Lina Gergova: In Romania I got to know better the Bulgarianness

lina-700x350

Lina Gergova (photo: Lina Gergova)

An interview with the anthropologist from the Bulgarian Academy of Sciences about the Bulgarian places and communities in Romania, about the Bulgarian-Romanian relations and about the life in the northern neighbour

Vladimir Mitev

Doctor Lina Gergova works in the section “Anthropology of verbal traditions” of the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences. She was born in Plovdiv in 1981. She has graduated from the University of Plovdiv with degrees in Ethnology, Bugarian Philology and Intercultural Communication. She has a Ph.D. from the former Institute of Folklore Studies in 2009 with a work on the subject of ”Ethnic Stereotypes in Everyday Culture”, which was published thanks to a grant in 2012 (Sofia, Publishing House Paradigma). 

She has specialised in Austria, Italy and Slovakia. Between 2010 and 2012 she worked at the Museum of Estonian Literature in Tartu, thanks to a scholarship from the programme “Marie Curie” – the most prestigious European programme for individual researchers. In 2013 she won the prize “Young scientist of the Academy of Bulgarian Sciences” in the domain of Cultural and Historical Heritage and National Identity. The researcher has taught courses in the universities of Plovdiv, Sofia and Kaunas (Lithuania). 

Continue reading

Daniel Stoiciu: I am inspired by the people who act as Bulgarian-Romanian bridges

daniel-stoiciu-pp-700x350

Daniel Stoiciu (photo: Daniel Stoiciu)

An interview on the kuker festival in the Romanian village of Brăneşti and on the Bulgarians in Romania

Vladimir Mitev

Daniel Stoiciu is a Romanian citizen with a complex identity. He speaks Bulgarian language and knows the story of Bulgarians in Valahia. The blog “The Bridge of Friendship” has talked with him about the kuker festival in his village of birth – Brăneşti, and on some principle discords between the Bulgarians in Romania and the Bulgarians in Bulgaria.

Continue reading

Daniel Stoiciu: Sunt inspirat de oamenii care activează ca poduri bulgaro-române

daniel-stoiciu-pp-700x350

Daniel Stoiciu (foto: Daniel Stoiciu)

Un interviu despre festivalul cucilor din Brăneşti şi despre bulgarii din România

Vladimir Mitev

Daniel Stoiciu este un cetăţean român cu identitate complexă fiind cunoscător al limbii bulgare şi al istoriei bulgarilor din Vlaşca. Blogul Podul Prieteniei a discutat cu el despre festivalul cucilor din satul lui natal – Brăneşti şi despre unele neînţelegeri principale între bulgarii din România şi bulgarii din Bulgaria. 

Continue reading

Даниел Стойчу: Вдъхновяват ме хората, които действат като българо-румънски мостове

daniel-stoiciu-pp-700x350

Даниел Стойчу (снимка: Даниел Стойчу)

Едно интервю за тазгодишния кукерски фестивал в село Брънещ, Румъния, и за българите от Румъния

Владимир Митев

Даниел Стойчу е румънски гражданин със сложна идентичност. Той говори български език и познава историята на българите във Влашко. Блогът “Мостът на приятелството” разговаря с него за кукерския фестивал в родното му село – Брънещ, и за някои принципни неразбирателства между българите от Румъния и българите от България.

Continue reading

Kenta Sugai: Limba bulgară este mai bine păstrată în Basarabia

 

kenta_oleg-700x350

Oleg Kosih şi Kenta Sugai (foto: Oleg Kosih)

Interviu cu un filolog şi cercetător al dialectelor limbii bulgare din România şi Basarabia

Oleg Kosih

Dialectul bulgarilor din Basarabia este obiectul studiului lingvistului japonez Kenta Sugai, care a vizitat Republica Moldova în august pentru a-l studia. Înainte de a pleca spre Taraclia, unde urma să facă studii pe teren, Sugai a acordat acest interviu directorului fundaţiei ”Spirit bulgăresc” Oleg Kosih, dornic în a afla mai mult despre studiile filologului.

Acest articol a fost publicat pe 1 septembrie 2019 pe site-ul despre bulgarii din Basarabia Lumina (Svetlina). 

Continue reading

Кента Сугаи: Българският език е по-запазен в Бесарабия

 

kenta_oleg-700x350

Олег Косых (вляво) и Кенга Сугай в Кишинев (снимка: Олег Косых)

Интервю с японския филолог и изследовател на българския език в Румъния и в Бесарабия

Олег Косых

Говорът на бесарабските българи е предмет на изследване от страна на японския лингвист Кента Сугаи, който през август посети Молдова, изучавайки диалекта ни. Преди да замине за Тараклия, където предстояха теренни проучвания, директорът на фондация «Български дух» Олег Косых се срещна с учения, за да научи повече за неговите изводи.

Тази статия бе публикувана на 1 септември 2019 г. на сайта за българите от Бесарабия “Светлина”.

Continue reading

Lina Ghergova: În România am cunoscut mai bine bulgaritatea

lina-700x350

Lina Ghergova (foto: Lina Ghergova)

Interviu cu antropologul de la Academia Bulgară de Ştiinţe despre locurile şi comunităţile bulgăreşti din România, despre relaţiile româno-bulgare şi despre viaţa în ţara vecina din nord

Vladimir Mitev

Conferenţiar doctor Lina Ghergova lucrează la secţia ”Antropologia tradiţiilor verbalede la Institutul pentru etnologie şi folcoristică cu Muzeul Etnografic de lângă Academia Bulgară de Ştiinţe. S-a născut în Plovdiv în 1981. A absolvit Etnologie, Filologie Bulgară şi Comunicaţie Interculturală la Universitatea din Plovdiv. A obţinut doctoratul la fostul Institut de folcloristică în 2009 cu lucrarea de doctorat cu subiectul ”Stereotipuri etnice în cultura cotidiană”, publicată cu grant în 2012 (Sofia, Editura Paradigma).

A specializat în Austria, Italia şi Slovacia. În perioada 2010-2012 lucrează la Muzeul de Literatura Estoniană din Tartu ca bursieră a programului ”Marie Curie” – cel mai prestigios program european pentru cercetatori individuali. În 2013 câştigă premiul ”Savant tănâr al Academiei de Ştiinţe Bulgare” în domeniul Moştenirea cultural-istorică şi identitatea naţională. Cercetătoarea a predat cursuri de lectură la universităţile din Plovdiv, Sofia şi Kaunas (Lituania).

Din 2014 locuieşte în România. Continuă să lucreze pe teme despre caracterul naţional al sărbătorilor din Europa postsocialistă, sărbătorile de calendar tradiţionale şi contemporane, construirea moştenirii naţional-culturale peste hotare. În cadrul unor proiecte, a realizat cercetări în zeci de localităţi din Bulgaria, Austria, Slovacia, Estonia, Turcia, Grecia, Franţa, Marea Britanie, Irlanda, SUA şi România.

Continue reading

Лина Гергова: В Румъния опознах по-добре българското

lina-700x350

Лина Гергова (снимка: Лина Гергова)

Интервю с антрополога от БАН за българските места в и българските общности в Румъния, за българо-румънските отношения и за живота в северната съседка

Владимир Митев

Гл.ас. д-р Лина Гергова работи в секция „Антропология на словесните традиции“ на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Родена е в Пловдив през 1981 г., завършва Етнология, Българска филология и Интеркултурна комуникация. В бившия Институт за фолклор през 2009 г. придобива докторска степен с дисертация на тема „Етнически стереотипи във всекидневната култура“, издадена с грант през 2012 г. (София: Парадигма).

Специализирала е в Австрия, Италия и Словакия. През 2010-2012 г. работи в Естонския литературен музей в Тарту като стипендиант по най-престижната европейска програма за индивидуални учени „Мария Кюри“,. През 2013 г. печели наградата „Млад учен на БАН“ в направлението „Културно-историческо наследство и национална идентичност“. Водила е лекционни курсове в Пловдивския и в Софийския университет, както и в Каунас, Литва.

От 2014 г. живее в Румъния. Продължава да работи по теми като национална празничност в постсоциалистическа Европа, традиционна и съвременна календарна празничност, нови български мигрантски общности и културно наследство в миграция, конструиране на национално културно наследство зад граница. В рамките на различни проекти е провеждала изследвания в десетки селища в България, в Австрия, Словакия, Естония, Турция, Гърция, Франция, Великобритания, Ирландия, САЩ и Румъния.

Continue reading