Riccardo Petrella: Financial dictates led the EU to failure and drove the world to devastation

petrella-2014-700
Riccardo Petrella (photo: Riccardo Petrella)

The former adviser to the European Commission of Jacques Delors, activist for the definition of water as a common good, instead of a commodity, university professor and left intellectual speaks with Baricada, telling the story of the transformation of welfare inspired societies into the main sources of  a ”global disorder” and violence – a story of subjugation to a new world generation of greed technocratic elites and their push to commodification of life

Vladimir Mitev

Riccardo Petrella is an Italian economist who has been a scientific and technology policy analyst to the European Commission between 1979 and 1995, becoming witness and a voice of dissent over the EC’s definition of Europe as a union of competition. He is the main force behind the report “Limits to Competition” by the Group of Lisbon that has criticised the neoliberal reforms undertaken by the Commission of Jacque Delors, that serve the capital and markets, but undermine the achievements of Post-War Europe. Petrella has worked between 1967 and 1975 as a scientific secretary, and then the director, of The European Coordination Center for Research and Documentation in Social Sciences in Vienna – an organisation that has brought about scientific exchanges between the West and the East in the times of the divided Europe. The Italian university professor teached between 1982 and 2005 in the Catholic University of Leuven (Belgium) courses such as „Scientific and technologic politics” and „Economic globalisation” and was a lecturer in other universities and countries too. Between 2005 and 2006 he was the president of the Water Company of Puglia (Italy). In 1997 he founded the International Committee on the World Water Contract, which has the former Portuguese president Mario Soares as a president. In 1998 Petrella published „The Water Manifesto” (first in French and in 2001 in English), where he uncovers his vision for water as a „common good”.

Continue reading “Riccardo Petrella: Financial dictates led the EU to failure and drove the world to devastation”

Advertisements

Riccardo Petrella: Competitivitatea şi dominaţia financiară au dus comunitatea europeană la eşec, iar lumea – în pragul devastării

petrella-2014-700
Riccardo Petrella (foto: Riccardo Petrella)

Fostul consilier în Comisia Europeană a lui Jacques Delors, activistul pentru definirea apei ca un bun comun, nu ca marfă; profesorul universitar şi intelectualul de stânga vorbeşte cu Baricada, rostind povestea transformării societăţilor  de bunăstare în surse de bază ale unei ”dezordini globale” şi ale violenţei – o poveste despre subjugarea lumii de către o generaţie nouă a elitelor tehnocrate lacomee şi a eforturilor lor pentru comodificarea vieţii

Vladimir Mitev

Riccardo Petrella este un economist italian care a fost analizator de politica stiinţifică şi de tehnologie al Comisiei Europene între anii 1979 şi 1995, devenind martor şi  voce de disidenţă împotriva definirii Europei ca uniunea competiţiei, de către Comisia Europeană. El a fost forţa principală în spatele raportului ”Limitele Competiţiei” întocmit de Grupul de la Lisabona care a criticat reformele neoliberale, iniţiate de Jacques Delors, reforme care susţin capitalul şi pieţele, dar care subminează reuşitele Europei de după război. Petrella a lucrat între 1967 şi 1975 ca secretar ştiinţific şi apoi director al Centrului European de Coordonare pentru Cercetare şi Documentare în Știinţele Sociale în Viena – o organizaţie care a contribuit la schimbul ştiinţific între Vest şi Est în timpurile Europei divizate. Profesorul universitar italian a predat între 1982 şi 2005 la Universitatea Catolică din Leuven (Belgia) discipline precum ”Politica ştiinţifică şi de tehnologie” şi ”Globalizarea economică” şi a predat totodată în alte universităţi şi ţări. Între 2005 şi 2006 a fost preşedintele Companiei de Apa a Pugliei (Italia). În 1997 el înfiinţează Comitetul Internaţional pentru „Contractul Mondial al Apei”, în care fostul preşedinte Mario Soares a devenit preşedinte. În 1998  Petrella a publicat ”Manifestul Apei” (prima dată în franceză şi în 2001 în engleză), în care el dezvăluie viziunea sa pentru apă ca un ”bun comun”.

Continue reading “Riccardo Petrella: Competitivitatea şi dominaţia financiară au dus comunitatea europeană la eşec, iar lumea – în pragul devastării”

Рикардо Петрела: Финансовият диктат доведе ЕС до провал, а света до опустошение

petrella-2014-700
Рикардо Петрела (снимка: Рикардо Петрела)

Бившият съветник на Европейската комисия по времето на Жак Делор, активист за дефинирането на водата като общо благо, а не като стока, университетски преподавател и ляв интелектуалец споделя пред „Барикада“ как обществата на благоденствието са се превърнали в главните източници на „световен хаос“ и насилие – една история за подчиняването на света от новото глобално поколение на алчни технократски елити, превръщащи всички аспекти на живота в стока

Владимир Митев

Рикардо Петрела е италиански икономист, който е бил анализатор по научната и технологичната политика към Европейската комисия (ЕК) между 1979 г. и 1995 г. Той изразява несъгласие с дефинирането на Европа от страна на Европейската комисия като съюз на конкуренцията. Петрела е основният автор на доклада „Границите на конкуренцията“ на Лисабонската група, който критикува неолибералните реформи, предприети от ЕК на Жак Делор и служещи на капитала и пазарите, но подкопаващи постиженията на следвоенна Европа.

Икономистът работи между 1967 г. и 1975 г. като научен секретар, а впоследствие и като директор на Европейския координационен център за изследване и документация в социалните науки във Виена – организация, която допринася за научния обмен между Запада и Изтока по време на разделената Европа. Между 1982 г. и 2005 г. италианецът преподава в Католическия университет на Льовен (Белгия) дисциплини като „Научна и технологична политика“ и „Икономическа глобализация“. Той е преподавал също в други университети и страни.

Между 2005 г. и 2006 г. Петрела е президент на Водната компания на Пулия (Италия). През 1997 г. основава Международния комитет за световния воден договор, чийто президент е бившият португалски държавен глава Марио Соарес. През 1998 г. Петрела публикува „Манифестът за водата“ (първо на френски, а през 2001 г. и на английски език), където разгръща визията си за водата като „общо благо“, а не стока.

Continue reading “Рикардо Петрела: Финансовият диктат доведе ЕС до провал, а света до опустошение”

Fericire și taxe

protest_tax_700
Protest pentru justiție fiscală în vara anului 2016 din Sofia (foto: Dimităr Săbev)

Despre bucuria dispărândă a salariului mare și despre situația în care 500 euro sunt mai mult decât 700

Dimităr Sabev

Acest articol a fost publicat pe blogul ”Justiție fiscală” la 4 iulie 2016. Autorul – Dimităr Sabev, este economist și jurnalist bulgar.

Grupele progresiste de obicei discută activ distribuirea budgetului statal, dorind să aibă mai mult bani pentru activitate sociale, mediu, educație și sănătate. Ei rămân pasive către întrebarea mai basică: cum sunt colectați aceste bani din budget, care apoi sunt distribuite. Adică, problemă despre justiție fiscală.

Taxele sunt nu numai o mijloace pentru colectarea veniturilor budgetare, dar și inima politicii fiscale. Mai multe ori se spune că ei sunt baza banilor de fiat. Taxe dă posibilitatea de a se stimula anumită activitate și să se limită altă activitate, care e nevoita sau redundantă. Dacă taxele sunt progresive, ei ușura tensiunile, pe care inegalitatea veniturilor le crează în societate.

Continue reading “Fericire și taxe”

Щастие и данъци

protest_tax_700
Протест в подкрепа на данъчната справедливост през лятото на 2016 г. в София (снимка: Димитър Събев)

За изчезващата радост от високата заплата и ситуацията, в която 500 евро са повече от 700

Димитър Събев

Тази статия бе публикувана на 4 юли 2016 г. на блога “Данъчна справедливост”. Авторът – Димитър Събев, е български икономист и журналист.

Прогресивните среди по правило активно обсъждат разпределянето на държавния бюджет, настоявайки да се отделят повече средства за социални дейности, околна среда, образование и здравеопазване. Далеч по-пасивни остават те по вероятно по-важния въпрос: как се събират бюджетните средства, които се разпределят, или проблема за данъчната справедливост.

Данъците са не само средство за набиране на приходи в бюджета, но и икономически лост, сърцевина на фискалната политика. Често се изтъква, че те стоят в основата на стойността на фиатните пари. Данъците дават възможност да се стимулира дадена дейност и да се ограничи друга, излишна или нежелана дейност. Ако са прогресивни, те отслабват напрежението, което неравенството на доходите създава в обществото.

Continue reading “Щастие и данъци”

Румънската централна банка и нейните душмани

KODAK Digital Still Camera
Централната банка в Стария град на Букурещ (снимка: Владимир Митев)

Институцията, управляваната от несменяемия гуверньор Мугур Исъреску, стана обект на атаки по няколко фронта.

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 10 септември 2016 г. на сайта “Барикада”.

Институциите с най-голямо доверие в Румъния по правило не са изборни. През април 2016 г. 80,1% от румънците са заявили, че имат доверие в пожарникарите, 76,3% – в армията и 72,3% в жандармерията. Голяма е подкрепата и за дейността на антикорупционната прокуратура DNA – 59,8%.

На този фон Румънската национална банка (РНБ) остава по-назад със своите 44,2% обществено одобрение. Тя обаче традиционно е в някакъв смисъл най-влиятелна институция в страната. Достатъчно е да се забележи, че нейният управител – 68-годишният Мугур Исъреску, е несменяем на поста си от 1990 г. насам. Единствено за една година между 1999 г. и 2000 г. той напуска ръководството на банката – за да стане… премиер.

Експертите на РНБ се ползват с голямо уважение и са нещо като старейшини по макроикономическите въпроси. Правителствата по правило дават голяма тежест на централната банка и нейните препоръки. Това се видя и при представянето от премиера Дачиан Чолош и президента Клаус Йоханис на програмата „Конкурентоспособна Румъния“, която дава заявка да се превърне в национален проект. Третият лидер, подкрепил програмата, беше самият Исъреску и очевидно тя изразява визията на РНБ за развитието на страната.

Не идва ли обаче краят на недосагаемостта на вездесъщата централна банка?

Continue reading “Румънската централна банка и нейните душмани”