A digital booklet about Romanian-Bulgarian relations explores the difficult interaction between both states

Iztochna-promishlena-zona-ruse

The Bridge of Friendship (photo: Yavor Michev, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia Commons)

Infrastructural projects and international relations are two domains, where Bucharest and Sofia look for collaboration, but don`t manage always to find reciprocity

Vladimir Mitev

The blog „Bridge of Friendship“ published a digital book in English, Romanian and Bulgarian language, called „The Difficult Cooperation: Romania and Bulgaria’s Foreign Policy Exchanges and Infrastructural Projects after a decade in the EU“. The document collects 11 articles, published on the blog in the last two years. A part of these articles is republished on blog with permission from media in Croatia (Bilten), Romania (Gândul, PS News, Ioniţa`s) and Bulgaria (A-specto, Baricada).

Continue reading

O contribuţie digitală despre relaţiile româno-bulgare cercetează interacţiunile dificile între ambele ţări

Iztochna-promishlena-zona-ruse

Podul Prieteniei (foto: Yavor Michev, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia Commons)

Proiectele de infrastructură şi relaţiile bilaterale sunt două domenii în care Bucureştiul şi Sofia căută colaborare, dar nu reuşesc întotdeauna să ajungă la mutualitate

Vladimir Mitev

Blogul ”Podul Prieteniei” publică o contribuţie digitală în limba engleză, limba română şi limba bulgară, întitulată ”Colaborarea dificilă: Interacțiunile de politica externă și proiectele de infrastructură ale României și Bulgariei zece ani după intrarea lor în UE”. Documentul conţine 11 articole, publicate pe blog în ultimii doi ani, o parte din ele fiind preluate cu acordul mediilor din Croatia (Bilten), România (Gândul, PS News, Ioniţa`s) şi Bulgaria (A-specto, Baricada).

Continue reading

Дигитална книга за румъно-българските отношения изследва трудното взаимодействие между двете страни

Iztochna-promishlena-zona-ruse

Мостът на дружбата (снимка: Явор Мичев, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia Commons)

Инфраструктурните проекти и международните отношения са две области, в които Букурещ и София търсят сътрудничество, но не винаги намират взаимност

Владимир Митев

Блогът „Мостът на приятелството“ публикува дигитална книга на английски, на румънски и на български език, озаглавена „Трудното сътрудничество: Външнополитическите взаимодействия и инфраструктурните проекти на Румъния и България десет години след влизането им в ЕС“. Документът обединява 11 статии, публикувани през последните две години на блога, като част от тях са препечатани с разрешението на медии от Хърватия (Bilten), Румъния (Gândul, PS News, Ioniţa`s) и България (A-specto, Baricada).

Continue reading

Rumunjsko-bugarska prekogranična nesuradnja

iztochna-promishlena-zona-ruse_800

Most prijateljstva izmedu gradova Ruse i Giurgiu (foto: Yavor Michev, Wikipedia)

Iako se dvije zemlje od kad su ušle u Europsku uniju često promatraju kao cjelina s istim problemima, vlade Rumunjske i Bugarske ne pokazuju previše inicijative za međusobnu suradnju. I dok je prekogranični protok ljudi i roba u porastu, cijenu nedostatka zajedničkih projekata plaćaju stanovnici podrazvijenih pograničnih regija.

Ovaj članak je objavljen na 31. siječnja 2017 godine na hrvatski stranice Bilten.

U nedjelju uvečer 8. siječnja ove godine Bugarska je od Rumunjske zatražila hitnu pomoć u isporuci električne energije uslijed niskih temperatura koje su iznosile između -11 i -16 Celzijevih stupnjeva. Kako je izvijestila televizija BTV, toga je dana do 19 sati potrošnja struje dosegla rekordnih 7700 megavat-sata (MWh) – razinu koja nije zabilježena u prethodnih 20 godina. Bugarska je iste večeri pokušala pokrenuti i takozvane “zamrznute rezerve” nekolicine elektrana na ugljen, koje obično nisu aktivne, ali su u svakom trenutku spremne početi proizvoditi. Nakon početnih problema u njihovom aktiviranju, proces je naposljetku bio uspješan i električni je sustav uspio zadovoljiti povećane potrebe stanovništva.

Continue reading

Romania and Bulgaria walk in different directions on cross-border collaboration

iztochna-promishlena-zona-ruse_800

The Bridge of Friendship at Rousse-Giurgiu (photo: Yavor Michev, Wikipedia)

The energy and infrastructure relations between the two countries are marked by their general reluctance to develop them. While flows of people and cargo grow at the border crossings, the price for the lack of mutual projects is to be paid by the people of their underdeveloped border regions

Vladimir Mitev

This article was published on 31 January 2017 in the Croatian portal “Bilten” with small shortening. Here it is published in its full version. 

On the Sunday evening of 8th January 2017 Bulgaria requested urgent help with electricity deliveries from Romania „for needs of prevention” amid temperatures between -11 and -16 degrees Centigrade. According to the national private tv channel BTV as of 19:00 the same day the consumption of electricty reached the unprecedented amount for the last 20 years of 7700 MWh.

Continue reading

România și Bulgaria merg în direcții diferite privind colaborarea transfrontalieră

iztochna-promishlena-zona-ruse_800

Podul Prieteniei de pe Ruse – Giurgiu (foto: Iavor Micev, Wikipedia)

Legăturile energetice şi de infrăstructură între România şi Bulgaria sunt marcate de lipsa de interes pentru dezvoltarea lor. În timp ce fluxul de persoane se adună la punctele de frontieră, preţul lipsei de proiecte comune este plătit de locuitorii regiunilor transfrontaliere subdezvoltate

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 31 ianuarie 2017 pe portalul croat ”Bilten” într-o versiune puțin scurtată. Aici articolul e publicat în întregime.

În seară de duminică, 8 ianuarie 2017, Bulgaria a cerut ajutor urgent prin furnizarea electricității pe partea României ”pentru prevenție” în timp ce temperaturile au fost între -11 și -16 grade Celsius. După canalul tv privat național BTV în ora 19 la același zi consumația electricității a ajuns la o cantiate fără precedent pentru ultimele 20 de ani – 7700 MWh.

Continue reading

Румъния и България вървят в различни посоки по трансграничното сътрудничество

iztochna-promishlena-zona-ruse_800

Мостът на дружбата между Русе и Гюргево (снимка: Явор Мичев, Уикипедия)

Енергийните и инфраструктурните връзки между Букурещ и София са белязани от нежеланието на двете страни да ги развиват. Докато потоците от хора се стичат на граничните пунктове, цената за липсата на общи проекти се плаща от населението на изостаналите трансгранични региони

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 31 януари с някои съкращения на хърватския портал “Билтен”. Тук излиза в пълния си вид.

В неделната вечер на 8 януари 2017 г. България поиска от Румъния при температури между -11 и -16 градуса по Целзий спешна помощ под формата на доставки на електричество „за превантивни нужди“. Според националната частна телевизия BTV в 19:00 в същия ден потреблението на електричество достигна безпрецедентното количество за последните 20 години от 7700 MWh.

Continue reading