În Stara Zagora s-a discutat pentru cine sunt reduse taxele din Bulgaria

fes-sz-700x350
Broşurile ”Pentru cine sunt mici ”taxele reduse”?” au fost distribuiţi la eveniment (foto: Baricada)

Pentru cine lucrează sistemul fiscal actual din Bulgaria, în ce măsură scopurile anunţate în momentul introducerii lui sunt realizate, care sunt consecinţele negative şi ce model poate aduce mai multă echitate pentru cei peste 95% din bulgarii care sunt ocupaţi în câmpul muncii?

Nikolay Draganov

Acest articol a fost publicat pe 18 noiembrie 2018 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Sistemul fiscal bulgar este nedrept şi favorizează cei puţini în dezavantajul majorităţii imense, care suferă consecinţele negative. Modelul fiscal, introdus acum 10 ani, este unic în UE într-un sens negativ, împiedică dezvoltarea economiei bulgare şi subminează democraţia.

În jurul acestor concluzii s-a aliniat un grup de economişti, profesori universitari, jurnalişti, sindicalişti şi alţi, care au organizat turneul ”Pentru cine sunt mici taxele reduse”. Scopul campaniei este să pună în dezbatere din nou tema sistemului bulgar fiscal şi de asigurari sociale ca fundament al societăţii, prin întâlniri şi discuţii în câteva oraşe bulgăreşti. A fost editată o broşură cu fapte şi grafici, care sintetizează consecinţele negative de la sistemul fiscal actula şi dezmint miturile, prin care el este impus şi propun o alternativă.

Continue reading “În Stara Zagora s-a discutat pentru cine sunt reduse taxele din Bulgaria”

Advertisements

В Стара Загора дискутираха за кого са ниски ниските данъци

fes-sz-700x350
Брошурите “За кого са ниски “ниските данъци”?” бяха раздадени на събитието в Стара Загора (снимка: Барикада)

За кого работи настоящата данъчна система в България, доколко целите при въвеждането ѝ бяха изпълнени, какви са негативните последствия и какъв модел може да донесе повече справедливост за над 95% от работещите българи?

Николай Драганов

Тази статия бе публикувана на 16 ноември 2018 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Българската данъчна система е несправедлива и облагодетелства малцина за сметка на огромното мнозинство, което търпи негативните последствия. Въведеният преди 10 години данъчен модел е уникален за Европейския съюз в негативно отношение, пречи на развитието на българската икономика и подкопава демокрацията.

Около тези изводи се обединяват група икономисти, университетски преподаватели, журналисти, синдикалисти и други, които стоят зад турнето “За кого са ниски ниските данъци”. Целта на кампанията е повдигане с нова сила на дебата за българската данъчно-осигурителна система като фундамент на обществото чрез срещи и дискусии в няколко български градове. Специално за случая е издадена и брошура с факти и графики, които обобщават негативните последствия от настоящата данъчна система, опровергават митовете, чрез които тя бива налагана и предлагат алтернатива.

Continue reading “В Стара Загора дискутираха за кого са ниски ниските данъци”

Competition vs. Cooperation: Romania and Bulgaria on the road to the eurozone

coins-700x350
The  euro (photo: Pixabay, CC0)

Two states fight over the last two places in the EU`s rankings, but yearn for a better outcome

Vladimir Mitev

This article was published on 26 October 2018 on the Bulgarian section of the site ”Baricada”. 

Even before their accession to the EU it was a tradition in Bulgaria and Romania to compare the progress of the two countries` advance together along the common European road. These comparisons were irritating to some people – not only because of the results that were announced, but also because of the very idea that the countries are two of a kind, without distinctive characteristics. But there were also opinions that neither Romania, nor Bulgaria would ever become another Germany and that if we wanted to achieve some kind of recognition in the world, it might be based on the neighbour with whom we are grouped together by Brussels.

Continue reading “Competition vs. Cooperation: Romania and Bulgaria on the road to the eurozone”

Competiţie vs. Colaborare: România şi Bulgaria pe drumul spre eurozonă

coins-700x350
Moneda euro (foto: Pixabay, CC0)

Ambele state îşi contestă reciproc ultimul loc în clasamentele UE, fiecare visând la o mai mare dezvoltare și bunăstare

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 28 octombrie 2018 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Încă înainte de a intra în UE, în Bulgaria şi România a fost o tradiţie mediatică de a se compara progresul ambelor state în drumul lor comun spre Europa. Aceste comparaţii deranjau pe unii cetăţeni din părți nu numai prin prisma rezultatelor anunţate, ci şi în ideea că în profunzime ambele state sunt similare, lipsite de specificități. Nu lipseau nici opiniile conform cărora nici România, nici Bulgaria nu vor deveni vreodată Germania, dar dacă doresc să urmeze o axă coordonatoare pentru poziţia lor pe tabloul mondial, acesta nu ar putea veni decât din vecinătatea imediată, ambele țări fiind oricum plasate de Bruxelles în aceeaşi barcă.

Continue reading “Competiţie vs. Colaborare: România şi Bulgaria pe drumul spre eurozonă”

Конкуренция vs. сътрудничество: Румъния и България по пътя към еврозоната

coins-700x350
Евромонети (снимка: Pixabay, CC0)

Двете държави спорят от години за последните две места в класациите на ЕС, но жадуват по-добро развитие

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 26 октомври 2018 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Още отпреди влизането в ЕС в България и Румъния е традиция да се сравнява напредъкът на двете страни в пакетното предвижване по общия европейски път. Тези сравнения дразнеха някои не само с обявяваните резултати, но и със самата идея, че двата страни са нещо еднакво, без собствена специфика. Но не липсваха и мнения, че нито Румъния, нито България някога ще стане Германия и ако искаме да имаме ориентир за позицията си в света, той може да дойде от съседа, с когото сме поставени от Брюксел в една група.

Continue reading “Конкуренция vs. сътрудничество: Румъния и България по пътя към еврозоната”

În Bulgaria, peste jumătate dintre cei ocupaţi au venituri sub salariul minim

bulgaria-700
(foto: Pixabay, CC0)

Şomajul nu mai este marea problemă a Bulgariei. Problema este că în timp ce aproape toţi lucrează, puţini culeg roadele acestei munci

Ivailo Atanasov

Acest articol a fost publicat pe 12 octombrie pe secţia bulgărească a site-ului Baricada. Versiunea românească lui poate fi citită şi aici

În ultimii ani Bulgaria se poate lăuda cu unul dintre cele mai reduse niveluri ale şomajului din UE, oferind argumente premierului Boiko Borisov, acesta afirmând, în stilul-i specific, că țara (practic) se apropie de situaţia ocupării totale a forței de muncă. Are și motive să spună asta, chiar dacă piața muncii este mult mai complexă. Dacă avem o ocupare aproape completă a forţei de muncă, atunci ar fi logic să ne gândim la calitatea locurilor de muncă, la valoarea adăugată a lor pentru economie şi la posibilităţile de dezvoltare oferite lucrătorilor.

În acest cadru, lucrurile nu arată deloc bine. Datele ministerului finanţelor pentru anul 2017, publicate ca răspuns la întrebărea deputatului Jelio Boicev, arată că 1,66 milioane de angajați declară o bază fiscală anuală (după deducerea asigurărilor sociale) de până la 6.120 de leva (3.129 de euro) sau în medie până la 510 de leva (261 de euro) lunar.

Continue reading “În Bulgaria, peste jumătate dintre cei ocupaţi au venituri sub salariul minim”

Над половината заети в България изкарват под минималната заплата

bulgaria-700
(снимка: Pixabay, CC0)

Безработицата вече не е големият проблем за България. Проблемът е, че докато почти всички работят, малцина прибират плодовете на този труд

Ивайло Атанасов

Тази статия бе публикувана на 12 октомври на сайта “Барикада”. 

В последните години България може да се похвали с едно от най-ниските равнища на безработица в ЕС, което дава поводи на премиера Бойко Борисов да твърди, по своя специфичен начин, че страната на практика се доближава до пълна заетост. Той има основания да говори подобни неща, макар че картината на пазара на труда е много по-сложна. Но ако имаме почти пълна заетост, то би било логично да се замислим за качеството на работните места, тяхната добавена стойност за икономиката и възможностите за развитие, които те предоставят на работниците.

В този аспект нещата не изглеждат никак добре. Данни на финансовото министерство за 2017 г., публикувани в отговор на въпрос на депутата Жельо Бойчев, показват, че 1.66 милиона заети декларират годишна данъчна основа (след удържането на осигуровките) до 6120 лв., или средно до 510 лв./месец.

Continue reading “Над половината заети в България изкарват под минималната заплата”