Cum se formează un scriitor român în comunism, sau despre memoriile lui Ștefan Agopian

Cartea lui Ștefan Agopian se vinde la Amazon (sursă: Amazon.com)

Recenzia cărții Scriitor în comunism (nişte amintiri) de Ștefan Agopian, Iaşi: Polirom, 2013

Alexandru Ionașcu

Povestirile din comunism ale prozatorului Ștefan Agopian atrag atenția prin umorul unui scriitor care se pare că nu a luat niciodată în serios rigorile socialismului autoritar de dinainte de 1989, un viitor scriitor care știa că vrea un singur lucru: să publice. Apărut în 2013, volumul cu titlul Scriitor în comunism (niște amintiri) conține articole apărute în Academia Cațavencilor, într-o vreme când președinte încă era Traian Băsescu, lumea simțea efectele primei crize economice majore din acest secol, nu aveam un partid de extremă-dreapta în parlament și nimeni nu se gândea la o posibilă pandemie – ei bine, în acest interval paradiziac, autorul unor romane originale ca Sara și Tobit își publica amintirile din comunism.

Născut în București în primii ani de după ultima conflagrație mondială, mai exact, în 1947, imaginea lui Ștefan Agopian nu este doar aceea a formării unui scriitor în vremea regimului trecut, dar și aceea a unui outsider aproape perfect: nu termină Facultatea de Chimie din cauza absențelor, este încorporat într-o unitate disciplinară și, ca prozator, nu se află chiar în centrul lumii literare, de îndată ce nu a urmat Facultatea de Filologie din capitală și nu a făcut parte din cenaclurile care vor forma ceea ce s-a numit generația optzeci. Dar până la formarea lui Ștefan Agopian ca scriitor, era cât pe-aci ca prozatorul nostru să nu se nască deloc, sau cât de uimitor de improbabilă a fost nașterea sa (how amazingly unlikely is your birth, ar spune Eric Idle în acel scheci din Monty Python: The Meaning of Life). Iar Ștefan Agopian era cât pe-aci să nu se nască de mai multe ori, chiar.

Continue reading

How is Romanian literature received in Southern Dobruja?

Hristo Boev and Bogdan Boeru (source: Hristo Boev)

Bulgarian translator Hristo Boev’s presentation in Craiova discusses a variety of his translated titles and their promotional events

On 27-28 August 2021, a cross-border and trans-Danube literary festival was held at the Craiova County Library, bringing together intellectuals from Romania and Bulgaria. The Bridge of Friendship blog offers here the transcript of perhaps the only event within the festival that had a Romanian-Bulgarian character. It is the presentation of Hristo Boev – translator of Romanian literature, who offered pictures and stories about his work in recent years. The discourse takes place as photos from Boev’s presentation are changed on the screen in the American corner of the library.

Continue reading

Cum este primită literatura română în Dobrogea de Sud?

Hristo Boev şi Bogdan Boeru (sursă: Hristo Boev)

Prezentarea traducatorului bulgar Hristo Boev discută despre o multitudine de titluri traduse şi evenimente de promovare ale lor

În zilele 27-28 august 2021 la Biblioteca Judeţeană din Craiova a avut loc un festival literar transfrontalier şi transdanubian care a adunat intelectuali din România şi Bulgaria. Blogul Podul Prieteniei oferă aici transcrierea a poate singurului eveniment în cadrul festivalului care a avut un caracter româno-bulgar. Este vorba de prezentarea lui Hristo Boev – traducător al literaturii române, care a oferit poze şi poveste din activitatea sa din ultimii ani. Discursul lui are loc în timp ce pe o perete a Corneruui American din libraria judeţeană din Craiova se schimbă poze.

Continue reading

Как се приема румънската литература в Южна Добруджа?

Христо Боев и Богдан Боеру (източник: Христо Боев)

Презентацията на българския преводач Христо Боев разглежда различни преведени от него румънски романи и техните промоционални събития

На 27 и 28 август 2021 г. в Окръжната библиотека в Крайова се проведе трансграничен и трансдунавски литературен фестивал, който събра интелектуалци от Румъния и България. Блогът “Мостът на приятелството” предлага стенограмата от може би единственото събитие в рамките на фестивала, което имаше българо-румънски характер. Това е презентацията на Христо Боев – преводач на румънска литература, който предложи снимки и разказ за работата си през последните години. Дискусията се провежда, докато снимките от презентацията на Боев се сменят на екрана в американския ъгъл на библиотеката.

Continue reading

Ieşire spre cer sau Marin Sorescu în bulgară

Cartea cu opere ale lui Marin Sorescu este tradusă în limba bulgară de Ognean Stamboliev (sursă: Ognean Stamboliev)

O carte frumos proiectată, publicată de Avangard Print, cu un peisaj metafizic al unuia dintre cei mai interesanți pictori bulgari – Nikolai Karagiov, întâlnește un mare scriitor mondial de la vecinul nostru de la nord

Prof. Dr. Erika Lazarova, Academia Ştiinţelor din Bulgaria – Sofia

Acest articol a fost publicat pentru prima dată în presa bulgară în 2011 și a fost acordat blogului „Podul prieteniei” de Ognian Stamboliev cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la naștere și a 25 de ani de la moartea lui Marin Sorescu. Ognyan Stamboliev este traducătorul bulgar al cărții, pe care prof. Dr. Erika Lazarova de la Academia Ştiinţelor din Bulgaria o recenzează.

Marin Sorescu (1936-1996) este deja cunoscut publicului nostru cultural în principal din periodicele și traducerile lui Ognyan Stamboliev (n. 1947). Acum, proeminentul nostru traducător și cunoscător al literaturii române ne oferă peste 400 de pagini de poezie, dramă și eseuri ale acestui autor mondial şi original. Apărând în literatura vecinului nostru de la nord de Dunăre în anii ‘60 ai secolului al XX-lea, alături de ceilalţi faimoşi intelectuali din țara noastră: Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Ioan Alexandru, el se numără printre poeții care au reînnoit poezia românească și au atins înălțimi reale.

Continue reading

Стълба до Небето или Марин Сореску на български

Книгата с произведения на Марин Сореску е преведена на български език от Огнян Стамболиев (източник: Огнян Стамболиев)

Една красиво оформена книга на издателство „Авангард принт” с метафизичен пейзаж на един от най-интересните български живописци – Николай Караджов, ни среща с голям световен писател от северната ни съседка

Проф. д-р Ерика Лазарова, БАН – София

Тази статия бе публикувана за първи път в български медии през 2011 г. и бе предоставена на блога „Мостът на приятелството“ от Огнян Стамболиев по повод 85-годишнината от рождението и 25-годишнината от смъртта на Марин Сореску. Огнян Стамболиев е преводачът на български език на книгата, която проф. Д-р Ерика Лазарова от БАН рецензира.

Марин Сореску (1936-1996 г.) е вече познат на нашата културна публика главно от периодичния печат и преводите на Огнян Стамболиев (р. 1947). Сега изтъкнатият наш преводач и познавач на румънската литература ни предлага повече от 400 страници с поезията, драматургията и есеистиката на този безспорно оригинален световен автор. Появил се в литературата на северната ни съседка през 60-те години на ХХ век, заедно с известните и у нас: Никита Станеску, Ана Бландиана, Йоан Александру, той е сред поетите, обновили румънската поезия и достигнали до истински върхове.

Continue reading

Romania develops infrastructure links to the border with Bulgaria

The railway Bucharest-Giurgiu North will be modernised (source: Pixabay, CC0)

Florin Cîţu’s government cuts social benefits but invests in infrastructure

Vladimir Mitev

By the end of the year, a new road from the Danube Bridge border crossing to the Giurgiu-Bucharest road will be completed. This was announced by Romanian Transport Minister Catalin Drula. “One project that makes me proud is the connection with the DN5 road from the entrance from Bulgaria at the customs in Giurgiu. This will be a 6 km long expressway that will bypass Giurgiu. There will be four lanes of concrete. The previous concrete road gave defects in the 90s, but now the technology is new. There is an Austrian company that has built concrete runways in Romania. This way we will get rid of the shameful situation the moment we leave the customs. It was like Mars”, the transport minister announced on Digi FM’s “Comfortable Man” show.

Continue reading

România îşi dezvoltă legăturile de infrastructură până la granița cu Bulgaria

Calea ferată Bucureşti-Giurgiu Nord va fi modernizată (sursă: Pixabay, CC0)

Guvernul lui Florin Cîţu reduce beneficiile sociale, dar investește în infrastructură

Vladimir Mitev

Până la sfârșitul anului, va fi finalizat un nou drum de la trecerea frontierei podului Dunării până la drumul Giurgiu-București. Acest lucru a fost anunțat de ministrul român al transporturilor, Cătălin Drulă. „Un proiect de care sunt mândru, la intrarea dinspre Bulgaria la Vama Giurgiu, un drum expres de 6 km care ocolește Giurgiu și ne scoate pe DN5. Un drum cu 4 benzi realizat din beton. Soluția din beton a dat greș în anii ‘90, însă acum este altă tehnologie. Lucrează o firmă austriacă care a mai lucrat în România pentru piste de aeroport din beton. Scăpăm de acea rușine când ieșim din vamă. Era ca pe Marte”, a declarat ministrul Transporturilor la emisiunea „Omul potrivit”, de la DigiFM.

Continue reading

Румъния развива инфраструктурните връзки до границата с България

Румъния модернизира жп линията между Букурещ и Гюргево (източник: Pixabay, CC0)

Правителстото на Флорин Къцу орязва социални придобивки, но инвестира в инфраструктурата

Владимир Митев

До края на годината ще бъде завършен нов път от граничния пункт “Дунав мост” до шосето Гюргево-Букурещ. Това съобщи румънският министър на транспорта Каталин Друла. “Един проект, който ме прави горд, е връзката с пътя DN5 от входа от България при митницата в Гюргево. Това ще е скоростен път с дължина 6 км, който ще заобиколи Гюргево. Ще има четири ленти от бетон. Предишният бетонен път даде дефекти още през 90-те години, но сега технологията е нова. Работи австрийска фирма, която е изградила в Румъния самолетни писти от бетон. Така ще се отървем от срамната ситуация в момента, когато излезем от митницата. Там беше като в Марс”, обяви министърът на транспорта в емисият “Подходящ човек” по радио Digi FM. 

Continue reading

Întâlnirile lui Ivan Stankov cu literatura română

stankov-3-700x350

Ivan Stankov (foto: YouTube)

Fragmente dintr-un interviu cu scriitorul bulgar – despre comunicarea lui cu literatura română şi despre cunoştinţa cu Mircea Cărtărescu

Aceste fragmente sunt preluate din interviul Andreei Apostu, de la site-ul Bookaholic, cu acordul site-ului. Ivan Stankov este istoric literar bulgar, profesor universitar şi traducător de literatură română în limba bulgară. Timp de mulţi ani el întreţine o prietenie apropiată cu scriitorul român Mircea Cărtărescu.

”L-am întânit pe Ivan Stankov la librăria Humanitas Cișmigiu într-o dimineață friguroasă de noiembrie”, povesteşte Andreea Apostu – absolventă a Facultăţii de Litere, secţia de Literatură Universală şi Comparată şi colaboratoare a site-ului Bookaholic. Ivan Stankov a fost la Bucureşti în noiembrie 2018, pentru lansarea volumului său ”Amintiri depre apă (re minor)”, tradus de Mariana Mangiulea Japot – profesoară de limbă bulgară la Universitatea din Bucureşti. Lansarea cărţii a fost o ocazie pentu site-ul Bookaholic şi, pentru Andreea Apostu, să-i dea cuvântul lui Ivan Stankov, să povestească povestea sa de dragoste pentru literatura română.

Continue reading