Vladimir Mitev: The media “warming-up” to the Romanian europresidency shows spirit of competition, but we need more cooperation with our neighbours in the region

The founder of the blog „The Bridge of Friendship“ has given an interview to the Bulgarian National Radio on the occasion of beginning of the Romanian europresidency – about the perspectives in the following six months before the relations between Bruxelles and Bucharest, between the president Iohannis and the government of the social democrats, about the economic measures introduced in the end of 2018 and about the media reflection on the eve of the presidency

On 5th January 2019 the founder of the blog “The Bridge of Friendship” and editor of the Romanian section of the site “The Barricade” Vladimir Mitev was interviewed by Georgi Markov in the emission for international comments and analyses “Saturday 150” of the programme “Horizon” of the Bulgarian National Radio. The occasion for the interview is the start of the Romanian presidency of the Council of the EU. The beginning of the presidency was marked by a wave of negative evaluations and comments in Western European media about the government in Bucharest and the Romanian political elite. In the first days of the new year Bulgarian media have given tribune to a number of analysts, who showed scepticism towards Romania similar to the Western European one, given that literally until the middle of 2018 Romanians had beeng given constantly as an example for successful reforms in justice, economy and loyalty to the West. The media reflection towards Romania in the beginning of 2019 reminds of the one towards Greece, when it resisted the prescribed treatment of the debt crisis. Then Greeks were often described in European and Bulgarian media as irresponsible, because they resists and destabile the whole of the eurozone. But it wasn’t pointed out that the Greek debt actually rose as a result of the “treatment”. In this context Vladimir Mitev pointed out that we know vaguely our neighbours and we are tempted to compete with them who is more responsible and more European. However it is worthy if when we know our neighbours, we don’t remain limited to the satisfaction that we make one thing or another better, or to the pitifulness that we fail as people and institution in comparison to them. As a part of the EU we could need more cooperation in the European South-East. Not only competition, but cooperation is an European value.

Continue reading “Vladimir Mitev: The media “warming-up” to the Romanian europresidency shows spirit of competition, but we need more cooperation with our neighbours in the region”

Advertisements

Vladimir Mitev: Încălzirea mediatică pentru europreşidinţia română emană spirit de concurenţă, dar în regiune avem nevoie de mai multă colaborare cu vecinii

Fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” a dat un interviu Radioului Naţional Bulgar cu ocazia începutului europreşedinţiei române – despre perspectivele în următoarele şase luni în faţa relaţiilor între Bruxelles şi Bucureşti, între preşedintele Iohannis şi guvernul social-democraţilor, despre măsurile economice de la sfârşitul anului 2018 şi despre reflectarea mediatică la începutul preşedinţiei

Pe 5 ianuarie 2019, fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” şi editor al secţiei române a site-ului ”Baricada”, Vladimir Mitev, a fost intervievat de Georgi Markov în emisiunea pentru comentarii şi analize internaţionale ”Sămbătă 150” a programului ”Orizon” al Radioului Naţional Bulgar. Ocazia pentru interviu este începutul preşedinţiei române a Consiliului UE. Începutul preşedinţiei a fost însoţit de un val de evaluări şi comentarii negative în media din Europa de Vest despre guvernul din Bucureşti şi elita politică românească. În primele zile ale anului nou media bulgără a dat cuvântul unei serii de analişti, care şi-au exprimat scepticismul către România de azi, în cheia vest-europeană, dat fiind că literal până la mijlocul anului 2018 românii au fost ani de zile daţi ca oameni exemplari în reformele de succes în justiţie, economie şi fidelitate către Occident. Atitudinea mediatică către România la începutul anului 2019 se aseamână cu cea către Grecia, când ea punea rezistenţă la ”tratamentul” prescris pentru criza datorilor. Atunci grecii au fost deseori prezentanţi în media din Europa şi Bulgaria ca iresponsabili, pentru că rezistă şi destabilizează întreagă eurozonă, fără a se adăuga că un efect al ”tratamentului” a fost că datoria lor de stat de fapt a crescut după aplicarea tratamentului. Exact în acest context Vladimir Mitev subliniază că ne cunoaştem puţin vecinii şi suntem tentaţi să întrăm în competiţie cu ei cine este ”mai responsabil” şi ”mai european”. Însă, cunoaşterea vecinilor merită să nu se limiteze la constatarea că facem un lucru sau altul mai bine decât ei sau la plângerea că eşuăm ca popor şi instituţii în comparaţie cu ei. Poate că facând parte din UE avem nevoie de mai multă colaborare în Sud-Estul Europei. Nu doar competiţia, ci şi colaborarea este o valoare europeană.

Continue reading “Vladimir Mitev: Încălzirea mediatică pentru europreşidinţia română emană spirit de concurenţă, dar în regiune avem nevoie de mai multă colaborare cu vecinii”

Владимир Митев: Медийното подгряване за румънското европредседателство издава дух на конкуренция, но в региона имаме нужда от повече сътрудничество със съседите

 

Основателят на блога „Мостът на приятелството“ даде интервю за БНР по повод началото на румънското европредседателство – за перспективите през следващите шест месеца пред отношенията между Брюксел и Букурещ, между президента Йоханис и правителството на социалдемократите, за икономическите мерки от края на 2018 г. и за медийното отразяване в навечерието на председателството

На 5 януари 2019 г. основателят на блога „Мостът на приятелството“ и редактор на румънската секция на сайта „Барикада“ Владимир Митев бе интервюиран от Георги Марков в предаването за международни коментари и анализи „Събота 150“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио. Поводът за интервюто бе започващото румънско председателство на Съвета на ЕС. Началото на председателството бе съпроводено с вълна от негативни оценки и коментари в западноевропейските медии за правителството в Букурещ и за румънския политически елит. В първите дни на новата година българските медии предоставиха думата на редица анализатори, които изразиха скептицизъм към Румъния, подобен на западноевропейския, при положение че буквално до средата на 2018 г. румънците бяха постоянно давани като пример за успешни реформи в правосъдието, икономиката и за преданост към Запада. Медийното отношение към Румъния в началото на 2019 г. напомня на това към Гърция, когато тя се съпротивляваше на предписваното й лечение на дълговата криза. Тогава гърците бяха представяни често в европейските и в българските медии като безотговорни заради това, че оказват съпротива и дестабилизират цялата еврозона, без да се посочва, че в резултат от „лечението“ техният държавен дълг всъщност нарасна. Именно в този контекст Владимир Митев посочва, че познаваме слабо своите съседи и сме склонни да се съревноваваме с тях кой е по-отговорен и по европеец. Струва си обаче опознаването на съседите да не се ограничава до констатацията, че правим едно или друго нещо по-добре от тях или до жалването, че се проваляме като народ и институции на техен фон. Може би като част от ЕС имаме нужда от повече сътрудничество в европейския югоизток. Не само конкуренцията, но и сътрудничеството е европейска ценност.

Continue reading “Владимир Митев: Медийното подгряване за румънското европредседателство издава дух на конкуренция, но в региона имаме нужда от повече сътрудничество със съседите”

Vladimir Mitev: Liviu Dragnea answers to the negative report of the European Commission by attempting to neutralise his party opponents

bnr-700x350
(photo: Bulgarian National Radio)

The founder of the the blog ”The Bridge of Friendship” gave an interview to the Bulgarian National Radio about the latest ministerial changes in the Romanian cabinet

The emission for international politics of the Bulgarian Natioanal Radio – ”Saturday 150”, interviewed the founder of the blog ”The  Bridge of Friendship” and editor of the Romanian section of the site ”The Barricade” Vladimir Mitev on the current political events and relations in Romania.

Continue reading “Vladimir Mitev: Liviu Dragnea answers to the negative report of the European Commission by attempting to neutralise his party opponents”

Vladimir Mitev: Liviu Dragnea răspunde raportului negativ al Comisiei Europene, încercând să îi neutralizeze pe oponenţii săi din partid

bnr-700x350
(foto: Radioul Naţional Bulgar)

Fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” a acordat un interviu Radioului Naţional Bulgar despre ultimele remanieri din guvernul român

Emisiunea despre relaţiile internaţionale a Radioului Naţional Bulgar – ”Sămbătă 150”, l-a intervievat pe fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” şi redactor al secţiunii româneşti a site-ului ”Baricada” ,Vladimir Mitev, cu ocazia ultimelor evenimente şi relaţii politice din România.

Continue reading “Vladimir Mitev: Liviu Dragnea răspunde raportului negativ al Comisiei Europene, încercând să îi neutralizeze pe oponenţii săi din partid”

Владимир Митев: Ливиу Драгня отговаря на негативния доклад на ЕК, като се опитва да неутрализира свои вътрешнопартийни опоненти

bnr-700x350
‍(снимка: БНР)

Основателят на блога „Мостът на приятелството“ даде интервю на Българското национално радио за последните кадрови промени в румънското правителство

Предаването за международни отношения на Българското национално радио – „Събота 150“, интервюира основателя на блога „Мостът на приятелството“ и редактор на румънската секция на сайта „Барикада“ Владимир Митев по повод актуалните политически събития и отношения в Румъния.

Continue reading “Владимир Митев: Ливиу Драгня отговаря на негативния доклад на ЕК, като се опитва да неутрализира свои вътрешнопартийни опоненти”

Vladimir Mitev: A redefinition of Romania’s anti-corruption fight takes place

The founder of the blog “Bridge of Friendship” analyses the context in which the European Commission published its report for the progress of judicial reform in Romania in an interview for the Bulgarian National Radio

On 18 November 2017 the founder of the blog “Bridge of Friendship” Vladimir Mitev gave an interview for the emission “Saturday 150” of the Bulgarian National Radio. The interview was about  the Mechanism for Cooperation and Verification report of the European Commission on progress of Romania’s judicial reform.

Continue reading “Vladimir Mitev: A redefinition of Romania’s anti-corruption fight takes place”