Gavrail Gavrailov: Where is the human face of Bulgarian tourism?

gavrail-700x350
Gavrail Gavrailov (photo: Gavrail Gavrailov)

Interview with the coauthor of the book, full of ideas for travelling in Danubian Bulgaria, „From the Balkan to the Danube” – about the tendency of tourism becoming a smart experience, about its potential to connect Romanians and Bulgarians and about the tourist initiatives, which modernize Bulgaria

Vladimir Mitev

Gavrail Gavrailov is born in 1979 in Plovdiv. He has BA in Political Science (2002) and MA in “Applied Psychology” (2004) from the University of Plovdiv. Starting from March 2016, he is a PHD student in the department of “Applied and Institutional Sociology” of the University of Plovdiv. His focus of research is “The Social Entrepreneurship in the Rhodopes in the 21st century (2000-2018)”.

He is interested in sociology of local communities, regional development, ecology, rural tourism and development of alternative green communities. He is the author of the books “North-East Bulgaria – a guide for travellers” (2013), “The Rhodopes – searching for the roots” (2014), “The villages in Bulgaria – directions for tourism and culture” (2015). He has worked in advertisement, media, tourism and politics.

Gavrail Gavrailov is the author of the book with ideas on travelling in Danubian Bulgaria “From the Balkan to the Danube”, along with Vessela Nickolaeva – editor-in-chief of the site for tourist travellings in North-West Bulgaria “Severozapazenabg.com” and the tourist guide from Rousse Mihail Mihov. The book overviews interesting facts from the history, about ethnic communities, about the present realities and the innovative tourist initiatives in Danubian Bulgaria. The Barricade talked with Gavrail Gavrailov, trying to understand to what extent tourism could be a source for social change in Bulgaria.

Continue reading “Gavrail Gavrailov: Where is the human face of Bulgarian tourism?”

Gavrail Gavrailov: Unde este faţa umană a turismului bulgăresc?

gavrail-700x350
Gavrail Gavrailov (foto: Gavrail Gavrailov)

Interviu cu coautorul cărţii cu idei pentru călătorii în Bulgaria Dunăreană ”De la Munţii Balcani până la Dunăre” – despre tendinţa că turismul să fie o trăire deşteaptă, despre potenţialul lui să îi conecteze pe români şi bulgari, şi despre iniţiativele turistice, care modernizează Bulgaria

Vladimir Mitev

Gavrail Gavrailov este născut în 1979 în oraşul Plovdiv. A absolvit licenţa în ”Politologie” la Universitatea din Plovdiv ”Paisie Hilendarski” în 2002, iar în 2004 a obţinut mastеratul în ”Psihologie Aplicată”. Din martie 2016 este doctorand în ”Sociologie” la catedra ”Sociologie Instituţională şi Aplicată” cu tema de lucrare ”Antreprenoriatul Social din Munţii Rodopi în secolul XXI (2000-2018)”.

Se interesează de sociologia comunităţilor locale, dezvoltarea regională, ecologie, turismul rural şi dezvoltarea comunităţilor verzi alternative. Este autorul cărţilor ”Bulgaria de Nord-Est – ghid pentru călători” (2013), ”Rodopii – în căutare rădăcinilor” (2014), ”Satele din Bulgaria – direcţii pentru turism şi cultură” (2015). A lucrat în domeniul reclamei, mediilor, turismului şi politicii.

Împreună cu Vesela Nikolaeva – editor-şef al site-ului pentru călătorii turistice din Bulgaria de Nord-Vest ”Severozapazena” şi ghidul din Ruse, Mihail Mihov, Gavrail Gavrailov este autorul cărţii cu idei pentru călătorii în Bulgaria Dunăreană ”De la Munţii Balcani până la Dunăre”, în care ei povestesc fapte interesante despre istoria, comunităţile etnice, presentul şi iniţiativele turistice inovative din Bulgaria Dunăreană. Baricada a stat de vorba cu Gavrail Gavrailov, încercând să înţeleagă în ce măsură turismul ar putea fi o sursă de schimbare socială în Bulgaria.

Continue reading “Gavrail Gavrailov: Unde este faţa umană a turismului bulgăresc?”

Гавраил Гавраилов: Къде е човешкото лице на българския туризъм?

gavrail-700x350
Гавраил Гавраилов (снимка: Гавраил Гавраилов)

Разговор със съавтора на книгата с идеи за пътешествия в Дунавска България „От Балкана до Дунава“ – за тенденцията туризмът да е “умно” преживяване, за потенциала му да свърже румънци и българи и за туристическите инициативи, които модернизират България

Владимир Митев

Гавраил Гавраилов е роден през 1979 г. в Пловдив. Завършил е бакалавърска програма по „Политология”  и магистратура по „Приложна Психология”. От 2016 г. е докторант по „Социология” с тема на дисертационен труд „Социалното предприемачество в Родопите през XXI век (2000 – 2018 г.)”. Интересува се от социология на местните общности, регионално развитие, екология, селски туризъм и развитие на алтернативните зелени общности. Автор е на книгите „Североизточна България – гид за пътешественици” (2013), „Родопи – в търсене на корените” (2014), „Селата в България – посоки за туризъм и култура (2015)” на изд. “Сиела”. Работил е в сферата на рекламата, медиите, туризма и политиката.

Заедно с Весела Николаева – главен редактор на сайта за туристически пътувания в Северозападна България „Северозапазена“ и с Михаил Михов – екскурзовод от Русе, Гавраил Гавраилов е автор на книгата с идеи за пътешествия „От Балкана до Дунав“, в която те разказват интересни факти за историята, етническите общности, настоящето и иновативните туристически инициативи в Северна България.

Continue reading “Гавраил Гавраилов: Къде е човешкото лице на българския туризъм?”