The Bulgarian foreign policy: What needs to be done?

presentation-en-700

The debates in Bulgaria about the tendency of ”multi-speed Europe” reveal ideas that are clearly defined

The founder of the blog ”Bridge of Friendship” – Vladimir Mitev, made a presentation on 29 May 2017 inside the Romanian parliament building about the discussions in the Bulgarian foreign policy community about “multi-speed Europe” and the necessary answer of Sofia. The presentation divided the experts in two groups – the young and the elder. The young want Bulgaria to avoid its status of a periphery and claim it should join the different integrationist circles of the EU, such as Eurozone, banking union, Schengen, and so on. The elder want a greater foreign policy activity in the regions where Bulgaria has traditional interests – the Western Balkans and the Black Sea, so that it could give added value to the EU there. The presentation also put an emphasis upon the idea for the creation of an European macroregion for the Black Sea and for development of an Euopean strategy for it, so that the tensions in the Black Sea region are replaced with a greater regional cooperation.

Continue reading “The Bulgarian foreign policy: What needs to be done?”

Politica externă a Bulgariei: ce trebuie făcut?

presentation-ro-700

Dezbaterile din Bulgaria privind tendința de Europa Vitezelor dezvaluiesc idei care sunt clar definite

La 29 mai 2017 Vladimir Mitev – fondatorul blogului ”Podul Prieteniei”, a arătat la o conferința în Palatul Parlamentului din București o prezentare privind discuțiile în comuntatea bulgărească de poltică externă privind Europa Vitezelor și răspunsul necesar al Sofiei. Prezentarea le-a pus pe experții în doi tabare – cei tineri și cei bătrâni (seniori). Cei tineri vor Bulgaria să evite statutul său de periferie prin aderare la cercurile integraționiste diferite din UE precum eurozona, uniunea bancară, Schengen, șamd. Cei bătrâni vor o activitate mai mare a țării în regiunile unde ea are interese tradiționale – Balcanii de Vest și Marea Neagră, așa că ea să dea valoarea adăugată UE în ele. Accent în prezentarea totodată a fost ideea de creare a unei macroregiunii european a Mării Negre și de dezvoltare a unei strategii europene privind asta, așa că tensiunile din regiunea Mării Negre să fie înlocuite cu o colaborare mai intensă.

Continue reading “Politica externă a Bulgariei: ce trebuie făcut?”

Българската външна политика: какво да се прави?

presentation-bg-700

Дебатите в България относно отговора на тенденцията за Европа на скоростите разкриват ясно очертани идеи

На 29 май 2017 г. Владимир Митев – основателят на блога „Мостът на приятелството“ показа на научна конференция в румънския парламент презентация относно дискусиите в българската външнополитическа общност относно Европа на скоростите и необходимия отговор на София. Презентацията помести експертите по международни отношения в два лагера – на младите и на старите. Младите искат България да избегне статута си на периферия, като се присъедини към различните интеграционни кръгове на ЕС като еврозона, банков съюз, Шенген и т.н. Старите търсят по-голяма активност на страната в регионите, където тя има традиицонни интереси – Западните Балкани и Черно море, така че тя да даде добавена стойност на ЕС в тях. Акцент в презентацията бе и идеята за създаване на европейски черноморски макрорегион и изработване на необходимата стратегия за това, така че напрежението в района на Черно море да отстъпи на по-интензивно сътрудничество.

Continue reading “Българската външна политика: какво да се прави?”

Which is the Bulgarian answer to the changes in the EU?

presentation-en-700
The opening page of the presentation (photo: Vladimir Mitev)

Vladimir Mitev showed at a conference inside the Romanian parliament a presentation about Sofia’s searches for a road ahead in the Europe of the speeds

The changes in the EU, called with the formula “Europe of the speeds” lead to debates in Bulgaria and in Romania. On 29 May 2017 the Romanian parliament hosted the conference “Quo vadis, European public space? The EU reform and its implications with regard to security and public communication”, which was organized by the Cristian University “Dimitrie Cantemir, by the Institute for Political Sciences and International Relations at the Romanian Academy and the Commision for Defense, Public Order and National Security at the lower chamber of the Romanian parliament. Researches from both scientific institutions participated and analyzed problems such as Brexit, populism in the EU, the informational war, the rusophobic discourse and other issues such demography and fiscal policy.

Continue reading “Which is the Bulgarian answer to the changes in the EU?”

Care este răspunsul bulgăresc la schimbările din UE?

presentation-ro-700
Prima pagina a prezentării (foto: Vladimir Mitev)

Vladimir Mitev a arătat la o conferința în parlamentul român o prezentare privind căutarea Sofiei al unui drum în Europa Vitezelor

Schimbările din UE, chemate prin formula ”Europa Vitezelor” provoacă dezbateri și în Bulgaria, și în România. La 29 mai 2017 în parlamentul român a luat loc conferința ”Spațiul public european – încotro? Reforma Uniunii Europene – implicații în planul securității și al comunicării publice”, organizată de Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, de Institutul pentru Științe Politice și Relații Internaționale de pe Academia Română și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranța Națională de pe Parlamentul României. Au participat cercetători din ambele instituții științifice, care au analizat probleme precum Brexit-ul, populismul din UE, războiul informațional, discursul rusofobic și alte teme precum demografia și politică fiscală.

Continue reading “Care este răspunsul bulgăresc la schimbările din UE?”

Какъв е българският отговор на промените в ЕС?

presentation-bg-700
Титулната страница на презентацията (снимка: Владимир Митев)

Владимир Митев показа на конференция в румънския парламент презентация за търсенията в София на път в Европа на скоростите

Промените в ЕС, наричани с формулата „Европа на скоростите“ предизвикват дебати, както в България, така и в Румъния. На 29 май 2017 г. в румънския парламент се състоя конференцията „Европейското публично пространство – накъде? Реформата на ЕС и нейните измерения по отношение на сигурността и публичната комуникация“, организирана от Християнския университет „Димитрие Кантемир“, от Института за политически науки и международни отношения към Румънската академия и от Комисията за отбрана, обществен ред и национална сигурност към долната камара на румънския парламент. Участваха изследователи от двете научни институции, които анализираха проблеми като Брекзита, популизма в ЕС, информационната война днес, русофобския дискурс и други теми като демография или данъчна политика.

Continue reading “Какъв е българският отговор на промените в ЕС?”

Parcul natural Rusenski Lom îi întâmpina pe turiști cu mediu bine păstrat și trecut mistic

natura_700
Natura a avut ”imaginație” lânga râului Rusenski Lom (foto: Mihail Mihov)

Velotraseele din regiunea îi atrag pe bicicliști din România, Bulgaria și din tările Europei Centrale

Mihail Mihov

mihail-mihov-400-2
Mihail Mihov (foto: Mihail Mihov)

Mihail Mihov este un călător, ghid de turism și ghid de munte professional. Organizează acțiune diverse de voluntariat și de ecologie în Bulgaria. Este coautor al unor cărți de turism de sat și de responsabilitate ecologică. În mai mare partea a anulului trăiește din orașul Ruse unde lucrează la proiecte despre dezvoltarea regiunii ca destinație de aventuri în natura și turism sustenabil. Iubește să meargă în parcul natural Rusenski Lom, lângă Dunare și în orașul frumos Ruse.

Autorul a dat acest articol blogului ”Podul prieteniei”, dorind de a promova regiunea parcului natural Rusenski Lom și posibilitățile pentru turism în el înainte de cititorii blogului din România și Bulgaria.

Ultimul afluent de dreapta al Dunării este râul Rusenski Lom (din orașul Ruse). Dar gura ei  stă la o distanța de peste 500 km de la Delta râului mare european. Ce face Dobrogea atât anhidru că niciun râu nu ajunge lânga suprafața pământului până la Dunare? Răspunsul ar putea fi ascuns în lipsa de păduri care țin apa mai aproape de suprafața pământească sau în carcateristica pietrele locale și straturile geologice…

În Dobrogea există canioane frumoase și văi deplini cu biserici de piatra sau sanctuare trace care ar fi imposibil de existat fără surse de apa, dar astăzi sunt toate anhidre și uscate. Dar râul Rusenski Lom ia apa din locuri mai distante – Deliormanul și înâlțimele în jurul orașului Popovo. De fapt el are un bazin de captare enorm.

Râul are patru afluente de baza care trec prin stratele carstice și de loess Valei Dunarene. Fiecare dintre aceste afluente trece prin orașe și saturi diverse. Dar când ei se apropriează la Dunare peizajul devine atât salbatic și stâncos că o alta lumea este creată. Este o lume în care ar putea fi văzute tot feluri de animale sălbatice, păsăre și plante rare. În acestă lume ani de zile pustnici și călugări au căutat legatură misitcă cu Dumnezeu afară de orice dependențe de vanitate și de lume ale viața zilnică cunoscută cu ipocrizie și grosolănie.

Continue reading “Parcul natural Rusenski Lom îi întâmpina pe turiști cu mediu bine păstrat și trecut mistic”