Sergiu Mișcoiu: Bulgarian-Romanian relations are unjustly weak

Sergiu Mișcoiu (source: YouTube)

A view at the sentiments of two Southern European nations towards one another and at various ideas for generation of dynamics in their ties

Vladimir Mitev

The second part of the interview with the professor of European Studies at the University of Cluj-Napoca deals with the reasons for the lack of dynamics and trust in the Bulgarian-Romanian relations and the ways to overcome the obstacles. The bilateral trade between the two countries is quite good, but it is generated mostly by multinational corporations trading with one another or with their local partners. The two countries are impeded by the fact they are outside the Schengen area. A mini-Schengen for them is a solution, which Mișcoiu is very fond of, but it is not the time for it, as the two countries lack the necessary trust between their institutions. Cultural centers between them and many small scale cultural projects could create dynamics and mutual knowledge between their people. Perhaps it is the people, who could act as a bridge of friendship in the bilateral relations.

Continue reading

Sergiu Mișcoiu: Romania relies on the EU for economic answer to the war in Ukraine

Sergiu Mișcoiu (source: YouTube)

An interview with the Romanian political analyst about the specifics of Romanian foreign policy orientation in the times of war in Ukraine, about the contingency plans that Romania relies on in order to protect its industry and about the role the National Plan for Recovery and Resilience play in all that

Vladimir Mitev

Sergiu Mișcoiu is a professor of Political Science and European Studies at the University Babeș-Bolyai in Cluj-Napoca. He gave to Cross-border Talks’ Vladimir Mitev a four-parts interview, in whose first part he spoke about the Romanian reliance on an united West – the USA and Western Union acting in ensemble, which makes it unique in Central and Southeastern Europe. Romania relies on EU contingency plans and policies and that might be limiting its space for maneuver in economic sense in the current crisis. But in Mișcoiu’s view the benefits of EU membership are far greater than the disadvantages. 

Continue reading

Sergiu Mișcoiu: România se bazează pe UE pentru un răspuns economic la războiul din Ucraina

Sergiu MIșcoiu (sursă: YouTube)

Un interviu cu analistul politic român despre specificul orientării politicii externe românești pe timp de război în Ucraina, despre planurile de contingență pe care România se bazează pentru a-și proteja industria și despre rolul pe care îl joacă Planul Național de Redresare și Reziliență în tot acest demers

Vladimir Mitev

Sergiu Mișcoiu este profesor de Științe Politice și Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. El i-a acordat lui Vladimir Mitev de la Cross-border Talks un interviu în patru părți, în care în prima parte a vorbit despre dependența României de un Occident unit – SUA și Uniunea Europeană acționând în ansamblu, ceea ce o face unică în Europa Centrală și de Sud-Est. România se bazează pe planurile și politicile de contingență ale UE, iar acest lucru ar putea să îi limiteze spațiul de manevră în sens economic în contextul crizei actuale. Dar, în opinia lui Mișcoiu, beneficiile apartenenței la UE sunt mult mai mari decât dezavantajele. 

Continue reading

Серджу Мишкою: Румъния разчита на ЕС за икономически отговор на войната в Украйна

Серджу Мишкою (източник: YouTube)

Интервю с румънския политически анализатор за спецификата на външнополитическата ориентация на Румъния в условията на война в Украйна, за плановете за действие при извънредни ситуации, на които Румъния разчита, за да защити своята промишленост, и ролята на Националния план за възстановяване и устойчивост във всичко това

Владимир Митев

Серджу Мишкою е професор по политически науки и европеистика в университета “Бабеш-Бояй” в Клуж-Напока. Той даде на Владимир Митев интервю в четири части, в първата от които говори за румънската тенденция да разчита, че Западът – САЩ и Европейския съюз, ще бъде винаги единен. Това я прави уникална в Централна и Югоизточна Европа, където различни страни са проевропейски с нюанси – пробритански (Полша), проруски (Унгария) или протурски (България). Румъния разчита на плановете и политиките на ЕС за извънредни ситуации и това може да ограничи възможностите ѝ за маневриране в икономически план в настоящата криза. Но според Мишкою ползите от членството в ЕС са много повече от недостатъците. 

Continue reading

Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria-România construiește încredere între bulgari și români

Logo-ul Camerei

Episodul doi al podcastului blogului Podul Prieteniei împreună cu Președintele Camerei Bilaterale de Comerț Bulgaria Romania, Doru Dragomir

Vladimir Mitev

Cum dezvoltă Camera Bilaterală de Comerț Bulgaria-România legăturile de afaceri dintre cele două țări? Ce proiecte dezvoltă Camera? Care este istoria, realizările și ambițiile sale?

Președintele Camerei, Doru Dragomir, vorbește despre organizație în cel de-al doilea episod al podcastului comun cu blogul Podul Prieteniei.

Videoul cu subtitrări în limba română poate fi urmărit aici:

Continue reading

What can Romania and Bulgaria do to reduce the queue on their border crossings?

Doru Dragomir (source: Doru Dragomir)

Doru Dragomir of the Bilateral Chamber of Commerce Romania-Bulgaria shares a number of ideas for easing of the traffic burden on the Bulgarian-Romanian border and tells what his organization has been proposed as solutions

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev talks to Doru Dragomir – the president of the Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria Romania, about the annual summer problems at the Bulgarian-Romanian border crossings – the long queues of vehicles. Doru Dragomir tells about a number of ideas that Bilateral Chamber of Commerce has proposed to both governments – such as electronic payment of the bridge tax, special subscription cards or green lines for people who travel for work. He also says that right now there is a not-well-known possibility for payment of the bridge tax on the Romanian side of the border through pre-paid vouchers – a possibility known and used mostly by Romanian transport companies.  Vladimir Mitev mentions that the two countries theoretically could try to create their own space without border control, something like a mini-Schengen. At the end Doru Dragomir tells about some good practices that have been applied – e.g. the small trucks now have a fast lane at the Rousse-Giurgiu border crossing.

The recording of the interview can be heard here:

Continue reading

Ce pot face România și Bulgaria pentru a reduce cozile de așteptare la punctele de trecere a frontierei?

Doru Dragomir (sursă: Doru Dragomir)

Doru Dragomir, de la Camera de Comerț Bilaterală România-Bulgaria, împărtășește o serie de idei pentru a ușura povara traficului la granița româno-bulgară și spune ce a promovat organizația sa ca soluții

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev discută cu Doru Dragomir – președintele Camerei de Comerț Bilaterale Bulgaria România-, despre problemele care apar în fiecare vară la punctele de trecere a frontierei româno-bulgare – cozile lungi de autovehicule. Doru Dragomir vorbește despre o serie de idei pe care Camera Bilaterala de Comerț le-a propus celor două guverne – cum ar fi plata electronică a taxei de pod, carduri speciale de abonament sau linii verzi pentru cei care călătoresc la muncă. De asemenea, el spune că în acest moment există o posibilitate nu foarte cunoscută de plată a taxei de pod pe partea română a frontierei prin bonuri preplătite – o posibilitate cunoscută și folosită mai ales de companiile de transport din România.  Vladimir Mitev menționează că, teoretic, cele două țări ar putea încerca să își creeze un spațiu propriu fără control la frontieră, ceva de genul unui mini-Schengen. La final, Doru Dragomir vorbește despre unele bune practici care au fost aplicate – de exemplu, camioanele mici au acum o bandă rapidă la punctul de trecere a frontierei Ruse-Giurgiu.

Înregistrarea interviului poate fi ascultată aici cu subtitrări în limba română:

Continue reading

Какво могат да направят Румъния и България, за да намалят опашките на граничните си пунктове?

Дору Драгомир (източник: Дору Драгомир)

Дору Драгомир от Двустранната търговска камара България-Румъния споделя редица идеи за облекчаване на трафика по българо-румънската граница и разказва за какво неговата организация настоява като решения

Владимир Митев

Владимир Митев разговаря с Дору Драгомир – председател на Двустранната търговска камара България-Румъния, за ежегодните летни проблеми на българо-румънските гранични пунктове – дългите опашки от превозни средства. Дору Драгомир разказва за редица идеи, които неговата търговска камара е предложила на двете правителства – като електронно плащане на такса мост, специални абонаментни карти или зелени линии за хората, които пътуват по работа. Той също така казва, че в момента съществува малко известна възможност за плащане на такса мост от румънската страна на границата чрез предплатени ваучери – възможност, която е известна и се използва предимно от румънските транспортни фирми. Владимир Митев споменава, че теоретично двете страни биха могли да се опитат да създадат свое собствено пространство без граничен контрол, нещо като мини-Шенген. Накрая Дору Драгомир разказва за някои добри практики, които са били приложени – например малките камиони вече имат бърза лента на граничния пункт Русе-Гюргево.

Интервюто със субтитри на български език може да бъде чуто тук:

Continue reading

Nicolae Ciuca: Our energy security is highly dependent on the Black Sea

Under the rule of former Bulgarian Prime Minister Kiril Petkov and his Romanian counterpart Nicolae Ciuca, there was a thaw in Bulgarian-Romanian relations on a number of issues related to infrastructure and energy ties, as well as in the management of the Danube (source: YouTube)

Disruption of natural gas supplies to Bulgaria and Poland could lead to escalating insecurity

The Bridge of Friendship: Nicolae-Ionel Ciuca is Romania’s prime minister from 25 November 2021. He is a retired general of the Romanian land forces. He participated in missions in Afghanistan, Bosnia and Herzegovina and Iraq. In May 2004, he led a Romanian combat unit in the Romanian army’s first battle since World War II at Nasiriyah in Iraq. Since April 2022, Ciuca became the leader of the National Liberal Party, which belongs to the European People’s Party family. 

General Ciuca’s political rise has taken place in the context of corona crisis and the escalation of tensions in Eastern Europe that led to the Russian invasion of Ukraine. In these conditions, it is a sign of the confidence of the Euro-Atlantic partners in his personality that he has been awarded the highest state honours not only of his native Romania, but also of France and the United States. However, since taking office as Prime Minister, he has been accused of plagiarising his dissertation on military studies, and an investigation is currently underway.

The blog Bridge of Friendship has published below an interview with the Romanian Prime Minister by Nikolai Krastev and Vesislava Antonova, published in the 6/2022 issue of Manager magazine.

Continue reading

Nicolae Ciucă: Securitatea noastră energetică depinde în mare măsură de Marea Neagră

Sub conducerea fostului prim-ministru bulgar Kiril Petkov și a omologului său român Nicolae Ciuca, a avut loc un dezgheț în relațiile româno-bulgare pe o serie de subiecte legate de infrastructura și legăturile energetice, precum și în gestionarea Dunării (sursa: YouTube)

Întreruperea aprovizionării cu gaze naturale a Bulgariei și Poloniei ar putea duce la o creștere a insecurității energetice.

Podul Prieteniei: Nicolae-Ionel Ciucă este prim-ministru al României începând cu 25 noiembrie 2021. Este general în retragere al forțelor terestre române. A participat la misiuni în Afganistan, Bosnia și Herțegovina și Irak. În mai 2004, a condus o unitate românească de luptă în prima bătălie a armatei române de după cel de-al Doilea Război Mondial, la Nasiriyah, în Irak. Din aprilie 2022 Ciucă a devenit liderul Partidului Național Liberal, care face parte din familia Partidului Popular European. 

Ascensiunea politică a generalului Ciucă a avut loc în contextul crizei coronavirusului și al escaladării tensiunilor din Europa de Est, care a dus la invazia rusă în Ucraina. În aceste condiții, este un semn al încrederii partenerilor euro-atlantici în personalitatea sa faptul că a fost distins cu cele mai înalte distincții de stat nu doar ale României natale, ci și ale Franței și Statelor Unite. Cu toate acestea, de la preluarea mandatului de prim-ministru, a fost acuzat că și-a plagiat teza de doctorat în științe militare, iar în prezent este în curs o anchetă.

Blogul Podul Prieteniei publică mai jos un interviu cu premierul român, realizat de Nikolai Krâstev și Vesislava Antonova, apărut în numărul 6/2022 al revistei Manager.

Continue reading