The economic growth: impossible, unnecessary, harmful

rig-700x350
(снимка: Pixabay, CC0)

The world is already full and there is no place for rapid economic growth. What Bulgaria lacks is not more GDP, but a proper thinking on global issues”, affirms the economist Dimitar Sabev in his speech at the presentation of the Jubilee Report of the Club of Rome in Sofia at a conference, organized by the “Friedrich Ebert” foundation

Dimitar Sabev

This article was published on 24 February 2019 г. on the Bulgarian blog Bodil.bg and is republished here with the permission of the author.

It is a great honor to take the floor after the lecture of Professor von Weizsäcker – the honorary president of the Club of Rome and a scientist, whose works I have studied since my student years. I would now try to present the Bulgarian context of this important topic: is it possible, and if it is possible, is it rational, to have constant economic growth on a planet, whose resources are limited.

Continue reading “The economic growth: impossible, unnecessary, harmful”

Creşterea economică: imposibilă, inutilă şi dăunătoare

rig-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

Lumea este deja plină şi nu mai este loc pentru o creştere economică accelerată. Ceea ce îi lipseşte Bulgariei, nu este mai mult PIB, ci o gândire proprie în ce priveşte temele globale, afirmă în rezumat Dimitar Săbev, în timpul prezentării Raportului Aniversar al Clubului de la Roma, la conferinţa organizată de Fundaţia Freidrich Ebert la Sofia

Dimităr Săbev

Acest articol a fost publicat orginar pe 24 februarie 2019 pe blogul bulgăresc Bodil şi este preluat aici cu acordul mediei. 

Este o mare onoare să iau cuvântul după discursul profesorului von Weizsäcker, preşedintele de onoare al Clubului de la Roma şi om de ştiinţă, ale cărui lucrări le-am studiat încă ca student. Activitatea Clubului de la Roma are un statut legendar în cercurile academice din Bulgaria, precum şi în întreaga lume. Acum voi încerca să prezint contextul bulgăresc al acestui atât de important subiectul: oare este posibil – şi dacă da, oare este raţional, să fie urmărită o creştere economică neîncetată pe un pământ cu resurse limitate.

Continue reading “Creşterea economică: imposibilă, inutilă şi dăunătoare”

Икономически растеж: невъзможен, ненужен, вреден

rig-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

Светът е вече пълен и няма място за ускорен икономически растеж. Това, което липсва на България, не е повече БВП, а собствено мислене по глобалните въпроси: изказване на Димитър Събев по време на представянето на Юбилейния доклад на Римския клуб в София на конференция, организирана от фондация „Фридрих Еберт“    

Димитър Събев

Тази статия бе публикувана на 24 февруари 2019 г. на блога “Бодил” и е препечатана тук със съгласието на медията.

За мен е голяма чест да взема думата след лекцията на професор фон Вайцзекер, почетен председател на Римския клуб и учен, чиито трудове съм изучавал още като студент. Дейността на Римския клуб има легендарен статус сред българските академични среди, както впрочем и по целия свят. Сега ще опитам да представя българския контекст на тази толкова важна тема: възможно ли е – и ако да, разумно ли е – да се преследва неспирен растеж в една земя с ограничени ресурси.

Continue reading “Икономически растеж: невъзможен, ненужен, вреден”

The misery of investigative journalism

modern-art-700x350
Installation at the Tate Modern Museum in London (photo: Pixabay, CC0)

Journalists` revelations affirm for many people the notion that „all the politicians are the same misery“ and that is why it makes no sense to try to change the things

Dimitar Sabev

This article was published on 25 September 2018 on the site Bodil. 

Who says that there is no investigative journalism in Bulgaria? It exists and is even more than the capacity of the public to digest. „Bivol“ has unveiled a lot of criminal schemes – from the offshore accounts of the labour union leader Trenchev till the case of Gheorghiu – a Cypriot poor guy, who owns firms for millions. The journalists at NOVA Tv or bTV sometimes produce investigations of high quality. There are sneaking revelations even in the public media BNT and BNR, which are under control,

In spite of these and other examples I dare to claim that Bulgarian investigative journalism is in a deep crisis. Investigations are made for their own sake: not only from the standing point of journalists, but also from the standing point of the public. Investigative journalism is an attractive genre in Bulgaria, it brings fame and influence, but rarely assumes important tasks, such as change of thinking or behavior of society.

Continue reading “The misery of investigative journalism”

Sărăcia jurnalismului de investigaţie

modern-art-700x350
Instalaţie în muzeul Tate Modern din Londra (foto: Pixabay, CC0)

Dezvăluirile jurnaliştilor întăresc covingerea oamenilor că ”cu toţii sunt nişte ticăloşi” şi din cauza asta nu are nici un sens să încercăm să schimbăm lucrurile

Dimităr Săbev

Acest articol a fost publicat pe 25 septembrie 2018 pe site-ul Bodil. 

Cine zice că în Bulgaria nu există jurnalism de investigaţie? Există, şi chiar mai mult decât este capacitatea auditoriului de a-l digera. ”Bivol” a dezvăluit multe scheme criminale – de la firmele offshore ale sindicalistului Trencev, până la Gheorghiu – cipriotul sărac, care posedă firme de milioane de euro. Jurnaliştii de la NOVA şi bTV uneori produc publicaţii de investigaţie de înaltă probă. Ikonomedia, de asemenea. Chiar şi în mediile publice BNT şi BNR, care se află sub control, se strecoară dezvăluiri.

În ciuda acestor şi a altor exemple, am curajul de a afirma că jurnalismul bulgăresc de investigaţie se află într-o criză gravă. Mai ales, pentru că investigaţiile s-au transformat într-un scop în sine: şi pentru jurnalişti, şi cu atât mai mult pentru public. Jurnalismul de investigaţie este un gen atractiv la noi. El aduce influenţă şi popularitate, dar rareori îşi pune sărcini semnificative precum ar fi schimbarea în modul de gândire şi de comportament al societăţii.

Continue reading “Sărăcia jurnalismului de investigaţie”

Нищетата на разследващата журналистика

modern-art-700x350
Инсталация в музея Tate Modern в Лондон (снимка: Pixabay, CC0)

Разкритията на журналистите затвърждават сред хората убеждението, че „всички са маскари“ и затова няма смисъл да се опитваме да променим нещата

Димитър Събев

Тази статия бе публикувана на сайта “Бодил” на 25 септември 2018 г. 

Кой казва, че в България няма разследваща журналистика? Има, и то повече от поемния капацитет на аудиторията. „Бивол“ разкри много престъпни схеми – от офшорките на синдикалиста Тренчев до Георгиу, кипърски бедняк с фирми за милиони. Журналисти в NOVA и bTV понякога произвеждат разследващи материали от висока проба. Икономедия също. Дори в контролираните публични медии БНТ и БНР се промъкват разкрития.

Въпреки тези и други примери смея да твърдя, че българската разследваща журналистика е изпаднала в дълбока криза. Най-вече защото разследванията се превърнаха в самоцел: за самите журналисти, още повече за публиката. Разследващата журналистика у нас е търсен жанр, тя носи влияние и популярност, но твърде рядко си поставя съществени задачи като промяна в мисленето и поведението на обществото.

Continue reading “Нищетата на разследващата журналистика”