulgaria – România (CCBR) își sărbătorește a 10-a aniversare.

Zece ani dedicați susținerii intereselor de afaceri și cooperării între Bulgaria și România.

Pe parcursul acestor ani, scopul Camerei a fost acela de a se impune ca un partener de încredere pentru companii, organizații și instituții, oferindu-le informații actualizate despre mediul de afaceri din România și Bulgaria. Activitatea sa este în principal legată de obiectivul de-a deveni o platformă de comunicare pentru nevoile întreprinderilor de pe ambele maluri ale Dunării.

BCCBR oferă sprijinul necesar organizațiilor și instituțiilor din ambele țări prin intermediul birourilor sale din Sofia, București și Silistra. Activitățile sale vizează promovarea comerțului între companii din diferite sectoare, precum și sprijinirea implementării diferitelor proiecte transfrontaliere. 

BCCBR se concentrează pe participarea activă a întreprinderilor din domenii precum comerțul, industria, serviciile, petrolul și gazele naturale, agricultura și turismul, prin organizarea de reuniuni speciale, forumuri și conferințe.

Continue reading

Десетгодишнина на двустранната търговска камара България-Румъния

Президентът на камарата Дору Драгомир (източник: Дору Драгомир)

Прессъобщение на камарата

Двустранната търговска камара България – Румъния(BCCBR) тази година отбелязва своята  10 – та   годишнина.

Десет години отдадени в подкрепа  на бизнес интересите и сътрудничеството между България и Румъния.

През тези години целта на камарата е да се утвърди като надежден партньор за компании, организации и институции, предоставяйки им актуална информация за биснес средата в Румъния и България. Дейността й е свързана основно с това, да се превърне в комуникационна платформа за нуждите на бизнеса от двете страни на Дунава.

BCCBR  предоставя необходимата подкрепа на организации и институции в двете държави, чрез собствените си офиси в София, Букурещ и Силистра. Дейността й е насочена  към насърчаване търговията между компании от различни сектори, както и подпомагане изпълнението на различни трансгранични проекти. 

BCCBR е фокусирана върху активното участие на бизнеса в области като търговия, индустрия, услуги, нефт и газ, селско стопанство и туризъм, чрез организиране на специални срещи, форуми и конференции.

Continue reading

Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania creates trust between Bulgarians and Romanians

Episode two of the podcast of the blog The Bridge of Friendship blog and the chamber’s president Doru Dragomir

Vladimir Mitev

How is the Bulgaria-Romania Bilateral Chamber of Commerce developing business ties between Bulgaria and Romania? What projects is the Chamber developing? What is its history, achievements and ambitions?

Chamber President Doru Dragomir talks about the organization in the second episode of joint podcast with the Bridge of Friendship blog.

The video can be watched here with subtitles in English:

Continue reading

Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria-România construiește încredere între bulgari și români

Logo-ul Camerei

Episodul doi al podcastului blogului Podul Prieteniei împreună cu Președintele Camerei Bilaterale de Comerț Bulgaria Romania, Doru Dragomir

Vladimir Mitev

Cum dezvoltă Camera Bilaterală de Comerț Bulgaria-România legăturile de afaceri dintre cele două țări? Ce proiecte dezvoltă Camera? Care este istoria, realizările și ambițiile sale?

Președintele Camerei, Doru Dragomir, vorbește despre organizație în cel de-al doilea episod al podcastului comun cu blogul Podul Prieteniei.

Videoul cu subtitrări în limba română poate fi urmărit aici:

Continue reading

Двустранната търговска камара България-Румъния създава доверие между българи и румънци

Логото на двустранната търговска камара България-Румъния

Втори епизод на подкаста в блога “Мост на приятелството” и председателят на Палатата Дору Драгомир

Владимир Митев

Как Двустранната търговска камара България-Румъния развива бизнес връзките между България и Румъния? Какви проекти разработва Палатата? Каква е нейната история, постижения и амбиции?

Председателят на Камарата Дору Драгомир разказва за своята организация във втория епизод на съвместния й подкаст с блога “Мостът на приятелството”.

Continue reading

What can Romania and Bulgaria do to reduce the queue on their border crossings?

Doru Dragomir (source: Doru Dragomir)

Doru Dragomir of the Bilateral Chamber of Commerce Romania-Bulgaria shares a number of ideas for easing of the traffic burden on the Bulgarian-Romanian border and tells what his organization has been proposed as solutions

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev talks to Doru Dragomir – the president of the Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria Romania, about the annual summer problems at the Bulgarian-Romanian border crossings – the long queues of vehicles. Doru Dragomir tells about a number of ideas that Bilateral Chamber of Commerce has proposed to both governments – such as electronic payment of the bridge tax, special subscription cards or green lines for people who travel for work. He also says that right now there is a not-well-known possibility for payment of the bridge tax on the Romanian side of the border through pre-paid vouchers – a possibility known and used mostly by Romanian transport companies.  Vladimir Mitev mentions that the two countries theoretically could try to create their own space without border control, something like a mini-Schengen. At the end Doru Dragomir tells about some good practices that have been applied – e.g. the small trucks now have a fast lane at the Rousse-Giurgiu border crossing.

The recording of the interview can be heard here:

Continue reading

Ce pot face România și Bulgaria pentru a reduce cozile de așteptare la punctele de trecere a frontierei?

Doru Dragomir (sursă: Doru Dragomir)

Doru Dragomir, de la Camera de Comerț Bilaterală România-Bulgaria, împărtășește o serie de idei pentru a ușura povara traficului la granița româno-bulgară și spune ce a promovat organizația sa ca soluții

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev discută cu Doru Dragomir – președintele Camerei de Comerț Bilaterale Bulgaria România-, despre problemele care apar în fiecare vară la punctele de trecere a frontierei româno-bulgare – cozile lungi de autovehicule. Doru Dragomir vorbește despre o serie de idei pe care Camera Bilaterala de Comerț le-a propus celor două guverne – cum ar fi plata electronică a taxei de pod, carduri speciale de abonament sau linii verzi pentru cei care călătoresc la muncă. De asemenea, el spune că în acest moment există o posibilitate nu foarte cunoscută de plată a taxei de pod pe partea română a frontierei prin bonuri preplătite – o posibilitate cunoscută și folosită mai ales de companiile de transport din România.  Vladimir Mitev menționează că, teoretic, cele două țări ar putea încerca să își creeze un spațiu propriu fără control la frontieră, ceva de genul unui mini-Schengen. La final, Doru Dragomir vorbește despre unele bune practici care au fost aplicate – de exemplu, camioanele mici au acum o bandă rapidă la punctul de trecere a frontierei Ruse-Giurgiu.

Înregistrarea interviului poate fi ascultată aici cu subtitrări în limba română:

Continue reading

Какво могат да направят Румъния и България, за да намалят опашките на граничните си пунктове?

Дору Драгомир (източник: Дору Драгомир)

Дору Драгомир от Двустранната търговска камара България-Румъния споделя редица идеи за облекчаване на трафика по българо-румънската граница и разказва за какво неговата организация настоява като решения

Владимир Митев

Владимир Митев разговаря с Дору Драгомир – председател на Двустранната търговска камара България-Румъния, за ежегодните летни проблеми на българо-румънските гранични пунктове – дългите опашки от превозни средства. Дору Драгомир разказва за редица идеи, които неговата търговска камара е предложила на двете правителства – като електронно плащане на такса мост, специални абонаментни карти или зелени линии за хората, които пътуват по работа. Той също така казва, че в момента съществува малко известна възможност за плащане на такса мост от румънската страна на границата чрез предплатени ваучери – възможност, която е известна и се използва предимно от румънските транспортни фирми. Владимир Митев споменава, че теоретично двете страни биха могли да се опитат да създадат свое собствено пространство без граничен контрол, нещо като мини-Шенген. Накрая Дору Драгомир разказва за някои добри практики, които са били приложени – например малките камиони вече имат бърза лента на граничния пункт Русе-Гюргево.

Интервюто със субтитри на български език може да бъде чуто тук:

Continue reading

Doru Dragomir: Bulgarian-Romanian economic relations need to be driven by internal dynamism

The logo of the Bilateral Chamber of Commerce ”Bulgaria-Romania” (source: BCCBR)

A podcast discussion on Bulgarian and Romanian economic realities

Episode 1 of the joint podcast between the BIlateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania and the blog The Bridge of Friendship deals with some economic notions and realities in the two countries of interest for Doru Dragomir and Vladimir Mitev: transition, privatization, foreign investment, relations between business and politicians, balance between foreign and national capital and the future of Bulgarian-Romanian relations after the fall of the government of Kiril Petkov in Sofia.

Continue reading

Doru Dragomir: Relațiile economice româno-bulgare trebuie să fie impulsionate de dinamica internă

Logo-ul Camerei de Comerț Bilaterale Bulgaria-România (sursă: BCCBR)

O discuție podcast despre realitățile economice bulgare și românești

Episodul 1 al podcastului comun între Camera de Comerț BIlaterală Bulgaria-România și blogul Podul Prieteniei abordează câteva noțiuni și realități economice din cele două țări de interes pentru Doru Dragomir și Vladimir Mitev: tranziție, privatizare, investiții străine, relația dintre mediul de afaceri și politicieni, echilibrul dintre capitalul străin și cel național și viitorul relațiilor bulgaro-române după căderea guvernului Kiril Petkov de la Sofia.

Episodul poate fi urmărit aici cu subtitrări în limba română:

Continue reading