Ivo Panov: The Department of Iranian Studies contributes to developing ties between the EU and Iran

panov-700x350
Ivo Panov (photo: Ivo Panov)

An interview on the Bulgarian-Iranian cultural relations and how the Department of Iranian Studies at Sofia University works to develop them

Vladimir Mitev

The orientalist and iranologist Ivo Panov was born on October 5th, 1958 in Sofia. His dedication to the East began with study of Persian Philology at the State University of Kabul (1978-1980) and continued graduating Eastern Languages and Literature at the State University of Azerbaijan (1980-1984). In 2001 he defended his doctorate at Sofia University on theme: New Aspects in the Study of the Poetic Heritage of Omar Khayyam.

At present, Ivo Panov is head of the department for Iranian Studies at Sofia University since the department was founded in 1993. He was also a director of the master’s programme Iranian Studies at New Bulgarian University (2000-2004). He is president of the Association of Friends of the Persian Language and Culture in the Republic of Bulgaria since its establishment in 2008. Ivo Panov leaded section Theory, History and Criticism of Translation at the Union of Translators in Bulgaria (2010-2016) and the Union of Translators in Bulgaria (2016-2019).

Continue reading “Ivo Panov: The Department of Iranian Studies contributes to developing ties between the EU and Iran”

Advertisements

Ivo Panov: Secția ”Iranistică” contribuie la legătura dintre UE şi Iran

panov-700x350
Ivo Panov (foto: Ivo Panov)

Un interviu despre relaţiile culturale între Iran şi Bulgaria şi cum Secția ”Iranistică” la Universitatea din Sofia contribuie la dezvoltarea relaţiilor irano-bulgare şi irano-europene

Vladimir Mitev

Orientalistul şi iranistul Ivo Panov este născut pe 5 octombrie 1958 la Sofia. A studiat ”Filologia Persană” (1978-1980 la Universitatea de Stat din Kabul (Afghanistan) şi ”Literatură și limbi estice” (1980-1984) la Universitatea de Stat din Azerbaijan. A primit titlul de doctor de la Universitatea din Sofia ”Sf. Kliment Ohridski” pentru cercetarea ”Noi aspecte în studiul moştenirii poetice a lui Omar Khayam”.

Ivo Panov este conducătorul sectiei”Iranistică” la Universitatea din Sofia de la infiinţarea ei în anul 1993. El este directorul programei de masterat ”Iranistică” din Universitatea Nouă Bulgară (2000-2004). Este şi preşedintele organizaţiei ”Asociaţia prietenilor limbii şi culturii persane din Republica Bulgaria” de la infiinţarea ei în anul 2008. Este şeful secţiei ”Teoria, istoria şi critica traducerii” la Uniunea Traducătorilor din Bulgaria (2010-2016) şi preşedintele Uniunii Traducătorilor din Bulgaria (2016-2019).

Continue reading “Ivo Panov: Secția ”Iranistică” contribuie la legătura dintre UE şi Iran”

Иво Панов: Специалност „Иранистика” допринася за свързването на ЕС и Иран

panov-700x350
Иво Панов (снимка: Иво Панов)

Интервю за културните връзки между Иран и България и за приноса на специалност “Иранистика” в Софийския университет за развитието на ирано-българските и ирано-европейските отношения

Владимир Митев

Ориенналистът-иранист Иво Панов е роден на 05 октомври 1958 г. в гр.София. Получава висшето си образование в Кабулския държавен университет – Афганистан, специалност „Персийска филология“ (1978 – 1980) и в Азербайджанския държавен университет, специалност „Източни езици и литература“ (1980 – 1984). През 2001 г. защитава в СУ „Св. Климент Охридски“ докторска дисертация на тема: „Нови аспекти в изучаването на поетическото наследство на Омар Хайям“.

Иво Панов е ръководител на специалност „Иранистика“ в СУ от създаването ѝ през 1993 г. Той е директор на магистърската програма „Иранистика“ в Нов български университет (2000 – 2004). Председател е на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България“ от учредяването му през 2008 г. Ръководител е на секция „Теория, история и критика на превода“ при Съюза на преводачите в България (2010 – 2016) и е председател на Съюза на преводачите в България (2016 – 2019).

Автор e на 79 научни, литературно-критически и публицистични публикации у нас и в чужбина. Автор e и на предговор, съставител, редактор, рецензент, консултант или преводач на над 50 художествени и научни книги, четири от които издадени в ИР Иран. Иво Панов написва монографиите „Омар Хайям в България“ (2000) и „Персийска класическа литература IX – XV век“ (2018), „Енигмата Омар Хайям” (2019). Той е първият българин, превел четиристишията на Омар Хайям от персийски оригинали. За първи път в България, в съавторство с Алиреза Пурмохаммад, превежда от персийски оригинал първи том от „Шах-наме“ („Книга за царете“) на Абулгасем Фердоуси.

Continue reading “Иво Панов: Специалност „Иранистика” допринася за свързването на ЕС и Иран”

花田「喜」事 – 保加利亞Rose Festival

rose_pick01-700
花田「喜」事 – 保加利亞Rose Festival 

本文最初發佈於中國旅遊博客travelogbook.com,並經作者同意在此重新發表。

Chapman Wong,travelogbook.com

像荷蘭會想起鬱金香,日本會聯想到櫻花,那保加利亞最深植民心的,一定是玫瑰,而每年差不多這時候,在當地Kazanlak這個又稱為Valley of Roses的小鎮,都會舉行玫瑰節(Rose Festival),藉着花香引來全球旅人。

Continue reading “花田「喜」事 – 保加利亞Rose Festival”

The Bulgarian Rose Festival in Kazanlak

rose_pick01-700
The festival of rose in Kazanlak (foto: travelogbook.com)

This article was published originally on the Chinese travel blog travelogbook.com and is republished here with the consent of the author.

Chapman Wong, travelogbook.com

If we think about the Netherlands as the land of tulips, if Japan is associated with cherry blossoms, then Bulgaria’s most deeply rooted flower must be roses. In the beginning of summer every year, in the town of Kazanlak, the center of the Valley of Roses, the Rose Festival is held. Through the fragrance of flowers the festival attracts travellers around the world.

Continue reading “The Bulgarian Rose Festival in Kazanlak”

Festivalul trandafirilor din Kazanlâk, Bulgaria

rose_pick01-700
Festivalul trandafirilor din Kazanlâk (foto: travelogbook.com)

Acest articol a fost publicat originar pe blogul chinezesc de călătorii travelogbook.com şi este preluată aici cu acordul autorului. 

Chapman Wong, travelogbook.com

Dacă ne gândim la Olanda ca la ţara lalelelor, dacă asociem Japonia cu florile de cireş, atunci floarea ce caracterizează cel mai bine Bulgaria nu poate fi alta decât trandafirul. În fiecare an, la începutul verii, în oraşul Kazanlâk, care este centrul Văii Trandafirilor, are loc un festival al trandafirului. Aroma petalelor și ineditul festivalului atrag călători din toată lumea.

Continue reading “Festivalul trandafirilor din Kazanlâk, Bulgaria”

Фестивалът на българската роза в Казанлък

rose_pick01-700
Празникът на розата (снимка: travelogbook.com)

Тази статия бе публикувана първоначално на китайския туристически блог travelogbook.com и е препечатана тук със съгласието на автора си.

Чапман Уонг, travelogbook.com

Ако мислим за Холандия като за земята на лалетата, ако асоциираме Япония с вишневия цвят, то най-характерното цвете за България трябва да бъде розата. Всяка година в началото на лятото в град Казанлък, в центъра на Розовата долина, се провежда Фестивал на розата. Ароматът на цветето привлича пътешественици от целия свят…

Continue reading “Фестивалът на българската роза в Казанлък”