Radio Bulgaria started speaking in Romanian

The Ambassador of the Republic of Moldova H.E. Anatol Cebuc, Ambassador of Romania H.E. Brăndusă Predescu, the translator Vanina Bozhikova, the Director General of BNR Milen Mitev and the editor-in-chief of Radio Bulgaria Krasimir Martinov (source.)

Topical issues, history, culture, traditions and tourism options in Bulgaria are already reaching audiences in Romania and Moldova

Radio Bulgaria, 20.10.2022

Vesela Krâsteva

88 years of history and a new beginning! With smiles, enthusiasm and promises of support, the Radio Bulgaria Romanian editorial team was officially presented. With its creation, the number of languages in which Bulgarian National Radio communicates with the world reaches 11.

“I am convinced that this is just the beginning – we will develop both in text and sound, and in the future, why not in video?” said the Director General of Bulgarian National Radio, Milen Mitev. I believe that this website will contribute to even better and closer relations between Bulgaria, Romania and Moldova. I believe that this is the mission of a public radio station – to support cultural links and collaboration and to provide us with verified, reliable and comprehensive information.”

The timing of the launch of the new Romanian-language website is extremely important – amid geopolitical events in Europe, the two countries are on the verge of acceptance into the Schengen Area. Also this year marks two significant anniversaries: 30 years since the signing of the Treaty of Cooperation, Good Neighbourliness and Friendship between Romania and Bulgaria and 15 years since the accession of the two countries to the EU. The two events were mentioned by H.E. Ms Brândușa Ioana Predescu, Ambassador of Romania to Bulgaria.

“It is with great joy that I mention that this is a modern and long-awaited instrument that will bring people from both sides of the Danube even closer together. And what I am most happy about is that from now on, your Romanian-speaking compatriots, especially the communities living south of the Danube in the Vidin area, will have the opportunity to read and listen to a high-quality radio product in their own language. Officially, I am committed with the modest possibilities of ambassador and embassy, that we will do everything possible to bring the two National Radio Institutions closer, not only for exchange of experience, but also for exchange of content, which will also help the wonderful Bulgarian community in my country to listen to interesting material for them, in Romanian.”

Continue reading

Radio Bulgaria vorbește deja în limba română

Ambasadorul Republicii Maldova, E.S. Anatol Cibuc, Ambasadorul României Excelența Sa. Anatol Brăndusă Predescu, traducătoarea Vanina Bozhikova, directorul general al Radioului National Bulgar, Milen Mitev, și editorul-sef al Radioului Bulgaria, Krasimir Martinov (sursa: Ani Petrova)

Teme de actualitate, istorie, cultură, tradiții și opțiuni de turism în Bulgaria ajung deja și la publicul din România și Moldova

Radio Bulgaria, 20.10.2022

Vesela Krâsteva

88 de ani de istorie și un nou început! Cu zâmbete, entuziasm și promisiuni de susținere a fost prezentată oficial echipa Redacției în limba română a programului Radio Bulgaria. Prin crearea acesteia, numărul limbilor în care Radioul Național din Bulgaria, comunică cu lumea, ajunge la 11.

Sunt convins că acesta este doar începutul – ne vom dezvolta și ca text, și ca sunet, iar pe viitor, de ce nu și video?”, a declarat Directorul General al Radioului Național Bulgar, Milen Mitev. Cred că acest site va contribui la menținerea unor relații și mai bune și mai apropiate între Bulgaria, România și Moldova. Consider că aceasta este misiunea unui post public de radio – să susțină legăturile și colaborarea culturală și să ne ofere informații verificate, de încredere și complete.”

Momentul lansării noi pagini de Internet în limba română, este extrem de important – pe fondul evenimentelor geopolitice din Europa, cele două țări se află în prag de acceptare la Spațiul Schengen. Tot în acest an sunt marcate două aniversări însemnate: 30 de ani de la semnarea Tratatului de colaborare, bună vecinătate și prietenie între România și Bulgaria și 15 ani de la aderarea celor două țări la UE. Cele două evenimente au fost menționate de  E.S. D-na Brândușa Ioana Predescu, Ambasador al României în Bulgaria.

„Cu mare bucurie menționez că acesta este un instrument modern și demult așteptat care va apropia și mai mult oamenii de pe cele două maluri ale Dunării. Iar ceea ce mă bucură cel mai mult este că de-acum, compatrioții voștri vorbitori de limba română, mai ales comunitățile care locuiesc la sud de Dunăre în zona Vidin, vor avea posibilitatea să citească și să asculte un produs radio extrem de calitativ, în limba lor. În mod oficial, îmi asum angajamentul cu modestele posibilități de ambasador și ambasadă, că vom face tot ce-i posibil să apropiem cele două Instituții  Naționale de Radio, nu numai pentru schimb de experiență, ci și pentru schimb de conținut, ceea ce va ajuta și minunata comunitate bulgărească din țara mea să asculte materiale interesante pentru ea, în limba română.”

Continue reading

Радио България вече говори и на румънски език

Актуалните теми от България, историята, културата, традициите и възможностите за туризъм в страната ни вече достигат и до румънската и молдовската аудитория

Радио България, 20.10.22  

Весела Кръстева

86 години история и едно ново начало! С усмивка, ентусиазъм и обещания за подкрепа днес в Старата къща беше официално представен екипът на Румънска редакция на Радио България. С нея броят на езиците, на които БНР общува със света, става 11 и нашето журналистическо и идейно семейство се разрасна.

Уверен съм, че това е само началото – ще се развиваме и като текст, и като звук, а в бъдеще – защо не и като видео – посочи генералният директор на БНР Милен Митев. – Вярвам, че този сайт ще допринесе за още по-добрите и близки отношения между България, Румъния и Молдова. Вярвам, че това е част от мисията на общественото радио – да подпомага връзките и културното сътрудничество и да дава проверена, достоверна и пълна информация.”

Моментът, в който тръгва новата страница на медията ни на румънски eзик, е изключително важен – на фона на геополитическите събития в Европа, двете държави са на прага на приемане в Шенгенското пространство. През настоящата година се отбелязват и две съществени годишнини – 30 години от подписването на Меморандум за сътрудничество, добросъседство и приятелство между Румъния и България и 15 години от присъединяването на двете страни към ЕС. За тях напомни Н. Пр. Бръндуша Йоана Предеску, извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България.

“С голяма радост отбелязвам, че това е един модерен и дългоочакван инструмент, който ще доближи още повече хората от двете страни на Дунава. И това, което най-много ме радва е, че вашите румъноговорящи съотечественици, най-вече общностите, които живеят на юг от река Дунав във Видин, ще имат възможност да четат и слушат изключително качествен информационен радио продукт на техния език. Официално се ангажирам със скромните ни възможности на посланик и посолство, че ще направим всичко възможност да сближим нашите две Национални радио институции не само за обмяна на опит, но и за обмяна на съдържание, което ще спомогне и прекрасната българска общност в моята родина да слуша интересни за тях материали на румънски език.”

Continue reading

The Bridge of Friendship blog is seven years old

Vladimir Mitev (source: The Bridge of Friendship)

A message, dedicated to the 7th anniversary of the Bulgarian-Romanian blog

Vladimir Mitev

19 September 2022 marked the seventh anniversary of the Romanian-Bulgarian blog “The Bridge of Friendship”. However, I won’t give a summary or it will be very short. I approach this anniversary with the thought of new projects or thinking about the completion of things started in recent years. The moment is one of transition and requires more work and fewer statements or generalisations.

Definitely something new and thematically related to the blog is the fact that from September 2022 I am employed by the Romanian section of Radio Bulgaria, part of the Bulgarian National Radio. In a few days, the website of this section will be up and running, which will contain a lot of interesting information translated from the radio website (news, opinions, interviews), as well as original posts by the Romanian section team – my blog and that of Iulia Bahovski, creator of the other Romanian-Bulgarian blog MyRo.Biz.

Continue reading

Blogul Podul Prieteniei a împlinit șapte ani

Vladimir Mitev (sursă: Podul Prieteniei)

Mesaj dedicat celui de-al 7-lea aniversar al blogului româno-bulgar

Vladimir Mitev

19 septembrie 2022 a marcat cea de-a șaptea aniversare a blogului româno-bulgar “Podul Prieteniei”. Cu toate acestea, nu voi face un rezumat sau acesta va fi foarte scurt. Abordez această aniversare cu gândul la proiecte noi sau la finalizarea unor lucruri începute în ultimii ani. Momentul este unul de tranziție și necesită mai multă muncă și mai puține declarații sau generalizări.

Cu siguranță ceva nou și legat tematic de blog este faptul că din septembrie 2022 sunt angajat al secției române a Radio Bulgaria, parte a Radioului Național Bulgar. În câteva zile, va fi funcțional site-ul acestei secțiuni, care va conține o mulțime de informații interesante traduse de pe site-ul radio (știri, opinii, interviuri), precum și postări originale ale echipei secțiunii românești – blogul meu și al Iuliei Bahovski, creatoarea celuilalt blog româno-bulgar MyRo.Biz

Continue reading

Блогът “Мостът на приятелството” навърши седем години

Владимир Митев (източник: Мостът на приятелството)

Съобщение по повод годишнината на българо-румънския блог

Владимир Митев

19 септември 2022 г. ознаменува седмата годишнина от появата на българо-румънския блог “Мостът на приятелството”. Равносметка обаче няма да правя или ще е съвсем кратка. Посрещам тази годишнина, гледайки напред към нови проекти или към завършване на започнати неща през последните години. Моментът е преходен и иска повече работа и по-малко декларации или обобщения.

Със сигурност нещо ново и тематично свързано с блога е, че от септември 2022 г. съм служител на румънската секция на Радио “България”, част от Българското национално радио. До броени дни ще заработи сайта на тази секция, който ще съдържа както много интересни преводни информации от сайта на радиото (новини, мнения, интервюта), така и авторски публикации на екипа на румънската секция – моя милост и Юлия Баховски, създател на другия румъно-български блог MyRo.Biz

Continue reading