We, the Bulgarians, don’t care about the Danube

Iztochna-promishlena-zona-ruse
(photo: Yavor Michev)

Bulgaria doesn’t take advantage of the river and its Danubean regions are among the poorest in the whole of Europe

Mila Cherneva

This article was published on 19 July 2019 on the site of the Bulgarian newspaper ”The Capital”. It is republished here with the consent of the newspaper and with insignificant modifications.

Some of the richest regions in Germany, Austria and even Serbia are around the Danube. But in Bulgaria it is exactly the opposite. Along the river banks are situated some of the poorest municipalities. They don’t take advantage of the river’s potential. Commercial possibilities are not developed sufficiently, relations with neighbouring foreign towns are weak, and tourism is left behind. On one hand, this is explained by the negligence towards water and the lack of infrastructure, on the other hand it is caused by the lack of initiatives among the local authorities and communities.

Although there is the so-called Danubean Strategy on European level, which should help the Danubean regions to develop, it is scarcely used. That is how the Danube remains a barrier, instead of a possibility.

Continue reading “We, the Bulgarians, don’t care about the Danube”

Nouă bulgarilor nu ne pasă de Dunare

Iztochna-promishlena-zona-ruse
(foto: Iavor Micev)

Bulgaria nu valorifică potențialul Dunării iar regiunile dunărene sunt printre cele mai sărace din Europa

Mila Cerneva

Acest articol a fost publicat pe 19 iulie 2019 pe site-ul ziarului bulgăresc Capital. Este preluat cu acordul ziarului şi cu nesemnificative modificări. 

În Germania, Austria, chiar și Serbia unele dintre cele mai bogate regiuni se află în jurul râului Dunare. În Bulgaria însă este tocmai invers – pe lânga malurile dunărene se află unele dintre cele mai sărace municipalităţi. Ele nu beneficiază de potenţialul, oferit de râu. Posibilităţile comerciale sunt nedezvoltate, legăturile cu oraşele vecine străine sunt slabe, iar turismul este lăsat de izbeliște. Pe de o parte, asta se datorează neglijării apelor şi lipsa de infrastructură, iar pe de altă se explică prin lipsă de iniţiative din partea autorităţilor şi comunităţilor locale.

În ciuda faptului ca la nivel european există aşa-numită Strategia Dunăreană, care ar trebui să sprijine dezvoltarea regiunilor de pe lânga fluviul dunărean, la noi ea se foloseşte slab. Astfel Dunarea rămâne o barieră în loc să fie o posibilitate.

Continue reading “Nouă bulgarilor nu ne pasă de Dunare”

Дунав не ни вълнува

Iztochna-promishlena-zona-ruse
(снимка: Явор Мичев)

България не се възползва от реката и регионите там са сред най-бедните в цяла Европа

Мила Чернева

Тази статия бе публикувана на 19 юли 2019 г. на сайта на вестник “Капитал” и е препечатана тук със съгласието на медията. Препечатването е с незначителни промени.

В Германия, Австрия и дори Сърбия едни от най-богатите региони са около река Дунав. В България обаче е точно обратното – край бреговете на реката са едни от най-бедните общини. Те не се възползват от потенциала, който реката предоставя. Търговските възможности са недоразвити, връзките със съседните чужди градове са слаби, а туризмът е на заден план. Това, от една страна, се дължи на неглижирането на водите и липсата на инфраструктурна обезпеченост, но от друга – няма и инициативност сред местните власти и общности.

Въпреки че на европейско ниво съществува т.нар. Дунавска стратегия, която трябва да помогне на крайречните региони да се развиват, у нас тя се използва слабо. Така Дунав вместо възможност остава преграда.

Continue reading “Дунав не ни вълнува”