Ivo Panov: The Department of Iranian Studies contributes to developing ties between the EU and Iran

panov-700x350
Ivo Panov (photo: Ivo Panov)

An interview on the Bulgarian-Iranian cultural relations and how the Department of Iranian Studies at Sofia University works to develop them

Vladimir Mitev

The orientalist and iranologist Ivo Panov was born on October 5th, 1958 in Sofia. His dedication to the East began with study of Persian Philology at the State University of Kabul (1978-1980) and continued graduating Eastern Languages and Literature at the State University of Azerbaijan (1980-1984). In 2001 he defended his doctorate at Sofia University on theme: New Aspects in the Study of the Poetic Heritage of Omar Khayyam.

At present, Ivo Panov is head of the department for Iranian Studies at Sofia University since the department was founded in 1993. He was also a director of the master’s programme Iranian Studies at New Bulgarian University (2000-2004). He is president of the Association of Friends of the Persian Language and Culture in the Republic of Bulgaria since its establishment in 2008. Ivo Panov leaded section Theory, History and Criticism of Translation at the Union of Translators in Bulgaria (2010-2016) and the Union of Translators in Bulgaria (2016-2019).

Continue reading “Ivo Panov: The Department of Iranian Studies contributes to developing ties between the EU and Iran”

Advertisements

Ivo Panov: Secția ”Iranistică” contribuie la legătura dintre UE şi Iran

panov-700x350
Ivo Panov (foto: Ivo Panov)

Un interviu despre relaţiile culturale între Iran şi Bulgaria şi cum Secția ”Iranistică” la Universitatea din Sofia contribuie la dezvoltarea relaţiilor irano-bulgare şi irano-europene

Vladimir Mitev

Orientalistul şi iranistul Ivo Panov este născut pe 5 octombrie 1958 la Sofia. A studiat ”Filologia Persană” (1978-1980 la Universitatea de Stat din Kabul (Afghanistan) şi ”Limbi şi literatură estice” (1980-1984) la Universitatea de Stat din Azerbaijan. A primit titlul de doctor de la Universitatea din Sofia ”Sf. Kliment Ohridski” pentru cercetarea ”Noi aspecte în studiul moştenirii poetice a lui Omar Khayam”.

Ivo Panov este conducătorul sectiei”Iranistică” din Universitatea din Sofia de la infiinţarea ei în 1993. El este directorul programei de masterat ”Studii Iraniene” din Universitatea Nouă Bulgară (2000-2004). Este şi preşedintele organizaţiei ”Asociaţie prietenilor limbii persane şi culturii persane din Republica Bulgaria” de la infiinţarea ei în 2008. Este şeful secţiei ”Teorie, istorie şi critică traducerii” la Uniunea Traducătorilor din Bulgaria (2010-2016) şi preşedintele Uniunii Traducătorilor din Bulgaria (2016-2019).

Ivo Panov a semnat 79 publicaţii ştiinţitfice, de critică literară şi publicistice în Bulgaria şi în străinatate. Este autorul introducerii, compilatorul, editorul, recenzentul, consultantul şi traducătorul unor peste 50 de cărţi literare şi ştiinţifice, patru dintre care sunt tipărite în Republica Islamică Iran. Ivo Panov a scris monografiile ”Omar Khayam în Bulgaria” (2000), ”Literatura clasică persană (secolele IX-XV)” (2018), ”Enigma Omar Khayam” (2019). Panov este primul bulgar care a tradus versurile lui Omar Khayyam în limba bulgară direct din textele originale persane. Împreună cu Alireza Pourmohammad traduce pentru prima dată din textul original persan primul volum al lui Shahname (”Cartea regelor”) al lui Abdulghasem Ferdowsi.

Continue reading “Ivo Panov: Secția ”Iranistică” contribuie la legătura dintre UE şi Iran”

Иво Панов: Специалност „Иранистика” допринася за свързването на ЕС и Иран

panov-700x350
Иво Панов (снимка: Иво Панов)

Интервю за културните връзки между Иран и България и за приноса на специалност “Иранистика” в Софийския университет за развитието на ирано-българските и ирано-европейските отношения

Владимир Митев

Ориенналистът-иранист Иво Панов е роден на 05 октомври 1958 г. в гр.София. Получава висшето си образование в Кабулския държавен университет – Афганистан, специалност „Персийска филология“ (1978 – 1980) и в Азербайджанския държавен университет, специалност „Източни езици и литература“ (1980 – 1984). През 2001 г. защитава в СУ „Св. Климент Охридски“ докторска дисертация на тема: „Нови аспекти в изучаването на поетическото наследство на Омар Хайям“.

Иво Панов е ръководител на специалност „Иранистика“ в СУ от създаването ѝ през 1993 г. Той е директор на магистърската програма „Иранистика“ в Нов български университет (2000 – 2004). Председател е на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България“ от учредяването му през 2008 г. Ръководител е на секция „Теория, история и критика на превода“ при Съюза на преводачите в България (2010 – 2016) и е председател на Съюза на преводачите в България (2016 – 2019).

Автор e на 79 научни, литературно-критически и публицистични публикации у нас и в чужбина. Автор e и на предговор, съставител, редактор, рецензент, консултант или преводач на над 50 художествени и научни книги, четири от които издадени в ИР Иран. Иво Панов написва монографиите „Омар Хайям в България“ (2000) и „Персийска класическа литература IX – XV век“ (2018), „Енигмата Омар Хайям” (2019). Той е първият българин, превел четиристишията на Омар Хайям от персийски оригинали. За първи път в България, в съавторство с Алиреза Пурмохаммад, превежда от персийски оригинал първи том от „Шах-наме“ („Книга за царете“) на Абулгасем Фердоуси.

Continue reading “Иво Панов: Специалност „Иранистика” допринася за свързването на ЕС и Иран”

Vanina Bozhikova: Bulgaria must educate its foreign translators

vosganian-bozhikova-700x350
Varujan Vosganian and Vanina Bozhikova (photo: screenshot, BNT)

The translator from Romanian language has given this interview on the occassion of her latest translation – the novel ”The Children of War” by Varujan Vosganian. We discussed about some characeristics of the contemporary Romanian literature and about the need for greater promotion of the Bulgarian literature abroad

Vladimir Mitev

Vanina Bozhikova translates Romanian literature into Bulgarian language. She has graduated from the Sofia Univeristy ”St. Kliment Ohridski”, having studied ”Romanian philology”. She has taught at the Sofia University Romanian language and literature in between 2000 and 2017. Vanina is the author of lots of articles and publications in the Bulgarian and Romanian literary magazines on contemporary Romanian literature and on literary translations. In the recent years she has translated more than 20 Romanian classical and contemporary writers – novelists, poets and dramaturgists, among which are Varujan Vosganian, Nora Iuga, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Lucian Dan Teodrovici, Octavian Soviany, Lina Maria Baros, and others.

Continue reading “Vanina Bozhikova: Bulgaria must educate its foreign translators”

Vanina Bojikova: Bulgaria trebuie să-şi formeze traducătorii de peste hotare

vosganian-bozhikova-700x350
Vaninva Bojikova şi Varujan Vosganian (foto: screenshot BNT)

Traducătoarea din limba română a acordat acest interviu cu ocazia ultimei sale traduceri – romanul ”Copiii războiului” de Varujan Vosganian. Am discutat despre unele caracteristici ale literaturii române contemporane şi despre nevoia unei promovări mai susținute a literaturii bulgare în străinatate

Vladimir Mitev

Vanina Bojikova este interpretă și traducătoare de literatură română. Absolventă a Universității din SofiaSf. Kliment Ohridski, Facultatea de limbi moderne și clasice, specialitatea “Filologie română”, unde a predat limba și literatura română în perioada 2000-2017. Este autoarea mai multor articole și studii în reviste literare bulgare și române în domeniul literaturii române contemporane și traducerii literare. În ultimii ani a tradus opere a peste 20 de scriitori români clasici și contemporani – prozatori, poeți și dramaturgi, printre care Varujan Vosganian, Nora Iuga, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Octavian Soviany, Linda Maria Baros, ș.a.

Continue reading “Vanina Bojikova: Bulgaria trebuie să-şi formeze traducătorii de peste hotare”

Ванина Божикова: България трябва да обучи преводачите си зад граница

vosganian-bozhikova-700x350
Ванина Божикова и Варужан Восганян (снимка: скрийншот БНТ)

Преводачът от румънски език даде това интервю по повод последния си превод – романа „Децата на войната“ от Варужан Восганян. Говорихме за особеностите на съвременната румънска литература и за нуждата от по-голямо насърчаване на българската литература в чужбина

Владимир Митев

Ванина Божикова е устен преводач от румънски език и преводач на румънска литература. Тя е завършила специалност „Румънска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където преподава румънски език и румънска литература в периода 2000-2017 г. Ванина Божикова е автор на много статии и изследвания в българските и румънските литературни издания в областта на съвременната румънска литература и литературния превод. През последните години е превела трудове на над 20 класически и съвременни румънски автори – белетристи, поети и драматурзи, сред които Варужан Восганян, Нора Юга, Мирча Картареску, Дан Лунгу, Лучиан Дан Теодорович, Октавиан Совиани, Линда Мария Барос и други.

Continue reading “Ванина Божикова: България трябва да обучи преводачите си зад граница”

Ognean Stamboliev a fost premiat pentru traducerea şi promovarea operei lui Eminescu şi a literaturii române

stamboliev-700
Ognean Stamboliev (foto: Esliţa Popova)

Este cea mai mare distincţie română care se acordă unor traducători literari din străinatate

Traducătorul şi critic literar bulgar Ognean Stamboliev a fost premiat la Ipoteşti, în Botoşani, pentru traducerea şi promovarea operei lui Mihai Eminescu, a relatat Radio România Actualităţi.

Continue reading “Ognean Stamboliev a fost premiat pentru traducerea şi promovarea operei lui Eminescu şi a literaturii române”