Bulgaria and Romania should work together to support minorities in Moldova

Mihai Isac (source: Mihai Isac)

A Romanian perspective on the challenges facing Bulgarians and Gagauz in Bessarabia

Vladimir Mitev

The second part of the interview with Mihai Isac at Cross-border Talks is dedicated to the Romanian perspective on the relations between Romanians and Bulgarians in Bessarabia and especially in the Republic of Moldova. He recalls the history of the Bulgarian and Gagauz communities in Bessarabia and that the relations between them and the Romanian-speaking communities have had both good and bad moments. According to Isac, the main problem for Bulgarians in Moldova is not so much the issue of rights, but the fact that the settlements with Bulgarians are becoming depopulated, so that in a few decades they may disappear. Mihai Isac recalls the specific historical relationship of the Bulgarians in Bessarabia with Russia and admits that it is difficult to evolve for various reasons. Also, according to him, the Moldovan political parties have not offered alternatives to the Bulgarians and the Gagauz community.

As for the Bulgarians and their attitude towards Romanian unionism, Isac recalls that Russian-oriented parties offered them vain promises of autonomy. “I think that in the future Bulgaria and Romania should start working to help the Bulgarian community in Moldova”, whether there will be Romanian-Moldovan unification or not. Isac also mentioned that the Bulgarian university in Taraclia could have merged with a Bulgarian university or become a branch, as has happened with some Romanian universities and similar institutions in Moldova.

Continue reading

Bulgaria și România ar trebui să colaboreze pentru a sprijini minoritățile din Republica Moldova

Mihai Isac (sursă: Mihai Isac)

O perspectivă românească asupra provocărilor cu care se confruntă bulgarii și găgăuzii din Basarabia

Vladimir Mitev

Cea de-a doua parte a interviului realizat de Cross-border Talks cu Mihai Isac se concentrează pe perspectiva unui român față de relațiile dintre românofonii și bulgarofonii din Basarabia și mai ales din Republica Moldova. El amintește istoria comunității bulgare și găgăuze din Basarabia și că relația dintre aceștia și românofonii a cunoscut atât momente mai bune, cât și mai puțin bune. Principala problemă a bulgarilor din Republica Moldova nu este atât de mult problema drepturilor, potrivit lui Isac, ci faptul că localitățile locuite de bulgari se depopulează, astfel că după câteva decenii ar putea dispărea. Mihai Isac amintește legătura istorică specifică a bulgarilor din Basarabia cu Rusia și admite că este dificil ca aceasta să sufere o evoluție din mai multe motive. De asemenea, în opinia sa, partidele politice moldovenești nu au oferit alternative bulgarilor și comunității găgăuze. 

În ceea ce privește bulgarii și atitudinea față de unionism, Isac a amintit că partidele cu orientare rusească le oferă promisiuni deșarte de autonomie. “Cred că în viitor Bulgaria și România ar trebui să înceapă să lucreze pentru a ajuta comunitatea bulgară din Moldova”, indiferent dacă va exista sau nu unirea româno-moldovenească. Isac a mai menționat că universitatea bulgară din Taraclia ar fi putut fuziona cu vreo universitate bulgară ori să devină filială, așa cum s-a întâmplat cu unele universități românești și instituții similare din Republica Moldova.

Interviul poate fi ascultat aici cu subtitrări în limba română:

Continue reading

България и Румъния трябва да работят заедно в подкрепа на малцинствата в Молдова

Михай Исак (източник: Михай Исак)

Румънска гледна точка за предизвикателствата пред българите и гагаузите в Бесарабия

Владимир Митев

Втората част на интервюто с Михай Исак за сайта “Трансгранични разговори” е посветена на румънската гледна точка за отношенията между румънците и българите в Бесарабия и особено в Република Молдова. Той припомня историята на българските и гагаузките общности в Бесарабия и че отношенията между тях и румъноговорящите са имали и добри, и лоши моменти. Според Исак основният проблем за българите в Молдова не е толкова въпросът за правата, колкото фактът, че населените места с българи се обезлюдяват, така че след няколко десетилетия могат да изчезнат. Михай Исак припомня специфичната историческа връзка на българите в Бесарабия с Русия и признава, че е трудно тя да еволюира по различни причини. Също така, според него, молдовските политически партии не са предложили алтернативи на българите и гагаузката общност.

Що се отнася до българите и тяхното отношение към румънския юнионизъм, Исак припомня, че руски ориентираните партии им предлагат напразни обещания за автономия. “Мисля, че в бъдеще България и Румъния трябва да започнат да работят в помощ на българската общност в Молдова”, независимо дали ще има румънско-молдовско обединение или не. Исак също така спомена, че българският университет в Тараклия е можел да се слее с български университет или да стане филиал, както се е случило с някои румънски университети и подобни институции в Молдова.

Continue reading

Kenta Sugai: Limba bulgară este mai bine păstrată în Basarabia

 

kenta_oleg-700x350

Oleg Kosih şi Kenta Sugai (foto: Oleg Kosih)

Interviu cu un filolog şi cercetător al dialectelor limbii bulgare din România şi Basarabia

Oleg Kosih

Dialectul bulgarilor din Basarabia este obiectul studiului lingvistului japonez Kenta Sugai, care a vizitat Republica Moldova în august pentru a-l studia. Înainte de a pleca spre Taraclia, unde urma să facă studii pe teren, Sugai a acordat acest interviu directorului fundaţiei ”Spirit bulgăresc” Oleg Kosih, dornic în a afla mai mult despre studiile filologului.

Acest articol a fost publicat pe 1 septembrie 2019 pe site-ul despre bulgarii din Basarabia Lumina (Svetlina). 

Continue reading

Кента Сугаи: Българският език е по-запазен в Бесарабия

 

kenta_oleg-700x350

Олег Косых (вляво) и Кенга Сугай в Кишинев (снимка: Олег Косых)

Интервю с японския филолог и изследовател на българския език в Румъния и в Бесарабия

Олег Косых

Говорът на бесарабските българи е предмет на изследване от страна на японския лингвист Кента Сугаи, който през август посети Молдова, изучавайки диалекта ни. Преди да замине за Тараклия, където предстояха теренни проучвания, директорът на фондация «Български дух» Олег Косых се срещна с учения, за да научи повече за неговите изводи.

Тази статия бе публикувана на 1 септември 2019 г. на сайта за българите от Бесарабия “Светлина”.

Continue reading

Viitor neclar în faţa bulgarilor în politica moldovenească

gerb-700x435

Simoblul heraldic al oraşului Taraclia din Republica Moldova (foto: Svetlina.online)

Se pare că alegerile parlamentare din februarie 2019 vor duce la slăbirea influenţei comunităţii bulgare din Republica Moldova

Oleg Kosih

Acest articol a fost publicat pe 5 ianuarie 2018 pe platforma moldovenească pentru comentarii, bloguri şi opinii Publika. Pe 24 februarie 2019 vor avea loc alagerile parlamentare în Republica Moldova, la care va fi folosit un sistem electoral mixt. De totalul de 101 de deputaţi în parlament, 50 vor fi aleşi proporţional din listele partidelor. Ceilalţi 51 de deputaţi vor fi aleşi în judeţe uninominale după sistemul electoral majoritar.

Jurnalistul Oleg Kosih, scrie că, există o mare probabilitate că comunitatea bulgărească din Republica Moldova (2% din populaţie) să nu aibă nici un deputat ales în mod proporţional. Raionul Taraclia, unde este centrul bulgarilor din Republica Moldova, va avea drept la numai un deputat ales majoritar. Kosih critică comunitatea bulgară pentru faptul că se automarginaliză din diferite cauze.

Continue reading

Неясно бъдеще пред българите в молдовската политика

gerb-700x435

Гербът на град Тараклия (снимка: Svetlina.online)

Очертава се парламентарните избори през февруари 2019 г. да доведат до отслабване на влиянието на българската общност в Република Молдова

Олег Косих

Тази статия бе публикувана на 5 януари 2019 г. на молдовската платформа за коментари, блогове и мнения VoxPublika. На 24 февруари 2019 г. в Република Молдова ще се проведат за първи път парламентарни избори по смесена система. От общо 101 депутати в парламента 50 ще бъдат избрани по партийни списъци пропорционално. Останалите 51 се избират в едномандатни окръзи по мажоритарна избирателна система. Журналистът Олег Косих пише, че има голяма вероятност българската общност в Република Молдова (2% от населението) да няма нито един пропорционално избран депутат. Тараклийският район, където е центърът на молдовските българи, ще има право на един мажоритарно избран депутат. Косих критикува българската общност за това че сама се маргинализира по различни причини.

Continue reading