Eleonora Ivanova: We never ceased to support the Bulgarian and Romanian firms during pandemics

The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry was established in 2003 (photo: The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry)

Interview with the executive director of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry on the influence of the present crisis on Bulgarian-Romanian economic relations, on the social-economic measures against the crisis of the governments of these two countries and on the infrastructural connectivity between them

Vladimir Mitev

Eleonora Ivanova – executive director of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry is related to the chamber since its foundation in 2003, when 30 leading Bulgarian and Romanian companies recruited her as an expert. She had to help with the institutional establishment of the specialised employers’ organisation. She became the executive director of the chamber immediately after its establishment. Over the years she laboriously expanded the team and the activity of the Chamber, transforming it into a recognised business community.

Eleonora Ivanova obtained a M.A. in Finance and Banking from the Economic Academy of Svishtov, and later specialised Finance and Managerial accounting in the University of Wales, Great Britain. She has a five-year professional experience in banking and over 20 years as a consultant in business development. In the present she manages successfully her own consulting company.

Continue reading “Eleonora Ivanova: We never ceased to support the Bulgarian and Romanian firms during pandemics”

Eleonora Ivanova: În timpul pandemiei n-am încetat să susţinem firmele din Bulgaria şi România

Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română a fost infiinţat în anul 2003 (foto: Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română)

Interviu cu directorul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română despre influenţa crizei actuale asupra relaţiilor economice româno-bulgare, despre măsurile socio-economice ale ambelor guverne şi despre conectivitatea de infrastructură între ambele ţări

Vladimir Mitev

Relația între Eleonora Ivanova şi Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română datează încă de la înființarea acestei instituții, în anul 2003, când 30 de firme de seamă din Bulgaria şi România au recrutat-o ca expert. Sarcina Eleonorei Ivanova a fost să ajute la crearea și sprijinirea unei organizaţii parteneriale specializată. Imediat după infiinţarea camerei ea devine directorul executiv. În cursul anilor echipa camerei şi activitatea camerei cresc constant, câștigându-și popularitatea în cadrul comunității de afaceri. Eleonora Ivanova a absolvit un masterat de finanţe şi afaceri bancare la Academia de Studii Economice din Sviştov, iar apoi s-a specializat în finanţe şi contabilitate managerială la Universitatea din Ţara Galilor, Marea Britanie. Are experienţă profesională de cinci ani în domeniul bancar şi peste 20 ani ca consultant pentru dezvoltarea afacerilor. În present manageriază cu succes o companie proprie de consultanță.

Continue reading “Eleonora Ivanova: În timpul pandemiei n-am încetat să susţinem firmele din Bulgaria şi România”

Елеонора Иванова: По време на пандемията не спряхме да подкрепяхме фирмите от България и Румъния

Българо-румънската търговско-промишлена палата съществува от 2003 г. насам (снимка: Българо-румънска търговско-промишлена палата)

Интервю с изпълнителния директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата за въздействието на сегашната криза върху българо-румънските икономически отношения, за взетите от правителствата на двете страни социално-икономически мерки и за инфраструктурната свързаност между тях

Владимир Митев

Елеонора Иванова – изпълнителен директор на Българо-румънска търговско-промишлена палата е свързана с палатата от самото й създаване през 2003 г., когато 30 водещи български и румънски компании я привличат като експерт, със задачата да помогне за създаването и институционалното укрепване на специализираната партньорска организация, като веднага след учредяването става неин изпълнителен директор. През годините неуморно разширява екипа и дейността на Палатата като постепенно я превръща в разпознаваема бизнес общност. Елеонора Иванова е завършила магистратура по Финанси и банково дело в Стопанската академия в гр. Свищов, като впоследствие специализира финанси и управленско счетоводство в Университета на Уелс, Великобритания. Има пет години професионален опит в банковата сфера и над 20 години като консултант бизнес развитие. В момента успешно управлява и собствена консултантска компания.

Continue reading “Елеонора Иванова: По време на пандемията не спряхме да подкрепяхме фирмите от България и Румъния”

Florin Grecu: The Romanian politician today is reduced to signing the experts’ decisions

Florin Grecu (photo: Florin Grecu)

Interview with the Romanian political scientist about his book with texts about the classical contradiction in the Romanian society between apolitical institutions/experts and parties/politicians

Vladimir Mitev

Florin Grecu is a professor at the University “Hyperion” in Bucharest. He teaches political sciences – political parties, electoral analysis, European governance, international governance. He has graduated from the Faculty of Political Sciences at the University of Bucharest. His doctorate is on the issue: “The construction of a unique party: The National Revival Front”. The blog “The Bridge of Friendship” has discussed with him on the occasion of the coming out of his book “Political/Apolitical”, where an interview with him from this blog is republished.

Political/Apolitical is the contradiction, which explains a lot in Romanian society in the last years. One one side stands the technocratic institutions, which are unelected, own specific knowledge and usually enjoy a good approval rating among the public. On the other side stand the parties and the politicians, who are not trusted a lot by the society, who are considered corrupt, but also represent the democratic vote and a chance for modification of the state policies, which otherwise serve too much the financial and judicial sector, the security, the middle classes and don’t take so much into consideration the interests of the poor people.

Continue reading “Florin Grecu: The Romanian politician today is reduced to signing the experts’ decisions”

Florin Grecu: Politicul român astăzi e redus la semnarea deciziilor luate de experţi

Florin Grecu (foto: Florin Grecu)

Interviu cu politologul român despre cartea sa cu texte despre contradicţia clasică din societatea românească între instituţii apolitice/experţi şi partide/politicieni

Vladimir Mitev

Florin Grecu este lector doctor la Universitatea Hyperion din Bucureşti. Predă ştiinţe politice – partide politice, analiză electorală, guvernanţă europeană, guvernanţă internaţională. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti. Teza de doctorat lui este „Construcția unui partid unic: Frontul Renaşterii Naţionale”. Blogul Podul Prieteniei a discutat cu el pe ocazia ieşirii din tipar a cărţii lui ”Politic şi Apolitic” unde este preluat şi un interviu cu el din blogul acesta.

Politic/Apoltic este contradicţia care explică mult în societatea românească în ultimii ani – pe de o parte fiind instituţiile tehnocrate, nealese, care stăpânesc cunoştinţe specifice şi se bucură de obicei de bună încredere publică, pe de altă parte sunt partidele şi politicienii care au grad redus de încredere publică, sunt considerate corupte, dar sunt şi reprezentanții votului democratic şi o şansa pentru modificarea politicilor de stat, care alteori servesc prea mult sectorul financiar, judiciar, de securitate, clasele de mijloc şi adesea îi pierd din vizor pe săracii. 

Continue reading “Florin Grecu: Politicul român astăzi e redus la semnarea deciziilor luate de experţi”

Флорин Греку: Днес румънският политик просто подписва решенията, взети от експертите

Политологът Флорин Греку (снимка: Флорин Греку)

Интервю с румънския политолог за книгата му с текстове за класическото противоречие в румънското общество между аполитични институции/експерти и партии/политици

Владимир Митев

Флорин Греку е лектор доктор в Университета „Хиперион“ в Букурещ. Преподава политология – политически партии, електорален анализ, европейско управление, международно управление. Той е завършил Факултета по политически науки в рамките на Букурещкия университет. Докторатът му е по темата „Изграждането на една уникална партия: фронтът за национално възраждане“. Блогът „Мостът на приятелството“ разговаря с него по повод издаването на книгата му „Политическо/аполитично“, където е препечатано и интервю с него от този блог.

Политическо/аполитично е противоречието, което обяснява много в румънското общество през последните години – от една страна са технократските институции, които са неизбрани, владеят специфично познание и обикновено се ползват с обществено одобрение, а от другата страна са партиите и политиците, които са в по-малка степен одобрявани от обществото, считани са за корумпирани, но и са демократично избрани представители. Те са шанс за промяна на държавните политики, които иначе прекалено много служат на финансовия сектор, на правосъдието, на сигурността, на средната класа и често губят от поглед бедните.

Continue reading “Флорин Греку: Днес румънският политик просто подписва решенията, взети от експертите”

Sfaturi utile şoferilor bulgari care călătoresc în România

Ivan Vasilchin (foto: Ivan Vasilchin)

Interviu cu interpretul Ivan Vasilchin care ne arată la ce anume ar trebui să fie atenţi şoferii bulgari care circulă pe drumurile din România, și care ne povesteşte câteva cazuri din practica şoferilor de TIR

Vladimir Mitev

Ivan Vasilchin este bulgar din Banat şi interpret autorizat de limba bulgară şi limba română. El a acceptat invitația blogului Podul Prieteniei de a dezvălui din bogata sa practica și despre problemele pe care șoferii bulgari le întâmpină pe drumurile din România.

Continue reading “Sfaturi utile şoferilor bulgari care călătoresc în România”

Полезни съвети към българските шофьори по румънските пътища

Иван Василчин (снимка: Иван Василчин)

Интервю с преводача Иван Василчин, който обяснява за какво да внимават българските шофьори в Румъния и споделя казуси от практиката на тираджиите

Владимир Митев

Иван Василчин е банатски българин и лицензиран преводач между български език и румънски език. Той прие поканата на блога “Мостът на приятелството” да разкаже за богатата си практика от казуси на българските шофьори по румънските пътища.

Continue reading “Полезни съвети към българските шофьори по румънските пътища”