Cea de-a 10-a aniversare a Camerei Bilaterale de Comert Bulgaria-Romania

Președintele camerei Doru Dragomir (sursă: Doru Dragomir)

Comunicat de presă al camerei

În acest an, Camera Bilaterală de Comerț Bulgaria – România (CCBR) își sărbătorește a 10-a aniversare.

Zece ani dedicați susținerii intereselor de afaceri și cooperării între Bulgaria și România.

Pe parcursul acestor ani, scopul Camerei a fost acela de a se impune ca un partener de încredere pentru companii, organizații și instituții, oferindu-le informații actualizate despre mediul de afaceri din România și Bulgaria. Activitatea sa este în principal legată de obiectivul de-a deveni o platformă de comunicare pentru nevoile întreprinderilor de pe ambele maluri ale Dunării.

BCCBR oferă sprijinul necesar organizațiilor și instituțiilor din ambele țări prin intermediul birourilor sale din Sofia, București și Silistra. Activitățile sale vizează promovarea comerțului între companii din diferite sectoare, precum și sprijinirea implementării diferitelor proiecte transfrontaliere. 

BCCBR se concentrează pe participarea activă a întreprinderilor din domenii precum comerțul, industria, serviciile, petrolul și gazele naturale, agricultura și turismul, prin organizarea de reuniuni speciale, forumuri și conferințe.

Continue reading

Десетгодишнина на двустранната търговска камара България-Румъния

Президентът на камарата Дору Драгомир (източник: Дору Драгомир)

Прессъобщение на камарата

Двустранната търговска камара България – Румъния(BCCBR) тази година отбелязва своята  10 – та   годишнина.

Десет години отдадени в подкрепа  на бизнес интересите и сътрудничеството между България и Румъния.

През тези години целта на камарата е да се утвърди като надежден партньор за компании, организации и институции, предоставяйки им актуална информация за биснес средата в Румъния и България. Дейността й е свързана основно с това, да се превърне в комуникационна платформа за нуждите на бизнеса от двете страни на Дунава.

BCCBR  предоставя необходимата подкрепа на организации и институции в двете държави, чрез собствените си офиси в София, Букурещ и Силистра. Дейността й е насочена  към насърчаване търговията между компании от различни сектори, както и подпомагане изпълнението на различни трансгранични проекти. 

BCCBR е фокусирана върху активното участие на бизнеса в области като търговия, индустрия, услуги, нефт и газ, селско стопанство и туризъм, чрез организиране на специални срещи, форуми и конференции.

Continue reading

Bucharest National Opera prepares for its first visit to Bulgaria

The Bucharest Opera’s interior (source)

Its artistic manager Ivan Kyurkchiev briefly introduced the opera and its plans for international cooperation in the autumn

Ivan Kyurkchiev, the former director of the Ruse State Opera, is the artistic manager of the Bucharest National Opera from April 2022. The Bridge of Friendship blog contacted him about his activities there, its international and Bulgarian-Romanian dimension. Here is what he sent us:

Continue reading

Opera Națională București se pregătește pentru prima sa vizită în Bulgaria

Interiorului Operei din București (sursă)

Managerul său artistic Ivan Kiurkciev a prezentat pe scurt opera și planurile sale de cooperare internațională în toamnă

Ivan Kiurkciev, fostul director al Operei de Stat din Ruse, este manager artistic al Operei Naționale București începând cu aprilie 2022. Blogul Podul Prieteniei l-a contactat pentru a vorbi despre activitățile sale acolo, despre dimensiunea internațională și cea româno-bulgară. Iată ce ne-a trimis:

Continue reading

Букурещката национална опера се подготвя за първото си гостуване в България

Интериорът на букурещката опера (източник)

Нейният артистичен мениджър Иван Кюркчиев представи накратко операта и плановете й за международно сътрудничество през есента

От април 2022 г. бившият директор на русенската държавна опера Иван Кюркчиев е артистичен мениджър на Букурещката национална опера. Блогът “Мостът на приятелството” го потърси във връзка с неговата дейност там, нейното международно и българо-румънско измерение. Ето какво ни изпрати той:

Continue reading

Nicolae Ciuca: Our energy security is highly dependent on the Black Sea

Under the rule of former Bulgarian Prime Minister Kiril Petkov and his Romanian counterpart Nicolae Ciuca, there was a thaw in Bulgarian-Romanian relations on a number of issues related to infrastructure and energy ties, as well as in the management of the Danube (source: YouTube)

Disruption of natural gas supplies to Bulgaria and Poland could lead to escalating insecurity

The Bridge of Friendship: Nicolae-Ionel Ciuca is Romania’s prime minister from 25 November 2021. He is a retired general of the Romanian land forces. He participated in missions in Afghanistan, Bosnia and Herzegovina and Iraq. In May 2004, he led a Romanian combat unit in the Romanian army’s first battle since World War II at Nasiriyah in Iraq. Since April 2022, Ciuca became the leader of the National Liberal Party, which belongs to the European People’s Party family. 

General Ciuca’s political rise has taken place in the context of corona crisis and the escalation of tensions in Eastern Europe that led to the Russian invasion of Ukraine. In these conditions, it is a sign of the confidence of the Euro-Atlantic partners in his personality that he has been awarded the highest state honours not only of his native Romania, but also of France and the United States. However, since taking office as Prime Minister, he has been accused of plagiarising his dissertation on military studies, and an investigation is currently underway.

The blog Bridge of Friendship has published below an interview with the Romanian Prime Minister by Nikolai Krastev and Vesislava Antonova, published in the 6/2022 issue of Manager magazine.

Continue reading

Nicolae Ciucă: Securitatea noastră energetică depinde în mare măsură de Marea Neagră

Sub conducerea fostului prim-ministru bulgar Kiril Petkov și a omologului său român Nicolae Ciuca, a avut loc un dezgheț în relațiile româno-bulgare pe o serie de subiecte legate de infrastructura și legăturile energetice, precum și în gestionarea Dunării (sursa: YouTube)

Întreruperea aprovizionării cu gaze naturale a Bulgariei și Poloniei ar putea duce la o creștere a insecurității energetice.

Podul Prieteniei: Nicolae-Ionel Ciucă este prim-ministru al României începând cu 25 noiembrie 2021. Este general în retragere al forțelor terestre române. A participat la misiuni în Afganistan, Bosnia și Herțegovina și Irak. În mai 2004, a condus o unitate românească de luptă în prima bătălie a armatei române de după cel de-al Doilea Război Mondial, la Nasiriyah, în Irak. Din aprilie 2022 Ciucă a devenit liderul Partidului Național Liberal, care face parte din familia Partidului Popular European. 

Ascensiunea politică a generalului Ciucă a avut loc în contextul crizei coronavirusului și al escaladării tensiunilor din Europa de Est, care a dus la invazia rusă în Ucraina. În aceste condiții, este un semn al încrederii partenerilor euro-atlantici în personalitatea sa faptul că a fost distins cu cele mai înalte distincții de stat nu doar ale României natale, ci și ale Franței și Statelor Unite. Cu toate acestea, de la preluarea mandatului de prim-ministru, a fost acuzat că și-a plagiat teza de doctorat în științe militare, iar în prezent este în curs o anchetă.

Blogul Podul Prieteniei publică mai jos un interviu cu premierul român, realizat de Nikolai Krâstev și Vesislava Antonova, apărut în numărul 6/2022 al revistei Manager.

Continue reading

Николае Чука: Енергийната ни сигурност е силно зависима от Черно море

По времето на управлението на бившия български премиер Кирил Петков и на румънския му колега Николае Чука настъпи размразяване в българо-румънските отношения по редица въпроси, свързани с инфраструктурните и енергийните връзки, както и в управлението на река Дунав (източник: YouTube)

Прекъсването на доставките на природен газ за България и Полша, може да доведе до ескалиране на несигурността

Мостът на приятелството: Николае-Йонел Чука е министър-председател на Румъния от 25 ноември 2021 г. Той е пенсиониран генерал от румънските сухопътни сили. Участвал е в мисии в Афганистан, Босна и Херцеговина и Ирак. През май 2004 г. ръководи румънска бойна част в първата битка на румънската армия след Втората световна война при Насирия в Ирак. От април 2022 г. Чука стана лидер на Националнолибералната партия, която принадлежи на семейството на Европейската народна партия. 

Политическият възход на генерал Чука протича в условията на корона криза и на ескалацията на напрежението в Източна Европа, довело до руската инвазия в Украйна. В тези условия знак за доверието на евроатлантическите партньори в неговата личност е фактът, че е носител на висши държавни отличия не само на родната Румъния, но и на Франция и САЩ. След встъпването му в длъжност като премиер обаче бе обвинен в плагиатство на своята дисертация по военни науки, като в момента тече разследване.

Блогът “Мостът на приятелството” публикува по-долу интервю с румънския премиер на Николай Кръстев и Весислава Антонова, публикувано в списание “Мениджър” в брой 6/2022 г

Continue reading

Civil society vs. Government in the Eastern Balkans: Who can build a better hospital?

A screenshot from a commercial for the Romanian hospital built with donations (source: YouTube)

Over the last 30 years, children with rare diseases in Bulgaria and Romania have been waiting for a modern children’s hospital that could properly meet their needs. However, an insufficient healthcare system and political discourse have prevented this from happening

Vyara Yoncheva

Vyara Yoncheva is currently studying in Sofia University “St Kliment Ohridski”.  Her research interests are focused on the culture and geopolitics of the Balkans, Caucasus region, the Middle East and their historical intertwining.

This article was published on 24 January 2022 at the Greek site Balkans In Site.

Continue reading

Societatea civilă vs. Guvern în Balcanii de Est: Cine poate construi un spital mai bun?

Un cadru dintr-o reclamă pentru spitalul românesc construit din donații (sursa: YouTube)

În ultimii 30 de ani, copiii cu boli rare din Bulgaria și România au așteptat un spital modern pentru copii care să răspundă corespunzător nevoilor lor. Cu toate acestea, un sistem de sănătate insuficient și discursul politic au împiedicat acest lucru

Vyara Yoncheva

Vyara Yoncheva studiază în prezent la Universitatea “St Kliment Ohridski” din Sofia.  Interesele ei de cercetare se concentrează pe cultura și geopolitica Balcanilor, a regiunii Caucazului, a Orientului Mijlociu și pe întrepătrunderea lor istorică.

Acest articol a fost publicat la 24 ianuarie 2022 pe site-ul grecesc Balkans In Site.

Continue reading