Adrian Sandu: Romania’s automotive industry is in a perfect storm, but it is resilient

Автомобилната индустрия в Румъния започва да се развива бързо след придобиването на Dacia от Renault през 1999 г. (източник: Pixabay, CC0)

Interview with ACAROM’s Secretary General who takes an x-ray of the Romanian car industry programmes to encourage fleet renewal as well as the challenges of rising costs, the war in Ukraine, the need for technological leapfrogging and new types of mobility. He also talks about relations between the automotive and IT sectors in Romania, openness to collaboration with similar organisations in the EU, including Bulgaria, and working conditions in the Romanian automotive sector

Vladimir Mitev

Adrian Sandu is Secretary General of ACAROM. He has 20 years of experience in the automotive industry and for 14 of them he has worked at ACAROM.

The interview with him was realised on 30 September 2022.

Continue reading

Adrian Sandu: Industria auto din România se află într-o „furtună perfectă“, dar este rezilientă

Industria auto din România a început să se dezvolte rapid după achiziționarea Dacia de către Renault în 1999 (sursa: Pixabay, CC0

Interviu cu secretarul general al ACAROM care face o radiografie a industriei auto din România, a programelor de încurajare a renovării parcului auto, a provocărilor legate de creșterea costurilor, războiul din Ucraina, nevoia de salt tehnologic și de noi tipuri de mobilitate. El mai vorbește despre relațiile dintre sectorul auto și sectorul IT din România, dorința de colaborare cu organizații similare din UE, inclusiv din Bulgaria, și despre condițiile de muncă din sectorul auto românesc

Vladimir Mitev

Adrian Sandu este Secretar General al ACAROM. El are o experiență de 20 de ani în industria auto, din care 14 ani  a lucrat la ACAROM.

Continue reading

Адриан Санду: Румънската автомобилна индустрия се намира в перфектна буря, но е устойчива

Румънската автоиндустрия започна своето бурно развитие след закупуването на Dacia от Renault през 1999 г. (източник: Pixabay, CC0)

Интервю с генералния секретар на Асоциацията на автомобилопроизводителите в Румъния (ACAROM), който прави преглед на румънската автомобилна индустрия, програмите за насърчаване на обновяването на автомобилния парк, предизвикателствата, свързани с нарастващите разходи, войната в Украйна, необходимостта от технологичен скок и новите видове мобилност. Той говори също така за отношенията между автомобилния и ИТ сектора в Румъния, отвореността за сътрудничество със сходни организации в ЕС, включително България, и условията на труд в румънския автомобилен сектор

Владимир Митев

Адриан Санду е генерален секретар на ACAROM. Той има 20 години опит в автомобилната индустрия, като 14 от тях е работил в ACAROM.

Интервюто с него бе взето на 30 септември 2022 г.

Continue reading

Ion Lixandru: The time has come for a large-scale Bulgarian-Romanian cooperation in infrastructure

Can Romania and Bulgaria cooperate in infrastructure development? (photo: Wikipedia)

The coordinator for Infrastructure and Transport at the Coalition for Romania’s Development has come out publicly with proposals for joint action between Romania and Bulgaria and infrastructure, which he outlines in this interview for “The Bridge of Friendship” blog

Vladimir Mitev

Ion Lixandru was born in Bucharest 61 years ago. He has graduated from the High School of Transport. He was a worker at the construction of the channel Danube – Black Sea in 1977 for three months. He comes from the family of heavy truck drivers (for internal and international transport).

Continue reading

Ion Lixandru: A venit timpul pentru o colaborare româno-bulgară amplă în infrastructură

Pot România şi Bulgaria colabora intensiv în relaţiile de infrastructură? (foto: Wikipedia)

Coordonatorul TASK ului pentru Infrastructură si transport din cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României a ieşit public cu propuneri pentru acțiuni comune între România şi Bulgaria în infrastructură pr care le dezvoltă în acest interviu pentru blogul Podul Prieteniei

Vladimir Mitev 

Ion Lixandru este născut în Bucureşti acum 61 de ani, autodidact. A absolvit Liceul de Transporturi, fiind pentru 3 luni  elev -brigadier la Construcția Canalului Dunare-Marea Neagra, in 1977. Provine dintr-o familie de șoferi camioane grele transport intern si international.

În anii 1990 înființează o firmă de transport de marfă și dezvolta continuu activitatea de transport internațional, platforme de reparatii vehicule grele actualmente in Bucuresti,Sibiu ,Oradea si activitati de depozitare pe o platforma industriala in Bucuresti. 

Începând cu anul 1994 Lixandru intră în Uniunea Naţională a Transportatorilor din România, al cărui vicepreşedinte a fost până la anul 2012. Sub egida lui se pregatesc şi se realizează câteva propuneri de lege privind transport, care sunt în vigoare şi astăzi ,ex–alocarea electronică a autorizațiilor de transport marfa pentru internațional in sistem electronic,traseele pentru acces în București a camioanelor grele,construirea cu prioritate a autostrazii pe Valea Oltului in detrimentul autostrăzii pe Valea Prahovei astăzi în execuție, argumentând tehnic, economic și financiar aceste proiecte. Din 2015 intră în ROMANIAN BUSINESS LEADERS, cea mai puternică și vocală asociație a antreprenorilor români, membră a Coaliţia pentru Dezvoltarea României – poate cea mai importantă organizatie care reprezinta mediul de afaceri din România, organizată în oglindă cu Guvernul, avand coordonatori pentru Fiscalitate, Educație și invatamant, Sanatate, Transporturi/infrastructură, Munca etc. În cadrul acestei organizații – CDR-coordoneaza Taskul de Transport și Infrastructură din 2016 ca propunerea organizaţiei Romanian Business Leaders /sau a Camerei de comert Romano-Germana.

Continue reading

Йон Ликсандру: Дошло е времето за мащабно българо-румънско сътрудничество в инфраструктурата

Ще успеят ли някога България и Румъния да направят мащабно сътрудничество в изграждането на инфраструктурата (снимка: Wikipedia)

Координаторът за инфраструктура и транспорт в рамките на работодателската организация „Коалиция за развитието на Румъния” излезе публично с предложения за общи действия между Румъния и България в областта на инфраструктурното развитие

Владимир Митев

Йон Ликсандру е роден в Букурещ преди 61 години. Завършил е гимназията по транспорт в румънската столица. Като ученик в продължение на три месеца е бригадир при строителството на канала „Дунав – Черно море“. Израснал е в семейство на шофьори на тежкотоварни камиони за транспорт в Румъния и извън границите й.

През 1990 г. създава фирма с дейност в областта на международния товарен транспорт. Поддържа платформи за поправка на тежки моторни превозни средства (в Букурещ, Сибиу и Орадя) и развива дейности по складиране в Букурещ.

От 1994 г. насам Ликсандру става част от Националния съюз на транспортните превозвачи в Румъния, чийто вицепрезидент е до 2012 г. В рамките на тази организация той приготвя и реализира няколко законодателни предложения в областта на транспорта, които продължават да са в сила и днес. Такива са електронното разпределяне на разрешенията за товарен транспорт в международен план чрез специално създадена електронна система, трасетата за достъп в Румъния на тежкотоварните камиони, изграждането с приоритет на магистралата в долината на река Олт в ущърб на магистралата в долината Прахова. Той написва техническата, икономическата и финансовата аргументация на тези свои инициативи.

Continue reading

How does the economy explain the political changes in Romania?

sibiu-700x350

Sibiu is an example for the Romanian economic sucess in the recent years (photo: Pixabay, CC0)

The depletion of social democrat’s model for growth through higher income and consumption and the fears for fall in demand in Germany and the EU came together with the National Liberal Party’s taking over of power

Vladimir Mitev

This article was published on 14 February 2020 on page 23 of the issue N7 of the newspaper “The Bulgarian Army”. 

Orban fell. Long live Orban!

This is the shortest way of telling what happened in the beginning of February in Romania. Ludovic Orban lost the confidence vote on 5 February 2020, after the oppositional social democrats together with the party of the ethnic Hungarians took down the Orban government. The Romanian Orban however continues to be alive politically, not only because he still governs as caretaker prime minister. He also received from the president and party comrade Klaus Iohannis mandate for formation of a new government. Orban proposed the same minister at the same positions, copy-pasting the cabinet, with which he governed for three months.

Continue reading

Cum economia explică schimbările politice din România?

sibiu-700x350

Sibiu este o vitrină a dezvoltării economice din România în ultimii ani (foto: Pixabay, CC0)

Epuizarea modelului socialdemocraţilor de creştere economică prin venituri mai mari şi fricile produse de scăderea cerinţelor pe piețele din Germania şi UE au fost însoţite de preluarea puterii de către PNL

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 14 februarie 2020 pe pagina 23 al numărului cel de al 7-lea al ziraului ”Armata Bulgărească”.

Orban a căzut. Trăiască Orban. Cam aşa poate fi redat ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii februarie din România. Ludovic Orban a pierdut moţiunea de cenzură din 5 februarie 2020, după ce socialidemocraţii, aflaţi în opoziţie, împreună cu uniunea maghiarilor au înlăturat guvernul lui. Orban al României însă continuă să fie viu politic, nu doar pentru că mai conduce ca premier demisionat. El a primit de la preşedintele si colegul de partid Klaus Iohanns mandat pentru formarea unui nou guvern. Dar a propus aceiaşi miniştri și pe aceleaşi poziţii de pe care au condus timp de trei luni.

Continue reading

Как икономиката обяснява политическите промени в Румъния

sibiu-700x350

Сибиу е една от витрините на румънското икономическо развитие от последните години (снимка: Pixabay, CC0)

Изтощаването на модела на социалдемократите за растеж чрез по-високи доходи и потребление бяха съпроводени с овладяването на властта от Националнолибералната партия

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 14 февруари 2020 г. на 23 страница в брой 7 на вестник “Българска армия”.

Орбан падна. Да живее Орбан!

Така може да се предаде случилото се в Румъния. Лудовик Орбан загуби вота на доверие на 5-и февруари, след като социалдемократите в опозиция заедно с партията на етническите унгарци катурнаха кабинета му.

Румънският Орбан обаче продължава да е жив политически, не само защото управлява като премиер в оставка. Той получи от президента Клаус Йоханис, негов съпартиец, мандат за съставяне на ново правителство. И предложи същите министри на същите постове, с които управлява 3 месеца в мандата си.

Continue reading