Paola Georgieva: There is a great desire among Bulgarian pupils and students to study Romanian

The poster of the film “If I Want to Whistle, I Whistle” (left – source: Wikipedia) and the cover of the Romanian edition of Vladimir Levchev’s book “Love on the Square” (source: Simona Poclid, Facebook)

Interview with a Romanian language teacher about her experiences and impressions of Bulgarian-Romanian cultural interactions and interest in Romanian culture in Bulgaria

Vladimir Mitev

Paola Georgieva is a graduate in Romanian philology at the Faculty of Classical and New Philology of Sofia University. She holds a master’s degree in translation-editing in Romanian at the Faculty of Slavonic Philology of the same university. She is currently a teacher of Romanian at the Mihai Eminescu High School with teaching in Romanian Language, Sofia. She is also a lecturer in Romanian language at the Department of Romanian Philology of the University of Sofia. She does translation and interpretation services from and into Romanian.

The Bridge of Friendship Blog contacted her after she began a new direction of her Romania-related work – film translations into Bulgarian.

Continue reading

Paola Gheorghieva: Există un mare interes în rândul elevilor şi studenților din Bulgaria pentru a studia limba română

Afișul filmului “Eu când vreau să fluier, fluier” (stânga – sursa: Wikipedia) și coperta ediției românești a cărții lui Vladimir Levcev “Dragoste în piață” (sursa: Simona Poclid, Facebook)

Interviu cu o profesoară de limba română despre experiențele și impresiile sale privind interacțiunile culturale bulgaro-române și despre interesul pentru cultura română din Bulgaria

Vladimir Mitev

Paola Gheorghieva este licențiată în filologie română la Facultatea de Filologie Clasică și Modernă a Universității din Sofia. A absolvit un masterat în traducere-editare, cu predare în limba română la Facultatea de Filologie Slavonă a aceleiași universități. În prezent, ea este profesoară de limba română la Liceul cu Program Intensiv de Limba Română ,,Mihai Eminescu’’, din Sofia. De asemenea, este lector de limba română la Catedra de Filologie Română a Universității din Sofia. Oferă servicii de traducere și interpretare din și în limba română.

Blogul Podul Prieteniei a contactat-o în legătură cu o nouă direcție a activității sale românești – traduceri de filme în limba bulgară.

Continue reading

Паола Георгиева: Има голям интерес у ученици и студенти в България да изучават румънски език

Афишът на филма “Свирка ли ми се, свиркам” (ляво – източник: Wikipedia) и корицата на румънското издание на книгата на Владимир Левчев “Любов на площада” (източник: Симона Поклид, Facebook)

Интервю с преподавателка по румънски език за нейния опит и впечатления от българо-румънските културни взаимодействия и от интереса в България към румънската култура

Владимир Митев

Паола Георгиева е бакалавър по Румънска филология от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Магистърската й степен е на преводач-редактор с румънски език във Факултета по славянски филологии в същия университет. В момента е учител по румънски език в Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език “Михай Еминеску”, град София. Освен това е хоноруван преподавател по румънски език в специалност Румънска филология в Софийския университет. Извършва писмени и устни преводи от и на румънски език.

Блогът “Мостът на приятелството” се свърза с нея по повод нова посока на нейните занимания с румънски – преводи на филми на български език.

Continue reading

How is Romanian literature received in Southern Dobruja?

Hristo Boev and Bogdan Boeru (source: Hristo Boev)

Bulgarian translator Hristo Boev’s presentation in Craiova discusses a variety of his translated titles and their promotional events

On 27-28 August 2021, a cross-border and trans-Danube literary festival was held at the Craiova County Library, bringing together intellectuals from Romania and Bulgaria. The Bridge of Friendship blog offers here the transcript of perhaps the only event within the festival that had a Romanian-Bulgarian character. It is the presentation of Hristo Boev – translator of Romanian literature, who offered pictures and stories about his work in recent years. The discourse takes place as photos from Boev’s presentation are changed on the screen in the American corner of the library.

Continue reading

Cum este primită literatura română în Dobrogea de Sud?

Hristo Boev şi Bogdan Boeru (sursă: Hristo Boev)

Prezentarea traducatorului bulgar Hristo Boev discută despre o multitudine de titluri traduse şi evenimente de promovare ale lor

În zilele 27-28 august 2021 la Biblioteca Judeţeană din Craiova a avut loc un festival literar transfrontalier şi transdanubian care a adunat intelectuali din România şi Bulgaria. Blogul Podul Prieteniei oferă aici transcrierea a poate singurului eveniment în cadrul festivalului care a avut un caracter româno-bulgar. Este vorba de prezentarea lui Hristo Boev – traducător al literaturii române, care a oferit poze şi poveste din activitatea sa din ultimii ani. Discursul lui are loc în timp ce pe o perete a Corneruui American din libraria judeţeană din Craiova se schimbă poze.

Continue reading

Как се приема румънската литература в Южна Добруджа?

Христо Боев и Богдан Боеру (източник: Христо Боев)

Презентацията на българския преводач Христо Боев разглежда различни преведени от него румънски романи и техните промоционални събития

На 27 и 28 август 2021 г. в Окръжната библиотека в Крайова се проведе трансграничен и трансдунавски литературен фестивал, който събра интелектуалци от Румъния и България. Блогът “Мостът на приятелството” предлага стенограмата от може би единственото събитие в рамките на фестивала, което имаше българо-румънски характер. Това е презентацията на Христо Боев – преводач на румънска литература, който предложи снимки и разказ за работата си през последните години. Дискусията се провежда, докато снимките от презентацията на Боев се сменят на екрана в американския ъгъл на библиотеката.

Continue reading

Livia Nistor: Contemporary Bulgarian literature is marked by local-universal contradiction

Livia Nistor (source: Livia Nistor)

Interview with the author of the first Romanian research on contemporary Bulgarian literature: what is observed in the evolution of the Bulgarian novel before and after 1989?

Vladimir Mitev

Doctor Livia Nistor studied Bulgarian at the University of Bucharest, where she graduated in Bulgarian philology in 2008. In 2020 she defended her doctoral thesis “The Bulgarian novel in the postmodern era”, in which she analyzed Bulgarian novels from the 60s to the beginning of the 21st century. She currently works as a language trainer.

Continue reading