Experți danezi: Criza actuală încurajează țările din estul UE să caute propriile soluții

Danemarca este un vechi membru al UE din Europa de Vest, susținător al autonomiei strategice europene. Dar este, de asemenea, o țară cu propriile interese economice și de securitate, care o aliniază cu țările non-UE, euro-atlantice

Vladimir Mitev

O discuție cu Rasmus Sørensen și Zlatko Jovanovic de la Organizația Democrația în Europa despre atitudinea daneză față de proiectul UE, față de încercările de ambiguitate strategică în partea estică a UE și față de unele idei neconvenționale din Europa de Sud-Est pentru a arăta vest-europenilor că regiunea este capabilă să aibă propria integrare și dinamică regională

Continue reading

Датски експерти: Настоящата криза насърчава източните страни от ЕС да търсят собствени решения

Размус Сьоренсен (ляво) и Златко Йованович са част от организацията “Демокрация в Европа”, която се занимава с политическо образование (източник: Златко Йованович)

Дания е стар член на ЕС от Западна Европа, който подкрепя европейската стратегическа автономия. Но тя е и страна със собствени интереси в областта на сигурността и икономиката, които я сближават с евроатлантическите държави извън ЕС.

Владимир Митев

Разговор с Размус Сьоренсен и Златко Йованович от Организацията “Демокрация в Европа” за отношението на Дания към проекта ЕС, към опитите за стратегическа двусмисленост в източната част на ЕС и към някои неконвенционални идеи в Югоизточна Европа, за да се покаже на западноевропейците, че регионът е способен да има собствена регионална интеграция и динамика

Continue reading

Danish expert: There must be initiatives for further integration of Bulgaria and Romania into the EU

Zlatko Jovanovic (source: Zlatko Jovanovic)

An interview with the international relations expert, which deals with the Danish perspective on Southeastern Europe, on its insular mentality, on the possible initiatives for greater regional cooperation and on the Danish interests in this region

Vladimir Mitev

Cross-border Talks’ Vladimir Mitev speaks to Zlatko Jovanovic of the Democracy in Europe Organization, based in Denmark, about the Danish economic and security interests towards Romania and Bulgaria. Zlatko Jovanovic says that Denmark has interests in agriculture in Romania, but in recent times the Danish public attention has focused more on the Western Balkans as its countries could potentially join the EU. 

Also, Zlatko Jovanovic reminds that strategically Denmark is interested in social progress, in modernization, cohesion  “Denmark wants to empower people that want to take part in the democratic societies of the EU”, says the Danish expert. He adds that Denmark has a bit of a British perspective on the EU, and tends to see the EU as a market, as an economic community, and not as an organization moving towards a federal state. But after the Brexit, Denmark has been moving towards French understanding of the EU and thus social issues become more important. 

What initiative or steps between Romanians and Bulgarians could promote trust between themselves? Zlatko Jovanovic underlines that the two countries remain somehow mysterious to Western Europe. He recalls the Open Balkans community, which is a mini-Schengen area in the Western Balkans. But with regards to Romania and Bulgaria such a mini-Schengen initiative could cause opposing effects and reactions. As for their joining the Schengen area, the two countries have a somewhat mysterious and maybe negative image in the Western Europe, as news is usually published about them, when something is not alright.

Continue reading

Expert danez: Trebuie să existe inițiative pentru o mai bună integrare a Bulgariei și României în UE

Zlatko Jovanovic (sursă: Zlatko Jovanovic)

Un interviu cu un expert danez în relații internaționale despre rolul țării sale în Europa de Sud-Est și despre viziunea sa asupra schimbării din această regiune

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev de la “Cross-border Talks” vorbește cu Zlatko Jovanovic de la Organizația Democrația în Europa, cu sediul în Danemarca, despre interesele economice și de securitate ale Danemarcei față de România și Bulgaria. Zlatko Jovanovic spune că Danemarca are interese în domeniul agriculturii în România, dar în ultima vreme atenția publică daneză s-a concentrat mai mult asupra Balcanilor de Vest, deoarece țările din această regiune ar putea adera la UE. 

De asemenea, Zlatko Jovanovic amintește că, din punct de vedere strategic, Danemarca este interesată de progres social, de modernizare, de coeziune. “Danemarca vrea să împuternicească oamenii care vor să participe la societățile democratice din UE”, spune expertul danez. El adaugă că Danemarca are o perspectivă un pic britanică asupra UE și tinde să vadă UE ca pe o piață, ca pe o comunitate economică, și nu ca pe o organizație care se îndreaptă spre un stat federal. Însă, după Brexit, Danemarca s-a îndreptat spre o înțelegere franceză a UE și, astfel, problemele sociale devin mai importante. 

Ce inițiativă sau demersuri între români și bulgari ar putea promova încrederea între ei? Zlatko Jovanovic subliniază că cele două țări rămân cumva misterioase pentru Europa de Vest. El amintește de comunitatea Balcanii Deschiși, care reprezintă un mini-spațiu Schengen în Balcanii de Vest. Dar, în ceea ce privește România și Bulgaria, o astfel de inițiativă mini-Schengen ar putea provoca efecte și reacții opuse. În ceea ce privește aderarea lor la spațiul Schengen, cele două țări au o imagine oarecum negativă în Europa de Vest, deoarece de obicei se publică știri despre ele atunci când ceva nu este în regulă.

Video-ul cu subtitrări în limba română poate fi urmărit aici:

Continue reading

Датски експерт: Трябва да има инициативи за по-нататъшна интеграция на България и Румъния в ЕС

Златко Йованович (източник: Златко Йованович)

Интервю с датски експерт по международни отношения за ролята на страната му в Югоизточна Европа и за визията ѝ за промяна в този регион

Владимир Митев

Владимир Митев от “Трансгранични разговори” разговаря със Златко Йованович от базираната в Дания организация “Демокрация в Европа” за датските икономически интереси и интереси в областта на сигурността спрямо Румъния и България. Златко Йованович казва, че Дания има интереси в областта на селското стопанство в Румъния, но в последно време вниманието на датската общественост е насочено повече към Западните Балкани, тъй като страните от тях потенциално могат да се присъединят към ЕС. 

Също така Златко Йованович припомня, че в стратегически план Дания се интересува от социалния прогрес, от модернизацията, от сближаването. “Дания иска да даде възможност на хората, които искат да участват в демократичните общества на ЕС”, казва датският експерт. Той допълва, че Дания има малко британска гледна точка към ЕС и е склонна да гледа на ЕС като на пазар, като на икономическа общност, а не като на организация, която върви към федерална държава. Но след Брекзит Дания се придвижва към френското разбиране за ЕС и по този начин социалните въпроси стават по-важни. 

Каква инициатива или стъпки между румънците и българите биха могли да насърчат доверието помежду им? Златко Йованович подчертава, че двете страни остават някак си загадъчни за Западна Европа. Той припомня общността “Отворени Балкани”, която представлява мини-Шенгенска зона в Западните Балкани. Но по отношение на Румъния и България подобна мини-Шенгенска инициатива може да предизвика противоположни ефекти и реакции. Що се отнася до присъединяването им към Шенгенското пространство, двете страни имат донякъде негативен имидж в Западна Европа, тъй като за тях обикновено се публикуват новини, когато нещо не е наред.

Видеото с интервюто може да бъде гледано тук със субтитри на български език:

Continue reading

Virtuel borgerlig byvandring i Ruse

Aleksandrovska gade (Pixabay, CC0)

I november 2020 tog en lokal borger en gruppe deltagere fra den danske organisation ”Demokrati i Europa Oplysningsforbundet” på virtuel byvandring i byen ved Donau

Den 11. november 2020 var Vladimir Mitev, stifteren af bloggen ”The Bridge of Friendship”, guide for en virtuel rundvisning af bymidten af byen Ruse. Byvandringen foregik i billeder og fortællinger om byen og var tilrettet deltagere fra den danske organisation ”Demokrati i Europa Oplysningsforbundet”. Det er en folkeoplysningsorganisation der organiserer debatmøder om Europa. Vladimir Mitev er med i gruppen the Ruse Summer Free Tour.

Continue reading

Virtual bourgeois tour of Rousse

Alexandrovska Street has preserved to a large extent its architectural image from the beginnin of the XXth century (source: Vladimir Mitev)

On 11 November 2020 the founder of the blog “The Bridge of Friendship” Vladimir Mitev was the guide for a virtual tour of the center of the city of Rousse. The tour took place through photos and comments for the public of the Danish organisation “Democracy in Europe”, which deals with political education and debates on Europe. Vladimir Mitev is part of the team of the Ruse Summer Free Tour. 

Continue reading