Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania creates trust between Bulgarians and Romanians

Episode two of the podcast of the blog The Bridge of Friendship blog and the chamber’s president Doru Dragomir

Vladimir Mitev

How is the Bulgaria-Romania Bilateral Chamber of Commerce developing business ties between Bulgaria and Romania? What projects is the Chamber developing? What is its history, achievements and ambitions?

Chamber President Doru Dragomir talks about the organization in the second episode of joint podcast with the Bridge of Friendship blog.

The video can be watched here with subtitles in English:

Continue reading

What can Romania and Bulgaria do to reduce the queue on their border crossings?

Doru Dragomir (source: Doru Dragomir)

Doru Dragomir of the Bilateral Chamber of Commerce Romania-Bulgaria shares a number of ideas for easing of the traffic burden on the Bulgarian-Romanian border and tells what his organization has been proposed as solutions

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev talks to Doru Dragomir – the president of the Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria Romania, about the annual summer problems at the Bulgarian-Romanian border crossings – the long queues of vehicles. Doru Dragomir tells about a number of ideas that Bilateral Chamber of Commerce has proposed to both governments – such as electronic payment of the bridge tax, special subscription cards or green lines for people who travel for work. He also says that right now there is a not-well-known possibility for payment of the bridge tax on the Romanian side of the border through pre-paid vouchers – a possibility known and used mostly by Romanian transport companies.  Vladimir Mitev mentions that the two countries theoretically could try to create their own space without border control, something like a mini-Schengen. At the end Doru Dragomir tells about some good practices that have been applied – e.g. the small trucks now have a fast lane at the Rousse-Giurgiu border crossing.

The recording of the interview can be heard here:

Continue reading

Ce pot face România și Bulgaria pentru a reduce cozile de așteptare la punctele de trecere a frontierei?

Doru Dragomir (sursă: Doru Dragomir)

Doru Dragomir, de la Camera de Comerț Bilaterală România-Bulgaria, împărtășește o serie de idei pentru a ușura povara traficului la granița româno-bulgară și spune ce a promovat organizația sa ca soluții

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev discută cu Doru Dragomir – președintele Camerei de Comerț Bilaterale Bulgaria România-, despre problemele care apar în fiecare vară la punctele de trecere a frontierei româno-bulgare – cozile lungi de autovehicule. Doru Dragomir vorbește despre o serie de idei pe care Camera Bilaterala de Comerț le-a propus celor două guverne – cum ar fi plata electronică a taxei de pod, carduri speciale de abonament sau linii verzi pentru cei care călătoresc la muncă. De asemenea, el spune că în acest moment există o posibilitate nu foarte cunoscută de plată a taxei de pod pe partea română a frontierei prin bonuri preplătite – o posibilitate cunoscută și folosită mai ales de companiile de transport din România.  Vladimir Mitev menționează că, teoretic, cele două țări ar putea încerca să își creeze un spațiu propriu fără control la frontieră, ceva de genul unui mini-Schengen. La final, Doru Dragomir vorbește despre unele bune practici care au fost aplicate – de exemplu, camioanele mici au acum o bandă rapidă la punctul de trecere a frontierei Ruse-Giurgiu.

Înregistrarea interviului poate fi ascultată aici cu subtitrări în limba română:

Continue reading

Какво могат да направят Румъния и България, за да намалят опашките на граничните си пунктове?

Дору Драгомир (източник: Дору Драгомир)

Дору Драгомир от Двустранната търговска камара България-Румъния споделя редица идеи за облекчаване на трафика по българо-румънската граница и разказва за какво неговата организация настоява като решения

Владимир Митев

Владимир Митев разговаря с Дору Драгомир – председател на Двустранната търговска камара България-Румъния, за ежегодните летни проблеми на българо-румънските гранични пунктове – дългите опашки от превозни средства. Дору Драгомир разказва за редица идеи, които неговата търговска камара е предложила на двете правителства – като електронно плащане на такса мост, специални абонаментни карти или зелени линии за хората, които пътуват по работа. Той също така казва, че в момента съществува малко известна възможност за плащане на такса мост от румънската страна на границата чрез предплатени ваучери – възможност, която е известна и се използва предимно от румънските транспортни фирми. Владимир Митев споменава, че теоретично двете страни биха могли да се опитат да създадат свое собствено пространство без граничен контрол, нещо като мини-Шенген. Накрая Дору Драгомир разказва за някои добри практики, които са били приложени – например малките камиони вече имат бърза лента на граничния пункт Русе-Гюргево.

Интервюто със субтитри на български език може да бъде чуто тук:

Continue reading

Doru Dragomir: Bulgarian-Romanian economic relations need to be driven by internal dynamism

The logo of the Bilateral Chamber of Commerce ”Bulgaria-Romania” (source: BCCBR)

A podcast discussion on Bulgarian and Romanian economic realities

Episode 1 of the joint podcast between the BIlateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania and the blog The Bridge of Friendship deals with some economic notions and realities in the two countries of interest for Doru Dragomir and Vladimir Mitev: transition, privatization, foreign investment, relations between business and politicians, balance between foreign and national capital and the future of Bulgarian-Romanian relations after the fall of the government of Kiril Petkov in Sofia.

Continue reading

Doru Dragomir: Relațiile economice româno-bulgare trebuie să fie impulsionate de dinamica internă

Logo-ul Camerei de Comerț Bilaterale Bulgaria-România (sursă: BCCBR)

O discuție podcast despre realitățile economice bulgare și românești

Episodul 1 al podcastului comun între Camera de Comerț BIlaterală Bulgaria-România și blogul Podul Prieteniei abordează câteva noțiuni și realități economice din cele două țări de interes pentru Doru Dragomir și Vladimir Mitev: tranziție, privatizare, investiții străine, relația dintre mediul de afaceri și politicieni, echilibrul dintre capitalul străin și cel național și viitorul relațiilor bulgaro-române după căderea guvernului Kiril Petkov de la Sofia.

Episodul poate fi urmărit aici cu subtitrări în limba română:

Continue reading

Дору Драгомир: Българо-румънските икономически отношения имат нужда от вътрешна динамика

Логото на Двустранната търговска камара “България-Румъния” (източник: BCCBR)

Подкаст епизод за българските и румънските икономически реалности

Епизод 1 на съвместния подкаст на Двустранната търговска камара България-Румъния и блога “Мост на приятелството” разглежда някои икономически понятия и реалности в двете страни, които интересуват Дору Драгомир и Владимир Митев: преход, приватизация, чуждестранни инвестиции, отношенията между бизнеса и политиците, балансът между чуждестранния и местния капитал и бъдещето на българо-румънските отношения след падането на правителството на Кирил Петков в София.

Епизодът може да бъде гледан тук със субтитри на български език:

Continue reading

Se lansează un podcast pe teme economice și interculturale bulgaro-românești

(sursă: Wikipedia)

Vladimir Mitev și Doru Dragomir și-au prezentat inițiativa comună într-un videoclip

Blogul Podul Prieteniei și Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria-România inițiază o serie de discuții video despre probleme economice și interculturale importante legate de spațiul bulgaro-românesc. În episodul zero al acestei discuții, editorul blogului, Vladimir Mitev, și președintele Camerei, Doru Dragomir, și-au prezentat inițiativa comună.

Video-ul poate fi urmărit cu subtitrări în limba română:

Continue reading

Стартира подкаст по българо-румънски икономически и междукултурни въпроси

(източник: Уикипедия)

Владимир Митев и Дору Драгомир представиха съвместната си инициатива във видеоклип

Блогът “Мост на приятелството” и Двустранната търговска камара България-Румъния започват поредица от видео дискусии по важни икономически и междукултурни въпроси, свързани с българо-румънското пространство. В нулевия епизод на тази дискусия редакторът на блога Владимир Митев и председателят на Камарата Дору Драгомир представиха съвместната си инициатива.

Видеото може да бъде гледано с български субтитри тук, а българската му транскрипция е по-долу:

Continue reading