Hristo Boev: “The Different Dobrudja” shows the need for cooperation between Bulgarians and Romanians

Hristo Boev (source. Hristo Boev)

Interview with the translator of Romanian literature and literary critic about his Bulgarian-Romanian study

Vladimir Mitev

Dobrudja divided Bulgarians and Romanians in the first part of the XX century. Can it unite them a century later? The literary critic and translator of Romanian literature Hristo Boev (Ph.D.) published in 2020 a book, called “The Different Dobrudja in the literature between the wars”. He studies how Bulgarians and Romanians saw each other, the literary descriptions of the towns in Southern Dobrudja, the military stories of Yordan Yovkov and George Topârceanu, what the Romanian press wrote about Bulgarians and other issues, which construct the literary and historical Bulgarian-Romanian consciousness. 

Continue reading

Hristo Boev: ”O altfel de Dobroge” arată nevoia de cooperare între bulgari și români

Hristo Boev (sursă: Hristo Boev)

Interviu cu traducătorul literaturii române și critic literar despre studiul lui româno-bulgar

Dobrogea a împărțit bulgarii și românii în prima jumătate a secolului al XX-lea. Nu le poate aduce împreună un secol mai târziu? Criticul literar și traducătorul literaturii române Dr. Hristo Boev a publicat în 2020 monografia sa intitulată „O altfel de Dobroge în literatura interbelică”. El examinează ideile bulgarilor și românilor unii despre ceilalţi, descrierile literare ale orașelor din Dobrogea de Sud, poveștile militare ale lui Iordan Iovcov și George Topârceanu, ce scrie presa românească despre bulgari și alte teme care construiesc conștiința literară și istorică româno-bulgară.

Continue reading

Христо Боев: “Различната Добруджа” показва нуждата от сътрудничество между българи и румънци

Христо Боев (снимка: Христо Боев)

Интервю с преводача на румънска литература и литературовед за неговото българо-румънско изследване

Добруджа разделя българи и румънци през първата половина на двайсти век. Дали век по-късно тя може да ги сближи? Литературоведът и преводач на румънска литература д-р Христо Боев публикува през 2020 г. своя монография, озаглавена “Различната Добруджа в литературата между войните”. Той изследва представите на българи и румънци едни за други, литературните описания на градовете в Южна Добруджа, военните разкази на Йордан Йовков и Джордже Топърчану, какво пише румънската преса за българите и други теми, които изграждат българо-румънското литературно и историческо съзнание.

Continue reading

Rezumatul cărţii ”Relaţii politice bulgaro-române (1944 – 1989)”

Cartea a fost tiparită în iulie 2020 (foto: Podul Prieteniei)

Autorul cercetării – Spaska Şumanova a acordat acest rezumat cititorilor blogului Podul Prieteniei. Rezumatul poate fi descarcat şi în format .pdf de la pagina blogului pentru e-cărţi.

Dezvoltarea relațiilor politice bulgaro-române din perioada 1944–1989 a fost influențată de factori multipli. Fără îndoială, plasarea Bulgariei și a României în sfera de influență sovietică la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a determinat (și) impunerea unui regim politic în aceste țări, respectiv socialismul de tip sovietic. Partidul comunist, factorul central decizional pentru sistemul politic de stat instituit, definește obiectivele, stabilește sarcinile, direcționează procesele și oferă o evaluare a rezultatelor obținute în toate domeniile vieții publice din țară, precum și în sfera politicii externe și a activității internaționale. Prin urmare, relațiile bilaterale dintre Bulgaria și România depindeau direct de partidele comuniste aflate la conducere, iar, într-o etapă ulterioară, acestea au fost ombilical legate și de percepțiile sau nemulțumirile personale ale liderilor de partid și de stat din cele două țări vecine.

Continue reading

Резюме на книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)”

Книгата излезе през юли 2020 г. (снимка: Мостът на приятелството)

Авторът на изследването – Спаска Шуманова предостави това резюме специално на читателите на блога “Мостът на приятелството”. То може да бъде свалено в .pdf формат от страницата на блога за електронни книги.

Различни са факторите, които оказват влияние върху развитието на отношенията между България и Румъния след Втората световна война. Обстоятелството, че те имат обща граница определя и непосредствените контакти във времето, белязани от моменти на сближаване и противопоставяне между тях. Без съмнение важно значение има попадането на двете страни в съветската сфера на влияние в края на войната, предопределящо и налагането в тях на политически режими от типа на съветския социализъм. Комунистическата партия, придържаща се към постулатите на марксистко-ленинската идеология, заема централно място в установената държавно-политическа система и определя целите, поставя задачите, ръководи процесите и дава оценка на постигнатите резултати във всички сфери на обществения живот в страната, както и в областта на външната политика и международната дейност. В този смисъл осъществяването на двустранните отношения между България и Румъния е зависимо от ръководните комунистически партии, а на по-късен етап – и от личните симпатии или антипатии на партийните и държавни ръководители на двете съседни страни. Принадлежността им към създадения Източен блок определя характера на техните взаимоотношения, въздействие върху които оказват проблемите и кризите, съпътстващи развитието на социалистическата общност през втората половина на ХХ век. Определящо влияние оказват и промените в отношенията между оформилите се след Втората световна война Източен и Западен блок, движещи се между крайното противопоставяне и опитите за преодоляване на противоречията чрез търсене на взаимноприемливи решения по острите конфликти, съществуващи между тях. 

Continue reading

The book „Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)” can be bought in Bulgaria

The volume represents the soft cover version of Spaska Shumanova’s Ph.D. work, which she defended in October 2019 in the University of Veliko Tarnovo (photo: The Bridge of Friendship)

Its author – the historian Spaska Shumanova contributes significantly to the understanding of the bilateral relations in the second half of the 20th century

Vladimir Mitev

It is rare that in-depth studies on the bilateral relations are published in Bulgarian-Romanian space. There is an evident deficit of experts, who combine curiosity towards neighbour and towards the relations with it and professionalism and systemic approach in their studies. This void is being filled now by the historian Spaska Shumanova with her freshly-published book “Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)”.

Continue reading

Cartea ”Relaţii politice bulgaro-române (1944-1989)” se vinde deja în Bulgaria

Cartea reprezintă o teză de doctorat apărată în octombrie 2019 la Universitatea din Veliko Târnovo (sursă: Podul Prieteniei)

Autorul ei – istoricul Spaska Şumanova, a adus o contribuţie valoroasă la înţelegerea relaţiilor bilaterale din cea de-a doua jumătate a secolului XX

Vladimir Mitev

În spaţiul intelectual româno-bulgar rar sunt editate studii aprofundate despre relaţiile bilaterale. Există un deficit evident al specialişilor, care îmbină curozitatea față de vecini şi față de relaţia cu aceștia şi profesionalism şi sistematizare în cercetare. Acest spaţiu gol, la nivel de expertiză, este completat de istoricul Spaska Şumanova şi de cartea ei recent tiparită ”Relaţii politice româno-bulgare (1944-1989)”.

Continue reading

Книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)” вече се продава в България

Книгата представлява докторантско изследване, защитено през 2019 г. във Великотърновския университет (снмика: Мостът на приятелството)

Авторът й – историкът Спаска Шуманова, прави особено ценен принос за разбирането на двустранните отношения през втората половина на ХХ век 

Владимир Митев

В българо-румънското пространство рядко се публикуват задълбочени изследвания на двустранните отношения. Явен е недостигът на специалистите, които съчетават любопитство към съседите и към отношенията с него с професионализъм и системност в проучванията. Именно тази празнина на нивото на експертизата запълва историкът Спаска Шуманова със своята новоизлязла книга “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)”. 

Continue reading