Smaranda Şchiopu: I am interested in the human relations between Romanians and Bulgarians

Smaranda Şchiopu (foto: Smaranda Şchiopu)

Interview with the initiator of Project Danube, through which she wants to draw attention to the Romanian-Bulgarian periphery and its stories

Vladimir Mitev

Smaranda is a communications and media planning specialist; she worked in Romania as a PR & journalist in the cultural press, and later in a global advertising agency (Oglivy & Mather). She currently works as a media planner with a London based agency, where she coordinates advertising portfolios for the British government. 

Continue reading “Smaranda Şchiopu: I am interested in the human relations between Romanians and Bulgarians”

Smaranda Şchiopu: Mă interesează relațiile umane între români si bulgari

Smaranda Şchiopu (foto: Smaranda Şchiopu)

Interviu cu inițiatoarea Project Danube, prin care îşi doreşte să atragă atenţia la periferia româno-bulgară şi la poveştile ei

Vladimir Mitev

Smaranda este specialistă în comunicare și media planning, a lucrat în România ca PR & jurnalist în presa culturală, iar mai târziu în cadrul unei agenții globale de publicitate (Oglivy & Mather). În prezent lucrează ca media planner într-o agenție din Londra, unde coordoneaza portofolii de publicitate pentru guvernul britanic.

Continue reading “Smaranda Şchiopu: Mă interesează relațiile umane între români si bulgari”

Смаранда Шкиопу: Интересуват ме човешките връзки между румънци и българи

Смаранда Шкиопу (снимка: Смаранда Шкиопу)

Интервю с основателката на “Проект “Дунав”” – блог, чрез който се привлича вниманието към българо-румънската периферия и нейните истории

Владимир Митев

Смаранда Шкиопу е специалистка по комуникация и медийно планиране. Работила е в Румъния като пиар и журналист в културните медии. Впоследствие е била служител на глобална рекламна агенция (Ogilvy & Mather). В момента работи в агенция в Лондон, координирайки рекламно съдържание за британското правителство

Continue reading “Смаранда Шкиопу: Интересуват ме човешките връзки между румънци и българи”

Eleonora Ivanova: There are cheap and effective ways for countering the heavy traffic between Bulgaria and Romania

registration-700x350
(photo: The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry)

The executive director of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry gave this interview in April 2019 for the Bulgarian television Bloomberg Bulgaria, speaking about the third bridge over the Danube at Svishtov-Zimnicea, about the need for better cross-border connectivity and the successful business cooperation between Bulgaria and Romania

The decision for the construction of the third bridge over the Danube between Bulgaria and Romania at Svishtov-Zimnicea was taken without discussions with the business organisations, which develop the relations between the two countries, such as the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and industry. This is what the executive director of the chamber Eleonora Ivanova said in an interview for the Bloomberg Bulgaria TV, which is now given to the blog “The Bridge of Friendship”. Furthermore, BRCCI has fighted for the last two years in order to encourage the usage of cheap and effective possibilities for lowering of the traffic at the bridge between Rousse and Giurgiu, through the introduction of a ferryboat. Each bridge over the Danube would contribute to interconnectivity between the two countries, but the need for a new bridge at Rousse-Giurgiu remains dire, says Eleonora Ivanova. That is why when such decisions are taken, they have to be based on the current data and on the experts’ advice.

Continue reading “Eleonora Ivanova: There are cheap and effective ways for countering the heavy traffic between Bulgaria and Romania”

Eleonora Ivanova: Există soluţii ieftine şi efective pentru scaderea traficului aglomerat între România şi Bulgaria

registration-700x350
(foto: Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română)

Directorul Executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română a acordat în aprilie 2019 acest interviu televiziunii bulgăreşti Bloomberg Bulgaria TV despre cel de-al treilea pod peste Dunare la Sviştov-Zimnicea, despre nevoile de mai bună conectivitate transfrontalieră şi despre colaborarea reuşită a business-ului dintre Bulgaria şi România

Decizia pentru construirea celui de-al treilea pod peste Dunare între Bulgaria şi România la Sviştov-Zimnicea a fost luată fără a fi invitate la discuţie organizaţiile oamenilor de afaceri care dezvoltă relaţii între cele două ţări, precum Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română (CCIBR). Asta a afirmat directorul executiv al Camerei Eleonora Ivanova într-un interviu acordat televiziunii Bloomberg Bulgaria, care a fost oferit ulterior şi blogului Podul Prieteniei. Mai mult, CCIBR se luptă de cel puţin doi ani pentru găsirea unor posibilităţi pentru scădere traficului la Ruse – Giurgiu precum introducerea feribotului. Fiecare pod peste Dunare ar contribui la o creștere a conectivitații, dar nevoia de un nou pod la Ruse-Giurgiu rămâne stringentă, a mai afirmat Eleonora Ivanova. Aşa că atunci când se ia astfel de decizii majore, ele trebuie bazate pe datele actuale şi pe sfaturile experţilor.

Continue reading “Eleonora Ivanova: Există soluţii ieftine şi efective pentru scaderea traficului aglomerat între România şi Bulgaria”

Елеонора Иванова: Има евтини и ефективни начини за разтоварване на претоварения трафик между България и Румъния

registration-700x350
(снимка: Българо-румънска търговско-промишлена палата)

Изпълнителният директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата даде през април 2019 г. това интервю на българската телевизия Bloomberg Bulgaria за третия мост над Дунава при Свищов-Зимнич, за нуждата от по-добра трансгранична свързаност и за успешното бизнессътрудничество между България и Румъния

Решението за изграждането на третия мост над Дунава между България и Румъния при Свищов-Зимнич бе взето без разговори с бизнесорганизациите, които развиват отношенията между двете страни, каквато е Българо-румънската търговско-промишлена палата. Това заяви изпълнителният директор на камарата Елеонора Иванова в интервю за телевизия Bloomberg Bulgaria, предоставено впоследствие на блога „Мостът на приятелството”. Нещо повече, БРТПП се бори от поне две години за използването на евтини и ефективни възможности за намаляване на трафика при Русе-Гюргево като въвеждането на ферибот. Всеки мост над Дунава би допринесъл за свързаността, но нуждата от нов мост при Русе-Гюргево остава належаща, заяви още Елеонора Иванова. Така че когато се вземат подобни големи решения, те трябва да се базират на актуалните данни и на съветите на експертите.

Continue reading “Елеонора Иванова: Има евтини и ефективни начини за разтоварване на претоварения трафик между България и Румъния”

We, the Bulgarians, don’t care about the Danube

Iztochna-promishlena-zona-ruse
(photo: Yavor Michev)

Bulgaria doesn’t take advantage of the river and its Danubean regions are among the poorest in the whole of Europe

Mila Cherneva

This article was published on 19 July 2019 on the site of the Bulgarian newspaper ”The Capital”. It is republished here with the consent of the newspaper and with insignificant modifications.

Some of the richest regions in Germany, Austria and even Serbia are around the Danube. But in Bulgaria it is exactly the opposite. Along the river banks are situated some of the poorest municipalities. They don’t take advantage of the river’s potential. Commercial possibilities are not developed sufficiently, relations with neighbouring foreign towns are weak, and tourism is left behind. On one hand, this is explained by the negligence towards water and the lack of infrastructure, on the other hand it is caused by the lack of initiatives among the local authorities and communities.

Although there is the so-called Danubean Strategy on European level, which should help the Danubean regions to develop, it is scarcely used. That is how the Danube remains a barrier, instead of a possibility.

Continue reading “We, the Bulgarians, don’t care about the Danube”

Nouă bulgarilor nu ne pasă de Dunare

Iztochna-promishlena-zona-ruse
(foto: Iavor Micev)

Bulgaria nu valorifică potențialul Dunării iar regiunile dunărene sunt printre cele mai sărace din Europa

Mila Cerneva

Acest articol a fost publicat pe 19 iulie 2019 pe site-ul ziarului bulgăresc Capital. Este preluat cu acordul ziarului şi cu nesemnificative modificări. 

În Germania, Austria, chiar și Serbia unele dintre cele mai bogate regiuni se află în jurul râului Dunare. În Bulgaria însă este tocmai invers – pe lânga malurile dunărene se află unele dintre cele mai sărace municipalităţi. Ele nu beneficiază de potenţialul, oferit de râu. Posibilităţile comerciale sunt nedezvoltate, legăturile cu oraşele vecine străine sunt slabe, iar turismul este lăsat de izbeliște. Pe de o parte, asta se datorează neglijării apelor şi lipsa de infrastructură, iar pe de altă se explică prin lipsă de iniţiative din partea autorităţilor şi comunităţilor locale.

În ciuda faptului ca la nivel european există aşa-numită Strategia Dunăreană, care ar trebui să sprijine dezvoltarea regiunilor de pe lânga fluviul dunărean, la noi ea se foloseşte slab. Astfel Dunarea rămâne o barieră în loc să fie o posibilitate.

Continue reading “Nouă bulgarilor nu ne pasă de Dunare”

Дунав не ни вълнува

Iztochna-promishlena-zona-ruse
(снимка: Явор Мичев)

България не се възползва от реката и регионите там са сред най-бедните в цяла Европа

Мила Чернева

Тази статия бе публикувана на 19 юли 2019 г. на сайта на вестник “Капитал” и е препечатана тук със съгласието на медията. Препечатването е с незначителни промени.

В Германия, Австрия и дори Сърбия едни от най-богатите региони са около река Дунав. В България обаче е точно обратното – край бреговете на реката са едни от най-бедните общини. Те не се възползват от потенциала, който реката предоставя. Търговските възможности са недоразвити, връзките със съседните чужди градове са слаби, а туризмът е на заден план. Това, от една страна, се дължи на неглижирането на водите и липсата на инфраструктурна обезпеченост, но от друга – няма и инициативност сред местните власти и общности.

Въпреки че на европейско ниво съществува т.нар. Дунавска стратегия, която трябва да помогне на крайречните региони да се развиват, у нас тя се използва слабо. Така Дунав вместо възможност остава преграда.

Continue reading “Дунав не ни вълнува”

For whom is the bridge “Vidin-Calafat” dangerous?

bridge-new-europe-700x350
The Bridge ”New Europe” between Vidin and Calafat (photo: Pixabay, CC0)

Transport means economy and geopolitics. There is no place for wars – everyone wins from the development of road connections

Eng. Simeon Evtimov

This article was published on 30 January 2019 on the site of the Bulgarian newspaper ”Sega” (Now) and is republished here with the permission of the newspaper.

Danube Bridge” 2 is dangerous, claims eng. Ivan Yakimov, quoted recently in an article by the ”Sega” newspaper. What I read there no only surprised me, but also insulted me personally, because I was honoured to work in the entity, which constructed and managed the project and conducted it for the greatest part of its existence. Is this bridge really dangerous? It is sufficiently telling that no one has paid attention so far to the worries of eng. Yakimov (who joined the entity in 2009 without formal competition for his position). In fact, the problem does not lie in technical risks or professional disputes, but in geopolitics.

Continue reading “For whom is the bridge “Vidin-Calafat” dangerous?”