Георги Василски: Атаките срещу DNA целят отслабване на външното доверие в Румъния

georgi-vasilski-700
Георги Василски (снимка: YouTube)

Бившият кореспондент на Българското национално радио в Букурещ даде интервю за предаването „Събота 150“, в което взе отношение към  развитието на румънската борба с корупцията през последните месеци

През последните години румънската борба с корупцията се превърна и в експортен ресурс за Румъния. Затова тя е оглеждана под лупа не само на север от Дунава, но и на юг от него, а и в други страни като Република Молдова. На 27 юли 2017 г. блогът „Мостът на приятелството“ публикува статията „Румънската борба с корупцията като игра на тронове“, в която се разглеждат последните събития в антикорупцията, външният и вътрешният контекст, в който тя се развива, и влиянието им върху нея. Именно към тази статия бе направено позоваване, когато на 29 юли в предаването „Събота 150“ бе предложена друга гледна точка по същата тема – на бившия кореспондент на БНР в Букурещ Георги Василски.

Continue reading “Георги Василски: Атаките срещу DNA целят отслабване на външното доверие в Румъния”

Advertisements

Gheorghi Vasilski: Atacurile împotriva DNA vor să slabească încrederea externă în România

georgi-vasilski-700
Gheorghi Vasilski (foto: YouTube)

Fostul correspondent al Radioului Național Bulgar în București a dat înterviu emisiunii Sămbătă 150 în care a comentat dezvoltarea lupții împotriva în ultimele luni

În ultimii ani lupta împotriva corupției din România a devenit un fel de „marfă de export”, pentru România, un model care are susținori, dorind să-l importeze în țările vecini. Iată de ce ea este observată sub lupă nu doar în nord de Dunare, că și în sudul ei, ca și în alte țări precum Republica Moldova. La 27 iulie 2017 blogul ”Podul Prieteniei” a publicat articolul ”Lupta împotriva corupției din România precum urzeala tronurilor”, în care sunt abordate ultimele dezvoltări în anticorupția, contextul extern și intern ei și influența lor asupra ei. În interviul cu Vasilski din 29 iulie în emisiunea Sămbătă 150 a fost făcută o referința exact pe acest articol, dând un alt punct de vedere – celui fostului correspondent Radioului Național Bulgar în București.

Continue reading “Gheorghi Vasilski: Atacurile împotriva DNA vor să slabească încrederea externă în România”

Georgi Vasilski: The attacks against DNA aim at undermining the external trust in Romania

georgi-vasilski-700

The former correspondent of the Bulgarian Natioanal Radio in Bucharest has been interviewed in the emission “Saturday 150”, in which he addressed the developments in the Romanian anti-corruption fight in the last months

The Romanian anti-corruption fight has become an export resource of Romania. That is why it has been scrutinized under lenses not only to the north of the Danube, but to the south of it, and in other countries such as Republic of Moldova. On 27 July 2017 the blog “Bridge of Friendship” has posted the article “The Romanian anti-corruption fight as Game of Thrones”, in which the recent events in anti-corruption, the external and the internal context, that influence it, have been analysed. This article was referred to as Georgi Vasilski – the former correspondent of the Bulgarian National Radio, has been interviewed on 29 July 2017 in the emission “Saturday 150”.

Continue reading “Georgi Vasilski: The attacks against DNA aim at undermining the external trust in Romania”

Lyubomir Kyuchukov: Europe must have a strategy for the region of Black Sea, the only European sea which has remained “ownerless”

kyuchukov
Lyubomir Kyuchukov (photo: Petar Ganev)

The most natural collaboration in the EU is the one between Romania and Bulgaria, thinks the Bulgarian diplomat

Vladimir Mitev

Lyubomir Kyuchukov is a Bulgarian diplomat and foreign policy expert. He has graduated from the Moscow State Institute of International Relations and has specialized in the Georgetown University in Washington. He has started his diplomatic career as an attaché in the Bulgarian embassy in Bucharest. He has been deputy minister of foreign affairs, a member of the Council for European and Euroatlantic Integration at the Presidency of Bulgaria, a member of the Council for Eurointegration at the Council of Ministers of Bulgaria. In the period 2009-2012 he was the Bulgarian ambassador to London. At this moment he is the director of the Institute for Economy and International Relations. He speaks English, Russian, Romanian, French and can use Italian language.

Mr. Kyuchukov, the idea for the creation of an European strategy for the Black Sea region, which could become an initiative of Sofia in the times of the Bulgarian presidency of the EU in the first half of 2018 was presented at a round table, organized in April 2017 in Sofia by The Institute for Economy and International Relations, The Friedrich Ebert Foundation and The Bulgarian Diplomatic Society. What is the essence of this idea? What are the concrete actions of the EU and of the regional countries that could become its materialization?

The proposal which was launched by ambassador Bisserka Benisheva and me is that Bulgaria, in the frame of its presidency of the Council of the EU, should accept as its political priority the development of a Black Sea agenda of the EU. In other words, this is a long-term strategy of the EU for the Black Sea region. Additionally, a few years ago the European Parliament approved a resolution which urged for such an action. In 2003 Greece put as a priority of its presidency the accession of the Balkans in the EU. As a result, the Thessaloniki Agenda was promulgated and it has determined the European policy towards the region ever since. The Mediterranean Union was formed in the times of the French presidency in 2008. It comprises of the 28 member-states of the EU and of 15 states of the North Africa and Middle East. In parallel to that, the EU has its own strategy for the Baltic region with advanced forms and an established collaboration network, which includes also Russia. It looks like the only “ownerless” sea of the EU is the Black Sea.

Continue reading “Lyubomir Kyuchukov: Europe must have a strategy for the region of Black Sea, the only European sea which has remained “ownerless””

Lyubomir Kyuchukov: Europa trebuie să aibă strategie pentru regiunea Mării Negre, singura mare europeană momentan ”fără stăpân”

kyuchukov
Lyubomir Kyuchukov (photo: Petar Ganev)

Cea mai naturală colaborare în cadrul UE este între România și Bulgaria, crede diplomatul bulgar

Interviu realizat de Vladimir Mitev

Lyubomir Kyuchukov este diplomat și analist de politică externă bulgar. A absolvit Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova, specializându-se în Universitatea Georgetown din Washington. A început cariera sa diplomatică ca atașat în ambasada Bulgariei din București. A fost ministrul adjunct al afacerilor externe, membru al Consiliului de  integrare europeană și euroatlantică la Președinția Bulgariei, membru al Consliliului de Eurointegrare la Consiliul Ministerial al Bulgariei. În perioadă 2009-2012 a fost ambasador la Londra. Acum este director al Institutului de economie și relații internaționale. Stăpânește limba engleză, rusă, română, franceză și folosește italiană.

Domnule Kyuchukov, la discuția organizată la începutul lunii aprilie în Sofia, de la Institutul pentru Economie și Relații Internaționale, Fundația ”Friedrich Ebert” și Societatea Diplomatică Bulgară, a fost prezentată ideea de creare a unei strategii europene pentru regiunea Mării Negre, care să devină înițiativa presedinției bulgărești a UE în prima jumătate anului 2018. Ce este esența acestei ideii? Ce acțiuni concrete ale UE și ale țările regionale ar putea aduce materializarea ei?

Ideea pe care am lansat-o împreună cu ambasadorul Biserka Benisheva este că în timpul presedinției sale a Consiliului UE Bulgaria să accepte ca o prioritate politică a sa crearea unei ordinii de zi european a Mării Negre. Altfel zis, să fie creată o strategie pe termen lung a UE pentru regiunea Mării Negre. Mai mult, acum câțiva ani Parlamentul European a promulgat o rezoluție care cere asta. În 2003 Grecia a impus ca prioritate a președinției sale aderarea Balcanilor în UE. Rezultatul a fost Ordinea de Zi din Thessaloniki care de atunci și până astăzi determină politică europeană către această regiune. În timpul președinției sale în 2008 Franța a creat Uniunea Mediteraneană, care cuprinde nu doar cele 28 țări-membre ale UE, ci și 15 țări din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. În același timp, UE are propria sa strategie pentru regiunea baltică cu forme dezvoltate și o rețea întărită a colaborării, inclusiv cu Rusia. Pare că singură mare ”fără stăpân” a UE este Marea Neagră.

Continue reading “Lyubomir Kyuchukov: Europa trebuie să aibă strategie pentru regiunea Mării Negre, singura mare europeană momentan ”fără stăpân””

Любомир Кючуков: Европа трябва да има стратегия за региона на Черно море – единственото европейско море останало в момента „безпризорно“

kyuchukov
Любомир Кючуков (снимка: Петър Ганев)

Най-естественото сътрудничество в рамките на ЕС е това между Румъния и България, смята българският дипломат

Интервю на Владимир Митев

Любомир Кючуков е български дипломат от кариерата и външнополитически анализатор. Завършил е Московския държавен институт за международни отношения, специализирал е в Джорджтаунския университет във Вашингтон. Започва дипломатическата си кариера като аташе в българското посолство в Букурещ. Бил е заместник-министър на външните работи, член на Съвета по европейска и евроатлантическа интеграция при президента на България, член на Съвета по евроинтеграция към Министерския съвет. В периода 2009-2012 г. е посланик в Лондон. Понастоящем е директор на Института за икономика и международни отношения. Владее английски, руски, румънски, френски, ползва италиански език.

Господин Кючуков, на кръгла маса, организирана през април в София от Института за икономика и международни отношения, Фондация „Фридрих Еберт“ и Българското дипломатическо дружество  бе представена идеята за създаване на европейска стратегия за черноморския регион, която да се превърне в инициатива по време на българското председателство на ЕС през първата половина на 2018 г. Каква е същността на тази идея? В какви конкретни действия на ЕС и на страните от региона тя може да се материализира?

Предложението, което лансирахме съвместно с посланик Бисерка Бенишева, е България, в рамките на своето председателство на Съвета на ЕС, да приеме като политически приоритет разработването на Черноморски дневен ред на ЕС – иначе казано, дългосрочна стратегия на Съюза за черноморския регион. Още повече, че преди няколко години и Европейският парламент прие резолюция, призоваваща за това. През 2003 г. Гърция заложи като приоритет на своето председателство присъединяването на Балканите към ЕС. В резултата на това бе приет Солунският дневен ред, който оттогава насам определя европейската политика спрямо региона. По време на френското председателство през 2008 г. бе създаден Средиземноморският съюз, който наред с 28-те страни членки на ЕС обхваща и 15 държави от Северна Африка и Близкия изток. Същевременно ЕС има своя стратегия за Балтийския регион с разгърнати форми и утвърдена мрежа на сътрудничества, включително и с Русия. Като че ли единственото „безпризорно” море на ЕС е Черно.

Continue reading “Любомир Кючуков: Европа трябва да има стратегия за региона на Черно море – единственото европейско море останало в момента „безпризорно“”

Vladimir Mitev: Războiul pentru lupta împotriva corupției din România

Foto_2_Vladimir_Mitev_TEDx_Brasov
Vladimir Mitev (foto: Vladimir Mitev)

Fondatorul blogului ”Podul prieteniei” a dat interviu Radioului Național Bulgar în care a explicat esența conflictului de astăzi din societatea românească

Escalarea nouă a protestelor din România reflectă lupta între două mari tabere în statul românesc, a explicat Vladimir Mitev – fondatorul blogului ”Podul prieteniei” într-un interviu pentru emisiunea ”Sămbată 150” a programei ”Horizont” de pe Radioul Național Bulgar la 4 februarie 2017. După ce a explicat care sunt forțele și interesele în spatele fiecare dinre cele două tabere, jurnalistul a adăugat că în afară de interpretarea despre opoziție intre bine și rău, transparența și corupție, conflictul actual ar putea fi văzut și ca o lupta în care fiecare are propriul adevăr și propria minciuna.

Continue reading “Vladimir Mitev: Războiul pentru lupta împotriva corupției din România”