Horse Easter 2022: a celebration of the Bulgarians of Târgoviște in Romania

The Horse Easter of the Bulgarians of Târgoviște is closely related to the religious Orthodox tradition, with its rituals bread – “koncheta”, being blessed at the local church (source: Lucia Costache)

A video report by Columna TV captures the spirit of the tradition with which the inhabitants of the Matei Voievod neighborhood celebrate the beginning of spring and bear witness to their presence in the area since the mid-nineteenth century

The Bulgarians of Targovishte in Romania celebrated their traditional spring festival, Horse Easter (Tudorița), on 12 March 2022. The community, which has lived in the Matej Vojvodo district of Targovishte since the mid-19th century, annually honours its Bulgarian traditions and the animal on which Bulgarian farmers in Romania have always relied, the horse. To this end, horse races are organised. Special bread bearing the auspicious name ‘koncheta’ is prepared and eaten by the farmers and their horses. And all this was dressed in the spirit of Orthodoxy and the religiosity of the Bulgarians of Targovishte.

Continue reading

Paștele Căilor 2022: o sărbătoare a bulgarilor din Târgoviște în România

Paștele Căilor este o tradiție a bulgrailor din Târgoviște puternic întemeiată în religiție și spiritul ortodox, pâinea rituală ”conceta” fiind sfințită la biserica locală (sursă: Lucia Costache)

Un reportaj video realizat de Columna TV surprinde spiritul tradiției cu care locuitorii din cartierul Matei Voievod sărbătoresc începutul primăverii și mărturisesc prezența lor în zonă încă de la mijlocul secolului al XIX-lea

Bulgarii din Târgoviște din România au sărbătorit sărbătoarea tradițională de primăvară, Paștele Căilor (Tudorița), pe 12 martie 2022. Comunitatea, care locuiește în cartierul Matei Voievod din Târgoviște de la mijlocul secolului al XIX-lea, își onorează anual tradițiile bulgare și animalul pe care fermierii bulgari din România s-au bazat dintotdeauna, calul. În acest scop, se organizează curse de cai. O pâine specială cu numele de bun augur “konceta” este pregătită și consumată de fermieri și de caii lor. Și toate acestea sunt îmbrăcate în spiritul ortodoxiei și al religiozității bulgarilor din Târgoviște.

Continue reading

Конски Велкиден 2022: празник на търговищките българи в Румъния

Конският Великден на търговищките българи е потопен е неразривно свързан с православната им вяра – ритуалните хлябове (кончета) се освещават в местната църква (източник: Лучия Костаке)

Видеорепортаж на Columna TV улавя духа на традицията, с която жителите на квартала “Матей Воевод” отбелязват началото на пролетта и засвидетелстват своето присъствие в района от средата на ХIХ век досега

Търговищките българи в Румъния отбелязаха традиционния си пролетен празник Конски Великден (Тудорица) на 12 март 2022 г. Общността, която живее в търговищкия квартал “Матей Воевод” от средата на ХIХ век, ежегодно почита своите български традиции и животното, на което българите земеделци в Румъния винаги са разчитали коня. За тази цел се устройват състезания с коне. Приготвя се специален хляб, носещ благозвучното име “кончета”, който се яде от стопаните и от техните коне. И всичко това е облечено в духа на православието и религиозността на търговищките българи.

Continue reading

Lina Gergova: In Romania I got to know better the Bulgarianness

lina-700x350

Lina Gergova (photo: Lina Gergova)

An interview with the anthropologist from the Bulgarian Academy of Sciences about the Bulgarian places and communities in Romania, about the Bulgarian-Romanian relations and about the life in the northern neighbour

Vladimir Mitev

Doctor Lina Gergova works in the section “Anthropology of verbal traditions” of the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences. She was born in Plovdiv in 1981. She has graduated from the University of Plovdiv with degrees in Ethnology, Bugarian Philology and Intercultural Communication. She has a Ph.D. from the former Institute of Folklore Studies in 2009 with a work on the subject of ”Ethnic Stereotypes in Everyday Culture”, which was published thanks to a grant in 2012 (Sofia, Publishing House Paradigma). 

She has specialised in Austria, Italy and Slovakia. Between 2010 and 2012 she worked at the Museum of Estonian Literature in Tartu, thanks to a scholarship from the programme “Marie Curie” – the most prestigious European programme for individual researchers. In 2013 she won the prize “Young scientist of the Academy of Bulgarian Sciences” in the domain of Cultural and Historical Heritage and National Identity. The researcher has taught courses in the universities of Plovdiv, Sofia and Kaunas (Lithuania). 

Continue reading

Lina Ghergova: În România am cunoscut mai bine bulgaritatea

lina-700x350

Lina Ghergova (foto: Lina Ghergova)

Interviu cu antropologul de la Academia Bulgară de Ştiinţe despre locurile şi comunităţile bulgăreşti din România, despre relaţiile româno-bulgare şi despre viaţa în ţara vecina din nord

Vladimir Mitev

Conferenţiar doctor Lina Ghergova lucrează la secţia ”Antropologia tradiţiilor verbalede la Institutul pentru etnologie şi folcoristică cu Muzeul Etnografic de lângă Academia Bulgară de Ştiinţe. S-a născut în Plovdiv în 1981. A absolvit Etnologie, Filologie Bulgară şi Comunicaţie Interculturală la Universitatea din Plovdiv. A obţinut doctoratul la fostul Institut de folcloristică în 2009 cu lucrarea de doctorat cu subiectul ”Stereotipuri etnice în cultura cotidiană”, publicată cu grant în 2012 (Sofia, Editura Paradigma).

A specializat în Austria, Italia şi Slovacia. În perioada 2010-2012 lucrează la Muzeul de Literatura Estoniană din Tartu ca bursieră a programului ”Marie Curie” – cel mai prestigios program european pentru cercetatori individuali. În 2013 câştigă premiul ”Savant tănâr al Academiei de Ştiinţe Bulgare” în domeniul Moştenirea cultural-istorică şi identitatea naţională. Cercetătoarea a predat cursuri de lectură la universităţile din Plovdiv, Sofia şi Kaunas (Lituania).

Din 2014 locuieşte în România. Continuă să lucreze pe teme despre caracterul naţional al sărbătorilor din Europa postsocialistă, sărbătorile de calendar tradiţionale şi contemporane, construirea moştenirii naţional-culturale peste hotare. În cadrul unor proiecte, a realizat cercetări în zeci de localităţi din Bulgaria, Austria, Slovacia, Estonia, Turcia, Grecia, Franţa, Marea Britanie, Irlanda, SUA şi România.

Continue reading

Лина Гергова: В Румъния опознах по-добре българското

lina-700x350

Лина Гергова (снимка: Лина Гергова)

Интервю с антрополога от БАН за българските места в и българските общности в Румъния, за българо-румънските отношения и за живота в северната съседка

Владимир Митев

Гл.ас. д-р Лина Гергова работи в секция „Антропология на словесните традиции“ на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Родена е в Пловдив през 1981 г., завършва Етнология, Българска филология и Интеркултурна комуникация. В бившия Институт за фолклор през 2009 г. придобива докторска степен с дисертация на тема „Етнически стереотипи във всекидневната култура“, издадена с грант през 2012 г. (София: Парадигма).

Специализирала е в Австрия, Италия и Словакия. През 2010-2012 г. работи в Естонския литературен музей в Тарту като стипендиант по най-престижната европейска програма за индивидуални учени „Мария Кюри“,. През 2013 г. печели наградата „Млад учен на БАН“ в направлението „Културно-историческо наследство и национална идентичност“. Водила е лекционни курсове в Пловдивския и в Софийския университет, както и в Каунас, Литва.

От 2014 г. живее в Румъния. Продължава да работи по теми като национална празничност в постсоциалистическа Европа, традиционна и съвременна календарна празничност, нови български мигрантски общности и културно наследство в миграция, конструиране на национално културно наследство зад граница. В рамките на различни проекти е провеждала изследвания в десетки селища в България, в Австрия, Словакия, Естония, Турция, Гърция, Франция, Великобритания, Ирландия, САЩ и Румъния.

Continue reading