Bucharest National Opera prepares for its first visit to Bulgaria

The Bucharest Opera’s interior (source)

Its artistic manager Ivan Kyurkchiev briefly introduced the opera and its plans for international cooperation in the autumn

Ivan Kyurkchiev, the former director of the Ruse State Opera, is the artistic manager of the Bucharest National Opera from April 2022. The Bridge of Friendship blog contacted him about his activities there, its international and Bulgarian-Romanian dimension. Here is what he sent us:

Continue reading

Opera Națională București se pregătește pentru prima sa vizită în Bulgaria

Interiorului Operei din București (sursă)

Managerul său artistic Ivan Kiurkciev a prezentat pe scurt opera și planurile sale de cooperare internațională în toamnă

Ivan Kiurkciev, fostul director al Operei de Stat din Ruse, este manager artistic al Operei Naționale București începând cu aprilie 2022. Blogul Podul Prieteniei l-a contactat pentru a vorbi despre activitățile sale acolo, despre dimensiunea internațională și cea româno-bulgară. Iată ce ne-a trimis:

Continue reading

Букурещката национална опера се подготвя за първото си гостуване в България

Интериорът на букурещката опера (източник)

Нейният артистичен мениджър Иван Кюркчиев представи накратко операта и плановете й за международно сътрудничество през есента

От април 2022 г. бившият директор на русенската държавна опера Иван Кюркчиев е артистичен мениджър на Букурещката национална опера. Блогът “Мостът на приятелството” го потърси във връзка с неговата дейност там, нейното международно и българо-румънско измерение. Ето какво ни изпрати той:

Continue reading

Ivan Kyurkchiev: I work for the close cultural relations with Romania

kyurkchiev-700x350

Ivan Kyurkchiev (photo: The Bridge of Friendship)

The director of State Opera – Rousse discusses the cross-border cultural cooperation and the events which mark the Opera’s 70th anniversary

Smaranda Şchiopu

Vladimir Mitev

Ivan Kyurkchiev has been the director of State Opera – Rousse since 2017. He comes from a family of musicians and he started playing the violin at the age of 6. He  graduated from the musical high school in Rousse, studying viola and opera singing. He fulfilled his military service in the choir of the construction troops, with whom he had his first concerts abroad. In the last year of his studies of opera singing in the Conservatory in Sofia he was selected to specialise in ”La Scala” in Milano for two years. In his second year he won the competition ”Enrico Caruso” and then he received the chance to stay and work in Italy. Kyurkchiev has sung in many Italian  cities, in South America, in Marsilia, Bordeaux, Montpelier, Budapest, Prague and other European cities. In 1996 he became the director of State Opera – Rousse for the first time. In 2000 he established his events company ”Opera Verdi”, which has organised performances for almost all Bulgarian opera theatres in Europe and the USA. At the end of 2017 Ivan Kyurkchiev became the director of State Opera – Rousse for the second time. 

This text is part of a journalistic project by Smaranda Şchiopu and Vladimir Mitev, through which they try to better understand the Bulgarian-Romanian relations in the cross-border area around the Danube. 

Continue reading

Ivan Kyurkchiev: Lucrez pentru legături mai strânse cu România

kyurkchiev-700x350

Ivan Kyurkchiev (foto: Podul Prieteniei)

Directorul Operei de Stat din Ruse a acordat acest interviu despre colaborarea culturală transfrontalieră şi despre evenimentele prin care opera va marca cel de-al 70-lea aniversar de la înfiinţarea sa

Smaranda Şchiopu

Vladimir Mitev

Ivan Kyurkchiev este directorul Operei de Stat din Ruse din 2017. El provine dintr-o familie de muzicieni, începând să interpreteze la vioară încă de la vârsta de 6 ani. A absolvit liceul de muzică din Ruse, secția vioară şi canto clasic. în timpul stagiului militar a făcut parte din ansamblul de cor al trupelor de construcţie, cu care a participat la primele sale concerte în străinătate. În ultimul an de studii de canto clasic la Conservatorul din Sofia a fost ales să se specializeze, timp de doi ani, la ”La Scala” din Milano. În cel de-al doilea an a câştigat competiţia ”Enrico Caruso”, după care a rămas să locuiască și să lucreze în Italia. Kyurkchiev a cântat într-un număr mare de oraşe italiene, în America de Sud, în Marsilia, Bordeaux, Montpellier, Budapesta, Praga şi alte oraşe europene.  În anul 1996 devine director al Operei de Stat din Ruse pentru prima dată. În anul 2000 înfiinţează compania de impresariat ”Opera Verdi”, prin care organizează spectacole ale aproape tuturor teatrelor de operă din Bulgaria în Europa şi SUA. La sfârşitul anului 2017 Kyurkchiev a devenit directorul Operei de Stat din Ruse pentru a doua oară. 

Acest text face parte dintr-un proiect editorial al Smarandei Şchiopu şi al lui Vladimir Mitev, prin care cei doi încearcă să înţeleagă mai bine relaţiile bulgaro-române în zona transfrontalieră în jurul Dunării. 

Continue reading

Иван Кюркчиев: Работя за тесните културни връзки с Румъния

kyurkchiev-700x350

Иван Кюркчиев (снимка: Мостът на приятелството)

Директорът на Държавна опера – Русе в интервю за трансграничното културно сътрудничество и за събитията, с които операта ще отбележи 70-годишнината от основаването си

Смаранда Шкиопу

Владимир Митев

Иван Кюркчиев е директор на Държавна опера – Русе от 2017 г. Той е от музикално семейство и започва да свири на цигулка още на 6-годишна възраст. Завършва музикалната гимназия в Русе с виола и оперно пеене. Военната си служба прекарва в хоровия ансамбъл на строителни войски, с който прави първите си концерти в чужбина. В последната година на следването си по оперно пеене в Консерваторията в София е избран да специализира в миланската “Ла Скала”. Специализацията трае две години. През втората година печели конкурса “Енрико Карузо”, след което получава възможност да остане да работи в Италия. Кюркчиев е пял в редица италиански градове, в Южна Америка, в Марсилия, Бордо, Монпелие, Будапеща, Прага и други европейски градове. През 1996 г. за първи път става директор на Държавна опера – Русе. През 2000 г. основава импресарската компания “Опера Верди”, която организира спектакли на почти всички български оперни театри в Европа и САЩ. В края на 2017 г. Иван Кюркчиев става директор на Държавна опера – Русе за втори път.

Този текст е част от журналистически проект на Смаранда Шкиопу и на Владимир Митев, чрез който те се опитват да разберат по-добре българо-румънските отношения в трансграничната зона около Дунава.

Continue reading

Un cuplu bulgaro-român, cântareți de operă, a concertat la Ruse

ruse-700x350

Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea (foto: Podul Prieteniei)

Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea sunt doi artiști tineri si promiţători

Pe 25 septembrie 2019 orașul Ruse a găzduit un concert interesant al unei bulgaroaice şi al unui român, care sunt cuplu nu doar pe scena, ci şi în viaţa personală. Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea se află în ultimul an de studiu la Conservatorul din Bucureşti. Ei au interpretat arii din operele Trubadur de Verdi, Manon Lesco de Puciini, Seri Siciliane de Verdi şi Evgeni Onegin de Tschaykovsky. Celelalte piese interpretate au fost cântece şi canţonete de Rahmaninov, Cavali, Richard Strauss, Tosti şi Falvo. Publicul aflat în sala din demisolul Şcolii Muzicale a aplaudat indelung fiecare dintre piese.

Continue reading

Българо-румънска оперна двойка изнесе концерт в Русе

ruse-700x350

Ана-Мария Спатарис и Емилиан Неделча в Русе (снимка: Мостът на приятелството)

Ана-Мария Спатарис и Емилиан Неделча са обещаващи млади творци

На 25 септември 2019 г. Русе стана домакин на интересен, „бутиков“ концерт на българка и румънец, които са двойка освен на сцената и в личния живот. Ана-Мария Спатарис и Емилиан Неделча са възпитаници на Консерваторията в Букурещ и са в последната година на своите следвания. Изпълнените арии бяха част от опери – „Трубадур“ от Верди, „Манон Леско“ от Пучини, „Сицилиански вечерни“ от Верди и „Евгений Онегин“ от Чайковски. Другите изпълнения бяха песни и канцонети от останалите композитори Рахманинов, Кавали, Шуберт, Рихард Шраус, Тости и Фалво. Публиката в залата в сутерена на Музикалното училище дълго аплодира всяко от изпълненията.

Continue reading