Have the ayatollahs bought me, if I like Reza Mir-Karimi’s movies?

qasr-e-shirin-2-700x350
The son from the movie ”The Castle of Dreams” looks at his father (photo: YouTube)

The division between the official creators and the dissidents, between supporters and opponents of the authorities in Iran marks everyone, who tries to get to know this country

Vladimir Mitev

The Iranian evening at the festival of Middle Eastern cinema „Menar” in Sofia presented Reza Mir-Karimi’s movie “The Castle of Dreams” before the Bulgarian public. And provoked a lot of thoughts in me – both as an Iranologist and as a man.

Continue reading “Have the ayatollahs bought me, if I like Reza Mir-Karimi’s movies?”

M-au cumpărat ayatollahii dacă îmi plac filmele lui Reza Mirkarimi?

qasr-e-shirin-2-700x350
Fiul din pelicula ”Castelul de Vis” se uită la tatăl său (foto: YouTube)

Clivajul între creatorii oficiali şi dizidenţi, între susţinătorii şi adversarii autorităţilor din Iran îl marchează pe fiecare om, care încearcă să cunoască această ţară

Vladimir Mitev

Seara iraniană la festivalul filmului din Orientul Mijlociu ”Menar” din Sofia a prezentat publicului bulgăresc pelicula ”Castelul de Vis” al lui Reza Mirkarimi. Şi a trezit multe întrebări în mintea mea – şi ca iranist, şi ca om.

Continue reading “M-au cumpărat ayatollahii dacă îmi plac filmele lui Reza Mirkarimi?”

Аятоласите ли са ме купили, ако харесвам филмите на Реза Миркарими?

qasr-e-shirin-2-700x350
Синът от филма „Приказен замък“ гледа към баща си (снимка: YouTube)

Разделението между официални творци и дисиденти, между привърженици и противници на властите в Иран бележи всеки, който се опитва да опознае тази страна

Владимир Митев

Иранската вечер на фестивала на близкоизточното кино „Менар“ в София срещна българската публика с филма „Приказен замък“ на Реза Миркарими. И разбуди много размисли у мен – и като иранист, и просто като човек.

Continue reading “Аятоласите ли са ме купили, ако харесвам филмите на Реза Миркарими?”

On Romanian cinema and love in movies

ileana-danalache-700x350
Ileana Danalache (foto: AaRC.ro, Youtube)

An interview with Ileana Danalache

Elena Vladova

Ileana Danalache is a film critic with more than 40 years of experience. She has followed the development of Romanian cinema also in her capacity of a festival organiser. She has been invited two Bulgaria two times as a member of the jury of film festivals – in April 2019 in Veliko Tarnovo and in August 2019 in Varna.

Ileana Danalache was member of the jury of the 27th International Film Festival ”Love is Folly” in Varna. She has published one book with her interviews. She writes for two informational sites in Romania.

This article was published on 1 September 2019 on the site of the Urban Magazine.

Continue reading “On Romanian cinema and love in movies”

Despre cinematografia românească şi dragostea în film

ileana-danalache-700x350
Ileana Danalache (foto: AaRC.ro, YouTube)

O discuţie cu Ileana Danalache

Elena Vladova

Ileana Danalache este un critic de film cu experienţă de peste 40 de ani. Ea a urmărit dezvoltarea cinematografiei românești şi prin prisma calității de organizator de festival de film. Ileana Danalache a fost deja invitată în Bulgaria ca membra a juriului a două festivaluri de film – cel din aprilie 2019 în Veliko Târnovo şi cel din august 2019 în Varna.

Ileana Danalache a fost membra a juriului celui de-al 27-lea Festival Internaţional de Film ”Dragostea este nebunie” la Varna. A editat o carte proprie cu interviurile sale. În momentul de faţă scrie articole pentru două publicații din România.

Acest articol a fost publicat pe 1 septembrie 2019 pe site-ul Revista Urbană.

Continue reading “Despre cinematografia românească şi dragostea în film”

За румънското кино и любовта във филмите

ileana-danalache-700x350
Иляна Даналаке (снимка: AaRC.ro, Youtube)

Интервю с Иляна Даналаке 

Елена Владова

Филмов критик с 40-годишен опит, Иляна Даналаке има поглед върху развитието на румънското кино и в качеството си на организатор на фестивал. Иляна Даналаке е гостувала вече 2 пъти в България като член на жури на филмови фестивали – през април 2019 г. във Велико Търново и през август във Варна.

Иляна Даналаке бе член журито на 27-ия Международен филмов фестивал „Любовта е лудост“ във Варна. Издала е една книга със свои интервюта. В момента пише за 2 информационни издания в Румъния.

Тази статия бе публикувана на 1 септември 2019 г. на сайта на Градското списание.

Continue reading “За румънското кино и любовта във филмите”

O seară a filmelor bulgăreşti de scurt metraj a avut loc la Universitatea din Bucureşti

filme-scurte-700x350
Începutul serii (foto: Vladimir Mitev)

Platforma ”Cinematograf.bg” a proiectat cinci filme scurte din Bulgaria

Facultatea de limbi şi literaturi străine a Universităţii din Bucureşti şi catedra Bulgaristică au fost gazdele unei seri a cinematografiei bulgăreşti contemporane de scurt metraj, care a avut loc pe 13 decembrie 2018. În sală au fost prezenţi studenţi din anul doi şi trei, care studiază limba bulgară, profesori de limbă şi cultură bulgară, studenţi bulgari în Bucureşti bursieri ai programului ”Erasmus”, ataşatul cultural al Republicii Bulgaria din România, Borislav Borislavov, şi alţi oameni care au interes pentru arta bulgărească de cinematografie.

Continue reading “O seară a filmelor bulgăreşti de scurt metraj a avut loc la Universitatea din Bucureşti”