Nicolae Ciuca: Our energy security is highly dependent on the Black Sea

Under the rule of former Bulgarian Prime Minister Kiril Petkov and his Romanian counterpart Nicolae Ciuca, there was a thaw in Bulgarian-Romanian relations on a number of issues related to infrastructure and energy ties, as well as in the management of the Danube (source: YouTube)

Disruption of natural gas supplies to Bulgaria and Poland could lead to escalating insecurity

The Bridge of Friendship: Nicolae-Ionel Ciuca is Romania’s prime minister from 25 November 2021. He is a retired general of the Romanian land forces. He participated in missions in Afghanistan, Bosnia and Herzegovina and Iraq. In May 2004, he led a Romanian combat unit in the Romanian army’s first battle since World War II at Nasiriyah in Iraq. Since April 2022, Ciuca became the leader of the National Liberal Party, which belongs to the European People’s Party family. 

General Ciuca’s political rise has taken place in the context of corona crisis and the escalation of tensions in Eastern Europe that led to the Russian invasion of Ukraine. In these conditions, it is a sign of the confidence of the Euro-Atlantic partners in his personality that he has been awarded the highest state honours not only of his native Romania, but also of France and the United States. However, since taking office as Prime Minister, he has been accused of plagiarising his dissertation on military studies, and an investigation is currently underway.

The blog Bridge of Friendship has published below an interview with the Romanian Prime Minister by Nikolai Krastev and Vesislava Antonova, published in the 6/2022 issue of Manager magazine.

Continue reading

Nicolae Ciucă: Securitatea noastră energetică depinde în mare măsură de Marea Neagră

Sub conducerea fostului prim-ministru bulgar Kiril Petkov și a omologului său român Nicolae Ciuca, a avut loc un dezgheț în relațiile româno-bulgare pe o serie de subiecte legate de infrastructura și legăturile energetice, precum și în gestionarea Dunării (sursa: YouTube)

Întreruperea aprovizionării cu gaze naturale a Bulgariei și Poloniei ar putea duce la o creștere a insecurității energetice.

Podul Prieteniei: Nicolae-Ionel Ciucă este prim-ministru al României începând cu 25 noiembrie 2021. Este general în retragere al forțelor terestre române. A participat la misiuni în Afganistan, Bosnia și Herțegovina și Irak. În mai 2004, a condus o unitate românească de luptă în prima bătălie a armatei române de după cel de-al Doilea Război Mondial, la Nasiriyah, în Irak. Din aprilie 2022 Ciucă a devenit liderul Partidului Național Liberal, care face parte din familia Partidului Popular European. 

Ascensiunea politică a generalului Ciucă a avut loc în contextul crizei coronavirusului și al escaladării tensiunilor din Europa de Est, care a dus la invazia rusă în Ucraina. În aceste condiții, este un semn al încrederii partenerilor euro-atlantici în personalitatea sa faptul că a fost distins cu cele mai înalte distincții de stat nu doar ale României natale, ci și ale Franței și Statelor Unite. Cu toate acestea, de la preluarea mandatului de prim-ministru, a fost acuzat că și-a plagiat teza de doctorat în științe militare, iar în prezent este în curs o anchetă.

Blogul Podul Prieteniei publică mai jos un interviu cu premierul român, realizat de Nikolai Krâstev și Vesislava Antonova, apărut în numărul 6/2022 al revistei Manager.

Continue reading

Николае Чука: Енергийната ни сигурност е силно зависима от Черно море

По времето на управлението на бившия български премиер Кирил Петков и на румънския му колега Николае Чука настъпи размразяване в българо-румънските отношения по редица въпроси, свързани с инфраструктурните и енергийните връзки, както и в управлението на река Дунав (източник: YouTube)

Прекъсването на доставките на природен газ за България и Полша, може да доведе до ескалиране на несигурността

Мостът на приятелството: Николае-Йонел Чука е министър-председател на Румъния от 25 ноември 2021 г. Той е пенсиониран генерал от румънските сухопътни сили. Участвал е в мисии в Афганистан, Босна и Херцеговина и Ирак. През май 2004 г. ръководи румънска бойна част в първата битка на румънската армия след Втората световна война при Насирия в Ирак. От април 2022 г. Чука стана лидер на Националнолибералната партия, която принадлежи на семейството на Европейската народна партия. 

Политическият възход на генерал Чука протича в условията на корона криза и на ескалацията на напрежението в Източна Европа, довело до руската инвазия в Украйна. В тези условия знак за доверието на евроатлантическите партньори в неговата личност е фактът, че е носител на висши държавни отличия не само на родната Румъния, но и на Франция и САЩ. След встъпването му в длъжност като премиер обаче бе обвинен в плагиатство на своята дисертация по военни науки, като в момента тече разследване.

Блогът “Мостът на приятелството” публикува по-долу интервю с румънския премиер на Николай Кръстев и Весислава Антонова, публикувано в списание “Мениджър” в брой 6/2022 г

Continue reading