The remarkable Romanian literature and its Bulgarian translations

Conversation with the translator Hristo Boev, who translated into Bulgarian language a number of novels, some being unknown before in our country

Hristo Boev speaking at an event with the participation of the Romanian writer Bogdan Boeru (left) (source: Hristo Boev)

Elena Vladova

Hristo Boev was born in Plovdiv. He graduated in English philology at the Paisii Hilendarski University of Plovdiv. In 2013 he defended his Ph.D. research in British and American literature at Ovidius University, Constanta, Romania, on “Modern (ist) Portrayals of the City in Dickens and Dos Passos: Similarities, Differences, Continuities.” In 2020 he published a monograph on “The Different Dobrudja in the interwar literature.” He has participated in international conferences on topics such as: “literary urbanism”, “translation issues”, “immigration and relocation” and others. His research interests are in the field of new British and American literature, Romanian literature between the wars, geocriticism, literary urbanism, as well as comparative literature. He teaches British and American literature at the University of Sofia “Bishop Konstantin Preslavski”. He is the winner of the translation award of the Liviu Rebranu Literary Museum (2016) and of Media AwART Varna (2020) for his translation of Cella Serghi’s Spider Web. He has translated a number of classical and contemporary novels from Romanian into Bulgarian.

This article was published on January 17, 2021 on the site “The Urban Magazine”.

Continue reading “The remarkable Romanian literature and its Bulgarian translations”

Remarcabila literatură română și traducerile bulgare

Conversație cu traducătorul Hristo Boev, care a tradus în bulgară o serie de romane, unele fiind complet necunoscute în țara noastră.

Hristo Boev (în dreaptă) la un eveniment literar împreună cu scriitorul român Bogdan Boeru (sursă: Hristo Boev)

Elena Vladova

Hristo Boev s-a născut în Plovdiv. A absolvit filologia engleză la Universitatea Paisii Hilendarski din Plovdiv. În 2013, și-a susținut doctoratul în literatura britanică și americană la Universitatea Ovidius, Constanța, despre ”Portretizarea orașului modern(ist) la Dickens și Dos Passos: similarități, diferențe, continuități”. În 2020 a publicat o monografie despre „Dobrogea cea diferită în literatura interbelică”, care studiază literatura română şi bulgară legată de regiunea aceasta. Participă la conferințe internaționale pe teme precum: „urbanism literar”, „probleme de traducere”, „imigrație și relocare” și altele. Interesele sale de cercetare sunt în domeniul noii literaturi britanice și americane, literaturii române dintre războaie, geocriticismului, urbanismului literar, precum și literaturii comparate. Preda literatură engleză și americană la Universitatea din Sofia „Episcopul Konstantin Preslavski”. Câștigător al premiului de traducere al Muzeului Literar Liviu Rebreanu (2016) și al Media AwART Varna (2020) pentru traducerea cărţii Pânza de păianjen a Cellei Serghi. A tradus o serie de romane clasice și contemporane din română în bulgară.

Acest articol a fost publicat pe 17 ianuarie 2021 pe site-ul „Revista urbană”.

Continue reading “Remarcabila literatură română și traducerile bulgare”

Забележителната румънска литература и нейните български преводи

Разговор с преводача Христо Боев, превел на български език редица романи, някои досега напълно непознати у нас

Христо Боев на представяне на книга заедно с румънския автор Богдан Боеру (снимка: Христо Боев)

Елена Владова

Христо Боев е роден в Пловдив. Завършил е английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2013 г. защитава в Университет „Овидиус“, Констанца, Румъния, докторат по британска и американска литература на тема „Modern(ist) Portrayals of the City in Dickens and Dos Passos: Similarities, Differences, Continuities“. През 2020 г. публикува монография на тема „Различната Добруджа в литературата между войните“. Участва в международни конференции на теми като: „литературен урбанизъм“, „проблематика на превода“, „имиграция и релокация“ и др. Научните му интереси са в областта на новата британска и американска литература, румънската литература между войните, геокритицизма, литературния урбанизъм, както и сравнителнo литературознание. Преподава английска и американска литература в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Носител на наградата за превод на Литературния музей „Ливиу Ребряну“ (2016) и на Media AwART Варна (2020) за превода си на „Паяжината на паяка“ на Чела Серги. Превел е от румънски на български език редица класически и съвременни романи.

Тази статия бе публикувана на 17 януари 2021 г. на сайта “Градското списание”.

Continue reading “Забележителната румънска литература и нейните български преводи”

Rumunia: socjaldemokraci nieoczekiwanie wygrywają wybory. Ludzie nie chcieli prywatyzacji

Zgodnie z przewidywaniami, po wyborach parlamentarnych w Rumunii nadal rządzić będzie neoliberalna prawica. Stanie się tak jednak tylko dzięki utworzeniu koalicji: zaskakującym zwycięzcą głosowania jest Partia Socjaldemokratyczna.

Rumuńscy wyborcy (foto: Pixabay, CC0)

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Artykuł ukazał się 7 grudnia 2020 roku na polskiej stronie Strajk.eu. W dniu 8 grudnia 2020 roku premier Ludovic Orban złożył rezygnację, a rząd objął minister obrony, generał Nicolae Ciuca. Do tej pory Ciuca był niezwykle wpływowym ministrem, od którego zależało wiele decyzji. Jeśli nadal będzie premierem przyszłego rządu, będzie to prawdopodobnie znak, że Bukareszt przygotowuje się na przybycie Joe Bidena do Białego Domu, kiedy to Rumunia i Bułgaria mają stanąć na czele amerykańskich wysiłków na rzecz powstrzymania Rosji i Rosji. być może Turcja.

Działalność rumuńskich socjaldemokratów przypomina pod wieloma względami PiS: to partia reprezentująca politycznie raczej mniejsze ośrodki niż metropolie i ludzi, którzy na transformacji stracili, niż klasę średnią. Obyczajowo zajmuje stanowisko raczej konserwatywne. Podczas swoich ostatnich rządów w latach 2016-2019 PSD wprowadziła m.in. podwyżkę emerytur. Partię osłabiły jednak skandale korupcyjne; pod koniec 2019 r. musiała oddać władzę w ręce proeuropejskiej Partii Narodowo-Liberalnej (PNL), a jej lider Liviu Dragnea został skazany na więzienia za nadużycia (dopuścił się ich kilka lat wcześniej, jako prefekt, tj. wojewoda, okręgu Teleorman).

Continue reading “Rumunia: socjaldemokraci nieoczekiwanie wygrywają wybory. Ludzie nie chcieli prywatyzacji”

Romania: Social Democrats won elections unexpectedly. People didn’t want privatization

As predicted, the neo-liberal right will continue to rule after the parliamentary elections in Romania. However, this will only happen thanks to the formation of a coalition: the surprising winner of the vote is the Social Democratic Party

The Romanian voter sent a signal that the Romanian right-wing parties are disconnected from the masses (source: Pixabay, CC0)

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

This article was published on December 7, 2020 on the Polish website Strajk.eu. On December 8, 2020, Prime Minister Ludovic Orban resigned, and the government was taken over by the minister of defense, general Nicolae Ciuca. Until now, Ciuca was an extremely influential minister on whom many decisions depended. If he continues to be the prime minister of the future government, it will probably be a sign that Bucharest is preparing for Joe Biden’s arrival in the White House, when Romania and Bulgaria are expected to be at the forefront of US efforts to contain Russia and perhaps Turkey.

The activity of Romanian social democrats resembles Law and Justice Party in many respects: it is a party politically representing smaller urban centers or rural areas rather than metropolises and people who have lost as a result of transition, rather than the middle class. It is usual for PSD to take a rather conservative position. During its last rule in 2016-2019, the PSD introduced, inter alia, an increase in pensions. However, the party was weakened by corruption scandals; at the end of 2019, it had to hand over power to the pro-European National Liberal Party (PNL), while PSD’s leader, Liviu Dragnea, was sentenced in the spring of 2019 to prison for abuses (he had committed them several years earlier as a prefect in the Teleorman region).

Continue reading “Romania: Social Democrats won elections unexpectedly. People didn’t want privatization”

România: social-democrații au câștigat alegerile într-un mod neașteptat. Oamenii nu doresc privatizare

După cum s-a prezis, dreapta neoliberală va continua să conducă după alegerile parlamentare din România. Cu toate acestea, acest lucru se va întâmpla numai grație formării unei coaliții: câștigătorul surprinzător al votului este Partidul Social Democrat.

Alegătorul român a dat semn că partidele de dreaptă sunt rupte de masele (sursă: Pixabay, CC0)

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Acest articol a fost publicat pe 7 decembrie 2020 pe site-ul polonez Strajk.eu. La 8 decembrie 2020, premierul Ludovic Orban și-a dat demisia, iar guvernul a fost preluat de ministrul apărării, general Nicolae Ciuca. Ciuca a fost până acum un ministru extrem de influent de care depindeau multe decizii. Dacă va continua să fie primul ministru al viitorului guvern, va fi probabil un semn că Bucureştiul se pregătește pentru venirea lui Joe Biden în Casa Albă, când România împreună cu Bulgaria sunt de așteptat să fie în fruntea eforturilor SUA de a conține Rusia și poate Turcia.

Partidul Social Democrat din România seamănă cu Partidul Legea și Dreptate din Polonia în multe privințe: este un partid care reprezintă politic mai degrabă centre urbane mai mici sau zone rurale decât metropole. PSD este votat mai degrabă de oameni care au pierdut ca urmare a tranziției, nu atât de clasa de mijloc. De regulă PSD ia poziții destul de conservatoare. În ultima sa conducere din 2016-2019, PSD a introdus, printre altele, o creștere a pensiilor. Cu toate acestea, partidul a fost slăbit de scandalurile de corupție. La sfârșitul anului 2019 a fost forţat să predea puterea Partidului Național Liberal care este pro-european (PNL), liderul PSD, Liviu Dragnea, fiind condamnat în primăvara anului 2019 la închisoare pentru abuzuri (comise cu câțiva ani mai devreme) ca prefect în regiunea Teleorman).

Continue reading “România: social-democrații au câștigat alegerile într-un mod neașteptat. Oamenii nu doresc privatizare”

Румъния: Социалдемократите неочаквано спечелиха изборите. Хората не искат приватизация

Както се очакваше, неолибералната десница ще продължи да управлява и след парламентарните избори в Румъния. Това обаче ще се случи само с помощта на коалиция. Изненадващият победител в гласуването е Социалдемократическата партия.

Румънският избиратели даде знак, че десните партии са откъснати от масите (снимка: Pixabay, CC0)

Малгожата Кулбачевска-Фигат

Тази статия бе публикувана на 7 декември 2020 г. на полския сайт Strajk.eu. На 8 декември 2020 г. премиерът Людовик Орбан подаде оставка, а правителството бе оглавено от министъра на отбраната генерал Николае Чука. Чука и до момента бе изключително влиятелен министър, от когото зависеха много решения. Ако той продължи да бъде премиер и на бъдещото правителство, това вероятно ще е знак, че Румъния се настройва за идването на Джо Байдън в Белия дом, когато се очаква страната заедно с България да бъдат на предни позиции в усилията на САЩ да сдържат Русия и може би Турция.

Румънската Социалдемократическа партрия (PSD) наподобява профила на полската партия “Право и справедливост” в много отношения: това е партия, представляваща политически по-малки градски центрове или селски райони, а не метрополии. За нея гласуват хора, загубили в резултат на прехода, а не средната класа. Обикновено PSD заема доста консервативна позиция. По време на последното си управление през 2016-2019 г. PSD наред с други неща увеличи пенсиите. Партията обаче беше отслабена от корупционни скандали. В края на 2019 г. бе принудена предаде властта на проевропейската Националнолиберална партия (PNL), а бившият лидерът на PSD Ливиу Драгня беше осъден през пролетта на 2019 г. на затвор за злоупотреби (той ги е извършил няколко години по-рано като областен управител в окръг Телеорман).

Continue reading “Румъния: Социалдемократите неочаквано спечелиха изборите. Хората не искат приватизация”

Vladimir Mitev: În Bulgaria este o luptă internă între adversarii și susținătorii lui Borisov

Vladimir Mitev (foto: Vladimir Mitev)

Interviu pentru revista intelectualilor din România ”22”

Interviu realizat de Octavian Manea

Acest interviu a fost publicat originar pe 28 iulie 2020 pe site-ul Revistei 22.

Vladimir Mitev este jurnalist bulgar, editor-şef al secţiei române a site-ului Baricada.

Prin ce se explică conflictul dintre președintele Rumen Radev și premierul Boiko Borisov? În fond, războiul dintre palate/instituții este unul vechi. Presupusele fotografii ale premierului ajunse în spațiul public, descinderea procurorilor asupra instituției prezidențiale și episodul dronei reprezintă doar vârful aisbergului. Prin ce se individualizează agendele fiecăruia? Care este miza conflictului?

Continue reading “Vladimir Mitev: În Bulgaria este o luptă internă între adversarii și susținătorii lui Borisov”

Владимир Митев: В България тече борба между привърженици и противници на Борисов

Владимир Митев (снимка: Владимир Митев)

Интервю за румънското списание на интелектуалците “22”

Октавиан Маня

Това интервю бе публикувано първоначално на 28 юли 2020 на сайта на “Списание 22”

Владимир Митев е български журналист, главен редактор на румънската секция на сайта „Барикада“.

Как се обяснява конфликтът между президента Радев и премиера Борисов? Това е стар конфликт между институциите. Снимките в публичното пространство, за които се предполага, че са на премиера, влизането на прокурорите в президентството и епизодът с дрона са само върха на айсберга. Какво е характерно за дневния ред на всеки от тях? Какъв е залогът на конфликта?

Continue reading “Владимир Митев: В България тече борба между привърженици и противници на Борисов”