Mihai Isac: At the political level, Bulgarian and Romanian elites do not trust each other

Mihai Isac (source: Mihai Isac)

People from both countries should develop projects that will contribute to better mutual knowledge and understanding between Bulgarians and Romanians

Vladimir Mitev

The third part of the interview with Mihai Isac looks at Bulgarian-Romanian relations and what could improve them given the lack of trust between the countries and their elites. “Our history books do not teach us about our cooperation over time”, says Mihai Isac. He also looks at the specifics of Bulgarian-Romanian relations – on a political and interpersonal level. According to Isac, the two countries are at the forefront of the current geopolitical confrontation in the Black Sea region. And anyone who expects NATO to withdraw after the end of the conflict in Ukraine is very much mistaken.

Continue reading

Mihai Isac: La nivel politic, elitele bulgare și române nu au încredere una în alta

Depinde de oamenii din cele două țări să dezvolte proiecte, care să aducă o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă între ele

Vladimir Mitev

Cea de-a treia parte a interviului cu Mihai Isac se referă la relațiile bulgaro-române și la ceea ce le-ar putea îmbunătăți, având în vedere lipsa de încredere între state și elitele acestora. “Manualele noastre de istorie nu ne învață despre cooperarea noastră de-a lungul timpului”, spune Mihai Isac. El face și o trecere în revistă a specificului relațiilor bulgaro-române – la nivel politic și interpersonal. Potrivit lui Isac, țările noastre se află în prima linie a actualei confruntări geopolitice din regiunea Mării Negre. Iar cine se așteaptă ca NATO să se retragă după încheierea conflictului din Ucraina se înșeală amarnic. 

Continue reading

Михай Исак: На политическо ниво българските и румънските елити не си имат доверие

Хората от двете страни трябва да разработят проекти, които ще допринесат за по-доброто взаимно опознаване и разбиране между българи и румънци

Владимир Митев

Третата част на интервюто с Михай Исак разглежда българо-румънските отношения и какво би могло да ги подобри предвид липсата на доверие между страните и техните елити. “Нашите учебници по история не ни учат за сътрудничеството ни във времето”, казва Михай Исак. Той разглежда и спецификата на българо-румънските отношения – на политическо и междуличностно ниво. Според Исак нашите страни са в челните редици в настоящата геополитическа конфронтация в Черноморския регион. И всеки, който очаква НАТО да се оттегли след края на конфликта в Украйна, е в голяма грешка.

Continue reading

Bulgaria and Romania should work together to support minorities in Moldova

Mihai Isac (source: Mihai Isac)

A Romanian perspective on the challenges facing Bulgarians and Gagauz in Bessarabia

Vladimir Mitev

The second part of the interview with Mihai Isac at Cross-border Talks is dedicated to the Romanian perspective on the relations between Romanians and Bulgarians in Bessarabia and especially in the Republic of Moldova. He recalls the history of the Bulgarian and Gagauz communities in Bessarabia and that the relations between them and the Romanian-speaking communities have had both good and bad moments. According to Isac, the main problem for Bulgarians in Moldova is not so much the issue of rights, but the fact that the settlements with Bulgarians are becoming depopulated, so that in a few decades they may disappear. Mihai Isac recalls the specific historical relationship of the Bulgarians in Bessarabia with Russia and admits that it is difficult to evolve for various reasons. Also, according to him, the Moldovan political parties have not offered alternatives to the Bulgarians and the Gagauz community.

As for the Bulgarians and their attitude towards Romanian unionism, Isac recalls that Russian-oriented parties offered them vain promises of autonomy. “I think that in the future Bulgaria and Romania should start working to help the Bulgarian community in Moldova”, whether there will be Romanian-Moldovan unification or not. Isac also mentioned that the Bulgarian university in Taraclia could have merged with a Bulgarian university or become a branch, as has happened with some Romanian universities and similar institutions in Moldova.

Continue reading

Bulgaria și România ar trebui să colaboreze pentru a sprijini minoritățile din Republica Moldova

Mihai Isac (sursă: Mihai Isac)

O perspectivă românească asupra provocărilor cu care se confruntă bulgarii și găgăuzii din Basarabia

Vladimir Mitev

Cea de-a doua parte a interviului realizat de Cross-border Talks cu Mihai Isac se concentrează pe perspectiva unui român față de relațiile dintre românofonii și bulgarofonii din Basarabia și mai ales din Republica Moldova. El amintește istoria comunității bulgare și găgăuze din Basarabia și că relația dintre aceștia și românofonii a cunoscut atât momente mai bune, cât și mai puțin bune. Principala problemă a bulgarilor din Republica Moldova nu este atât de mult problema drepturilor, potrivit lui Isac, ci faptul că localitățile locuite de bulgari se depopulează, astfel că după câteva decenii ar putea dispărea. Mihai Isac amintește legătura istorică specifică a bulgarilor din Basarabia cu Rusia și admite că este dificil ca aceasta să sufere o evoluție din mai multe motive. De asemenea, în opinia sa, partidele politice moldovenești nu au oferit alternative bulgarilor și comunității găgăuze. 

În ceea ce privește bulgarii și atitudinea față de unionism, Isac a amintit că partidele cu orientare rusească le oferă promisiuni deșarte de autonomie. “Cred că în viitor Bulgaria și România ar trebui să înceapă să lucreze pentru a ajuta comunitatea bulgară din Moldova”, indiferent dacă va exista sau nu unirea româno-moldovenească. Isac a mai menționat că universitatea bulgară din Taraclia ar fi putut fuziona cu vreo universitate bulgară ori să devină filială, așa cum s-a întâmplat cu unele universități românești și instituții similare din Republica Moldova.

Interviul poate fi ascultat aici cu subtitrări în limba română:

Continue reading

България и Румъния трябва да работят заедно в подкрепа на малцинствата в Молдова

Михай Исак (източник: Михай Исак)

Румънска гледна точка за предизвикателствата пред българите и гагаузите в Бесарабия

Владимир Митев

Втората част на интервюто с Михай Исак за сайта “Трансгранични разговори” е посветена на румънската гледна точка за отношенията между румънците и българите в Бесарабия и особено в Република Молдова. Той припомня историята на българските и гагаузките общности в Бесарабия и че отношенията между тях и румъноговорящите са имали и добри, и лоши моменти. Според Исак основният проблем за българите в Молдова не е толкова въпросът за правата, колкото фактът, че населените места с българи се обезлюдяват, така че след няколко десетилетия могат да изчезнат. Михай Исак припомня специфичната историческа връзка на българите в Бесарабия с Русия и признава, че е трудно тя да еволюира по различни причини. Също така, според него, молдовските политически партии не са предложили алтернативи на българите и гагаузката общност.

Що се отнася до българите и тяхното отношение към румънския юнионизъм, Исак припомня, че руски ориентираните партии им предлагат напразни обещания за автономия. “Мисля, че в бъдеще България и Румъния трябва да започнат да работят в помощ на българската общност в Молдова”, независимо дали ще има румънско-молдовско обединение или не. Исак също така спомена, че българският университет в Тараклия е можел да се слее с български университет или да стане филиал, както се е случило с някои румънски университети и подобни институции в Молдова.

Continue reading

Mihai Isac: Whatever Erdogan does has a strong effect on the Balkan region

Mihai Isac (source: Mihai Isac)

Interview with a Romanian foreign policy journalist on Turkey’s rise in Southeast Europe and what it could mean for Bulgaria and Romania

Vladimir Mitev

The editor of the Romanian website Politicaexterna.ro talks to Cross-border Talks about Turkey’s role as a mediator between the West and Russia, and Turkey’s role for Bulgaria, Romania and the Balkans. Isac noted that Bulgaria and Turkey have some contradictions regarding the Turkish minority in Bulgaria. Vladimir said that the Bulgarian-Turkish relationship is more ambiguous than it seems to outside observers – there is also cooperation and complementarity in it. Asked whether Bulgaria or Romania could take inspiration from Turkey for greater “strategic ambiguity”, Isac said that in his view, even if they were to sign a gas agreement with Turkey, it would not lead to much geopolitical realignment. He also believes that Bulgarians have experience of protests, so if someone tries to make Bulgaria a second Hungary, protests will limit this.

Continue reading

Mihai Isac: Orice face Erdogan are un efect puternic asupra regiunii balcanice

Mihai Isac (sursă: Mihai Isac)

Interviu cu un jurnalist român de politică externă despre ascensiunea Turciei în sud-estul Europei și ce ar putea însemna pentru Bulgaria și România

Vladimir Mitev

Editorul site-ului românesc Politicaexterna.ro vorbește la Cross-border Talks despre rolul de mediator al Turciei între Occident și Rusia, dar și despre rolul Turciei pentru Bulgaria, România și Balcani. Isac a menționat că Bulgaria și Turcia au unele contradicții în ceea ce privește minoritatea turcă din Bulgaria. Vladimir a spus că relația bulgaro-turcă este mai ambiguă decât pare pentru observatorii externi – există și cooperare și complementaritate în ea. Întrebat dacă Bulgaria sau România s-ar putea inspira din Turcia pentru o mai mare “ambiguitate strategică”, Isac a spus că, din punctul său de vedere, chiar dacă vor semna vreun acord de gaze cu Turcia, acest fapt nu va duce la o mare realiniere geopolitică. De asemenea, el crede că bulgarii au experiența protestelor, așa că dacă cineva va încerca să facă din Bulgaria o a doua Ungarie, protestele vor limita acest lucru.

Videoul poate fi urmărit aici cu subtitrări în limba română:

Continue reading

Михай Исак: Каквото и да прави Ердоган, то има силно въздействие върху балканския регион

Михай Исак (източник: Михай Исак)

Интервю с румънски журналист за възхода на Турция в Югоизточна Европа и какво може да означава той за България и Румъния

Владимир Митев

Редакторът на румънския уебсайт Politicaexterna.ro разговаря с “Трансгранични разговори” за ролята на Турция като посредник между Запада и Русия, както и за ролята на Турция за България, Румъния и Балканите. Исак отбеляза, че България и Турция имат някои противоречия по отношение на турското малцинство в България. Владимир коментира, че българо-турските отношения са по-двусмислени, отколкото изглеждат на външните наблюдатели – в тях има и сътрудничество, и взаимно допълване. Запитан дали България и Румъния могат да се вдъхновят от Турция за по-голяма “стратегическа двусмисленост”, Исак заяви, че според него дори да подпишат споразумение за газ с Турция, това няма да доведе до голямо геополитическо пренареждане. Той също така смята, че българите имат опит с протестите, така че ако някой се опита да превърне България във втора Унгария, протестите ще ограничат това.

Continue reading

Romania does not take seriously the prospect of weakening Western influence in the region

Sergiu Mișcoiu (source: YouTube)

The last of the interview with Sergiu Mișcoiu deals with a number of nuances in the Bulgarian-Romanian relations and Romanian foreign policy: the two countries’ possible common interest in the Western Balkans, the role of Francophone movement for their bilateral relations with each other, how their elites position in the debates between eurocentrism and third-worldism and the contingency plans of Romania in case major geopolitical changes in our region take place

Vladimir Mitev

In the last part of the interview with the professor of European Studies at the University of Cluj-Napoca Sergiu Mișcoiu we discuss the possible common interests of Bulgaria and Romania in the Western Balkans, the Eurocentric tendency of the Romanian elites and the role of the Francophone movement in Romania’s foreign policy and Romanian-Bulgarian relations. According to Sergiu Miscoiu, both countries could play a greater role in defending Western influence in Serbia. At the same time, the role of the Francophone movement in Romania and Bulgaria’s foreign policy has been significantly reduced in recent years. As far as relations with the Third World are concerned, it seems that the academic opportunities Romania offers allow for a dynamic in relations with universities in the Global South. But the Romanian elite remains extremely eurocentric.

Continue reading