The misery of investigative journalism

modern-art-700x350

Installation at the Tate Modern Museum in London (photo: Pixabay, CC0)

Journalists` revelations affirm for many people the notion that „all the politicians are the same misery“ and that is why it makes no sense to try to change the things

Dimitar Sabev

This article was published on 25 September 2018 on the site Bodil. 

Who says that there is no investigative journalism in Bulgaria? It exists and is even more than the capacity of the public to digest. „Bivol“ has unveiled a lot of criminal schemes – from the offshore accounts of the labour union leader Trenchev till the case of Gheorghiu – a Cypriot poor guy, who owns firms for millions. The journalists at NOVA Tv or bTV sometimes produce investigations of high quality. There are sneaking revelations even in the public media BNT and BNR, which are under control,

In spite of these and other examples I dare to claim that Bulgarian investigative journalism is in a deep crisis. Investigations are made for their own sake: not only from the standing point of journalists, but also from the standing point of the public. Investigative journalism is an attractive genre in Bulgaria, it brings fame and influence, but rarely assumes important tasks, such as change of thinking or behavior of society.

Continue reading

Sărăcia jurnalismului de investigaţie

modern-art-700x350

Instalaţie în muzeul Tate Modern din Londra (foto: Pixabay, CC0)

Dezvăluirile jurnaliştilor întăresc covingerea oamenilor că ”cu toţii sunt nişte ticăloşi” şi din cauza asta nu are nici un sens să încercăm să schimbăm lucrurile

Dimităr Săbev

Acest articol a fost publicat pe 25 septembrie 2018 pe site-ul Bodil. 

Cine zice că în Bulgaria nu există jurnalism de investigaţie? Există, şi chiar mai mult decât este capacitatea auditoriului de a-l digera. ”Bivol” a dezvăluit multe scheme criminale – de la firmele offshore ale sindicalistului Trencev, până la Gheorghiu – cipriotul sărac, care posedă firme de milioane de euro. Jurnaliştii de la NOVA şi bTV uneori produc publicaţii de investigaţie de înaltă probă. Ikonomedia, de asemenea. Chiar şi în mediile publice BNT şi BNR, care se află sub control, se strecoară dezvăluiri.

În ciuda acestor şi a altor exemple, am curajul de a afirma că jurnalismul bulgăresc de investigaţie se află într-o criză gravă. Mai ales, pentru că investigaţiile s-au transformat într-un scop în sine: şi pentru jurnalişti, şi cu atât mai mult pentru public. Jurnalismul de investigaţie este un gen atractiv la noi. El aduce influenţă şi popularitate, dar rareori îşi pune sărcini semnificative precum ar fi schimbarea în modul de gândire şi de comportament al societăţii.

Continue reading

Нищетата на разследващата журналистика

modern-art-700x350

Инсталация в музея Tate Modern в Лондон (снимка: Pixabay, CC0)

Разкритията на журналистите затвърждават сред хората убеждението, че „всички са маскари“ и затова няма смисъл да се опитваме да променим нещата

Димитър Събев

Тази статия бе публикувана на сайта “Бодил” на 25 септември 2018 г. 

Кой казва, че в България няма разследваща журналистика? Има, и то повече от поемния капацитет на аудиторията. „Бивол“ разкри много престъпни схеми – от офшорките на синдикалиста Тренчев до Георгиу, кипърски бедняк с фирми за милиони. Журналисти в NOVA и bTV понякога произвеждат разследващи материали от висока проба. Икономедия също. Дори в контролираните публични медии БНТ и БНР се промъкват разкрития.

Въпреки тези и други примери смея да твърдя, че българската разследваща журналистика е изпаднала в дълбока криза. Най-вече защото разследванията се превърнаха в самоцел: за самите журналисти, още повече за публиката. Разследващата журналистика у нас е търсен жанр, тя носи влияние и популярност, но твърде рядко си поставя съществени задачи като промяна в мисленето и поведението на обществото.

Continue reading