Eleonora Ivanova: We never ceased to support the Bulgarian and Romanian firms during pandemics

The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry was established in 2003 (photo: The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry)

Interview with the executive director of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry on the influence of the present crisis on Bulgarian-Romanian economic relations, on the social-economic measures against the crisis of the governments of these two countries and on the infrastructural connectivity between them

Vladimir Mitev

Eleonora Ivanova – executive director of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry is related to the chamber since its foundation in 2003, when 30 leading Bulgarian and Romanian companies recruited her as an expert. She had to help with the institutional establishment of the specialised employers’ organisation. She became the executive director of the chamber immediately after its establishment. Over the years she laboriously expanded the team and the activity of the Chamber, transforming it into a recognised business community.

Eleonora Ivanova obtained a M.A. in Finance and Banking from the Economic Academy of Svishtov, and later specialised Finance and Managerial accounting in the University of Wales, Great Britain. She has a five-year professional experience in banking and over 20 years as a consultant in business development. In the present she manages successfully her own consulting company.

Continue reading “Eleonora Ivanova: We never ceased to support the Bulgarian and Romanian firms during pandemics”

Eleonora Ivanova: În timpul pandemiei n-am încetat să susţinem firmele din Bulgaria şi România

Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română a fost infiinţat în anul 2003 (foto: Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română)

Interviu cu directorul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română despre influenţa crizei actuale asupra relaţiilor economice româno-bulgare, despre măsurile socio-economice ale ambelor guverne şi despre conectivitatea de infrastructură între ambele ţări

Vladimir Mitev

Relația între Eleonora Ivanova şi Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română datează încă de la înființarea acestei instituții, în anul 2003, când 30 de firme de seamă din Bulgaria şi România au recrutat-o ca expert. Sarcina Eleonorei Ivanova a fost să ajute la crearea și sprijinirea unei organizaţii parteneriale specializată. Imediat după infiinţarea camerei ea devine directorul executiv. În cursul anilor echipa camerei şi activitatea camerei cresc constant, câștigându-și popularitatea în cadrul comunității de afaceri. Eleonora Ivanova a absolvit un masterat de finanţe şi afaceri bancare la Academia de Studii Economice din Sviştov, iar apoi s-a specializat în finanţe şi contabilitate managerială la Universitatea din Ţara Galilor, Marea Britanie. Are experienţă profesională de cinci ani în domeniul bancar şi peste 20 ani ca consultant pentru dezvoltarea afacerilor. În present manageriază cu succes o companie proprie de consultanță.

Continue reading “Eleonora Ivanova: În timpul pandemiei n-am încetat să susţinem firmele din Bulgaria şi România”

Елеонора Иванова: По време на пандемията не спряхме да подкрепяхме фирмите от България и Румъния

Българо-румънската търговско-промишлена палата съществува от 2003 г. насам (снимка: Българо-румънска търговско-промишлена палата)

Интервю с изпълнителния директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата за въздействието на сегашната криза върху българо-румънските икономически отношения, за взетите от правителствата на двете страни социално-икономически мерки и за инфраструктурната свързаност между тях

Владимир Митев

Елеонора Иванова – изпълнителен директор на Българо-румънска търговско-промишлена палата е свързана с палатата от самото й създаване през 2003 г., когато 30 водещи български и румънски компании я привличат като експерт, със задачата да помогне за създаването и институционалното укрепване на специализираната партньорска организация, като веднага след учредяването става неин изпълнителен директор. През годините неуморно разширява екипа и дейността на Палатата като постепенно я превръща в разпознаваема бизнес общност. Елеонора Иванова е завършила магистратура по Финанси и банково дело в Стопанската академия в гр. Свищов, като впоследствие специализира финанси и управленско счетоводство в Университета на Уелс, Великобритания. Има пет години професионален опит в банковата сфера и над 20 години като консултант бизнес развитие. В момента успешно управлява и собствена консултантска компания.

Continue reading “Елеонора Иванова: По време на пандемията не спряхме да подкрепяхме фирмите от България и Румъния”

Formula Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română

Logo-ul Camerei (foto: Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română)

Istoria şi realizările organizaţiei patronale a oamenilor de afaceri din Bulgaria şi România, cameră ce își are sediul în Ruse

Acest text a fost acordat blogului ”Podul Prieteniei” de către Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română şi va face parte dintr-o carte digitală despre relaţiile româno-bulgare de astăzi.

La data de 10 septembrie 2003 firme de seamă din Bulgaria şi România au infiinţat la Ruse Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română.

Această infiinţare a avut loc la iniţiativa companiei din Ruse ”Prista Oil” şi ţintea sprijinul şi dezvoltarea relaţiilor comerciale între firme din ambele țări, apărarea intereselor economice ale membrilor săi în faţa instituţiilor de stat şi cele publice, dorea să încurajeze şi să sprijină posibilităţile de cooperare transfrontalieră.

Continue reading “Formula Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română”

Формулата на Българо-румънската търговско-промишлена палата

Логото на палатата (сниммка: Българо-румънската търговско-промишлена палата)

Историята и постиженията на базираната в Русе организация на бизнеса от България и Румъния

Този текст бе предоставен на блога „Мостът на приятелството“ от Българо-румънската търговско-промишлена палата. Той предстои да стане част от дигитална книга за българо-румънските отношения днес.

На 10 септември 2003 г. водещи български и румънски фирми учредиха в Русе Българо-румънска търговско-промишлена палата.

Създаването на новото сдружение беше по инициатива на русенското предприятие “Приста ойл” с идеята Палатата да подпомага и развива търговските връзки между фирмите от двете страни, да защитава стопанските интереси на членовете си пред държавни и обществени институции, да насърчава и подпомага възможностите за трансгранично коопериране.

Continue reading “Формулата на Българо-румънската търговско-промишлена палата”

How does the economy explain the political changes in Romania?

sibiu-700x350
Sibiu is an example for the Romanian economic sucess in the recent years (photo: Pixabay, CC0)

The depletion of social democrat’s model for growth through higher income and consumption and the fears for fall in demand in Germany and the EU came together with the National Liberal Party’s taking over of power

Vladimir Mitev

This article was published on 14 February 2020 on page 23 of the issue N7 of the newspaper “The Bulgarian Army”. 

Orban fell. Long live Orban!

This is the shortest way of telling what happened in the beginning of February in Romania. Ludovic Orban lost the confidence vote on 5 February 2020, after the oppositional social democrats together with the party of the ethnic Hungarians took down the Orban government. The Romanian Orban however continues to be alive politically, not only because he still governs as caretaker prime minister. He also received from the president and party comrade Klaus Iohannis mandate for formation of a new government. Orban proposed the same minister at the same positions, copy-pasting the cabinet, with which he governed for three months.

Continue reading “How does the economy explain the political changes in Romania?”

Cum economia explică schimbările politice din România?

sibiu-700x350
Sibiu este o vitrină a dezvoltării economice din România în ultimii ani (foto: Pixabay, CC0)

Epuizarea modelului socialdemocraţilor de creştere economică prin venituri mai mari şi fricile produse de scăderea cerinţelor pe piețele din Germania şi UE au fost însoţite de preluarea puterii de către PNL

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 14 februarie 2020 pe pagina 23 al numărului cel de al 7-lea al ziraului ”Armata Bulgărească”.

Orban a căzut. Trăiască Orban. Cam aşa poate fi redat ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii februarie din România. Ludovic Orban a pierdut moţiunea de cenzură din 5 februarie 2020, după ce socialidemocraţii, aflaţi în opoziţie, împreună cu uniunea maghiarilor au înlăturat guvernul lui. Orban al României însă continuă să fie viu politic, nu doar pentru că mai conduce ca premier demisionat. El a primit de la preşedintele si colegul de partid Klaus Iohanns mandat pentru formarea unui nou guvern. Dar a propus aceiaşi miniştri și pe aceleaşi poziţii de pe care au condus timp de trei luni.

Continue reading “Cum economia explică schimbările politice din România?”

Как икономиката обяснява политическите промени в Румъния

sibiu-700x350
Сибиу е една от витрините на румънското икономическо развитие от последните години (снимка: Pixabay, CC0)

Изтощаването на модела на социалдемократите за растеж чрез по-високи доходи и потребление бяха съпроводени с овладяването на властта от Националнолибералната партия

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 14 февруари 2020 г. на 23 страница в брой 7 на вестник “Българска армия”.

Орбан падна. Да живее Орбан!

Така може да се предаде случилото се в Румъния. Лудовик Орбан загуби вота на доверие на 5-и февруари, след като социалдемократите в опозиция заедно с партията на етническите унгарци катурнаха кабинета му.

Румънският Орбан обаче продължава да е жив политически, не само защото управлява като премиер в оставка. Той получи от президента Клаус Йоханис, негов съпартиец, мандат за съставяне на ново правителство. И предложи същите министри на същите постове, с които управлява 3 месеца в мандата си.

Continue reading “Как икономиката обяснява политическите промени в Румъния”