Paola Georgieva: There is a great desire among Bulgarian pupils and students to study Romanian

The poster of the film “If I Want to Whistle, I Whistle” (left – source: Wikipedia) and the cover of the Romanian edition of Vladimir Levchev’s book “Love on the Square” (source: Simona Poclid, Facebook)

Interview with a Romanian language teacher about her experiences and impressions of Bulgarian-Romanian cultural interactions and interest in Romanian culture in Bulgaria

Vladimir Mitev

Paola Georgieva is a graduate in Romanian philology at the Faculty of Classical and New Philology of Sofia University. She holds a master’s degree in translation-editing in Romanian at the Faculty of Slavonic Philology of the same university. She is currently a teacher of Romanian at the Mihai Eminescu High School with teaching in Romanian Language, Sofia. She is also a lecturer in Romanian language at the Department of Romanian Philology of the University of Sofia. She does translation and interpretation services from and into Romanian.

The Bridge of Friendship Blog contacted her after she began a new direction of her Romania-related work – film translations into Bulgarian.

Continue reading

Паола Георгиева: Има голям интерес у ученици и студенти в България да изучават румънски език

Афишът на филма “Свирка ли ми се, свиркам” (ляво – източник: Wikipedia) и корицата на румънското издание на книгата на Владимир Левчев “Любов на площада” (източник: Симона Поклид, Facebook)

Интервю с преподавателка по румънски език за нейния опит и впечатления от българо-румънските културни взаимодействия и от интереса в България към румънската култура

Владимир Митев

Паола Георгиева е бакалавър по Румънска филология от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Магистърската й степен е на преводач-редактор с румънски език във Факултета по славянски филологии в същия университет. В момента е учител по румънски език в Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език “Михай Еминеску”, град София. Освен това е хоноруван преподавател по румънски език в специалност Румънска филология в Софийския университет. Извършва писмени и устни преводи от и на румънски език.

Блогът “Мостът на приятелството” се свърза с нея по повод нова посока на нейните занимания с румънски – преводи на филми на български език.

Continue reading