قتل ویکتوریا مارینوا بسیاری از مشکلات اجتماعی بلغارستان را نشان داد

Foto_2_Vladimir_Mitev_TEDx_Brasov
  ولادیمیر میتف

کامران برادران

به گزارش ایلنا، ششم اکتبر سال گذشته میلادی، زمانی که تمام خبرگزاری‌های جهان درگیر جزئیات قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار سعودی بودند، خبری جامعه بلغارستان را تکان داد: دادستان شهر روسه در شمال بلغارستان اعلام کرد که جسد «ویکتوریا مارینووا»، خبرنگار ۳۰ ساله در پارکی در این شهر یافت شده است. تلفن همراه او، سویچ خودرو، عینک و تکه‌ای از لباس این روزنامه‌نگار در محل حادثه مفقود شده بود. مارینوا با ضربه مهلکی به سرش به قتل رسیده و قبل از آن هم به طرز وحشیانه‌ای به او تجاوز شده است. وزارت خارجه آلمان با «وحشیانه و وحشتناک» خواندن قتل مارینوا، این اقدام را به شدت محکوم کرد. هرچند که واکنش‌ها آنچنان که باید و شاید فراگیر نبود، اما جامعه بلغارستان در شوکی عمیق فرو رفته بود. با پیدا شدن قاتل البته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال قتل این خبرنگار از سوی مقام‌هایی سیاسی دهان به دهان شد، چراکه وی پیش از کشته شدن در برنامه‌ای تلویزیونی به موضوع فساد در میان مقام‌های اتحادیه اروپا پرداخته بود. چه این گمانه‌زنی‌ها درست باشد و چه نه، قتل مارینووا نیز به فهرست دیگر کشته‌های جهان رسانه در خاک اروپا پیوست، مانند «یان کوچیاک»، خبرنگار ۲۷ ساله اهل اسلوواکی و «دیمیتری پوپکوف»، خبرنگار ۴۲ ساله روس.  این مصاحبه به سایت ایلنا در روز ۶ اکتبز چاپ شد.

Continue reading “قتل ویکتوریا مارینوا بسیاری از مشکلات اجتماعی بلغارستان را نشان داد”

Advertisements

The murder of Victoria Marinova pointed the attention at many of Bulgaria’s social problems

Foto_2_Vladimir_Mitev_TEDx_Brasov
Vladimir Mitev (photo: Vladimir Mitev)

An interview on the media presentation of Victoria Marinova’s murder, on the state of press and violence against women in Bulgaria

Kamran Baradaran

Vladimir Mitev is a Bulgarian-Romanian journalist based in Rousse, a town on the very border between the two countries. He is the editor-in-chief of the Romanian website BARICADA Romania, which initially started as a Romanian language version of the Bulgarian portal by the same name. 

Below is the ILNA’s interview with this authoritative journalist about the anniversary of murder of Victoria Marinova, the Bulgarian journalist. This interview was published on 6th October 2019 on the site of ILNA. 

Continue reading “The murder of Victoria Marinova pointed the attention at many of Bulgaria’s social problems”

Uciderea Victoriei Marinova a îndreptat atenţia către multele probleme sociale din Bulgaria

Foto_2_Vladimir_Mitev_TEDx_Brasov
Vladimir Mitev (photo: Vladimir Mitev)

Interviu despre relatarea mediatică a uciderii Victoriei Marinova, despre starea libertăţii presei şi violenţa împotriva femeilor din Bulgaria

Kamran Baradaran

Acest interviu a fost publicat pe 6 octombrie 2019 pe site-ul Agenţiei de ştiri a muncitorilor din Iran ILNA. Interviul a fost acordat pe ocazia aniversarul din moartea Victoriei Marinova în Ruse în 2018. 

Continue reading “Uciderea Victoriei Marinova a îndreptat atenţia către multele probleme sociale din Bulgaria”

Убийството на Виктория Маринова насочи вниманието към множеството социални проблеми в България

Foto_2_Vladimir_Mitev_TEDx_Brasov
Владимир Митев (снимка: Владимир Митев)

Интервю за медийното отразяване на смъртта на Виктория Маринова, за състоянието на свободата на словото и за насилието над жени в България

Камран Барадаран

Това интервю бе публикувано на 6 октомври 2019 г. на сайта на Иранската работническа новинарска агенция ILNA. То бе направено по повод първата годишнина от убийството на Виктория Маринова в Русе.

Continue reading “Убийството на Виктория Маринова насочи вниманието към множеството социални проблеми в България”

Farid Ghadami: Most Iranian intellectuals are left-wing

ghadami-700x350
Farid Ghadami (foto: Baricada)

Interview with the Iranian writer and translator on his efforts to translate and promote Bulgarian literature in Iran, his writing plans related to Bulgaria, what “literary communism” means, and why various leftists groups will skip voting in the 2021 presidential elections

Vladimir Mitev

Farid Ghadami is an Iranian professor of mechanical engineering as well as a prolific writer and translator. He has written fiction books, books of literary criticism, science manuals and has translated a number of English-language novels and writers. He is the first translator of a large number of Beat generation books into Farsi.

Farid Ghadami spent August 2019 in Sofia, Bulgaria as part of Next Page Foundation’s residency program. One of the events in his programme took place on 14 August in the Austrian Library in Rousse, where he presented his Farsi translation of the Bulgarian leftist poet Nicola Vaptsarov and discussed with the public his vision of “writing as translation” and “literary communism”.

Farid Ghadami gave an interview with the Barricade where he spoke about his realisations related to Bulgarian literature, about literary theory and practice in Iran, and about the state of the left in the Islamic Republic.

This article was published on 2 September 2019 on the Bulgarian site ”The Barricade”. 

Continue reading “Farid Ghadami: Most Iranian intellectuals are left-wing”

Farid Ghadami: Majoritatea intelectualilor iranieni sunt de stânga

ghadami-700x350
Farid Ghadami (foto: Baricada)

Interviu cu scriitorul şi traducătorul iranian despre eforturile sale în a traduce şi a promova literatura bulgară în Iran, despre planurile sale creative, legate de Bulgaria, despre ce înseamnă ”comunism literar” şi de ce diferitele grupări de stânga din Iran ar putea evita să participe la alegerile prezidenţiale din 2021

Vladimir Mitev

Farid Ghadami este un profesor iranian de inginerie mecanică, care este scriitor şi traducător vestit. El a scris un număr de cărţi de ficţiune, critică literară, manuale de ştiinţă şi a tradus un număr de romane şi scriitori din limba engleză. El este primul traducător al multor dintre cărţile generaţiei beat americană în Iran.

Farid Ghadami a petrecut luna august a anului 2019 în Bulgaria, fiind parte din programul pentru rezidenţe de traducere a fundaţiei ”Pagina Următoare” din Sofia. Unul dintre evenimentele lui din programul lui a avut loc pe 14 august 2019 la Biblioteca Austriacă din Ruse, unde a prezentat traducerea sa în limba persană a poetului bulgar de stânga Nicola Vapţarov şi a discutat cu publicul despre viziunea sa despre ”scriere ca traducere” şi ”comunism literar”.

Farid Ghadami a acordat acest interviu Baricadei, în care el vorbește despre realizările sale, legate de literatura bulgărească, despre teoria şi practică literară în Iran şi despre starea stângii din Iran. Acest articol a fost publicat pe 8 septembrie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Continue reading “Farid Ghadami: Majoritatea intelectualilor iranieni sunt de stânga”

Фарид Гадами: Повечето ирански интелектуалци са с леви убеждения

ghadami-700x350
Фарид Гадами (снимка: Барикада)

Интервю с иранския писател и преводач за неговите усилия да преведе и популяризира българската литература в Иран и за перспективите пред левите политически движения в Ислямската република

Владимир Митев

Фарид Гадами е ирански преподавател по машинно инженерство, известен писател и преводач. Написал е книги с художествена литература, литературна критика, научни ръководства и е превел редица англоезични романи и автори. Той е първият преводач на много от книгите на бийт поколенито в САЩ на персийски език.

Фарид Гадами прекара август 2019 г. в България като част от програма за превод на българска литература на фондация „Следваща страница“ в София. Едно от събитията в неговата програма се проведе на 14 август 2019 г. в Австрийската библиотека в Русе, където той представи превода си на българския ляв поет Никола Вапцаров на персийски език и дискутира с публиката визията си за „писане като превод“ и „литературен комунизъм“.

Фарид Гадами даде интервю на „Барикада“, в което говори за работата си с българска литература, за литературна теория и практика в Иран и за състоянието на левицата в Ислямската република. Тази статия бе публикувана на 2 септември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Continue reading “Фарид Гадами: Повечето ирански интелектуалци са с леви убеждения”