Rousse and Romania: distant neighbours

Iztochna-promishlena-zona-ruse

The Bridge of Friendship at Rousse-Giurgiu (photo: Yavor Michev)

The connections between the two banks of the river Danube are hindered by the difficult crossing of  the Bridge of Friendship and the lack of initiative

Martin Dimitrov

This article was published on 2 April 2019 on the site of the Bulgarian newspaper “The Capital”. It is republished here with permission by the author.

Two hours. That is how much it takes sometimes for Ralitsa Popova, accountant in a Bulgarian company with an office in Bucharest, to pass the Bridge of Friendship between Rousse and Giurgiu. Had it not been for this delay, she could pass the 75 km distance between her home and the office in the Romanian capital for around an hour and 15 minutes – as she did in calmer days. “You can imagine what does it look like in the summer, when it is packed with trucks and the temperature is 40 degrees”, she says. The same amount of time is spent by a lot of people in Sofia to reach work or to return home from their jobs. Consequently, it should not be an exception to work in Bucharest, but to live in Rousse, if the bridge could be passed faster. But Popova is one of the few, who have chosen to live in their birth city and work in the Romanian capital.

Continue reading

Ruse şi România: vecinii îndepartaţi

Iztochna-promishlena-zona-ruse

Podul Prieteniei la Ruse-Giurgiu (foto: Iavor Micev)

Legăturile între ambele maluri ale Dunării sunt împiedicate de traficul aglomerat pe Podul Prieteniei şi de lipsa de iniţiativă

Martin Dimitrov

Acest articol a fost publicat pe 2 aprilie 2019 pe site-ul ziarului bulgăresc Capital. Articolul este preluat aici cu acordul autorului şi cu modificări minime.

Două ore. Atât lua uneori Raliţei Popova, contabil într-o companie bulgărească cu sediul la Bucureşti, pentru a trece Podul Prieteniei între Ruse şi Giurgiu. Dacă n-ar fi existat această întârziere ea ar fi parcurs cei 75 de kilometri între casa sa la Ruse şi sediul din capitala românească pentru aproape o oră şi 15 minute. Atât a făcut în zile mai liniştite. ”Îţi poţi imagina cum este vara, când traficul este ingreunat de camioane şi afară este 40 de grade”, spune ea. Cam tot atât timp e necesar multor oameni din Sofia, ca să ajungă sau să plece de la muncă. Deci, să lucrezi la Bucureşti, dar să locuieşti la Ruse, n-ar trebui să fie o problemă, dacă podul putea fi traversat rapid. Dar Popova este una dintre puţinele bulgaroaice, care au ales să locuiască în oraşul natal şi să muncească în capitala românească.

Continue reading

Русе и Румъния: Далечните съседи

Iztochna-promishlena-zona-ruse

Дунав мост при Русе-Гюргево (снимка: Явор Мичев)

Връзките между двата бряга са препречени от трудния трафик на Дунав мост и липсата на инициативност

Мартин Димитров

Тази статия бе публикувана на 2 април 2019 г. на сайта на българския вестник “Капитал”. Препечатана е тук със съгласието на автора с минимални промени.

Два часа. Толкова време отнема понякога на Ралица Попова, счетоводител в българска компания с офис в Букурещ, да премине Моста на дружбата между Русе и Гюргево. Ако го нямаше това чакане, тя може да измине 75 км разстояние между дома си и офиса в румънската столица за около час и 15 минути – правила го е в по-спокойни дни. “Можеш да си представиш какво е лятото, когато е задръстено с камиони и е 40 градуса навън”, казва тя. Това е времето, което прекарват доста хора в София, когато стигат и си тръгват от работа. Следователно да работиш в Букурещ, ако живееш в Русе, не би трябвало да е изключение, ако мостът се минаваше бързо. Но Попова е една от малкото, които са избрали да живеят в родния град и да работят в румънската столица.

Continue reading

We, the Bulgarians, don’t care about the Danube

Iztochna-promishlena-zona-ruse

(photo: Yavor Michev)

Bulgaria doesn’t take advantage of the river and its Danubean regions are among the poorest in the whole of Europe

Mila Cherneva

This article was published on 19 July 2019 on the site of the Bulgarian newspaper ”The Capital”. It is republished here with the consent of the newspaper and with insignificant modifications.

Some of the richest regions in Germany, Austria and even Serbia are around the Danube. But in Bulgaria it is exactly the opposite. Along the river banks are situated some of the poorest municipalities. They don’t take advantage of the river’s potential. Commercial possibilities are not developed sufficiently, relations with neighbouring foreign towns are weak, and tourism is left behind. On one hand, this is explained by the negligence towards water and the lack of infrastructure, on the other hand it is caused by the lack of initiatives among the local authorities and communities.

Although there is the so-called Danubean Strategy on European level, which should help the Danubean regions to develop, it is scarcely used. That is how the Danube remains a barrier, instead of a possibility.

Continue reading

Nouă bulgarilor nu ne pasă de Dunare

Iztochna-promishlena-zona-ruse

(foto: Iavor Micev)

Bulgaria nu valorifică potențialul Dunării iar regiunile dunărene sunt printre cele mai sărace din Europa

Mila Cerneva

Acest articol a fost publicat pe 19 iulie 2019 pe site-ul ziarului bulgăresc Capital. Este preluat cu acordul ziarului şi cu nesemnificative modificări. 

În Germania, Austria, chiar și Serbia unele dintre cele mai bogate regiuni se află în jurul râului Dunare. În Bulgaria însă este tocmai invers – pe lânga malurile dunărene se află unele dintre cele mai sărace municipalităţi. Ele nu beneficiază de potenţialul, oferit de râu. Posibilităţile comerciale sunt nedezvoltate, legăturile cu oraşele vecine străine sunt slabe, iar turismul este lăsat de izbeliște. Pe de o parte, asta se datorează neglijării apelor şi lipsa de infrastructură, iar pe de altă se explică prin lipsă de iniţiative din partea autorităţilor şi comunităţilor locale.

În ciuda faptului ca la nivel european există aşa-numită Strategia Dunăreană, care ar trebui să sprijine dezvoltarea regiunilor de pe lânga fluviul dunărean, la noi ea se foloseşte slab. Astfel Dunarea rămâne o barieră în loc să fie o posibilitate.

Continue reading

Дунав не ни вълнува

Iztochna-promishlena-zona-ruse

(снимка: Явор Мичев)

България не се възползва от реката и регионите там са сред най-бедните в цяла Европа

Мила Чернева

Тази статия бе публикувана на 19 юли 2019 г. на сайта на вестник “Капитал” и е препечатана тук със съгласието на медията. Препечатването е с незначителни промени.

В Германия, Австрия и дори Сърбия едни от най-богатите региони са около река Дунав. В България обаче е точно обратното – край бреговете на реката са едни от най-бедните общини. Те не се възползват от потенциала, който реката предоставя. Търговските възможности са недоразвити, връзките със съседните чужди градове са слаби, а туризмът е на заден план. Това, от една страна, се дължи на неглижирането на водите и липсата на инфраструктурна обезпеченост, но от друга – няма и инициативност сред местните власти и общности.

Въпреки че на европейско ниво съществува т.нар. Дунавска стратегия, която трябва да помогне на крайречните региони да се развиват, у нас тя се използва слабо. Така Дунав вместо възможност остава преграда.

Continue reading