Ultimul mare romantic european

eminescu-ro-bg-700
Cartea ”Sărmanul Dionis” de Mihai Eminescu în limba bulgară (foto: Vladimir Mitev, Wikipedia, Ognean Stamboliev)

Un spirit rătăcitor, deseori neînţeles de contemporanii lui, Mihai Eminescu reprezintă temelia pe care stă literatura română. 

Ognean Stamboliev

Acest articol a apărut ca prefața la volumul de proza ”Sărmanul Dionis” de Mihai Eminescu, editura Avangardprint, Bulgaria, și este preluat cu permisul autorul său și traducatorul cărții Ognean Stamboliev.

Încă din timpul vieţii în jurul numelui genialului poet român Mihai Eminescu (1850-1889) au apărut o mulţime de legende. După moartea poetului, compătrioţii lui au fost profund impresionaţi de marea lui dramă personală. La vârsta de 33 de ani s-a îmbolnavit grav şi boala în numai şase ani a distrus mintea lui sclipitoare, impresionanta lui energie creatoare şi neobişnuitul lui talent poetic.

Continue reading “Ultimul mare romantic european”

Advertisements

Последният романтик в европейската поезия

eminescu-ro-bg-700
Книгата с избрана проза на Михай Еминеску (снимка: Владимир Митев, Wikipedia, Огнян Стамболиев)

Скитащ дух, често неразбиран от своите съвременници, Михай Еминеску е основата, на която стъпва румънската литература

Огнян  Стамболиев

Този текст бе публикуван в предговора към книгата „Бедният Дионис“ с избрана проза на Михай Еминеску в превод на Огнян Стамболиев (издателство “Авангардпринт”). Препечатването на есето става със съгласието на автора му и преводач на книгата.

Още приживе около името на гениалния румънски поет Михай Еминеску (1850-1889 г.) се появили множество легенди. След смъртта му неговите сънародници останали дълбоко развълнувани от голямата му лична драма. 33- годишен той заболял и тежката болест само за шест години  изсушила неговия блестящ ум,  поразителната му творческа енергия, необикновения му поетически талант.

Continue reading “Последният романтик в европейската поезия”

Reading Marx in Bucharest

Karl_Marx-700
Karl Marx (photo: Wikipedia)

The book “Marxian economic theory” by Dan Chiță invites the left people to get to know their roots

Vladimir Mitev

This article was published on 18 June 2017 at the site “Baricada”.

“It’s difficult to read Marx. When I read 50 pages by him, I have the feeling that everything I have ever read in Romanian language hasn’t prepared me in any way to understand this author. His text is so dense, so sublime. Marx is something really different. He has not only been a great economist, but is also probably the only one that has given meaning to the Hegelian dialectics. Marx transforms the whole continental philosophy into arms for the understanding of reality. It is not sufficient for somebody to have studied philosophy in Cluj Napoca or Bucharest, in order to understand him. Marx is something much larger”, said Dan Chiță (Neumann) – the author of the book “Marxian economic theory”, during its presentation on 14 June 2017 in the cultural centre of the left in Bucharest “Macaz”.

The dimensions of his effort upon the volume seem unimaginable. Who reads Marx today? If somebody has ever tried to understand “The Capital”, has he gone beyond the first few pages?

Continue reading “Reading Marx in Bucharest”

Да четеш Маркс в Букурещ

Karl_Marx-700
Карл Маркс (източник: Уикипедия)

Книгата „Марксистка икономическа теория“ на Дан Кица кани левичарите да опознаят своите корени

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада” на 19 юни 2017 г.

„Трудно е да четеш Маркс. Ако прочета 50 страници от него, имам чувството, че всичко, което съм чел на румънски език, не ме е подготвило интелектуално никак, за да разбера този автор. Неговият текст е толкова наситен, толкова възвишен. Маркс е нещо съвсем различно. Освен че е бил голям икономист, той е може би единственият, който е дал смисъл на хегелианската диалектика. Маркс трансформира цялата континентална философия в оръжие за разбирането на реалността. Не е достатъчно да си учил философия в Клуж Напока или в Букурещ, за да го разбереш. Маркс е нещо много по-голямо“, каза Дан Кица (Нойман) – авторът на книгата „Марксистката икономическа теория“, по време на представянето ѝ на 14 юни 2017 г. в културния център на левите в Букурещ „Маказ“.

Измеренията на усилието зад тома изглеждат невъобразими. Кой чете Маркс днес? Ако някой е опитал да осмисли „Капиталът“ някога, дали е отишъл отвъд първите няколко страници?

Continue reading “Да четеш Маркс в Букурещ”

Descoperindu-i pe bulgarii din Bucureşti

Luka-Pazan-700
Autorii cărții ”București, îndeaproape” Luca Velciov și Lucia Kerciova-Pățan (foto: Vladimir Mitev)

Sărbătorile scrisului bulgăresc au avut loc la Liceul Teoretic Bulgar, la Asociaţia bulgarilor din Oraşul vechi şi la Muzeul Naţional al Hărților și Cărții Vechi

picture_1877-350
Cartea bulgarilor din București Luca Velciov și Lucia Kerciova-Pățan ”București, îndeaproape” (foto: Editura Iztok-Zapad)

Acest articol a fost publicat originar pe site-ul Baricada la 27 mai 2017.

La fel ca fiecare sărbătorie bulgărească, 24-lea mai care a trecut recent este o oglindă în care bulgarii în sfârșit ne vedem pe noi însine. Dar peste granița, în România, el este o ocazie pentru ”oamenii noștri” pe ambele parte ale Dunării să comunicăm și să ne cunoaștem.

Anul trecut în Bulgaria a fost tiparită cartea bulgarilor din România Luca Velciov și Lucia Kerciova-Pățan ”București, îndeaproape” care este un fel de ghid spre trecutul bulgar al orașului București, spre clădirile și ”locurile sacre” în capitala românească, care sunt legate cu bulgarii. Destinul istoric al bulgarilor din România și rolul lor pentru construirea statelor românesc și bulgăresc nu sunt cunoscute în ambele țări, dar merită să fie cercetate și cunoscute. Exact în această direcție acționează cartea ”București, îndeaproape”, care le invită pe bulgarii de a întari curiositatea sa către cei apropriați din România nu doar la 24 mai, dar oricând.

Continue reading “Descoperindu-i pe bulgarii din Bucureşti”

Да откриеш букурещките българи

Luka-Pazan-700
Авторите на “Букурещ отблизо” Лука Велчов и Лучия Керчова-Пъцан (снимка: Владимир Митев)

Празникът на славянската писменост събра хора от диаспората и приятели на България за прояви в българския лицей в румънската столица, в дружеството на българите в Стария град и в Музея на картите и старите книги

picture_1877-350
Книгата на румънските българи Лука Велчов и Лучия Керчова-Пъцан “Букурещ отблизо” (снимка: Издателство “Изток-Запад”)

Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада” на 27 май 2017 г.

Както всеки български празник, току-що отшумелият 24 май е огледало, в което българите в крайна сметка виждаме отново себе си. Но зад граница, в Румъния, той е повод и нашенци от двете страни на Дунава да общуваме и да се опознаваме.

Миналата година в България излезе книгата на румънските българи Лука Велчов и Лучия Керчова-Пъцан „Букурещ отблизо“, която е своеобразен гид към българското минало на Букурещ, към сградите и „светите места“ в румънската столица, свързани с българите. Историческата им съдба в Румъния и тяхната роля за изграждането на румънската и на българската държава са малко известни и в двете ни страни, но заслужават изследване и усилия да бъдат разбрани. Именно в тази посока действа и книгата „Букурещ отблизо“, която кани българите да проявят интерес към своите сънародници в Румъния не само на 24 май, а по всяко време.

Continue reading “Да откриеш букурещките българи”

Румънски прозорец към иранската култура бе отворен на Панаира на книгата „Гаудеамус“ 2016

cernatescu_gaudeamus_700
Михай Чернатеску (в средата) по време на представянето на преведената от него книга “Приключенията на Настрадин Ходжа” в рамките на Панаира на книгата “Гаудеамус” 2016 (снимка: Владимир Митев)

Специалистът по ислямска история Михай Чернатеску е превел 500 истории за Настрадин Ходжа от персийски на румънски език

Владимир Митев

В „Илиада“ целият свят на Древна Елада е изобразен върху щита на Ахил. Ако днес някой иска да срещне интелектуалния румънски свят на едно място, трябва да посети панаира на книгата „Гаудеамус“ в Букурещ.

Между 16 и 20 ноември десетки хиляди жители и гости на най-големия румънски град се стекоха в Romexpo, за да присъстват на представяния на книги, интервюта и да купят с намаление нови заглавия. Тук бяха както комерсиални издателства, доминиращи книжния пазар на страната, така и университетски издателски къщи. Имаше още пространства с картини, щанд за масонска литература и други изкушения за любопитните.  На всеки половин час някъде в изложението започваха представяния на книги, които протичаха в зоните между отделните павилиони.

Continue reading “Румънски прозорец към иранската култура бе отворен на Панаира на книгата „Гаудеамус“ 2016”