Ştefan Guga: Romanian economic growth doesn’t bring progress to the whole society

stefan-guga-2-700
Ştefan Guga (photo: Vladimir Mitev)

The economic and social expert analyses the causes and the context în which Romania has achieved economic growth of 8,8% for the third quarter of 2017

Vladimir Mitev

Ştefan Guga is doctor în sociology (CEU Budapest). He works în Bucharest as an economic and social expert. Together with advocate Camelia Constantin Guga is the author of the report “Analysis on the impact of the new social dialogue legislation, which was adopted in 2011”. Baricada has presented some of report’s findings and data together with those from the report “Atypical labour in Romania” (again by Ştefan Guga) in the article “Romanian economic dream is based on tears”.

This article was published on 13 December 2017 on the site ”Baricada”. 

Continue reading “Ştefan Guga: Romanian economic growth doesn’t bring progress to the whole society”

Advertisements

Ştefan Guga: Creşterea economică din România nu aduce progres pentru întreagă societate

stefan-guga-2-700
Ştefan Guga (foto: Vladimir Mitev)

Expertul economic şi social analizează cauzele şi contextul în care România a realizat o creştere economică de 8,8% în trimestrul al treilea anului 2017

Vladimir Mitev

Ştefan Guga este doctor în sociologie (CEU Budapesta). Lucrează în București ca expert economic și social. Împreuna cu avocatul Camelia Constantin Guga este autorul raportului Analiza impactului noii legislaţii a dialogului social adoptate în 2011”. Baricada a prezentat unele dintre afirmările şi datele din acest raport şi din raportul ”Munca atipică în România. O perspectivă de ansamblu” de Ştefan Guga în articolul ”Visul economic românesc este bazat pe lacrimi”.

Acest articol a fost publicat pe 12 decembrie 2017 pe site-ul Baricada.

Continue reading “Ştefan Guga: Creşterea economică din România nu aduce progres pentru întreagă societate”

Щефан Гуга: Ръстът на румънската икономика не носи прогрес за цялото общество

stefan-guga-2-700
Щефан Гуга (снимка: Владимир Митев)

Икономическият и социален експерт анализира причините и контекста, в който Румъния постигна икономически ръст от 8,8% през третото тримесечие на 2017 г.

Владимир Митев

Щефан Гуга е доктор по социология от Централноевропейския университет в Будапеща. Той работи в Букурещ като икономически и социален експерт. Заедно с адвокат Камелия Константин Гуга е автор на доклада „Анализ на въздействието на новото законодателство за социалния диалог, прието през 2011 г.”, разглеждащ промените в Трудовия кодекс, приети след началото на световната икономическа криза и под натиска на чуждестранния капитал в Румъния. „Барикада” представи част от изводите и данните в документа заедно с доклада„Нетипичен труд в Румъния” (също с автор Щефан Гуга) в статията си„Румънската икономическа мечта се гради на сълзи”.

Тази статия бе публикувана на 12 декември 2017 на сайта “Барикада”. 

Continue reading “Щефан Гуга: Ръстът на румънската икономика не носи прогрес за цялото общество”

Why Dragnea got resented?

Liviu_Dragnea_la_CExN_PSD,_Palatul_Parlamentului_700
Liviu Dragnea (photo: Social Democratic Party (Romania), CC BY 2.0, via Wikipedia Commons)

DNA’s new accusations against the leader of Romanian social democrats unveil the essence of political fight in Romania: technocracy’s supporters – the urban middle class, and unelected institutions such as the anti-corruption prosecution limit the attempts of the corrupted and incompetent political system to create troubles

Vladimir Mitev

This article was published on  15 November 2017 on the site  “Baricada”.

The news that Romanian social democrat’s leader Liviu Dragnea is accused in a third case have strengthened the well-known rhetoric against the representatives of “the red plague” in Romania – the Social Democratic Party, called by the indignant street in short “thieves”. The standard story is that Dragnea’s people represent the local political and business elites, known as “barons”, while the anti-corruption prosecution actions are led by another mighty lobby – the secret services. Social democrats themselves usually use rhetoric against the foreign capital in the country and declare themselves as patriots.

However the story about the fight between secret services and barons, between people and politicians in Romania starts to become boring, because it is being told without change for years. It has weak points at a closer look. But in order to see through the gaps, one has to understand better the context, in which new prosecution charges are brought against Dragnea. DNA’s accusations start as an investigation by the European anti-fraud service OLAF. Dragnea is accused of establishment of an organized criminal group, for abuse of public service and preparation of false documents.  OLAF wants the recuperation of 21 million euro, which have been stolen through the firm “Tel Drum”, that is alleged to be affiliated with Dragnea. Romanian state will have to recover the missing sum of money.

Continue reading “Why Dragnea got resented?”

Защо Драгня стана немил, клет, недраг?

Liviu_Dragnea_la_CExN_PSD,_Palatul_Parlamentului_700
Ливиу Драгня (снимка: Социалдемократическа партия (Румъния), CC BY 2.0, via Wikipedia Commons)

Новите обвиненията на DNA срещу лидера на румънските социалдемократи разкриват същността на политическата борба в Румъния – поддръжниците на технокрацията – градската средна класа, и неизборните институции като антикорупционната прокуратура, ограничават опитите на корумпираната и некомпетентна политическа система да оказва съпротива 

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 15 ноември 2017 г. на сайта “Барикада”.

Новината, че лидерът на румънските социалдемократи Ливиу Драгня се сдобива с трето дело, по което е обвинен, засили познатата реторика срещу представителите на „червената чума“ в Румъния – Социалдемократическата партия, наричани от недоволната улица за по-кратко „крадци“.  Стандартният разказ е, че хората на Драгня представляват местните феодали (известни на север от Дунава като „барони“), докато антикорупционната прокуратура действа, водена от друго могъщо лоби – тайните служби. Самите социалдемократи обикновено поддържат реторика против чуждестранния капитал в страната и се обявяват за патриоти.

Напук на емоцията от телевизионните кадри за поредна вълна от протести в Румъния, приказката за битката между служби и барони или между народ и политици в Румъния вече започва да доскучава, защото се разказва от години. Тя се пропуква при по-внимателен поглед, но за да се случи това, трябва да се разбере контекста, в който срещу Драгня са повдигнати нови обвинения – в създаване на организирана престъпна група, в злоупотреба със служебно положение и в изготвяне на фалшиви документи, при това в разследване, започнато от европейската служба за борба с измамите OLAF. От европейската институция поискаха да бъдат възстановени 21 млн. евро, които са били откраднати преди години чрез фирмата Tel Drum, за която се предполага, че е свързана с Драгня. Румънската държава ще трябва да възстанови изчезналата сума.

Continue reading “Защо Драгня стана немил, клет, недраг?”

Romania’s economic dream is made of tears

protest-contributii-700
A labour union protest against the planned changes to social contributions took place in Bucharest in the beginning of October 2017 (photo: Victoria Stoiciu)

Ruling social democrats intend to transfer the burden of social contributions upon the employees. Labour unions have already planned protests. Social tension is on the rise, because in spite of the incomes’ rise and the economic growth at least 32% of the full-time employees work for minimal salary, and labour is increasingly precarious in many professions

Vladimir Mitev

This article was published on 5 November 2017 at the site “Baricada”.

Tudose cabinet’s intentions to transfer the burden of social contributions payment upon the working people starting from 1 January 2018 provokes growing resistance in Romania. According to the project for emergency government order, through which the Fiscal code is to be changed, social contributions on one hand will be reduced from 39,25% to 37,25%, but on the other hand the employer will have pay a solidarity tax to the extent of the reduced 2% (that is why social contributions in fact are not reduced). Employers will have to pay only the contributions for unemployment, labour accidents, illness leave and the transfers to the Fund for guaranteeing of salaries’ payment. Out of the 22,25% of the gross salary that the employer currently pays, 19,75-20% will go to the employee and only around 2-2,25% will remain for the employer (the difference is due to the unclear definition of amount of contributions).

Continue reading “Romania’s economic dream is made of tears”