Micul Paris și legăturile lui cu Bulgaria

Multe ansambluri și soliști bulgari au susținut concerte în splendida sală acustică a Ateneului (foto: Ognean Stamboliev)

“Fraților români, noi am avut întotdeauna cele mai vii simpatii pentru voi. Iar aceste simpatii nu au fost niciodată întunecate de vreo neînțelegere.”

Hristo Botev

Ognean Stamboliev,

Vladimir Mitev

Bucureștiul este numit “Micul Paris” sau “Parisul Europei de Est”. Pe bună dreptate. Acest oraș frumos a fost planificat în mare parte după modelul Parisului, dezvoltat pe baza ideilor marelui arhitect și urbanist francez Georges Eugène Haussmann (1809 – 1891). Are Arcul de Triumf, Ateneul (sala de concerte), clădiri magnifice cu colonade și mansarde, palate, grădini, lacuri – toate opera constructorilor și planificatorilor locali, dar și cu sprijinul autorităților – dinastia Hohenzollernilor români, care au construit mult mai mult, mai frumos și la o scară mai mare decât Coburgii bulgari. Aceştia din urmă nu a lăsat nimic mare, nici măcar la Sofia. 

Continue reading

Малкият Париж и българските връзки с него

В разкошната акустична зала на Атенеума са изнасяли концерти много български състави и солисти (източник: Огнян Стамболиев)

„Братя- румънци, с Вас ни свързваха винаги най- живи симпатии. И никога тези симпатии не бяха помрачени от някакво неразбирателство.”  

Христо Ботев (източник: “Букурещ отблизо” на Лучия Керчова-Пъцан и Лука Велчов)

Огнян Стамболиев,

Владимир Митев

Наричат Букурещ „Малкия Париж” или „Париж на Източна Европа”. С пълно право. Този красив град е планиран до голяма степен по модела на Париж по идея на великия френски архитект и градостроител Жорж Йожен Осман (1809 – 1891 г.). В него има Триумфална арка, Атенеум (концертна зала), прекрасни сгради с колонади и мансарди, дворци, градини, езера – всичко това дело на местни строители и  проектанти, но и с подкрепата на властта – на династията на румънските Хоенцолери, които строиха много повече, по-красиво и по-мащабно от българските Кобурги. Последните не оставиха нещо голямо дори в София. 

Continue reading

Tourists are welcome in the only campsite in Rusenski Lom Nature Park

The camping ”Koukeri” (source: Katerina Koleva)

We talk to its founder, Katerina Koleva, about tourism in Rusenski Lom Nature Park and the conditions the campsite offers

Vladimir Mitev

Mrs Koleva, in May 2021 you opened the only campsite in the Ruse region, located in the village of Koshov in the Rusenski Lom Nature Park. Why has this part of Bulgaria had no campsites until now and how will your project contribute to the development of tourism in this area?

In general, campsites in Bulgaria are not among the most numerous and popular places to stay, which is good in a way because it preserves and maintains the idea of staying and sleeping in the middle of nature itself. Of course, the Black Sea coast is known for its wonderful natural givens for campin, but recently the rest of the country has also started to offer quite good conditions for travellers with their own caravans or tents. As for our area and why it didn’t have camping before, I don’t think I could answer that question. I think this is partly because potential investors are not aware of the region and its possibilities. And it is known that camping is relatively easy to access, which probably implies a concern for the investor that their investment will have a very slow return. In our case, the issue was a bit different – I have been working in the tourism receiver business for several years and our experience has shown that there is a demand for this type of facility. So, about three years ago, we decided (as a family) to take the plunge and set up a campsite, thus trying to draw the attention of local and foreign tourists to the Rusenski Lom Nature Park area, where we are located and which, unfortunately, is still a too little known treasure.

Continue reading

Turiștii sunt bineveniți în singurul camping din Parcul Natural Rusenski Lom

Camping Kukeri (sursă: Katerina Koleva)

Discutăm cu fondatoarea campingului Kukeri, Katerina Koleva, despre turismul în Parcul Natural ”Rusenski Lom” și despre condițiile pe care le oferă campingul

Vladimir Mitev

Doamnă Koleva, în luna mai 2021 ați deschis singurul camping din regiunea Ruse, care se află în satul Koşov din Parcul Natural “Rusenski Lom”. De ce această parte a Bulgariei nu a avut până acum campinguri și cum va contribui proiectul dumneavoastră la dezvoltarea turismului în această zonă? 

În general, campingurile din Bulgaria nu se numără printre cele mai numeroase și populare locuri de cazare, ceea ce este bine într-un fel, deoarece se păstrează și se menține ideea de a sta și de a înnopta în mijlocul naturii înseși. Bineînțeles, coasta Mării Negre este cunoscută pentru resursele naturale minunate, pentru vacanțele cu cortul, dar, recent, restul țării a început să ofere condiții destul de bune pentru călătorii cu propriile rulote sau corturi. În ceea ce privește zona noastră și de ce nu a avut camping înainte, nu cred că aș putea răspunde la această întrebare. Cred că acest lucru se datorează, în parte, faptului că potențialii investitori nu cunosc regiunea și posibilitățile acesteia. Și este cunoscut faptul că campingarea este relativ ușoară de practicat, ceea ce implică probabil o îngrijorare pentru investitor că investiția sa va avea un randament foarte lent.  În cazul nostru, problema a fost un pic diferită – lucrez în domeniul turismului receptor de mai mulți ani și experiența noastră a arătat că există o cerere pentru acest tip de facilități. Așa că, în urmă cu aproximativ trei ani, am decis (ca o familie) să facem pașii și să punem la punct un camping, încercând astfel să atragem atenția turiștilor locali și străini asupra zonei Parcului Natural Rusenski Lom, unde ne aflăm și care, din păcate, este încă o bogăție prea puțin cunoscută. 

Continue reading

Туристите са добре дошли в единствения къмпинг в природен парк “Русенски Лом”

Къмпинг “Кукери” в Кошов (снимка: Катерина Колева)

За туризма в природен парк “Русенски лом” и за условията, които къмпинг “Кукери” предоставя, разговаряме с неговата създателка Катерина Колева

Владимир Митев

Госпожо Колева, през май открихте единствения къмпинг в района на Русе, който се намира в с. Кошов в Природен парк “Русенски лом”. Защо тази част на България нямаше къмпинги до момента и как Вашият проект ще допринесе за развитието на туризма в нея?

Като цяло къмпингите в България не са сред най-многобройните и популярни места за настаняване, което в известна степен е добре, тъй като съхранява и поддържа идеята на самото пребиваване и нощуване сред природата. Разбира се, Черноморието е известно с прекрасните природни дадености за къмпинг ваканция, но в последно време и останала част от страната започна да предлага доста добри условия за пътуващи със собствени кемпери, каравани или палатки. Що се отнася до нашия район и защо той нямаше досега къмпинг, не мисля че бих могла да отговоря на въпроса. Предполагам, че донякъде се дължи на непознаване на региона и неговите възможности от страна на потенциалните инвеститори. А и на всички е известно, че къмпингуването е сравнително лесно достъпно, което предполага вероятно и притеснения за инвеститора, че неговото вложение ще има твърде бавна възвращаемост. При нас въпросът стоеше малко по-различно- аз работя в сферата на входящия туризъм вече доста дълги години и опитът ни показа, че има търсене към подобен род обекти. Така преди около три години решихме (семейно) да предприемем стъпките и да направим къмпинг, като по този начин се опитаме да насочим вниманието на местния и чуждестранен турист към района на Природен Парк Русенски Лом, където се намираме, и който за съжаление все още е твърде непознато богатство.

Continue reading

Ruse Summer Free Tour starts on 1 May 2021 for a sixth consecutive summer

Ruse Summer Free Tour will be guiding its guests for sixth consecutive year (source: Ruse Summer Free Tour)

This text is a press release of Ruse Summer Free Tour.

The free walking tours in Rousse, known as Ruse Summer Free Tour, launch on 1 May 2021 for a sixth consecutive summer in a row. The tours are intended to both Bulgarian and foreign guests as well as the residents of Rousse, and their route passes by the most popular buildings and places in the central parts of the city.

As with the previous three seasons, this year too the tours will take place every Saturday from May to September at 6:00PM from the Statue of Liberty where professionals and enthusiasts from the tourist industry in the region will tell the stories and city legends behind the places visitors will go by during the tours.

Continue reading

Începând cu data de 1 mai 2021 se deschide cel de-al şaselea sezon consecutiv Ruse Summer Free Tour

Turul grătuit al oraşului Ruse va avea loc pentru al şaselea an consecutiv (sursă: Ruse Summer Free Tour)

Acest text este comunicat de presa al lui Ruse Summer Free Tour.

În ziua de 1 mai 2021 încep pentru al şaselea an succesiv turirile pietonale ale oraşului Ruse, cunoscut sub denumirea Ruse Summer Free Tour. Ei se ţintesc la oaspeţii oraşului din Bulgaria şi din străintate, precum şi la locuitorii din Ruse, iar tururile trec pe lânge cele mai emblematice clădiri şi locuri din părţile centrale ale oraşului.

Acest an tururile vor avea loc fiecare sămbâtă din mai până în septembrie, inclusiv. Vor începe la ora 18 în faţa Statuii Libertăţii, unde profesioniştii şi entusiaştii din domeniul turismului vor povesti despre istoria şi legendele urbane în spatele locurilor, pe lânga care vizitatorii trec în timpul tururilor.

Continue reading

На 1-ви май започва шестият пореден сезон на Ruse Summer Free Tour

Безплатният летен тур на Русе се провежда от шест години (източник: Ruse Summer Free Tour)

Този текст е прессъобщение на Безплатния летен тур на Русе.

На 1-ви май 2021 година за шеста поредна година стартират безплатните пешеходни обиколки в Русе, известни под името Ruse Summer Free Tour. Те са насочени както към българските и чуждестранни гости, така и към жителите на Русе, а техният маршрут включва най-емблематичните сгради и места в централните части на града.

Тази година туровете ще се провеждат всяка събота от месец май до месец септември включително. Ще започват от 18:00 часа пред Статуята на Свободата, където професионалисти и ентусиасти от туристическия бранш в региона ще разказват историята и градските легенди зад местата, покрай които посетителите ще минават по време на обиколките.

Continue reading

Virtuel borgerlig byvandring i Ruse

Aleksandrovska gade (Pixabay, CC0)

I november 2020 tog en lokal borger en gruppe deltagere fra den danske organisation ”Demokrati i Europa Oplysningsforbundet” på virtuel byvandring i byen ved Donau

Den 11. november 2020 var Vladimir Mitev, stifteren af bloggen ”The Bridge of Friendship”, guide for en virtuel rundvisning af bymidten af byen Ruse. Byvandringen foregik i billeder og fortællinger om byen og var tilrettet deltagere fra den danske organisation ”Demokrati i Europa Oplysningsforbundet”. Det er en folkeoplysningsorganisation der organiserer debatmøder om Europa. Vladimir Mitev er med i gruppen the Ruse Summer Free Tour.

Continue reading

Virtual bourgeois tour of Rousse

Alexandrovska Street has preserved to a large extent its architectural image from the beginnin of the XXth century (source: Vladimir Mitev)

On 11 November 2020 the founder of the blog “The Bridge of Friendship” Vladimir Mitev was the guide for a virtual tour of the center of the city of Rousse. The tour took place through photos and comments for the public of the Danish organisation “Democracy in Europe”, which deals with political education and debates on Europe. Vladimir Mitev is part of the team of the Ruse Summer Free Tour. 

Continue reading