Десетгодишнина на двустранната търговска камара България-Румъния

Президентът на камарата Дору Драгомир (източник: Дору Драгомир)

Прессъобщение на камарата

Двустранната търговска камара България – Румъния(BCCBR) тази година отбелязва своята  10 – та   годишнина.

Десет години отдадени в подкрепа  на бизнес интересите и сътрудничеството между България и Румъния.

През тези години целта на камарата е да се утвърди като надежден партньор за компании, организации и институции, предоставяйки им актуална информация за биснес средата в Румъния и България. Дейността й е свързана основно с това, да се превърне в комуникационна платформа за нуждите на бизнеса от двете страни на Дунава.

BCCBR  предоставя необходимата подкрепа на организации и институции в двете държави, чрез собствените си офиси в София, Букурещ и Силистра. Дейността й е насочена  към насърчаване търговията между компании от различни сектори, както и подпомагане изпълнението на различни трансгранични проекти. 

BCCBR е фокусирана върху активното участие на бизнеса в области като търговия, индустрия, услуги, нефт и газ, селско стопанство и туризъм, чрез организиране на специални срещи, форуми и конференции.

Continue reading

Nicolae Ciuca: Our energy security is highly dependent on the Black Sea

Under the rule of former Bulgarian Prime Minister Kiril Petkov and his Romanian counterpart Nicolae Ciuca, there was a thaw in Bulgarian-Romanian relations on a number of issues related to infrastructure and energy ties, as well as in the management of the Danube (source: YouTube)

Disruption of natural gas supplies to Bulgaria and Poland could lead to escalating insecurity

The Bridge of Friendship: Nicolae-Ionel Ciuca is Romania’s prime minister from 25 November 2021. He is a retired general of the Romanian land forces. He participated in missions in Afghanistan, Bosnia and Herzegovina and Iraq. In May 2004, he led a Romanian combat unit in the Romanian army’s first battle since World War II at Nasiriyah in Iraq. Since April 2022, Ciuca became the leader of the National Liberal Party, which belongs to the European People’s Party family. 

General Ciuca’s political rise has taken place in the context of corona crisis and the escalation of tensions in Eastern Europe that led to the Russian invasion of Ukraine. In these conditions, it is a sign of the confidence of the Euro-Atlantic partners in his personality that he has been awarded the highest state honours not only of his native Romania, but also of France and the United States. However, since taking office as Prime Minister, he has been accused of plagiarising his dissertation on military studies, and an investigation is currently underway.

The blog Bridge of Friendship has published below an interview with the Romanian Prime Minister by Nikolai Krastev and Vesislava Antonova, published in the 6/2022 issue of Manager magazine.

Continue reading

Nicolae Ciucă: Securitatea noastră energetică depinde în mare măsură de Marea Neagră

Sub conducerea fostului prim-ministru bulgar Kiril Petkov și a omologului său român Nicolae Ciuca, a avut loc un dezgheț în relațiile româno-bulgare pe o serie de subiecte legate de infrastructura și legăturile energetice, precum și în gestionarea Dunării (sursa: YouTube)

Întreruperea aprovizionării cu gaze naturale a Bulgariei și Poloniei ar putea duce la o creștere a insecurității energetice.

Podul Prieteniei: Nicolae-Ionel Ciucă este prim-ministru al României începând cu 25 noiembrie 2021. Este general în retragere al forțelor terestre române. A participat la misiuni în Afganistan, Bosnia și Herțegovina și Irak. În mai 2004, a condus o unitate românească de luptă în prima bătălie a armatei române de după cel de-al Doilea Război Mondial, la Nasiriyah, în Irak. Din aprilie 2022 Ciucă a devenit liderul Partidului Național Liberal, care face parte din familia Partidului Popular European. 

Ascensiunea politică a generalului Ciucă a avut loc în contextul crizei coronavirusului și al escaladării tensiunilor din Europa de Est, care a dus la invazia rusă în Ucraina. În aceste condiții, este un semn al încrederii partenerilor euro-atlantici în personalitatea sa faptul că a fost distins cu cele mai înalte distincții de stat nu doar ale României natale, ci și ale Franței și Statelor Unite. Cu toate acestea, de la preluarea mandatului de prim-ministru, a fost acuzat că și-a plagiat teza de doctorat în științe militare, iar în prezent este în curs o anchetă.

Blogul Podul Prieteniei publică mai jos un interviu cu premierul român, realizat de Nikolai Krâstev și Vesislava Antonova, apărut în numărul 6/2022 al revistei Manager.

Continue reading

Николае Чука: Енергийната ни сигурност е силно зависима от Черно море

По времето на управлението на бившия български премиер Кирил Петков и на румънския му колега Николае Чука настъпи размразяване в българо-румънските отношения по редица въпроси, свързани с инфраструктурните и енергийните връзки, както и в управлението на река Дунав (източник: YouTube)

Прекъсването на доставките на природен газ за България и Полша, може да доведе до ескалиране на несигурността

Мостът на приятелството: Николае-Йонел Чука е министър-председател на Румъния от 25 ноември 2021 г. Той е пенсиониран генерал от румънските сухопътни сили. Участвал е в мисии в Афганистан, Босна и Херцеговина и Ирак. През май 2004 г. ръководи румънска бойна част в първата битка на румънската армия след Втората световна война при Насирия в Ирак. От април 2022 г. Чука стана лидер на Националнолибералната партия, която принадлежи на семейството на Европейската народна партия. 

Политическият възход на генерал Чука протича в условията на корона криза и на ескалацията на напрежението в Източна Европа, довело до руската инвазия в Украйна. В тези условия знак за доверието на евроатлантическите партньори в неговата личност е фактът, че е носител на висши държавни отличия не само на родната Румъния, но и на Франция и САЩ. След встъпването му в длъжност като премиер обаче бе обвинен в плагиатство на своята дисертация по военни науки, като в момента тече разследване.

Блогът “Мостът на приятелството” публикува по-долу интервю с румънския премиер на Николай Кръстев и Весислава Антонова, публикувано в списание “Мениджър” в брой 6/2022 г

Continue reading

The Bulgarian government of “change” fell amidst contradictory interests

Protests and counterprotests mark the political crisis, related to the fall of Petkov government (source: YouTube)

Geopolitics could be one reason among more for the fall of Kiril Petkov’s team

Vladimir Mitev

Bulgarian government fell on 22 June 2022 after no-confidence motion. The fall of Kirill Petkov government was accompanied by massive protests in support of what it had done or attempted: hitting some of the oligarchic vested interests in the energy, customs, transport and construction sectors.

Delyan Peevski, a big businessman and MP from the Movement for Rights and Freedoms, an opposition party voted in by ethnic Turks, said immediately after the fall of the government that this would be the first step in the big fight against oligarchy. The conflict between Peevski and businessman Ivo Prokopiev is well known, a conflict that has led to anti-oligarchic protests before. Today Peevski’s colleagues were constantly talking about how the Petkov government is supported by Prokopiev.

Today’s events have also passed in the shadow of the so-called “French proposal/French europresidency’s proposal” to resolve the dispute between Bulgaria and North Macedonia. The proposal stipulates that Bulgaria should allow negotiations for EU accession with Macedonia to begin, and that Bulgarian demands related broadly to neutralising the ideology of Macedonism should be part of the negotiating framework, with the EU and Bulgaria guaranteeing their fulfilment over time.

Continue reading

Guvernul bulgar al “schimbării” a căzut pe fondul unor interese contradictorii

Proteste și contraproteste marchează criza politcă legată de căderea guvernului Petkov (sursă: YouTube)

Geopolitica ar putea fi un motiv printre altele pentru căderea echipei lui Kiril Petkov

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe Cross-border Talks pe 22 iunie 2022.

Guvernul bulgar a căzut pe 22 iunie 2022, în urma unei moțiuni de cenzură. Căderea guvernului Petkov a fost însoțită de proteste masive în sprijinul a ceea ce el a făcut sau a încercat: lovirea unor interese oligarhice în sectoarele energiei, vămilor, transporturilor și construcțiilor.

Delean Peevski, un mare om de afaceri și deputat din partea Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, un partid de opoziție votat de etnicii turci, a declarat imediat după căderea guvernului că acesta ar fi primul pas în marea luptă împotriva oligarhiei. Conflictul dintre Peevski și omul de afaceri Ivo Prokopiev este bine cunoscut, conflict care a mai dus la proteste anti-oligarhice de a lungul anilor. Astăzi, colegii lui Peevski vorbeau în mod constant despre faptul că guvernul Petkov a fost susținut de Prokopiev.

Evenimentele de astăzi au trecut, de asemenea, în umbra așa-numitei “propuneri franceze/propuneri a europrezidenței franceze” pentru a rezolva disputa dintre Bulgaria și Macedonia de Nord. Propunerea stipulează că Bulgaria ar trebui să permită începerea negocierilor de aderare la UE cu Macedonia, iar cererile bulgare legate în linii mari de neutralizarea ideologiei macedonene ar trebui să facă parte din cadrul negocierilor, UE și Bulgaria garantând îndeplinirea lor în timp.

Continue reading

Българското правителство на “промяната” се срина на фона на противоречиви интереси

Протести и контрапротести в София ознаменуваха политическата криза около падането на правителството Петков (източник: YouTube)

Геополитиката може да е една от причините за падането на екипа на Кирил Петков

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на сайта Cross-border Talks на 22 юни 2022 г.

Българското правителство падна на 22 юни 2022 г. след вот на недоверие. Падането на правителството на Петков беше съпроводено от масови протести в подкрепа на това, което той направи или се опита да направи: да удари олигархичните интереси в енергетиката, митниците, транспорта и строителството.

Делян Пеевски, крупен бизнесмен и депутат от Движението за права и свободи, опозиционна партия, за която гласуват етническите турци, заяви веднага след падането на правителството, че това е първата стъпка в голямата борба срещу олигархията. Конфликтът между Пеевски и бизнесмена Иво Прокопиев е добре известен – конфликт, който през годините доведе до антиолигархични протести. Днес колегите на Пеевски постоянно говорят за това, че правителството на Петков е било подкрепено от Прокопиев.

Днешните събития преминаха и в сянката на така наречените “френски предложения/предложения на френското европредседателство” за разрешаване на спора между България и Северна Македония. Предложението предвижда България да позволи започването на преговори с Македония за присъединяване към ЕС, а българските искания, свързани с неутрализирането на македонистката идеология, да бъдат част от преговорите, като ЕС гарантира заедно с България тяхното изпълнение във времето.

Continue reading

Civil society vs. Government in the Eastern Balkans: Who can build a better hospital?

A screenshot from a commercial for the Romanian hospital built with donations (source: YouTube)

Over the last 30 years, children with rare diseases in Bulgaria and Romania have been waiting for a modern children’s hospital that could properly meet their needs. However, an insufficient healthcare system and political discourse have prevented this from happening

Vyara Yoncheva

Vyara Yoncheva is currently studying in Sofia University “St Kliment Ohridski”.  Her research interests are focused on the culture and geopolitics of the Balkans, Caucasus region, the Middle East and their historical intertwining.

This article was published on 24 January 2022 at the Greek site Balkans In Site.

Continue reading

Societatea civilă vs. Guvern în Balcanii de Est: Cine poate construi un spital mai bun?

Un cadru dintr-o reclamă pentru spitalul românesc construit din donații (sursa: YouTube)

În ultimii 30 de ani, copiii cu boli rare din Bulgaria și România au așteptat un spital modern pentru copii care să răspundă corespunzător nevoilor lor. Cu toate acestea, un sistem de sănătate insuficient și discursul politic au împiedicat acest lucru

Vyara Yoncheva

Vyara Yoncheva studiază în prezent la Universitatea “St Kliment Ohridski” din Sofia.  Interesele ei de cercetare se concentrează pe cultura și geopolitica Balcanilor, a regiunii Caucazului, a Orientului Mijlociu și pe întrepătrunderea lor istorică.

Acest articol a fost publicat la 24 ianuarie 2022 pe site-ul grecesc Balkans In Site.

Continue reading

Гражданското общество срещу правителството в Източните Балкани: кой може да построи по-добра болница?

Стоп кадър от рекламен клип за румънската болница, изграждана с дарения (източник: YouTube)

През последните 30 години децата с редки заболявания в България и Румъния чакат модерна детска болница, която да отговаря на техните нужди. Неадекватната здравна система и политическите дискусии обаче не позволяват това

Вяра Йончева

В момента Вяра Йончева учи в Софийския университет “Свети Климент Охридски”.  Научните ѝ интереси са свързани с културата и геополитиката на Балканите, Кавказкия регион, Близкия изток и тяхното историческо преплитане.

Тази статия е публикувана на 24 януари 2022 г. в гръцкия уебсайт Balkans In Site.

Continue reading