Rousse and Romania: distant neighbours

Iztochna-promishlena-zona-ruse
The Bridge of Friendship at Rousse-Giurgiu (photo: Yavor Michev)

The connections between the two banks of the river Danube are hindered by the difficult crossing of  the Bridge of Friendship and the lack of initiative

Martin Dimitrov

This article was published on 2 April 2019 on the site of the Bulgarian newspaper “The Capital”. It is republished here with permission by the author.

Two hours. That is how much it takes sometimes for Ralitsa Popova, accountant in a Bulgarian company with an office in Bucharest, to pass the Bridge of Friendship between Rousse and Giurgiu. Had it not been for this delay, she could pass the 75 km distance between her home and the office in the Romanian capital for around an hour and 15 minutes – as she did in calmer days. “You can imagine what does it look like in the summer, when it is packed with trucks and the temperature is 40 degrees”, she says. The same amount of time is spent by a lot of people in Sofia to reach work or to return home from their jobs. Consequently, it should not be an exception to work in Bucharest, but to live in Rousse, if the bridge could be passed faster. But Popova is one of the few, who have chosen to live in their birth city and work in the Romanian capital.

Continue reading “Rousse and Romania: distant neighbours”

Ruse şi România: vecinii îndepartaţi

Iztochna-promishlena-zona-ruse
Podul Prieteniei la Ruse-Giurgiu (foto: Iavor Micev)

Legăturile între ambele maluri ale Dunării sunt împiedicate de traficul aglomerat pe Podul Prieteniei şi de lipsa de iniţiativă

Martin Dimitrov

Acest articol a fost publicat pe 2 aprilie 2019 pe site-ul ziarului bulgăresc Capital. Articolul este preluat aici cu acordul autorului şi cu modificări minime.

Două ore. Atât lua uneori Raliţei Popova, contabil într-o companie bulgărească cu sediul la Bucureşti, pentru a trece Podul Prieteniei între Ruse şi Giurgiu. Dacă n-ar fi existat această întârziere ea ar fi parcurs cei 75 de kilometri între casa sa la Ruse şi sediul din capitala românească pentru aproape o oră şi 15 minute. Atât a făcut în zile mai liniştite. ”Îţi poţi imagina cum este vara, când traficul este ingreunat de camioane şi afară este 40 de grade”, spune ea. Cam tot atât timp e necesar multor oameni din Sofia, ca să ajungă sau să plece de la muncă. Deci, să lucrezi la Bucureşti, dar să locuieşti la Ruse, n-ar trebui să fie o problemă, dacă podul putea fi traversat rapid. Dar Popova este una dintre puţinele bulgaroaice, care au ales să locuiască în oraşul natal şi să muncească în capitala românească.

Continue reading “Ruse şi România: vecinii îndepartaţi”

Русе и Румъния: Далечните съседи

Iztochna-promishlena-zona-ruse
Дунав мост при Русе-Гюргево (снимка: Явор Мичев)

Връзките между двата бряга са препречени от трудния трафик на Дунав мост и липсата на инициативност

Мартин Димитров

Тази статия бе публикувана на 2 април 2019 г. на сайта на българския вестник “Капитал”. Препечатана е тук със съгласието на автора с минимални промени.

Два часа. Толкова време отнема понякога на Ралица Попова, счетоводител в българска компания с офис в Букурещ, да премине Моста на дружбата между Русе и Гюргево. Ако го нямаше това чакане, тя може да измине 75 км разстояние между дома си и офиса в румънската столица за около час и 15 минути – правила го е в по-спокойни дни. “Можеш да си представиш какво е лятото, когато е задръстено с камиони и е 40 градуса навън”, казва тя. Това е времето, което прекарват доста хора в София, когато стигат и си тръгват от работа. Следователно да работиш в Букурещ, ако живееш в Русе, не би трябвало да е изключение, ако мостът се минаваше бързо. Но Попова е една от малкото, които са избрали да живеят в родния град и да работят в румънската столица.

Continue reading “Русе и Румъния: Далечните съседи”

Eleonora Ivanova: There are cheap and effective ways for countering the heavy traffic between Bulgaria and Romania

registration-700x350
(photo: The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry)

The executive director of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry gave this interview in April 2019 for the Bulgarian television Bloomberg Bulgaria, speaking about the third bridge over the Danube at Svishtov-Zimnicea, about the need for better cross-border connectivity and the successful business cooperation between Bulgaria and Romania

The decision for the construction of the third bridge over the Danube between Bulgaria and Romania at Svishtov-Zimnicea was taken without discussions with the business organisations, which develop the relations between the two countries, such as the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and industry. This is what the executive director of the chamber Eleonora Ivanova said in an interview for the Bloomberg Bulgaria TV, which is now given to the blog “The Bridge of Friendship”. Furthermore, BRCCI has fighted for the last two years in order to encourage the usage of cheap and effective possibilities for lowering of the traffic at the bridge between Rousse and Giurgiu, through the introduction of a ferryboat. Each bridge over the Danube would contribute to interconnectivity between the two countries, but the need for a new bridge at Rousse-Giurgiu remains dire, says Eleonora Ivanova. That is why when such decisions are taken, they have to be based on the current data and on the experts’ advice.

Continue reading “Eleonora Ivanova: There are cheap and effective ways for countering the heavy traffic between Bulgaria and Romania”

Eleonora Ivanova: Există soluţii ieftine şi efective pentru scaderea traficului aglomerat între România şi Bulgaria

registration-700x350
(foto: Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română)

Directorul Executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română a acordat în aprilie 2019 acest interviu televiziunii bulgăreşti Bloomberg Bulgaria TV despre cel de-al treilea pod peste Dunare la Sviştov-Zimnicea, despre nevoile de mai bună conectivitate transfrontalieră şi despre colaborarea reuşită a business-ului dintre Bulgaria şi România

Decizia pentru construirea celui de-al treilea pod peste Dunare între Bulgaria şi România la Sviştov-Zimnicea a fost luată fără a fi invitate la discuţie organizaţiile oamenilor de afaceri care dezvoltă relaţii între cele două ţări, precum Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română (CCIBR). Asta a afirmat directorul executiv al Camerei Eleonora Ivanova într-un interviu acordat televiziunii Bloomberg Bulgaria, care a fost oferit ulterior şi blogului Podul Prieteniei. Mai mult, CCIBR se luptă de cel puţin doi ani pentru găsirea unor posibilităţi pentru scădere traficului la Ruse – Giurgiu precum introducerea feribotului. Fiecare pod peste Dunare ar contribui la o creștere a conectivitații, dar nevoia de un nou pod la Ruse-Giurgiu rămâne stringentă, a mai afirmat Eleonora Ivanova. Aşa că atunci când se ia astfel de decizii majore, ele trebuie bazate pe datele actuale şi pe sfaturile experţilor.

Continue reading “Eleonora Ivanova: Există soluţii ieftine şi efective pentru scaderea traficului aglomerat între România şi Bulgaria”

Елеонора Иванова: Има евтини и ефективни начини за разтоварване на претоварения трафик между България и Румъния

registration-700x350
(снимка: Българо-румънска търговско-промишлена палата)

Изпълнителният директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата даде през април 2019 г. това интервю на българската телевизия Bloomberg Bulgaria за третия мост над Дунава при Свищов-Зимнич, за нуждата от по-добра трансгранична свързаност и за успешното бизнессътрудничество между България и Румъния

Решението за изграждането на третия мост над Дунава между България и Румъния при Свищов-Зимнич бе взето без разговори с бизнесорганизациите, които развиват отношенията между двете страни, каквато е Българо-румънската търговско-промишлена палата. Това заяви изпълнителният директор на камарата Елеонора Иванова в интервю за телевизия Bloomberg Bulgaria, предоставено впоследствие на блога „Мостът на приятелството”. Нещо повече, БРТПП се бори от поне две години за използването на евтини и ефективни възможности за намаляване на трафика при Русе-Гюргево като въвеждането на ферибот. Всеки мост над Дунава би допринесъл за свързаността, но нуждата от нов мост при Русе-Гюргево остава належаща, заяви още Елеонора Иванова. Така че когато се вземат подобни големи решения, те трябва да се базират на актуалните данни и на съветите на експертите.

Continue reading “Елеонора Иванова: Има евтини и ефективни начини за разтоварване на претоварения трафик между България и Румъния”

Dessislava Pencheva: The ship navigation business fights for unified rules for transport along the Danube

pencheva-dante-700x350
Dessislava Pencheva (photo: Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry)

An interview with the expert of the Bulgarian-Romanian chamber of commerce and industry on the results of the project DANTE and on the need for easing of ship navigation on the great European river

Vladimir Mitev

Dessislva Pencheva is the administrative manager of the project ”DANTE – improving the administrative procedures and processes related to the Danube waterway transport“. Dessislava Pencheva is part of the team of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry for around 16 years since its foundation. She speaks Romanian, English and Russian language. She has graduated from the Academy of Economy in Svishtov.

Continue reading “Dessislava Pencheva: The ship navigation business fights for unified rules for transport along the Danube”