Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu luptă pentru schimbare socială

conferinta-giurgiu-700
Directorul teatrului Cosmin Creţu (în mijloc), omul responsabil pentru legăturile internaţionale Călin Şabac (în stângă) şi actorul Vlad Bînzoiu (foto: Open TV Giurgiu via YouTube)

Conferinţă de presă a teatrului a dezvăluit munca realizată şi cea plănuită de către Cosmin Creţu şi echipa lui

La 13 martie 2018 teatrul ”Tudor Vianu” Giurgiu în persoana directorului teatrului Cosmin Creţu, al responsabilului pentru relaţiile internaţionale Călin Şabac, şi al actorului Vlad Bînzoiu vizine sa pentru activităţile până la sfârşitul anului.

Continue reading “Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu luptă pentru schimbare socială”

Advertisements

Театър “Тудор Виану” от Гюргево се бори за социална промяна

conferinta-giurgiu-700
Директорът на гюргевския театър “Тудор Виану” Козмин Крецу (в средата), завеждащият международните връзки Калин Шабак (вляво) и актьорът Влад Бънзою (снимка: Open TV Giurgiu via YouTube)

Пресконференция на театъра разкри свършената работа от екипа на Козмин Крецу и предстоящите дейности

На 13 март 2018 г. театър „Тудор Виану“ в лицето на своя директор Козмин Крецу, на отговарящия за международните връзки Калин Шабак и на актьора Влад Бънзою представи своята визия за дейностите до края на годината.

Continue reading “Театър “Тудор Виану” от Гюргево се бори за социална промяна”

Ognean Stamboliev: Întâlnirile cele mai fericite din viaţa mea au fost cu autorii români, pe care i-am tradus

stamboliev-700
Ognean Stamboliev (foto: Esliţa Popova)

În apropierea Zilei Culturii Române cunoscutul traducător bulgar de literatură română relătează despre activitatea sa ca punte culturală între români şi bulgari

Vladimir Mitev

Оgnean Stamboliev este critic, traducator şi ziarist. Este autorul carţilor: „Carte nouă despre operăîn 2 vol., „Carte despre opereta si teatrul de revistă, sau de la Offenbach la Webber”, „Incomparabilul bariton Kiril Krâstev” Tenorul însorit Nikolai Zdravkov”.

A editat o serie de 30 carţi cu traduceri de poezie, proză si dramaturgie de: Mihai Eminescu, Duiliu Zamfirescu, Ioan Slavici, Ionel Teodoreanu, Panait Istrati, Lucian Blaga, Ion Luca Caragiale, Tudor Arghezi, Nichita Stanescu, Marin Sorescu, Grigore Vieru, Zaharia Stancu, Mircea Dinescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Matei Vişniec, Leo Butnaru, JeanPaul Sartre, Claudio Magris, Luigi Pirandello si altii. Traducator şi autor de librete de operă, studii critice, recenzii, opinii şi articole tematice din presa periodică. Este deţinătorul multor premii naţionale şi internaţionale, între care şi cel al Academiei Române (1997 si 2014). MembruPENBulgaria.

Continue reading “Ognean Stamboliev: Întâlnirile cele mai fericite din viaţa mea au fost cu autorii români, pe care i-am tradus”

Огнян Стамболиев: Най-щастливите срещи в моя живот са с румънските автори, които съм превел

stamboliev-700
Огнян Стамболиев (снимка: Еслица Попова)

Известният български преводач на румънска литература разказва за своята дейност на културен мост между румънци и българи в навечерието на Деня на румънската култура

Владимир Митев

Огнян Стамболиев е критик, преводач и журналист. Автор е на книгите: „Нова книга за операта” в 2 т., на първата българска „Книга за оперетата и мюзикъла или от Офенбах до Уебър”, „Несравнимият баритон Кирил Кръстев”, „Слънчевият тенор Николай Здравков”. Издал редица преводни книги с поезия, проза и драматургия от Михай Еминеску, Йоан Славич, Лучиан Блага, Йон Лука Караджале, Никита Станеску, Григоре Виеру, Мирча Динеску, Емил Чоран, Мирча Елиаде, Захария Станку, Йожен Йонеско, Матей Вишниек, Жан Пол Сартр, Клаудио Магрис и др. Преводач и автор на оперни либрета, на критически студии, рецензии, отзиви и проблемни статии в периодичния печат. Носител на редица национални и международни награди, сред които и на Румънската академия (1997). Член на ПЕН- центъра, България.

Continue reading “Огнян Стамболиев: Най-щастливите срещи в моя живот са с румънските автори, които съм превел”

Laura Fatini: We fight against social disadvantage in Sarteano through The Risk-Taking Theatre

la compagnia degli arrischianti
Actors of Arrischianti (photo: Mauro Sini)

Teatro degli Arrischianti is a community theatre made by volunteers, who have professional attitude towards art, and plays an important social role in the life of a 5000-strong Italian small town in Tuscany

Laura Fatini is the deputy chief and one of the two directors in Teatro degli Arrischianti (The theatre of those who take risks), which is based in Sarteano (Tuscany, Italy) and is the place where the New Academy of Arrischianti – a community theatre school plays its plays. Fatini is born in a village close to Sarteano and obtains a Political Philosophy degree from the University of Perugia, writing her thesis on the political theatre of Albert Camus. She has been dealing with arts ever since the age of 4, studying ballet, dance, theatre and becoming in 2009 the first teacher after the establishment of the theatre school of Sarteano.

Teatro degli Arrischianti is a theatre of the people, by the people, for the people of Sarteano and the region (population of less than 5000 people). It is established in 1986 as a community theatre of amateurs. However, both the volunteer actors and their directors approach their theater hobby with a great degree of professionalism and seriousness. It is a theatre company that has important social functions, trying to create sense for the locals to stay in the town and not to migrate to larger cities in search for better job and opportunites. A lot of the plays deal with social issues, approach important historical personalities psychologically, unveil the contemporary human condition of loneliness, absurd and suffering, help the spectator to overcome prejudice, to think and to change its mind and heart, but actors also make funny plays to entertain their audience.

Representatives of Teatro degli Arrischianti (Ludovico Cosner and Francesco Pipparelli) participated in the International Festival of Danubean Theatres, which took place in Giurgiu, Romania, on 18-22 October 2017. Baricada interviewed Laura Fatini trying to understand how her theatre company functions and what are the effects of this community theatre for the local society of Sarteano and the region.

Continue reading “Laura Fatini: We fight against social disadvantage in Sarteano through The Risk-Taking Theatre”

Laura Fatini: În Sarteano ne luptăm împotriva problemelor sociale prin ”teatrul care îşi asumă riscuri”

la compagnia degli arrischianti
Trupa teatrului Arrischianti (foto: Mauro Sini)

Teatro degli Arrischianti este un teatru comunitar, care este realizat de voluntari cu o atitudine profesionistă către artă. El joacă un rol important în viaţa unui mic oraş italian de 5000 de persoane din provincia Toscana

Vladimir Mitev

Laura Fatini este director-adjunct şi unul dintre cei doi regizori la Teatro degli Arrischianti (Teatrul celor care îşi asumă riscuri), bazat în Sarteano (Toscana, Italia). El este locul unde îşi desfăşoară activitatea ”Academia Nouă Arrischianti” – şcoală de teatru a comunităţii, care îşi montează piesele în teatru. Fatini este născută într-un sat în apropiere de Sarteano. A absolvit filozofia politică la Universitatea din Perugia, cu teza de absolvire despre teatrul politic al lui Albert Camus. Fatini a făcut primii paşi pe scenă la vârsta de 4 ani. A studiat balet, dans şi teatru. În anul 2009 a devenit primul profesor la şcoală de teatru recent infiinţată din Sarteano.

Teatro degli Arrischianti este un teatru din popor, pentru popor, al poporului din Sarteano (cu o populaţie sub 5000 de oameni). El a fost infiinţat în 1986 ca teatru de amatori al comunităţii. Numai că actorii şi regizorii teatrului îşi abordează hobby-ul teatral cu profesionism. Astăzi Arrischianti este o companie teatrală cu funcţiuni sociale importante, pentru că încearcă să ofere un sens locuitorilor să rămână în oraş şi să nu emigreze către oraşele mai mari în căutare de lucru şi de oportunităţi. Multe dintre spectacolele jucate abordează probleme sociale, studiază din punct de vedere psihologic personaje istorice importante, arată starea de singuritate, absurditate şi durere a omului contemporan, îl ajută pe spectator să-şi depăşească prejudecăţile, să gândească distrându- se, să-şi schimbe modul de gândire şi atitudinile.

Reprezentanţii lui Teatro degli Arrischianti (Ludovico Cosner şi Francesco Pippareli) au participat la Festivalul Internaţional al Teatrelor Dunărene, care a avut loc în Giurgiu, România, în perioadă 18-22 octombrie 2017. Baricada a luat un interviu de la Laura Fatini, încercând să înţeleagă cum funcţionează compania ei de teatru, şi cum teatrul comunităţii din Sarteano influenţează viaţa oamenilor din localitate.

Continue reading “Laura Fatini: În Sarteano ne luptăm împotriva problemelor sociale prin ”teatrul care îşi asumă riscuri””

Лаура Фатини: В Сартяно се борим със социалните проблеми чрез „предприемащия рискове театър”

la compagnia degli arrischianti
Трупата на театъра Arrischianti (снимка: Мауро Сини)

Teatro degli Arrischianti е театър на общността, съставен от доброволци, които имат професионално отношение към изкуството. Той играе важна роля в живота на 5000-ен малък италиански град в провинция Тоскана

Владимир Митев

Лаура Фатини е заместник-директор и е един от двамата режисьори на Teatro degli Arrischianti („Театърът на онези, които предприемат рискове”), базиран в Сартяно (Тоскана, Италия). Той е мястото, където развива дейността си „Новата академия Arrischianti – театрално училище на общността, което играе пиесите си в театъра. Фатини е родена в село близо до Сартяно. Тя завършва висше образование по политическа философия в Университета в Перуджа, като пишедипломна работа за политическия театър на Албер Камю. Фатини се изявява в областта на сценичното изкуство от 4-годишна възраст. Учила е балет, танц и театър. През 2009 г. тя става първият учител в новосъздаденото „предприемащо рискове” театрално училище в Сартяно.

Teatro degli Arrischianti е театър от народа, за народа, на народа от Сартяно и неговия район (с население под 5000 души). Той е създаден през 1986 г. като любителски театър на общността. Само че актьорите самодейци и техните режисьори подхождат към театралното си хоби с професионализъм. Днес Arrischianti е театрална формация с важни социални функции, тъй като тя се опитва да даде смисъл на местните жители да останат в града и да не емигрират към по-големите населени места в търсене на работа и възможности. Много от играните пиеси разглеждат социални въпроси, изследват психологически важни исторически личности, разкриват състоянието на самота, абсурдност и болка у съвременния човек, помагат на зрителя да преодолее предразсъдъците си, да разсъждава, забавлявайки се, да промени мисленето и нагласите си.

Представители на Teatro degli Arrischianti (Людовико Коснер и Франческо Пипарели) участваха в Международния фестивал на дунавските театри, който се проведе в Гюргево, Румъния, в периода 18-22 октомври 2017 г. „Барикада” интервюира Лаура Фатини в опит да разбере как функционира нейната театрална трупа и как театърът на общността в Сартяно въздейства на местните хора.

Continue reading “Лаура Фатини: В Сартяно се борим със социалните проблеми чрез „предприемащия рискове театър””