Romania bravely raises the pensions

people-talking-700x350
(photo: Pixabay, CC0)

The ruling social democrats are accused that they destabilise the country financially, as they win over the voters with their concept of „income-led growth“

Vladimir Mitev

This article was published on 30 July 2019 on the site of the Bulgarian newspaper ”Word”.

On 8 July 2019 Romanian president Klaus Iohannis promulgated the new Pensions Law, which outlines a significant growth of pensioners’ income in the following years. The law is a successive measure of the Social Democratic Party, which represets the relatively poorer nd more vulnerable part of the voters. Just as it happened with other similar actions – such as the introduction of special VAT for food in 2015, the current action is criticised by the business circles.

Continue reading “Romania bravely raises the pensions”

Advertisements

România creşte într-un mod curajos pensiile

people-talking-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

Social democraţii sunt acuzați că destabilizează financiar statul, în dorința de a-i câştigă pe alegători prin concepţia de ”creştere, bazată pe ridicarea veniturilor”

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 30 iulie 2019 pe site-ul ziarului bulgăresc ”Cuvânt”.

Pe 8 iulie 2019 preşedintele român Klaus Iohannis a semnat noua Lege Pensiilor, care prevede o creştere semnificativă a veniturilor pensionarilor în anii următori. Legea este măsură succesivă a Partidului Social Democrat, care reprezintă partea relativ mai săracă şi mai vulenerabilă din alegătorii. Precum şi alte demersuri ale PSD – ca introducerea unei cote speciale de TVA pentru hrana în 2015, acţiunea actuală este criticată de cercurile afaceriste.

Continue reading “România creşte într-un mod curajos pensiile”

Румъния вдига смело пенсиите

people-talking-700x350
(снимка: Pixabay, CC0)

Обвиняват социалдемократите, че дестабилизират финансово страната, докато те печелят избирателите с концепцията за „растеж, воден от ръст на доходите“

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 30 юли 2019 г. на сайта на вестник “Дума”.

На 8 юли 2019 г. румънският президент Клаус Йоханис подписа новия Закон за пенсиите, който предвижда значително покачване на доходите на пенсионерите през следващите години. Законът е поредна мярка на Социалдемократическата партия, която представлява относително по-бедната и по-уязвимата част от избирателите. Както други техни подобни действия – като въвеждането на специална ставка на ДДС за всички храни през 2015 г., сегашните действия са критикувани от бизнес средите.

Continue reading “Румъния вдига смело пенсиите”

In which domains Bulgaria does it better than Romania?

Bulgaria_Romania_700x350
(photo: Groubani, Wikipedia Commons, CC BY-SA 3.0)

According to the data, gathered by Wall-street.ro the answer is: taxes, spent European funds, tourism and, surprisingly, salaries

Anca Olteanu

This article was published on 1 February 2019 on the Romanian economic site ”Wall-street.ro” and is republished hear with the permission of Wall-street and with small modifications. 

Romania and Bulgaria have entered in the EU in the same year, but their roads have departed over time. If we often laud ourselves that our results are better than those of the neighbours, comparing ourselves with them constantly, the reality of statistics gives advantage to the country beyond Danube. In Bulgaria taxes upon salaries are lower, there is a budget surplus and more tourists. Bulgaria has overtaken Romania, but it looks like no one is interested to observe it.

Continue reading “In which domains Bulgaria does it better than Romania?”

În ce domenii este Bulgaria mai bună decât România?

Bulgaria_Romania_700x350
(photo: Groubani, Wikipedia Commons, CC BY-SA 3.0)

După datele prezentate de Wall-street.ro răspunsul este: taxe, bani europeni cheltuiţi, turism şi, surprinzător, salarii

Anca Olteanu

Acest articol a fost publicat pe 1 februarie 2019 pe site-ul românesc Wall-street şi este prelulat aici cu acordul redacţiei. 

România şi Bulgaria au intrat în acelaşi an în Uniunea Europeana, dar drumurile lor s-au separat cu timpul. Dacă adesea ne laudăm cu rezultate mai bune ca ale vecinilor, iar in clasamente ne comparăm mereu cu ei, realitatea dată de statistici pune o lumină mai bună pe ţara de peste Dunare. Cu taxe mai mici pe salarii, excedent bugetar si turişti mai mulţi, Bulgaria s-a ridicat deasupra României, dar pare ca nimeni nu mai este interesat de comparatie.

Continue reading “În ce domenii este Bulgaria mai bună decât România?”

В какво България се справя по-добре от Румъния?

Bulgaria_Romania_700x350
(снимка: Groubani, Wikipedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Според данните, посочени от румънския икономически сайт Wall-street, отговорът е: данъци, похарчени европейски пари, туризъм и, неочаквано, заплати

Анка Олтяну

Тази статия бе публикувана на 1 февруари 2019 г. на румънския сайт Wall-street и е препечатана тук със съгласието на редакцията и с малки изменения.

Румъния и България влязоха в ЕС в една и съща година, но пътищата им се разделиха с времето. Ако румънците често се хвалим с по-добри резултати от съседите, а в класациите постоянно се сравняваме с тях, реалността на статистиката дава предимство на страната отвъд Дунава. С по-ниски данъци върху заплатите, с бюджетен излишък и с повече туристи, България изпреварва Румъния. Изглежда обаче, че никой не се интересува от сравненията.

Continue reading “В какво България се справя по-добре от Румъния?”

În Stara Zagora s-a discutat pentru cine sunt reduse taxele din Bulgaria

fes-sz-700x350
Broşurile ”Pentru cine sunt mici ”taxele reduse”?” au fost distribuiţi la eveniment (foto: Baricada)

Pentru cine lucrează sistemul fiscal actual din Bulgaria, în ce măsură scopurile anunţate în momentul introducerii lui sunt realizate, care sunt consecinţele negative şi ce model poate aduce mai multă echitate pentru cei peste 95% din bulgarii care sunt ocupaţi în câmpul muncii?

Nikolay Draganov

Acest articol a fost publicat pe 18 noiembrie 2018 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Sistemul fiscal bulgar este nedrept şi favorizează cei puţini în dezavantajul majorităţii imense, care suferă consecinţele negative. Modelul fiscal, introdus acum 10 ani, este unic în UE într-un sens negativ, împiedică dezvoltarea economiei bulgare şi subminează democraţia.

În jurul acestor concluzii s-a aliniat un grup de economişti, profesori universitari, jurnalişti, sindicalişti şi alţi, care au organizat turneul ”Pentru cine sunt mici taxele reduse”. Scopul campaniei este să pună în dezbatere din nou tema sistemului bulgar fiscal şi de asigurari sociale ca fundament al societăţii, prin întâlniri şi discuţii în câteva oraşe bulgăreşti. A fost editată o broşură cu fapte şi grafici, care sintetizează consecinţele negative de la sistemul fiscal actula şi dezmint miturile, prin care el este impus şi propun o alternativă.

Continue reading “În Stara Zagora s-a discutat pentru cine sunt reduse taxele din Bulgaria”