Hristo Boev: “The Different Dobrudja” shows the need for cooperation between Bulgarians and Romanians

Hristo Boev (source. Hristo Boev)

Interview with the translator of Romanian literature and literary critic about his Bulgarian-Romanian study

Vladimir Mitev

Dobrudja divided Bulgarians and Romanians in the first part of the XX century. Can it unite them a century later? The literary critic and translator of Romanian literature Hristo Boev (Ph.D.) published in 2020 a book, called “The Different Dobrudja in the literature between the wars”. He studies how Bulgarians and Romanians saw each other, the literary descriptions of the towns in Southern Dobrudja, the military stories of Yordan Yovkov and George Topârceanu, what the Romanian press wrote about Bulgarians and other issues, which construct the literary and historical Bulgarian-Romanian consciousness. 

Continue reading

Hristo Boev: ”O altfel de Dobroge” arată nevoia de cooperare între bulgari și români

Hristo Boev (sursă: Hristo Boev)

Interviu cu traducătorul literaturii române și critic literar despre studiul lui româno-bulgar

Dobrogea a împărțit bulgarii și românii în prima jumătate a secolului al XX-lea. Nu le poate aduce împreună un secol mai târziu? Criticul literar și traducătorul literaturii române Dr. Hristo Boev a publicat în 2020 monografia sa intitulată „O altfel de Dobroge în literatura interbelică”. El examinează ideile bulgarilor și românilor unii despre ceilalţi, descrierile literare ale orașelor din Dobrogea de Sud, poveștile militare ale lui Iordan Iovcov și George Topârceanu, ce scrie presa românească despre bulgari și alte teme care construiesc conștiința literară și istorică româno-bulgară.

Continue reading

Христо Боев: “Различната Добруджа” показва нуждата от сътрудничество между българи и румънци

Христо Боев (снимка: Христо Боев)

Интервю с преводача на румънска литература и литературовед за неговото българо-румънско изследване

Добруджа разделя българи и румънци през първата половина на двайсти век. Дали век по-късно тя може да ги сближи? Литературоведът и преводач на румънска литература д-р Христо Боев публикува през 2020 г. своя монография, озаглавена “Различната Добруджа в литературата между войните”. Той изследва представите на българи и румънци едни за други, литературните описания на градовете в Южна Добруджа, военните разкази на Йордан Йовков и Джордже Топърчану, какво пише румънската преса за българите и други теми, които изграждат българо-румънското литературно и историческо съзнание.

Continue reading

Daniel Cain: Among all the peoples of their region, Romanians and Bulgarians are the closest ones

“The life and the adventures of a Romanian shephered in Bulgaria in the times of war (1908-1918)” is a book edited by Daniel Cain (source: Publishing House Humanitas)

Interview with the historian, who has specialised in the evolution of the Romanian-Bulgarian relations in the first half of the XX century – about reconciliation and the things, which have stirred divergence between the two people

Vladimir Mitev

Daniel Cain (b. 1972) is a researcher at the Institute for Southeastern European Studies of the Romanian Academy. He has studied at Bucharest and Sofia. He is a doctor in History and has a thesis about the Romanian-Bulgarian diplomatic relations in the beginning of the XX century. At present, he is an assistant professor at the University of Bucharest, where he teaches History of Balkans (XIX-XXI century). Daniel Cain is the secretary of the Romanian part in the Mixed Romanian-Bulgarian Commission on History. He has written and has edited a number of volumes and studies about the relations in Southeastern Europe at the beginning of the previous century.

Continue reading

Daniel Cain: Dintre toate popoarele din regiune, românii şi bulgarii sunt cei mai apropiaţi

Cartea aceasta este editată de Daniel Cain (foto: Editura Humanitas)

Interviu cu un istoric bucureștean, specializat în evoluția relaţiilor româno-bulgare în prima jumătate a secolului XX-lea, despre reconciliere și lucrurile care au provocat divergențe între cele două popoare

Vladimir Mitev

Daniel Cain n. 1972) este cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. A studiat la București și la Sofia; este doctor în istorie cu o teză despre relațiile diplomatice româno-bulgare la începutul secolului XX. În prezent, este cadru didactic asociat la Universitatea din Bucureşti, unde ține un curs de istorie a Balcanilor (secolele XIX-XXI). D. Cain este secretar al părţii române în Comisia Mixtă de Istorie româno-bulgară. A scris şi a editat mai multe volume şi studii despre realităţile din Europa de Sud-Est de la începutul secolului trecut.

Continue reading

Даниел Кайн: Измежду всички народи в региона, румънците и българите са най-близки

“Животът и приключенията на един румънски овчар в България по време на война (1908-1918 г.) е книга, реадктирана от Даниел Кайн (снимка: издателство “Хуманитас”)

Интервю с букурещкия историк, специализирал се в историята на българо-румънските отношения през първата половина на ХХ век – за помирението и за нещата, провокирали разделение между двата народа

Владимир Митев

Даниел Кайн (р. 1972 г.) е изследовател в Института за Югоизточноевропейски изследвания на Румънската академия. Той е учил в Букурещ и в София. Доктор е по история с теза за българо-румънските дипломатически отношения в началото на ХХ век. В момента е асистент в Букурещкия университет, където води курс по история на Балканите (в периода XIX-XXI век). Даниел Кайн е секретар на румънската страна в смесената българо-румънска историческа комисия. Той е написал и е редактирал много книги и изследвания за реалностите в Югоизточна Европа от началото на миналия век.

Continue reading