A novel by Matei Vișniec has been published in Bulgarian

Matei Vişniec (source: Matei Vişniec)

“Shoe loves, umbrella loves” was translated by Ognyan Stamboliev

Matei Vishniec was born under the spiritual sign of Aquarius – in January 1956. He studied philosophy at the University of Bucharest. He worked as a teacher in the village. Since his student days, he participated in a literary circle from which the most important Romanian writers would emerge. They were to form the generation of the 1980s, which shook Romania’s literary and political landscape in the last decade of Ceausescu’s “Golden Age”.

Vișniec also found his way into literature. He was inspired by Kafka, Dostoevsky, Edgar Allan Poe, Dino Buzzati and Lautréamont – modernists, absurdists, existentialists and decadents. He liked the surrealists, the dadaists. He adored the comedies of Ion Luca Caragiale, considered by literary historian George Călinescu to be the greatest Romanian playwright. But Vișniec went beyond Romania, and not just because he emigrated in the 1980s. In his remarkable work, one can feel the influence of plays by Samuel Beckett, Eugène Ionesco – of the theatre of the absurd, of Mircea Eliade’s esoteric fiction, of the magical realism of the Latin American novel, of Anglo-Saxon realist theatre. There is everything but socialist realism!

Continue reading

Un roman de Matei Vișniec a fost publicat în limba bulgară

Matei Vişniec (sursă: YouTube)

“Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrelă” a fost tradusă de Ognean Stamboliev

Matei Vișniec s-a născut sub semnul spiritual al Vărsătorului – în ianuarie 1956. A studiat filosofia la Universitatea din București. A lucrat ca profesor la ţară. Încă din timpul studenției, a participat la un cerc literar din care se vor desprinde cei mai importanți scriitori români. Aceștia aveau să formeze generația anilor 1980, care a zguduit peisajul literar și politic al României în ultimul deceniu al “Epocii de Aur” a lui Ceaușescu.

Şi Vişniec și-a găsit drumul în literatură. A fost inspirat de Kafka, Dostoievski, Edgar Allan Poe, Dino Buzzati și Lautréamont – moderniști, absurdişti, existențialiști și decadenți. Îi placeau suprarealiștii, dadaiștii. Adora comediile lui Ion Luca Caragiale, considerat de istoricul literar George Călinescu drept cel mai mare dramaturg român. Dar Vișniec a depășit granițele României, și nu doar pentru că a emigrat în anii 1980. În remarcabila sa operă, se simte influența pieselor lui Samuel Beckett, Eugène Ionesco – a teatrului absurdului, a ficțiunii ezoterice a lui Mircea Eliade, a realismului magic al romanului latino-american, a teatrului realist anglo-saxon. Există de toate, mai puțin realism socialist!

Continue reading

Роман на Матей Вишниек бе издаден на български език

Матей Вишниек (източник: YouTube)

“Любов като обувка, любов като чадър” бе преведен от Огнян Стамболиев

Матей Вишниек  е роден под духовния знак на Водолея – през януари 1956 година. Завършва философия в Букурещкия университет. Работи като учител на село. Още като студент участва в литературен кръжок, от който след време ще се произлязат повечето от най-изявените румънски писатели. Те ще сформират поколението от 80-те, разтърсило литературния и политическия пейзаж в Румъния през последното десетилетие от „Златната епоха на Чаушеску”.

Вишниек също намира своя път в литературата. Вдъхновява се от Кафка, Достоевски, Едгар Алан По, Дино Будзати, Лотреамон – модернисти, абсурдисти, екзистенциалисти и декадеднти. Харесва сюрреалистите, дадаистите. Стъпва на комедиите на Йон Лука Караджале, считан от литературния историк Джордже Калинеску за най-великият румънски драматург. Но Вишниек надраства границите на Румъния, не само защото емигрира още през 80-те години. В неговото забележително творчество се усеща влиянието на пиесите на Самюел Бекет, Йожен Йонеско – на театъра на абсурда, на езотеричната фантастика на Мирча Елиаде, на магическия реализъм на латиноамериканския роман, на реалистичния англосаконски театър. Има всичко друго, само не и социалистически реализъм!

Continue reading

Micul Paris și legăturile lui cu Bulgaria

Multe ansambluri și soliști bulgari au susținut concerte în splendida sală acustică a Ateneului (foto: Ognean Stamboliev)

“Fraților români, noi am avut întotdeauna cele mai vii simpatii pentru voi. Iar aceste simpatii nu au fost niciodată întunecate de vreo neînțelegere.”

Hristo Botev

Ognean Stamboliev,

Vladimir Mitev

Bucureștiul este numit “Micul Paris” sau “Parisul Europei de Est”. Pe bună dreptate. Acest oraș frumos a fost planificat în mare parte după modelul Parisului, dezvoltat pe baza ideilor marelui arhitect și urbanist francez Georges Eugène Haussmann (1809 – 1891). Are Arcul de Triumf, Ateneul (sala de concerte), clădiri magnifice cu colonade și mansarde, palate, grădini, lacuri – toate opera constructorilor și planificatorilor locali, dar și cu sprijinul autorităților – dinastia Hohenzollernilor români, care au construit mult mai mult, mai frumos și la o scară mai mare decât Coburgii bulgari. Aceştia din urmă nu a lăsat nimic mare, nici măcar la Sofia. 

Continue reading

Малкият Париж и българските връзки с него

В разкошната акустична зала на Атенеума са изнасяли концерти много български състави и солисти (източник: Огнян Стамболиев)

„Братя- румънци, с Вас ни свързваха винаги най- живи симпатии. И никога тези симпатии не бяха помрачени от някакво неразбирателство.”  

Христо Ботев (източник: “Букурещ отблизо” на Лучия Керчова-Пъцан и Лука Велчов)

Огнян Стамболиев,

Владимир Митев

Наричат Букурещ „Малкия Париж” или „Париж на Източна Европа”. С пълно право. Този красив град е планиран до голяма степен по модела на Париж по идея на великия френски архитект и градостроител Жорж Йожен Осман (1809 – 1891 г.). В него има Триумфална арка, Атенеум (концертна зала), прекрасни сгради с колонади и мансарди, дворци, градини, езера – всичко това дело на местни строители и  проектанти, но и с подкрепата на властта – на династията на румънските Хоенцолери, които строиха много повече, по-красиво и по-мащабно от българските Кобурги. Последните не оставиха нещо голямо дори в София. 

Continue reading

I grew up with Romanian dance hits

Screenshot from the video Jokery by Akcent (source: YouTube)

Matey Matev

Matey Matev has never studied Romanian language. But since his school years, he has been captivated by Romanian music. Every summer, when he was a student in the United States, the Netherlands and other European countries, he spent at least a week traveling around Romania. In his relations with Romanians and Romanian music, there are both moments full of positive emotion and disappointment. As in any true love. Matey shared with the blog “The Bridge of Friendship” some Romanian bands and songs that make his life richer and happier.

Continue reading

Am crescut cu hituri pop româneşti

Moment din video-ul Jokero al trupei Akcent (sursă: YouTube)

Matei Matev

Matei Matev nu a studiat niciodată limba română. Dar, încă din anii de școală, a fost captivat de muzica românească. În fiecare vară, când era student în Statele Unite, Olanda și alte țări europene, petrecea cel puțin o săptămână călătorind prin România. În relațiile lui cu românii și muzica românească, există momente pline de emoție pozitivă, dar şi dezamăgire. Aşa cum e în iubirea adevărată. Matei a împărtășit cu blogul „Podul Prieteniei” câteva trupe și melodii românești care îi fac viața mai bogată și mai fericită.

Continue reading

Израснах с румънските денс хитове

Момент от клипа Jokero на Akcent, заснет в Букурещ (снимка: YouTube)

Матей Матев

Матей Матев никога не е учил румънски език. Но още от ученическите си години, той е покорен от румънската музика. Всяко лято по времето, когато беше студент в САЩ, в Холандия и в други европейски държави, той прекарваше поне една седмица в пътуване из Румъния. В отношенията му с румънците и с румънската музика има както моменти наситени с позитивна емоция, така и разочарования – както е във всяка истинска любов. Матей сподели с блога “Мостът на приятелството” някои румънски групи и песни, които правят живота му по-богат и щастлив. 

Continue reading

George Enescu – un compozitor şi muzician genial

Ateneul Român este numit după George Enescu (foto: Mihai Petre, CC BY-SA 3.0 România)

Despre ediţia bulgară a cărţii profesorului Viorel Cosma, care prezintă viaţa şi munca lui George Enescu. 65 de ani fără geniul român

Ognyan Stamboliev,
PEN – Bulgaria

Acest text este un anunţ despre editarea în limba bulgară a cărţii biografice ”George Enescu, un mare muzician”, tradusă de Ognean Stamboliev şi publicată de editura Geia Libris, Sofia. Textul a fost acordat blogului Podul Prietenie de către autorul Ognean Stamboliev.

Continue reading

Джордже Енеску – гениален композитор и виртуоз

Концертната зала на Букурещ – Атенеума, е кръстена на Джордже Енеску (снимка: Михай Петре, CC BY-SA 3.0 România)

65 години без великия румънски композитор и музикант. Завръщане към българското издание на книгата на проф. Виорел Косма, посветена на Енеску

Огнян Стамболиев,
ПЕН- България

Тази статия е отзив за книгата на Виорел Косма „Джордже Енеску, един велик музикант”, преведена на български език от Огнян Стамболиев и издадена от издателство „Гея Либрис” през 2012 г. в София. Статията е предоставена специално на блога “Мостът на приятелството” от автора си.

Continue reading