Bronislav Denev: Business-ul bulgăresc ignoră Republica Moldova într-un mod nemeritat

denev-700
Bronislav Denev (foto: Bronislav Denev)

Ţara est-europeană este poarta către pieţe ca cele din Rusia, Belarus şi Ucraina, are o diaspora bulgărească mare, iar în anul 2017, 209 000 de moldoveni au venit în Bulgaria ca turişti

Vladimir Mitev

Începând cu 1 iulie 2016, Bronislav Denev este şeful Serviciului pentru problemele economice şi comerciale pe lângă ambasada Bulgariei la Chişinău. Înainte de asta a fost şeful aceluiaşi serviciu pe lângă ambasada Bulgariei la Bucureşti. În timpul mandatului său în Bucureşti schimbul comercial între Bulgaria şi România a crescut mult, pentru care Denev a fost distins de către Ministerul Economiei din Sofia pentru cel mai bun serviciu pentru problemele comerciale şi economice în 2011/2012, şi în acelaşi clasament a primit locul al doilea în 2015/2016. El totodată a fost premiat de către Asociaţie de hoteluri şi retaurante din Bulgaria, Uniunea de balneologie şi spa turism din Bulgaria şi alte instituţii din Moldova, România şi Bulgaria.

Blogul ”Podul Prieteniei” a stat de vorba cu Bronislav Denev despre succesele în relaţiile comericale, economice şi turistice între Bulgaria şi Republica Moldova.

Continue reading “Bronislav Denev: Business-ul bulgăresc ignoră Republica Moldova într-un mod nemeritat”

Advertisements

Бронислав Денев: Българският бизнес незаслужено игнорира Република Молдова

denev-700
Бронислав Денев (снимка: Бронислав Денев)

Източноевропейската страна е врата към пазари като Русия, Беларус и Украйна, има голяма българска диаспора, а през 2017 г. 209 000 молдовци са били туристи в България

Владимир Митев

Бронислав Денев е ръководител на службата за търговско-икономически въпроси към посолството на България в Кишинев от 1 юли 2016 година. Преди това е бил начело на аналогичната служба към посолството на България в Букурещ. По времето на мандата му в Букурещ стокообменът между България и Румъния нараства значително, за което Денев е бил отличен от Министерството на икономиката на България за най – добра СТИВ 2011/2012 година, II – ро място за 2015/2016 година, а така също през годините и от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска съюз по балнеология и спа туризъм (БУБСПА) и други институции от България, Румъния, Молдова.

Блогът “Мостът на приятелството” разговаря с Бронислав Денев за постиженията от 2017 г. в двустранните търговски, икономически и туристически отношения между България и Република Молдова.

Continue reading “Бронислав Денев: Българският бизнес незаслужено игнорира Република Молдова”

What is not said in Bulgaria about ”the Romanian economic model”?

Floreasca_SkyTower_Bucharest-900
The bright future of Romanian capitalism finds its fans in Bulgaria (photo: CARPATHIANLAND, CC BY-SA 2.0, via Wikipedia Commons)

After neighbours` economy grew with 8,8% in the third quarter, Bulgarian Economic Chamber came out with a document and explanations about the their success. However the theses of Bulgarian economic experts would surprise their Romanian colleagues

Vladimir Mitev

This article was published on 23 December 2017 on the site ”Baricada”. 

Romanian and Bulgarian have been comparing both countries economically for more than ten years. There is a simple cause for that – their economies and societies are comparable in various dimensions. Romania and Bulgaria will never become what Germany is and comparisons with it could only bring dissatisfaction. But if the neighbouring country is a point of reference, one could get a relatively good idea about his direction of movement.

Continue reading “What is not said in Bulgaria about ”the Romanian economic model”?”

Ce nu se spune în Bulgaria despre ”modelul economic românesc”?

Floreasca_SkyTower_Bucharest-900
Viiotorul luminos al capitalismului românesc îşi găseşte fani în Bulgaria (foto: CARPTAHIANLAND, CC BY-SA 2.0, via Wikipedia Commons)

După ce economia vecinilor a crescut cu 8,8% în trimestrul al treilea, Camera Economică Bulgară a ieşit public cu un document şi explicaţii despre secretul succesulul vecinilor. Însă tezele experţilor bulgari le-ar surprinde pe colegii lor din România

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 24 decembrie 2017 pe site-ul Baricada. 

Timp de peste zece ani mediile româneşti şi bulgăreşti sunt tentate să compare economiile ambelor ţări. Motivul este simplu – economiile şi societăţile lor sunt comparabile în dimensiuni diferite. România şi Bulgaria nu vor deveni niciodată ca Germania şi comparaţia cu ea nu le poate face decât constant nemulţumite. Dar atunci când ţara vecină reprezintă un reper putem înţelege relativ bine în ce direcţie ne îndreptăm şi ce realizăm.

Continue reading “Ce nu se spune în Bulgaria despre ”modelul economic românesc”?”

Какво не се казва в България за „румънския икономически модел“?

Floreasca_SkyTower_Bucharest-900
Блясъкът на светлото румънско капиталистическо бъдеще озарява и българските последователи (снимка: CARPTAHIANLAND, CC BY-SA 2.0, via Wikipedia Commons)

След като икономиката на съседите нарасна с 8,8% през третото тримесечие, Българската стопанска камара излезе с документ и обяснения на какво се дължи успехът на съседите. Тезите на българските икономически експерти обаче биха изненадали румънските им колеги

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 23 декември 2017 г. на сайта “Барикада”. 

Вече повече от десет години румънски и български медии сравняват двете страни икономически. Причината е проста – стопанствата и обществата им са съизмерими в различни отношения. Румъния и България никога няма да станат като Германия и сравнението с нея може само да ги прави вечно неудовлетворени. Но ако съседната страна е ориентир, тогава може би ще добием нелоша представа в каква посока се движим и какво постигаме.

Continue reading “Какво не се казва в България за „румънския икономически модел“?”

Ştefan Guga: Romanian economic growth doesn’t bring progress to the whole society

stefan-guga-2-700
Ştefan Guga (photo: Vladimir Mitev)

The economic and social expert analyses the causes and the context în which Romania has achieved economic growth of 8,8% for the third quarter of 2017

Vladimir Mitev

Ştefan Guga is doctor în sociology (CEU Budapest). He works în Bucharest as an economic and social expert. Together with advocate Camelia Constantin Guga is the author of the report “Analysis on the impact of the new social dialogue legislation, which was adopted in 2011”. Baricada has presented some of report’s findings and data together with those from the report “Atypical labour in Romania” (again by Ştefan Guga) in the article “Romanian economic dream is based on tears”.

This article was published on 13 December 2017 on the site ”Baricada”. 

Continue reading “Ştefan Guga: Romanian economic growth doesn’t bring progress to the whole society”

Ştefan Guga: Creşterea economică din România nu aduce progres pentru întreagă societate

stefan-guga-2-700
Ştefan Guga (foto: Vladimir Mitev)

Expertul economic şi social analizează cauzele şi contextul în care România a realizat o creştere economică de 8,8% în trimestrul al treilea al anului 2017

Vladimir Mitev

Ştefan Guga este doctor în sociologie (CEU Budapesta). Lucrează în București ca expert economic și social. Împreuna cu avocatul Camelia Constantin, Guga este autorul raportului ”Analiza impactului noii legislaţii a dialogului social adoptate în 2011”. Baricada a prezentat unele dintre afirmările şi datele din acest raport şi din raportul ”Munca atipică în România. O perspectivă de ansamblu” de Ştefan Guga în articolul ”Visul economic românesc este bazat pe lacrimi”.

Acest articol a fost publicat pe 12 decembrie 2017 pe site-ul Baricada.

Continue reading “Ştefan Guga: Creşterea economică din România nu aduce progres pentru întreagă societate”