How are the political parties în Romania funded?

money-700x350
(photo: Pixabay, CC0)

After legislative modfications from the beginning of 2018 Romanian parties benefit from generous state subsidies

Vladimir Mitev

This article was published on 2 July 2019 on the site of the Bulgarian newspaper „Word”.

In Bulgaria Romania has been given as a shining example in justice and economic development for years. We have become accustomed to the notion, that Romanian are ”excellent students”, even though that they, just like us, feel dramatic the reality, which places their country in the last and the penultimate place in a number of European rankings. But even the successes, which Romania made after its entering the EU, have their shadow.

The fight against corruption put in jail a number of the dinosaurs of transition. It opened space for new faces in politics. But in the last years various abuses in the work of prosecutors and the illegal intervention of the secret services in the work of justice were mediatised. As far as the economic development is concerned, it should not be reduced only to the greater GDP. The business in Romania is empowered, after reforms of Labour code and the Law on social dialogue in 2011 have hit hard the labour unions, as they created a similar structure with limite rights – “representatives of workers”. Due to a number of reasons the GDP growth in Romania (just like in Bulgaria) is not felt by a large number of the population. At the same time the salary rises are undermined by the fact the social security payments were transferred from the employer to the employee…

It is probably tempting to think that somewhere exists somebody, who succeeds and from whom we can learn. Knowing our neighbours can also serve as a means to know better who we are, where we stand in the world and in regard to them. In this sense it is notable that no one proposed that we take example from “the excellent country” Romania with regard to the party’s funding. Why? Maybe because in the end of 2017 and the beginning of 2018 Romanian parties vote a significant growth of the subsidy.

Continue reading “How are the political parties în Romania funded?”

Advertisements

Cum se finanțează partidele politice din România?

money-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

După modificări legislative de acum un an şi jumătate partidele româneşti se bucură de unele subvenţii de stat generoase

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 2 iulie 2019 pe site-ul ziarului Duma. 

În Bulgaria în ultimii ani România este dată ca un exemplu luminos de urmat în justiţie şi dezvoltare economică. Ne-am obişnuit oarecum cu ideea că românii sunt ”oameni de zece”, chiar dacă ei, tot ca și noi, conştientizează dramatic faptul că ţara lor se află pe ultimul sau penultimul loc într-un număr mare de clasamente europene. Dar chiar şi reuşitele româneşti, realizate după intrarea în UE, nu sunt lipsite de umbră.

Lupta împotriva corupţiei a băgat în penitenciare câțiva dinozauri ai tranziţiei. Ea a deschis drumul pentru oameni noi în politică. Dar în ultimii ani au fost mediatizate dezvăluiri privind abuzuri în munca procurorilor şi o intervenţie ilegală a serviciilor secrete în funcţionarea justiţiei. Cât despre dezvoltarea economică, ea nu trebuie redusă numai la creşterea PIB-ului. Business-ul din România este legiferat, după ce în 2011 reformele Codului Muncii şi ale Legii pentru dialog social lovesc sindicatele, creând o structură asemănătoare dar cu drepturi reduse – aşa-numitii ”reprezentanţi ai angajaţilor”. Din mai multe motive creşterea PIB-ului din România (la fel ca în Bulgaria) nu este simțită de o mare parte din populaţie. În acelaşi timp creşterea salariilor este subminată de faptul că cheltuielile pentru asigurări sociale au fost transferate de la angajator la angajat.

Poate că ar fi ispititor să ne gândim că undeva în jurul nostru există cineva care reuşeşte şi de la care putem învaţă. Cunoaşterea vecinilor însă poate servi ca un mijloc prin care să conştientizăm cine suntem noi, unde ne situăm în lume şi în raport cu ea, înţelegând situaţia lor. În această privinţă se vede că nimeni la noi nu s-a oferit să ia exemplu de la ”ţara de nota zece” România în ceea ce privește finanţarea partidelor. Oare de ce? Poate că explicaţia ar fi că la sfârşitul anului 2017 şi la începutul anului 2018 partidele româneşti şi-au votat o creştere semnificativă a subvenţiei.

Continue reading “Cum se finanțează partidele politice din România?”

Как се финансират политическите партии в Румъния?

money-700x350
(снимка: Pixabay, CC0)

След законодателна промяна отпреди година и половина румънските партии ползват щедри държавни субсидии

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на сайта на в. “Дума” на 2 юли 2019 г.

В България години наред Румъния е давана за светъл пример в правосъдието и икономическото развитие. Някак свикнахме с представата, че румънците са отличници, макар че те самите също като нас преживяват драматично факта, че в редица европейски класации страната им е на последно или предпоследно място. Но дори и успехите, които Румъния отбеляза след влизането в ЕС, не са лишени от сянка.

Борбата с корупцията вкара в затвора редица динозаври от времето на прехода. Тя отвори пространство за нови лица в политиката. Но през последните години излязоха редица разкрития за злоупотреби в работата на прокурорите и за незаконна намеса на тайните служби в работата на правосъдието. Що се отнася до икономическото развитие, то не би трябвало да се свежда само до покачването на БВП. Бизнесът в Румъния е овластен, след като през 2011 г. реформи на Трудовия кодекс и на Закона за социален диалог разбиват синдикатите, като създават наподобяваща ги структура с ограничени права – „представители на служителите“. По редица причини също като в България ръстът на БВП в Румъния не се усеща от голяма част от населението. В същото време ръстът на заплатите е подкопаван от факта, че заплащането на социалните осигуровки бе прехвърлено от работодателя към работника…

Сигурно е изкушаващо да си мислим, че някъде край нас има някой, който успява и от който можем да се учим. Познаването на съседите обаче може да служи най-вече като начин разбирайки тяхната ситуация, да осъзнаем по-добре кои сме ние, къде стоим в света и спрямо тях. В това отношение прави впечатление, че никой у нас не предложи да вземаме пример от „отличничката“ Румъния по отношение на финансирането на партиите. Защо ли? Може би защото в края на 2017 г. и началото на 2018 г. румънските партии си гласуваха значително повишение на субсидията.

Continue reading “Как се финансират политическите партии в Румъния?”

Eine andere Art von grenzüberschreitendem Journalismus

Iztochna-promishlena-zona-ruse
Die Donaubrücke – Ruse-Giurgiu (foto: Yavor Michev)

Darstellung einer journalistischen Erfahrung aus dem Blog “Die Brücke der Freundschaft”
Vladimir Mitev
Dieser Artikel ist eine leicht verbesserte Version einer Publikation, die auf einer Konferenz zum Thema Journalismus der Universität Veliko Tarnovo im November 2018 präsentiert wurde.
Die EU betrachtet den Begriff “Grenze” auf eine neue Art und Weise. Von einer die Völker trennenden Mauer verwandelt sich die europäische Grenze in eine magische Linie, hinter der die Verständigung, das Bekanntmachen und die Zusammenarbeit mit den Nachbarn beginnen. Die “Überschreitung der Grenze” wird zum Objekt einer Vielzahl von Berichten und Strategien der Union, die auf grenzüberschreitende Verbindungen hofft (siehe zum Beispiel Europäische Kommission 2017: 1 und 2017:2).
Laut einer Mitteilung der Europäischen Kommission an den Europäischen Rat und das Europäische Parlament vom 20. September 2017 machen die Regionen mit Binnengrenzen in der EU 40% des Territoriums der EU aus. Innerhalb dieser Grenzen leben 30% der Bevölkerung – 150 Millionen Menschen. Diese erwirtschaften 30% des BIP der EU. 1,3 Millionen Arbeitnehmer reisen grenzüberschreitend, um zur Arbeit zu gehen (Europäische Kommission 2017: 3).
Die europäischen Grenzen werfen auch das Problem des grenzüberschreitenden öffentlichen Raums auf (Heinderyckx, François 2016). Genau hier kann der grenzüberschreitende Journalismus eine besondere Rolle spielen.

Continue reading “Eine andere Art von grenzüberschreitendem Journalismus”

Moldova after Plahotniuc

moldova-flag-700
The flag of The Republic of Moldova (photo: Wikipedia Commons)

The festivity after the oligarch’s escape could be replaced rapidly by fierce political fighting

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

This article was published on 26 June 2019 on the Romanian section of the site “The Barricade”.

The carnival of victory and freedom has been going on for over a week in Moldova. Former enemies are shaking hands and foreign commentators keep explaining to their stunned audiences why the United States, European Union and Moscow decided to go hand in hand against the oligarch who had run the country for a decade. However, the celebration may be very soon replaced by fierce political fighting.

Continue reading “Moldova after Plahotniuc”

Moldova după Plahotniuc

moldova-flag-700
Steagul Republicii Moldova (foto: Wikipedia Commons)

Festivismul relaxant după plecarea oligarhului ar putea fi înlocuit rapid cu crâncena lupta politică

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Acest articol a fost publicat pe 26 iunie 2019 pe secţia bulgărească a site-ului Baricada.

Carnavalul victoriei și al libertății curge deja de mai mult de o săptămână în Republica Moldova. Foștii adversari își dau acum mâna, iar comentatorii străinii în continuare explică publicului de ce Statele Unite, UE şi Moscova au decis să meargă împreună împotriva oligarhului care a condus țara în ultima decadă. Festivismul relaxant ar putea fi înlocuit rapid de crâncena lupta politică.

Continue reading “Moldova după Plahotniuc”

Молдова след Плахотнюк

moldova-flag-700
Флагът на Република Молдова (снимка: Wikipedia Commons)

Празничното настроение след бягството на олигарха може да бъде заменено бързо от жестока политическа борба

Малгожата Кулбачевска-Фигат

Тази статия бе публикувана на румънската секция на сайта “Барикада” на 26 юни 2019 г.

Карнавалът на победата и на свободата тече в Молдова вече повече от седмица. Бивши врагове си стискат ръцете. Чуждестранните коментатори обясняват пред изненаданите си публики как САЩ, ЕС и Москва са решили да обединят сили срещу олигаргха, който е управлявал страната в продължение на десетилетие. Само че празникът може скоро да бъде заменен от жестока политическа борба.

Continue reading “Молдова след Плахотнюк”