The Via Pontica cross-border marathon has linked Bulgaria and Romania

Press release of the Green Step Association

The Via Pontica cross-border marathon linked Bulgaria and Romania on Sunday, 4 September 2022. The fifth edition of the event took place on the Bulgarian and Romanian coasts of the Black Sea, after two years of postponement due to the Covid -19 pandemic. The marathon is organised by the “Green Step” club in Razgrad and aims to promote free movement, an active lifestyle and nature conservation. At the start were 138 runners, who were divided into four disciplines – classic marathon (42 km), half marathon (21 km), cross running 13 km and children’s run 2 km.

Continue reading

Maratonul transfrontalier Via Pontica a legat bulgarii și românii

Comunicat de presă al Asociației Pasul Verde

Maratonul transfrontalier Via Pontica a legat Bulgaria și România duminică, 4 septembrie 2022. Cea de-a cincea ediție a evenimentului a avut loc pe coastele bulgărești și românești ale Mării Negre, după doi ani de amânare din cauza pandemiei Covid -19. Maratonul este organizat de clubul “Pasul Verde” din Razgrad și are ca scop promovarea mișcării libere, a unui stil de viață activ și a conservării naturii. La start au luat startul 138 de alergători – împărțiți în patru discipline – maraton clasic (42 km), semimaraton (21 km), cross 13 km și alergare pentru copii 2 km.

Continue reading

Трансграничният маратон Via Pontica свърза българи и румънци

Прессъобщение на асоциация “Зелена стъпка”

Трансграничният маратон Via Pontica свърза България и Румъния в неделя, 4 септември 2022 г.. Петото издание на събитието се състоя по българското и румънското Черноморие след две години отлагане заради пандемията от Covid -19. Маратонът е организиран от разградския клуб “Зелена стъпка” и цели да насърчи свободното движение, активния начин на живот и опазването на природата. На старта застанаха 138 състезатели – разпределени в четири дисциплини – класически маратон (42 км), полумаратон (21 км), крос 13 км и детско бягане на 2 км.

Continue reading

Evgeni Ignatov: The International Run ”Giurgiu-Rousse” brings new friends to both our cities

ignatov-700x350

Evgeni Ignatov (photo: Vladimir Mitev)

An interview with the organizer of the 15-km long run between the centers of Giurgiu and Rousse – about the Bulgarian-Romanian collaboration in sport, about the culture of running, which is on the rise in Romania and Bulgaria, and about the European spirit of the sport event

Vladimir Mitev

Evgeni Ignatov is a Bulgarian athlete and a president of the athlete club ”Dounav” Rousse. He is a golden medal winner at the Alternative Olympic Games in Moscow in 1984 and has success in a lot of running competitions in Western Europe in the 80s (including a silver medal from the European Championship in 3 km distance running in hall in Grenoble in 1981). From 2016 Ignatov is the main force behind the International Free Spirit Run ”Giurgiu-Rousse” – a sport event, which permits each autumn its participants to pass the distance between the centers of Giurgiu and Rousse (15 km). It is organised by the municipalities of both cities and by the two light athletics clubs – ”Dounav” Rousse and „Dunarea” Giurgiu. Every even year the main organizer of the competition is the Bulgarian party, it starts in Giurgiu and ends in Rousse, while every odd year its main organizer is the Romanian party, it starts in Rousse and finishes in Giurgiu. The run passes „The Bridge of Friendship“ between Rousse and Giurgiu.

Continue reading

Evgheni Ignatov: Concursul internaţional de alergare ”Giurgiu-Ruse” a adus în oraşele noastre prieteni noi

ignatov-700x350

Evgeni Ignatov (foto: Vladimir Mitev)

Interviu cu organizatorul al alergării de 15 km între centrele oraşelor Giurgiu şi Ruse – despre colaborarea româno-bulgară în sport, despre cultura alergării, care se afirmă în România şi Bulgaria, şi despre spiritul european al evenimentului sportiv

Vladimir Mitev

Evgeni Ignatov este un atlet bulgar şi preşedintele clubului de atletică uşoară ”Dunav” Ruse. A câştigat medalie de aur la Jocurile Olimpice alternative din 1984 de la Moscova şi are rezultate bune de la multe competiţii din Europa de Vest în anii 80 (inclusiv medalie de argint de la championatul european pe distanţă de 3 km din Grenoble în 1981). Începând cu anul 2016, Ignatov este forţa motrice a Concursului Internaţional de Alergare al Spiritului Liber ”Giurgiu-Ruse” – un eveniment sportiv, în cadru căruia în fiecare toamnă alergătorii trec distanţa între centrele oraşelor Giurgiu şi Ruse (15 km). Evenimentul este organizat de către municipalităţile celor două oraşe şi de către cele do cluburi de atletică uşoară – Dunav Ruse şi Dunarea Giurgiu. În fiecare an par evenimentul este organizat de către partea bulgară, începe la Giurgiu şi se încheie la Ruse, iar în fiecare an impar, partea română organizează evenimentul care începe la Ruse şi se încheie la Giurgiu. Alergarea este pe şosea şi trece pe Podul Prieteniei între Ruse şi Giurgiu.

Continue reading

Евгени Игнатов: Международният шосеен пробег „Гюргево-Русе“ води в нашите два града нови приятели

ignatov-700x350

Евгени Игнатов (снимка: Владимир Митев)

Интервю с организатора на 15-километровото бягане между центровете на Гюргево и Русе – за румъно-българското сътрудничество в спорта, за културата на бягането, която се утвърждава в Румъния и България, за европейския дух на спортното събитие

Владимир Митев

Евгени Игнатов е български лекоатлет и президент на лекоатлетически клуб „Дунав“ Русе. Носител е на златен медал от алтернативните Олимпийски игри в Москва през 1984 г. и има успехи на редица състезания в Западна Европа през 80-те години (включително сребърен медал от европейското първенство на 3 км в зала в Гренобъл през 1981 г.) . От 2016 г. Игнатов е главната движеща сила на Международния пробег на свободния дух „Гюргево-Русе“ – спортно събитие, в рамките на което всяка есен участниците изминават разстоянието между центровете на Гюргево и на Русе (15 км). Събитието се организира от общините на двата града и от два лекоатлетически клуба – „Дунав“ Русе и „Дунаря“ Гюргево. Във всяка четна година състезанието се организира от българска страна, стартира в Гюргево и завършва в Русе, а всяка нечетна година организаторите са от румънска страна, то започва в Русе и завършва в Гюргево. Шосейният пробег преминава по „Дунав мост“ между Русе и Гюргево.

Continue reading

Tur cu biciclete a întâlnit locuitori din orașul Ruse cu istoria și prezentul din Giurgiu

KODAK Digital Still Camera

Grupa bulgară la vama din Giurgiu (foto: Svetlozar Mitev)

Orașul românesc a fost centru revoluționarilor bulgari înainte Eliberarea, iar între 22 și 24 aprilie sărbătorește zilele sale

Zilele sărbătoare ale Giurgiu au primit întărire bulgară la 23 aprilie, sămbată. O grupă de vreo 100 biciletiști a trecut distanța între Ruse și orașul românesc în turul de bicicleta tradițional, care este organizat de la partidul VMRO, organizația ”Velo Ruse” și clubul ”Pedale de incendiu”. Participanții au onorat activitatea emigrației revoluționară bulgară din Giurgiu. Pelerinajul la ”locurile sfânte” a fost organizat la aniversarea de la Răscoala de aprilie (20 aprilie 1876).

Continue reading

Велопоход срещна русенци с историята и с настоящето на Гюргево

KODAK Digital Still Camera

Българската група на митницата в Гюргево (снимка: Светлозар Митев)

Румънският град е бил средище на българските революционери преди Освобождението, а между 22 и 24 април отбелязва своя празник

В слънчевия съботен ден на 23 април празникът на Гюргево получи българска подкрепа. Група от около 100 колоездачи измина разстоянието от Русе до румънския град в традиционния велопоход, организиран от партията ВМРО, организацията „Вело Русе“ и клуб „Огнените педали“. Участниците в пробега почетоха дейността на българската революционна емиграция в Гюргево, като поклонението им по „светите места“ бе по повод годишнината от Априлското въстание (избухнало на 20 април 1876 г.).

Continue reading