Varujan Vosganian: The Romanian society is much more controlled today than it was 30 years ago

vosganian-700x350
Varujan Vosganian, the translator Vanina Bozhikova (in the middle) and her colleague Lora Nenkovska (photo: The Bridge of Friendship)

The eminent Romanian writer and politician participated in the Book Fair in Sofia, where the blog “The Bridge of Friendship” addressed him a question

Vladimir Mitev

Varujan Vosganian was in prison in 1989 and in the times of transition he was threatened with condemnation in the fight against corruption in Romania. Maybe strong personalities stir strong opposition. But it can’t be denied that he is a very good contemporary writer. In Sofia he spoke in his characteristic style, which unveils wisdom and depth. He spoke about the meaning of uniform in social life, about the secrets of writing and about his Armenian origins. Towards the end of the event the journalist Vladimir Mitev from the blog “The Bridge of Friendship” addressed him the following question:

Continue reading “Varujan Vosganian: The Romanian society is much more controlled today than it was 30 years ago”

Varujan Vosganian: Societatea românească e mult mai controlată azi, decât a fost cu 30 de ani în urmă

vosganian-700x350
Varujan Vosganian şi traducătoarele Vanina Bojicova (în mijloc) şi Lora Nenkovska (foto: Podul Prieteniei)

Eminentul scriitor şi politician român a participat la Târgul de Carte din Sofia, unde blogul Podul Prieteniei i-a adresat o întrebare

Vladimir Mitev

Varujan Vosganian a fost în penitenciar în 1989, iar în timpul tranziţiei a fost ameninţat de condamnare în cadrul luptei împotriva corupţiei. Poate că personalităţile puternice provoacă şi inamicie dură. Nu se poate nega însă faptul că Vosganian este un scriitor contemporan foarte bun. La Târgul de Carte din Sofia el a vorbit în stilul său caracteristic, care dezvăluie înţelepciune şi profunzime. A vorbit despre semnificaţia uniformei în viaţa socială, despre secretele scrierii, despre armenitatea sa. Spre sfârşitul întâlnirii cu el, jurnalistul Vladimir Mitev din blogul Podul Prieteniei i-a adresat următoarea întrebare:

Continue reading “Varujan Vosganian: Societatea românească e mult mai controlată azi, decât a fost cu 30 de ani în urmă”

Варужан Восганян: Румънското общество е много по-контролирано днес, отколкото беше преди 30 години

vosganian-700x350
Варужан Восганян и преводачките Ванина Божикова (в средата) и Лора Ненковска (снимка: Мостът на приятелството)

Известният румънски писател и политик участва на Панаира на книгата в София, където блогът „Мостът на приятелствотво“ му зададе въпрос

Владимир Митев

Варужан Восганян бе в затвор през 1989 г., а по време на прехода бе заплашен от осъдителна присъда в рамките на борбата с корупцията. Може би силните личности провокират и голяма враждебност. Не може да се отрече обаче фактът, че Восганян е много добър съвременен писател. На Панаира на книгата в София той говори с характерния си стил, разкриващ дълбочина и мъдрост. Говори за значението на униформата в обществения живот, за тайните на писането, за своя арменски произход. Към края на срещата с него журналистът Владимир Митев от блога „Мостът на приятелството“ му зададе следния въпрос:

Continue reading “Варужан Восганян: Румънското общество е много по-контролирано днес, отколкото беше преди 30 години”

Farid Ghadami: Most Iranian intellectuals are left-wing

ghadami-700x350
Farid Ghadami (foto: Baricada)

Interview with the Iranian writer and translator on his efforts to translate and promote Bulgarian literature in Iran, his writing plans related to Bulgaria, what “literary communism” means, and why various leftists groups will skip voting in the 2021 presidential elections

Vladimir Mitev

Farid Ghadami is an Iranian professor of mechanical engineering as well as a prolific writer and translator. He has written fiction books, books of literary criticism, science manuals and has translated a number of English-language novels and writers. He is the first translator of a large number of Beat generation books into Farsi.

Farid Ghadami spent August 2019 in Sofia, Bulgaria as part of Next Page Foundation’s residency program. One of the events in his programme took place on 14 August in the Austrian Library in Rousse, where he presented his Farsi translation of the Bulgarian leftist poet Nicola Vaptsarov and discussed with the public his vision of “writing as translation” and “literary communism”.

Farid Ghadami gave an interview with the Barricade where he spoke about his realisations related to Bulgarian literature, about literary theory and practice in Iran, and about the state of the left in the Islamic Republic.

This article was published on 2 September 2019 on the Bulgarian site ”The Barricade”. 

Continue reading “Farid Ghadami: Most Iranian intellectuals are left-wing”

Farid Ghadami: Majoritatea intelectualilor iranieni sunt de stânga

ghadami-700x350
Farid Ghadami (foto: Baricada)

Interviu cu scriitorul şi traducătorul iranian despre eforturile sale în a traduce şi a promova literatura bulgară în Iran, despre planurile sale creative, legate de Bulgaria, despre ce înseamnă ”comunism literar” şi de ce diferitele grupări de stânga din Iran ar putea evita să participe la alegerile prezidenţiale din 2021

Vladimir Mitev

Farid Ghadami este un profesor iranian de inginerie mecanică, care este scriitor şi traducător vestit. El a scris un număr de cărţi de ficţiune, critică literară, manuale de ştiinţă şi a tradus un număr de romane şi scriitori din limba engleză. El este primul traducător al multor dintre cărţile generaţiei beat americană în Iran.

Farid Ghadami a petrecut luna august a anului 2019 în Bulgaria, fiind parte din programul pentru rezidenţe de traducere a fundaţiei ”Pagina Următoare” din Sofia. Unul dintre evenimentele lui din programul lui a avut loc pe 14 august 2019 la Biblioteca Austriacă din Ruse, unde a prezentat traducerea sa în limba persană a poetului bulgar de stânga Nicola Vapţarov şi a discutat cu publicul despre viziunea sa despre ”scriere ca traducere” şi ”comunism literar”.

Farid Ghadami a acordat acest interviu Baricadei, în care el vorbește despre realizările sale, legate de literatura bulgărească, despre teoria şi practică literară în Iran şi despre starea stângii din Iran. Acest articol a fost publicat pe 8 septembrie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Continue reading “Farid Ghadami: Majoritatea intelectualilor iranieni sunt de stânga”

Фарид Гадами: Повечето ирански интелектуалци са с леви убеждения

ghadami-700x350
Фарид Гадами (снимка: Барикада)

Интервю с иранския писател и преводач за неговите усилия да преведе и популяризира българската литература в Иран и за перспективите пред левите политически движения в Ислямската република

Владимир Митев

Фарид Гадами е ирански преподавател по машинно инженерство, известен писател и преводач. Написал е книги с художествена литература, литературна критика, научни ръководства и е превел редица англоезични романи и автори. Той е първият преводач на много от книгите на бийт поколенито в САЩ на персийски език.

Фарид Гадами прекара август 2019 г. в България като част от програма за превод на българска литература на фондация „Следваща страница“ в София. Едно от събитията в неговата програма се проведе на 14 август 2019 г. в Австрийската библиотека в Русе, където той представи превода си на българския ляв поет Никола Вапцаров на персийски език и дискутира с публиката визията си за „писане като превод“ и „литературен комунизъм“.

Фарид Гадами даде интервю на „Барикада“, в което говори за работата си с българска литература, за литературна теория и практика в Иран и за състоянието на левицата в Ислямската република. Тази статия бе публикувана на 2 септември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Continue reading “Фарид Гадами: Повечето ирански интелектуалци са с леви убеждения”

Festivalul ”Zilelor Muzicii din Martie” din Ruse s-a încheiat triumfal în Bucureşti

800px-Ateneul_Român_-_Interior_Sala
Ateneul din Bucureşti, pentru construcţia căruia în anul 1886 bulgarul Evloghi Gheorghiev a donat suma de 200 000 de lei de aur (foto: Mihai Petre, CC BY-SA 3.0 România)

Svetlin Rusev, Emil Tabakov şi Orchestra de Festival au câştigat admiraţiile publicului bucureştean

Ognean Stamboliev, Bucureşti

Ediţia a 59-a din anul acesta a celui mai prestigios forum de muzică clasică din Bulgaria, Festivalul Zilelor Muzicii din Martie”, şi-a încântat publicul cu o serie de 30 de concerte, cu un total de 650 de participanţi, la un nivel foarte înalt, cu mari muzicieni şi ansambluri din 17 ţări ale lumii. Festivalul este fondat de neuitatul creator al culturii bulgare, Ilia Temkov (1923- 2002), şi condus dibace şi la scară mare de mizicologul Iva Chavdarova.  Noutatea cea mare a fost că acest an Festivalul s-a încheiat la Bucureşti, unde Orchestra de Festival a fost invitată să prezinte concertul final în cadrul programului cultural cu ocazia Preşedinţiei Române a Consiliului UE.

Continue reading “Festivalul ”Zilelor Muzicii din Martie” din Ruse s-a încheiat triumfal în Bucureşti”