«پس از کمونیسم» منتشر شد/معرفی چهره تازه‌ای از بلوک شرق

برای ایرانیان کتاب چیزی مقدس است (منفهع: Pixabay, CC0)

مجموعه داستانی از نویسندگان معاصر بلغارستان با عنوان «پس از کمونیسم» به ترجمه فرید قدمی توسط انتشارات هیرمند منتشر شد

محمد آسیابانی

این مقاله به ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ به سایت آژنس خبری مهر چاپ شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، «پس از کمونیسم» گزیده داستان‌هایی است از نویسندگان معاصر بلغارستان به‌تازگی با ترجمه فرید قدمی توسط انتشارات هیرمند منتشر و به بهای ۳۵,۰۰۰ تومان در کتابفروشی‌های کشور توزیع شده است.

Continue reading

The collection of short stories “After communism” was published in Iran

Books are something sacred for Iranians (photo: Pixabay, CC0)

It presents the new face of the Bulgarian literature

Mohammad Asiabani

This article was published on 13 June 2020 on the site of the Iranian News Agency „Mehr”. 

The compilation of stories „After communism“, written by contemporary Bulgarian writers, was published in Persian language. Its translator is Farid Ghadami.

The Mehr News Agency reports that „After communism“ with Bulgarian short stories, can be bought for 35000 Toumans (5 euro) in the bookshops around the country.

Continue reading

Culegerea de poveşti ”După comunism” a ieșit de sub tipar în Iran

Cărţile sunt ceva sfânt pentru iranienii (foto: Pixabay, CC0)

Cartea prezintă faţa nouă a literaturii bulgare

Mohammad Asiabani

Acest articol a fost publicat pe 13 iunie 2020 pe agenţia iraniană de ştiri Mehr.

O culegere de povești, semnate de scriitori contemporani bulgari, a fost editată în limba persană. Ea prezintă noua faţă a literaturii bulgare. Titlul cărții este ”După comunism” și este tradusă de Farid Ghadami.

Continue reading

Сборникът с разкази „След комунизма“ бе отпечатан в Иран

В Иран книгата от край време е нещо свещено (снимка: Pixabay, CC0)

Той представя новото лице на българската литературата

Мохамад Асиябани

Тази статия бе публикувана на 13 юни 2020 г. на сайта на иранската новинарска агенция “Мехр”.

Сборникът с разкази на съвременни български писатели „След комунизма“ бе отпечатан на персийски език. Неговият преводач е Фарид Гадами.

Новинарска агенция „Мехр нюз“ съобщава, че „След комунизма“ може да бъде закупен за 35 000 тумана (5 евро) в книжарниците в цялата страна.

Continue reading