Who gets isolated by the anti-Iranian sanctions – Teheran or Trump?

chess-game-700x350
The word ”checkmate” comes from the Persian ”shah” (king) and mat (dead) (photo: Pixabay, CC0)

The EU, Russia and China work on mechanism through which they could continue developing economic relations with the Islamic Republic

Vladimir Mitev

This article was published on 9 November 2018 on the site ”The Barricade”. 

”Our revolution was not a fundamentalist revolution advocating a return to the past…. The progress we are familiar with was the modernity we experienced before the revolution and we saw that it did not lead to benefits and progress in our society…. Our revolution was not for creating a completed version of new modernity, however, until the time the West starts to crumble from within, not only do we not oppose technology and technological knowledge, but truly embrace this new knowledge.”, says the Iranian philosopher and president of the Iranian Academy Reza Davari in a quote, which has gained prominence among the Iranian Studies scholars in the West. His words sound pointedly in the international context after Donald Trump came to power in the United States and the draconian sanctions against the Islamic Republic returned.

Continue reading “Who gets isolated by the anti-Iranian sanctions – Teheran or Trump?”

Advertisements

Pe cine izolează sancţiunile antiiraniene – pe Teheran sau pe Trump?

chess-game-700x350
Şahmat în limba persană înseamnă ”regele este mort” (foto: Pixabay, CC0)

UE, Rusia şi China lucrează asupra mecanismelor, prin care să continue dezvoltarea relaţiilor economice cu Republica Islamică

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 9 noiembrie 2018 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

”Revoluţia noastră nu a fost o revoluţie fundamentalistă, care susţine întoarcerea în trecut… Progresul, pe care noi îl cunoaşteam, a fost legat de modernitatea din timpurile înainte de Revouţia Islamică. Am văzut că el n-a adus beneficii şi progres societăţii noastre… Revoluţia noastră nu căuta crearea unei versiuni noi a modernităţii. Numai că până când Occidentul nu va începe să se descompună pe dinăuntru, noi nu numai că nu ne opunem tehnologiilor şi ştiinţei tehnologice, ci acceptăm pe deplin această noua cunoaştere”, spune filosoful iranian şi preşedinte al Academiei Iraniene, Reza Davari, într-un citat care a devenit celebru printre cercetatorii de Studii Iraniene din Occident. Cuvintele lui sună semnificativ în contextul internaţional după venirea lui Donald Trump la putere în SUA şi în special după întoarcerea sancţiunilor draconice împotriva Republicii Islamice.

Continue reading “Pe cine izolează sancţiunile antiiraniene – pe Teheran sau pe Trump?”

Кого изолират антииранските санкции – Техеран или Тръмп?

chess-game-700x350
“Шахмат” на персийски език означава “царят е мъртъв” (снимка: Pixabay, CC0)

ЕС, Русия и Китай работят по механизми, чрез които да продължат да развиват икономически отношения с Ислямската република

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 9 ноември 2018 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

„Нашата революция не бе фундаменталистка революция, която поддържа завръщане към миналото… Прогресът, който ние познаваме, е свързан с модерността от времената преди Ислямската революция. Видяхме, че той не донесе ползи и напредък за нашето общество… Нашата революция не търсеше създаване на напълно нова версия на модерността. Само че докато Западът не започне да се разпада отвътре, ние не само не се противопоставямe на технологиите и на технологичното знание, но напълно възприемаме това ново познание“, гласи известен цитат на иранския философ и председател на Иранската академия Реза Давари. Думите му звучат многозначително в международния контекст след идването на власт на Доналд Тръмп в Щатите и завръщането на драконовските санкции срещу Ислямската република.

Continue reading “Кого изолират антииранските санкции – Техеран или Тръмп?”

Alireza Pourmohammad: The research center IBCE wants to contribute to the mutual acquaintance of Iranologists in the Balkan and Central European region

alireza-pourmohammad-photo-700
Alireza Pourmohammad (photo: Andrea Laura Kiss)

An interview with the Director of the “Center for Iran, Balkans and Central European Studies” on the occasion of the summer school of Iranian Studies which took place between 11 and 17 September 2017, about the goals, the achievements and the future intentions of this non-governmental organization

Vladimir Mitev

Alireza Pourmohammad is the Director of the “Center for Iran, Balkans and Central European Studies” (IBCE), which was established in Sofia in 2016 with the intention to contribute to the scientific communication and the development of Iranian Studies in Bulgaria and in the Balkan and Central European countries. He started teaching in the department of Iranian Studies in the Sofia University “St. Kliment Ohridski” in 2008, where he covers “Introduction in Mysticism”, “Persian language and literature”, “Tehran dialect”, “Oral Persian language”, “Introduction in the Persian mythology and epic”.

Alireza Pourmohammad has graduated from the Iranian University “Allameh Tabatabai”. The joint work of the IBCE’s Director and Assoc. Prof. Dr. Ivo Panov, who is the head of the department “Iranian Studies” in the Sofia University and a president of “The Association of the Persian Language and Culture’s Friends in the Republic of Bulgaria” led to the organization of several international scientific conferences in Bulgaria, to the translation and the publication of books, dictionaries and volumes with scientific articles in Bulgarian language. In the middle of September 2017 the first summer school of Iranian Studies with lecturers from Iran, Hungary and Bulgaria took place. There were lectures about Introduction to the Old Persian and Middle Persian language, Persian Classical Literature, Contemporary Iranian Literature, and about Iranian philosophy and religion.  These lectures dealt also with the historical evolution of the Shi’a sects, Iranian mysticism, etc. The Persian language (Farsi) seminars contributed to the overcoming of some specific problems, connected with writing and speaking in Persian language.

After the end of the summer school a meeting of the heads of the academic centers and Iranian Studies courses from Poland, Hungary, Romania, Turkey, Serbia, Kosovo, Iran and Bulgaria took place in the central building of the Sofia University. The main goal of the meeting was the mutual acquaintance and the search for possibilities for collaboration in the field of Iranian Studies research. IBCE’s activity became an occasion for the blog “Bridge of Friendship” to talk with the president of this regional center for strategic research.

Continue reading “Alireza Pourmohammad: The research center IBCE wants to contribute to the mutual acquaintance of Iranologists in the Balkan and Central European region”

Alireza Pourmohammad: Centrul de cercetare IBCE dorește să contribuie la cunoașterea mutuală între iranologii din regiunea Balcanilor și a Europei Centrale

alireza-pourmohammad-photo-700
Alireza Pourmohammad (foto: Andrea Laura Kiss)

Interviu cu președintele Centrului pentru Studii Iraniene, Balcanice și de Europa Centrală cu ocazia școlii de vară care a avut loc în Sofia între 11 și 17 septembrie 2017 – despre scopurile, realizările și intențiile viitoare ale acestei organizații nonguvernamentale

Vladimir Mitev

Alireza Pourmohammad este președintele Centrului pentru Studii Iraniene, Balcanice și de Europa Centrală care a fost inființat în Sofia în 2016 cu scopul de a contribui la comunicarea științifică și la dezvoltarea Studiilor Iraniene în Bulgaria și în țările din regiunea Balcanilor și Europei Centrale. Începând cu 2008 profesorul universitar iranian predă în departamentul ”Studii Iraniene” din cadrul Universității din Sofia ”Sf. Kliment Ohridski”, unde predă cursuri de ”Introducere în misticism”, ”Limba și literatura persană”, ”Dialectul tehranian”, ”Limba persană orală”, ”Întroducere în mitologia și eposul persan”.

Alireza Pourmohammad a absolvit universitatea iraniană ”Allameh Tabataba`i”. Președintele IBCE împreună cu șeful departamentului ”Studii Iraniene” în Universitatea din Sofia și președintele ”Asociației prietenilor limbii și culturii persane în Republica Bulgaria” profesorul asociat doctor Ivo Panov au realizat câtevă conferințe științifice internaționale și au reușit să publice cărți, dicționare și volume cu articole științifice în limba bulgară, în ultimii ani. În mijlocul lunii septembrie 2017 colaborarea între Pourmohammad și Panov a dus la realizarea primei școli de vară în Studii Iraniene în regiune, cu lectori din Iran, Ungaria și Bulgaria. În cadrul cursului au fost realizate lecturi de introducere în limba persană veche și limba persană mijlocie, de literatură clasică persană și de literatura contemporană iraniană, de filozofie și religie iraniană. Au fost discutate teme precum: evoluția istorică a sectelor șiite, misticismul iranian, șamd. Seminariile de limba persană, la rândul lor au contribuit la depășirea unor probleme specifice, legate de scrierea și vorbirea în limba persană.

După sfârșitul școlii de vară la Rectoratul Universității din Sofia a avut loc o întâlnire a șefilor diverselor centre academice și ai cursurilor de Studii Iraniane din Polonia, Ungaria, România, Turcia, Serbia, Kosovo, Iran și Bulgaria. Obiectivul principal al întâlnirii a fost cunoașterea mutuală și căutarea posibilităților de cooperare în sfera Studiilor Iraniene. Activitatea IBCE a devenit o ocazie pentru Blogul ”Podul Prieteniei” să stea de vorbă cu președintele acestui centru regional pentru cercetări strategice.

Continue reading “Alireza Pourmohammad: Centrul de cercetare IBCE dorește să contribuie la cunoașterea mutuală între iranologii din regiunea Balcanilor și a Europei Centrale”

Алиреза Пурмохамад: Изследователският център IBCE иска да допринесе за взаимното опознаване на иранистите от Балканите и от Централна Европа

alireza-pourmohammad-photo-700
Алиреза Пурмохамад (снимка: Андрея Лаура Киш)

Интервю с председателя на Центъра за изследвания на Иран, Балканите и Централна Европа (IBCE) по повод провелото се в българската столица между 11 и 17 септември 2017 г. лятно училище по иранистика – за целите, постиженията и бъдещите намерения на тази неправителствена организация

Владимир Митев

Алиреза Пурмохамад е ръководител на Центъра за изследвания на Иран, Балканите и Централна Европа (IBCE),  който бе учреден в София през 2016 г. с намерение да допринесе за научното общуване и развитието на иранистиката в България и в страните от региона. От 2008 г. иранският учен преподава в специалност „Иранистика” при СУ „Св. Климент Охридски“, където води курсове по „Увод в мистицизма“, „Персийски език и литература“, „Техерански диалект“, „Разговорен персийски език“, „Увод в персийската митология и епос“.

Алиреза Пурмохамад е възпитаник на иранския университет „Аламе Табатабаи“. Съвместната работа между председателя на IBCE и ръководителя на специалност „Иранистика“ в Софийския университет и председател на Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България доц. д-р Иво Панов доведе през последните години до провеждането на няколко международни научни конференции у нас, до превода и издаването на авторски книги, речници и томове с научни статии на български, а в средата на септември 2017 г. и до първото по рода си лятно училище по иранистика с лектори от Иран, Унгария и България. В рамките на курса бяха изнесени лекции по Увод в древноперсийския и средноперсийския език, по Персийска класическа литература, по Съвременна иранска литература, по Иранска философия и религия… Последните засегнаха актуални теми като: историческа еволюция на шиитските секти, ирански мистицизъм и др. Упражненията по практически персийски език на свой ред допринесоха за преодоляването на някои специфични проблеми, свързани  с писането и говоренето на персийски език.

След края на лятното училище в Ректората на Софийския университет се проведе среща на ръководители на академични центрове и специалности по иранистика от Полша, Унгария, Румъния, Турция, Сърбия, Косово, Иран и България. Основна цел на срещата бе взаимното опознаване и търсене на възможности за сътрудничество в областта на иранистичните изследвания. Дейността на IBCE стана повод блогът “Мостът на приятелството” да разговаря с председателя на този своеобразен Регионален център за стратегически изследвания.

Continue reading “Алиреза Пурмохамад: Изследователският център IBCE иска да допринесе за взаимното опознаване на иранистите от Балканите и от Централна Европа”

Румънски прозорец към иранската култура бе отворен на Панаира на книгата „Гаудеамус“ 2016

cernatescu_gaudeamus_700
Михай Чернатеску (в средата) по време на представянето на преведената от него книга “Приключенията на Настрадин Ходжа” в рамките на Панаира на книгата “Гаудеамус” 2016 (снимка: Владимир Митев)

Специалистът по ислямска история Михай Чернатеску е превел 500 истории за Настрадин Ходжа от персийски на румънски език

Владимир Митев

В „Илиада“ целият свят на Древна Елада е изобразен върху щита на Ахил. Ако днес някой иска да срещне интелектуалния румънски свят на едно място, трябва да посети панаира на книгата „Гаудеамус“ в Букурещ.

Между 16 и 20 ноември десетки хиляди жители и гости на най-големия румънски град се стекоха в Romexpo, за да присъстват на представяния на книги, интервюта и да купят с намаление нови заглавия. Тук бяха както комерсиални издателства, доминиращи книжния пазар на страната, така и университетски издателски къщи. Имаше още пространства с картини, щанд за масонска литература и други изкушения за любопитните.  На всеки половин час някъде в изложението започваха представяния на книги, които протичаха в зоните между отделните павилиони.

Continue reading “Румънски прозорец към иранската култура бе отворен на Панаира на книгата „Гаудеамус“ 2016”