Mihai Eminescu în limba bulgară

eminescu-ro-bg-700
Poetul naţional român Mihai Eminescu şi traducerea prozei lui în limba bulgară, care a fost distinsă în Chişinău (foto: Vladimir Mitev, Wikipedia, Ognean Stamboliev)

Un adres ştiinţific pentru a VII-a ediție a Congresului Internațional al Eminescologilor (1 – 2 septembrie 2018, Chișinău)

Ognean Stamboliev

Pe 1 şi 2 septembrie 2018 în Chişinău, Republica Moldova a avut loc a VII-a ediție a Congresului Internațional al Eminescologilor (1 – 2 septembrie 2018, Chișinău). Congresul l-a distins pe traducătorul şi cunoscător al literaturii române Ognean Stamboliev pentru traducerea lui a primei antologiei bulgare cu proza lui Mihai Eminuescu ”Sărmanul Dionis” (ed. Avangardprint, 2017). Românologul a primit acum premiul pentru traducere al Academiei Ştiinţelor a Moldovei, fiind premiat pentru aceeaşi muncă în 2017 şi la Salonul de Carte, Chişinău.

Blogul ”Podul Prieteniei” publcă cu permisul autorului un rezumat al textului lui Ognean Stamboliev despre traducerile şi recepţia operei lui Mihai Eminescu în Bulgaria. Cunoscătorul literaturii române a pregătit acest text pentru congresul de la Chişinău.

Continue reading “Mihai Eminescu în limba bulgară”

Advertisements

Михай Еминеску на български език

eminescu-ro-bg-700
Румънският национален поет Михай Еминеску и отличеният в Кишинев български превод на прозата му (снимка: Владимир Митев, Wikipedia, Огнян Стамболиев)

Научно съобщение за Седмия международен конгрес на еминесколозите, провел се в началото на септември 2018 г. в Кишинев

Огнян Стамболиев

На 1 и 2 септември 2018 г. в Кишинев, Република Молдова се състоя VII-мият международен конгрес на еминесколозите (изследователите и преводачите на Михай Еминеску). Конгресът отличи преводача и специалист по румънска литература Огнян Стамболиев за неговия превод на първата българска антология с прозата на Михай Еминеску “Бедният Дионис” (изд. “Авангардпринт”). Румъноведът получи сега наградата за превод на Академията на науките на Молдова, а миналата година на Салона на книгата в Кишинев бе отличен за същия труд.

Блогът “Мостът на приятелството” публикува с разрешението на автора съкратен вариант на текста на Огнян Стамболиев за преводите и рецепцията (възприемането) на творчеството на Михай Еминеску в България. Познавачът на румънската литература подготви този текст за конгреса в Кишинев.

Continue reading “Михай Еминеску на български език”

Ovidiu Ţichindeleanu: Does Eastern Europe have the power to de-link itself from the mechanisms of dependence?

tichindeleanu-700x350
Ovidiu Ţichindeleanu (foto: Baricada)

The Barricade talked to Ovidiu Ţichindeleanu, the Romanian philosopher, about the importance of the late Samir Amin’s ideas, the need for Eastern Europe to follow its own path of development, the message of the Telciu Summer School, and the need for a ‘left-wing spirituality’

Vladimir Mitev

Ovidiu Ţichindeleanu is a philosopher and a theorist of culture, a co-founder of the Romanian left-wing site CriticAtac, the Romanian platform Indymedia, and the Eastern European left-wing political platform, LeftEast. He was a member of the Governing Board of the El Taller International NGO. He currently lives in Chişinău, Republic of Moldova. Ţichindeleanu is one of the driving forces behind the Idea Publishing House in Cluj Napoca and the Centre for the Study of Modernity and the Rural World in Telciu, the latter being the organiser of the Telciu Summer Conferences and the Telciu Summer School. His most recent book is Contracultură. Rudimente de filosofie critică (’Counterculture. Thoughts on Critical Philosophy’). He is the Romanian translator of books by Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lewis Gordon, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Gilles Deleuze, and Peter Sloterdijk.

Continue reading “Ovidiu Ţichindeleanu: Does Eastern Europe have the power to de-link itself from the mechanisms of dependence?”

Ovidiu Ţichindeleanu: Oare Europa de Est are puterea de a se desprinde de dependenţa?

tichindeleanu-700x350
Ovidiu Ţichindeleanu (foto: Baricada)

Un interviu cu filosoful român despre importanţa ideilor regretatului Samir Amin, despre nevoia ca Europa de Est să urmărească un drum propriu de dezvoltare, despre mesajul Şcolii de Vară de la Telciu şi nevoia unei ”spiritualităţi de stânga”

Ovidiu Ţichindeleanu este filosof şi teoretician al culturii, cofondator al site-ului românesc de stânga CriticAtac, al platformei Indymedia România şi a LeftEast. A fost membru în consiliul director al organizaţiei nonguvernamentale internaţionale El Taller Internaţional. În prezent locuieşte în Chişinău, Republica Moldova. Ţichindeleanu este una dintre forţele motrice din spatele Editurii Idea din Cluj-Napoca şi a Centrului pentru Studierea Modernităţii şi a Lumii Rurale din Telciu, ultimul fiind organizatorul Conferinţelor de la Telciu şi a Şcolii de Vară de la Telciu. Ultima carte a lui Ţichindeleanu este ”Contracultură. Rudimente de filosofie critică”. Este traducător în limba română a unor cărţi de Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lewis Gordon, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Gilles Deleuze, şi Peter Sloterdijk. Acest interviu a fost acordat în timpul Şcolii de Vară de la Telciu (11-19.08.2018). 

Continue reading “Ovidiu Ţichindeleanu: Oare Europa de Est are puterea de a se desprinde de dependenţa?”

Овидиу Цикинделяну: Има ли сили Източна Европа да загърби механизмите на зависимостта?

tichindeleanu-700x350
Овидиу Цикинделяну (снимка: Барикада)

Румънският философ и теоретик на културата Овидиу Цикинделяну говори за съвременните предизвикателства пред нашия регион и провокира към размисъл – защо проблемите ни се интернационализират, но не и решенията им, какви други опции имаме освен дилемата неолиберален курс под шапката на МВФ или автократска псевдоалтернатива, възможно ли е да вдъхнем на ЕС по-социална и по-демократична същност, как можем да се върнем към народен суверенитет, кой ще се вслуша в културните ни феномени и т.н.

Владимир Митев

Овидиу Цикинделяну е философ и теоретик на културата, съосновател на румънския ляв сайт CriticAtac, на платформата Indymedia România и на сайта LeftEast. Цикинделяну е бил член на съвета на директорите на международната неправителствена организация El Taller International. В момента живее в Кишинев, Република Молдова. Интелектуалецът е една от движещите сили в издателство Idea в Клуж-Напока и в Центъра за изучаване на модерността и на селския свят в Телчу. Последната формация организира през последните седем години „Конференциите в Телчу“ (научни конференции, провеждащи се във въпросното трансилванско село в окръг Бистрица-Нъсъуд) и „Лятното училище в Телчу“ (през последните три години това е съборът на румънската интелектуална левица). Последната книга на Цикинделяну е „Контракултура. Начални познания по критическа философия“. Той е превел на румънски език книги на Силвия Федеричи, Силвия Маркос, Уолтър Миньоло, Артуро Ескобар, Луис Гордън, Имануел Уолърстейн, Иван Илич, Жил Дельоз и Петер Слотердайк. Предлаганото тук интервю бе взето по време на Лятното училище в Телчу (11-19.08.2018 г.).

Continue reading “Овидиу Цикинделяну: Има ли сили Източна Европа да загърби механизмите на зависимостта?”

Johan Galtung: The America First Doctrine becomes ”America Last”

galtung-900-450
Johan Galtung (foto: Jarle Vines, Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

The Peace Studies scholar speaks with Baricada about how conflicts are resolved, and what are the perspectives of peace and war in the Middle East, on the Korean peninsula, in the USA, the EU, Romania, Bulgaria and what is ”Peace Journalism”

Vladimir Mitev

This article was published on 4 April 2018 on the site ”Baricada”. 

The succesive anti-Russian instigation in western countries, the Turkish intervention in Syria, the war in Yemen and many other escalating conflicts seem to convince that we are living in times of rising contradictions, where ”no hope lurks around the corner”. Even if the evening news stream occasionally fails to report about new air strikes or chemical weapons use in Syria, they feed us abudantly with stories about violence and domination through agression. There are not many people in Romania or Bulgaria, who know that just as there are military schools, there are also schools, institutions and media that fight for peace. They don`t deal with Buddhist mediation or peace runs under the guidance of the teacher Sri Chinmoy. These are organisations that develop and apply systematically the theory for conflict resolution. In March 2018 I contacted one of the founders of such structures – the 87-year old Norwegian Johan Galtung, on behalf of Baricada.

Continue reading “Johan Galtung: The America First Doctrine becomes ”America Last””

Johan Galtung: Doctrina ”America înainte de toate” se transformă în ”Amerca rămasă în urmă”

galtung-900-450
Johan Galtung (foto: Jarle Vines, Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Specialistulul în cercetarea problemelor păcii a stat de vorba cu Baricada despre cum se rezolva conflictele, care sunt perspectivele păcii şi ale războiului în Orientul Mijlociu, în Peninsula Koreană, în SUA, UE, România şi Bulgaria şi ce înseamnă ”Jurnalismul Păcii”

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 3 aprilie 2018 pe site-ul Baricada. 

Noua îndârjire anti-rusă în ţările occidentale, intervenţia turcă în Siria, războiul din Yemen şi încă multe alte conflicete în escalădare, se pare că confirmă că trăim în timpuunor antagonizme înverşunate, unde ”speranţa nu pândeşte de nicăieri”. Chiar dacă întâmplator ştirile de seară omit să informeze despre atacurile aeriene sau folosirea armelor chimice în Siria, ele ne prezintă abundent poveşti despre violenţă, despre înfaptuirea dominaţiei prin agresiune. Nu sunt mulţi oameni în România şi Bulgaria, care ştiu că aşa cum există şcoli militare, există şi şcoli, instituţii şi medii, care s-au dedicat înfaptuirii păcii. Şi aici nu este vorba de meditări budiste sau alergare în numele păci sub ghidarea spirituală gurului Şri Chinmoy. Sunt organizaţii care dezvoltă şi aplică într-un mod sistematic ştiinţă de depăşire a conflictelor. În martie 2018, în numele Baricadei am intrat în legătură cu unul dintre fondatorii unei astfel de structuri – norvegianul Johan Galtung.

Continue reading “Johan Galtung: Doctrina ”America înainte de toate” se transformă în ”Amerca rămasă în urmă””