Poemul ”Nirvana” de poetul bulgar Peio Iavorov în traducerea lui Nicolae Crevedia

crevedia-iavorov
Poetul bulgar Peio Iavorov şi slavistul român Nicolae Crevedia (foto: Public Domain via Wikipedia Commons)

O carte cu traducerile slavistului şi traducatorului român de poezie bulgară va fi tiparită în 2018 în colaborare între bibliotecile din Sofia şi Giurgiu

La sfârşitul lui noiembrie 2017, Biblioteca din Sofia şi Biblioteca Judeţeană din Giurgiu, au stabilit o colaborare cu sprijinul şi contribuţia Euroregiunii Danubius. Una dintre temele colaborării se referă la tiparirea unul volulm bilingv cu traduceri de poezie bulgară în limba română, realizată de slavistul român Nicolae Crevedia (1902-1978), care este născut în judeţul Giurgiu. În România Crevedia e cunoscut prin activitatea sa literară în perioada interbelică. Între anii 1940 şi 1946 Crevedia lucrează la ambasada română din Sofia. Atunci el traduce unii dintre cei mai recunoscuţi poeţi bulgari în limba română, însă traducerile lui nu au fost tiparite. Cu peste 70 de ani mai tărziu – până în toamna anului 2018, traducerile vor ieşi de sub tipar. Blogul ”Podul Prieteniei” prezintă o traducere în limba română a poemului ”Nirvana” de unul dintre cei mai mari poeţi bulgari, simbolistul şi revoluţionarul, Peio Iavorov (1878-1914):

Continue reading “Poemul ”Nirvana” de poetul bulgar Peio Iavorov în traducerea lui Nicolae Crevedia”

Advertisements

„Нирвана“ на Яворов в превод на Николае Креведия

crevedia-iavorov
Българският поет Пейо Яворов и румънският славист Николае Креведия (снимки: Public Domain via Wikipedia Commons)

Книга с преводите на румънския славист и преводач на българска поезия ще бъде издадена през 2018 г. в сътрудничество между библиотеките в София и Гюргево

В края на ноември 2017 г. представители на Софийската библиотека и окръжната библиотека в Гюргево с посредничеството на Еврорегион “Данибиус” се споразумяха за сътрудничество. Част от него ще бъде свързана с издаването на книга с преводи на българска поезия на румънски език, направени от родения в окръг Гюргево румънски славист Николае Креведия (1902-1978 г.). В северната ни съседка той е известен със своето литературно творчество между двете световни войни. В периода 1940-1946 г. Креведия е дипломат в румънското посолство в София. По онова време той превежда някои от найизвестните български поети на румънски език, но преводите му тогава не са отпечатани. Повече от седемдесет години покъсно – до есента на 2018 г., се очаква те да видят бял свят. Блогът „Мостът на приятелството“ представя румънски превод на стихотоворението “Нирвана” от българския поет модернист Пейо Яворов (1878-1914 г.):

Continue reading “„Нирвана“ на Яворов в превод на Николае Креведия”

Laura Fatini: We fight against social disadvantage in Sarteano through The Risk-Taking Theatre

la compagnia degli arrischianti
Actors of Arrischianti (photo: Mauro Sini)

Teatro degli Arrischianti is a community theatre made by volunteers, who have professional attitude towards art, and plays an important social role in the life of a 5000-strong Italian small town in Tuscany

Laura Fatini is the deputy chief and one of the two directors in Teatro degli Arrischianti (The theatre of those who take risks), which is based in Sarteano (Tuscany, Italy) and is the place where the New Academy of Arrischianti – a community theatre school plays its plays. Fatini is born in a village close to Sarteano and obtains a Political Philosophy degree from the University of Perugia, writing her thesis on the political theatre of Albert Camus. She has been dealing with arts ever since the age of 4, studying ballet, dance, theatre and becoming in 2009 the first teacher after the establishment of the theatre school of Sarteano.

Teatro degli Arrischianti is a theatre of the people, by the people, for the people of Sarteano and the region (population of less than 5000 people). It is established in 1986 as a community theatre of amateurs. However, both the volunteer actors and their directors approach their theater hobby with a great degree of professionalism and seriousness. It is a theatre company that has important social functions, trying to create sense for the locals to stay in the town and not to migrate to larger cities in search for better job and opportunites. A lot of the plays deal with social issues, approach important historical personalities psychologically, unveil the contemporary human condition of loneliness, absurd and suffering, help the spectator to overcome prejudice, to think and to change its mind and heart, but actors also make funny plays to entertain their audience.

Representatives of Teatro degli Arrischianti (Ludovico Cosner and Francesco Pipparelli) participated in the International Festival of Danubean Theatres, which took place in Giurgiu, Romania, on 18-22 October 2017. Baricada interviewed Laura Fatini trying to understand how her theatre company functions and what are the effects of this community theatre for the local society of Sarteano and the region.

Continue reading “Laura Fatini: We fight against social disadvantage in Sarteano through The Risk-Taking Theatre”

Laura Fatini: În Sarteano ne luptăm împotriva problemelor sociale prin ”teatrul care îşi asumă riscuri”

la compagnia degli arrischianti
Trupa teatrului Arrischianti (foto: Mauro Sini)

Teatro degli Arrischianti este un teatru comunitar, care este realizat de voluntari cu o atitudine profesionistă către artă. El joacă un rol important în viaţa unui mic oraş italian de 5000 de persoane din provincia Toscana

Vladimir Mitev

Laura Fatini este director-adjunct şi unul dintre cei doi regizori la Teatro degli Arrischianti (Teatrul celor care îşi asumă riscuri), bazat în Sarteano (Toscana, Italia). El este locul unde îşi desfăşoară activitatea ”Academia Nouă Arrischianti” – şcoală de teatru a comunităţii, care îşi montează piesele în teatru. Fatini este născută într-un sat în apropiere de Sarteano. A absolvit filozofia politică la Universitatea din Perugia, cu teza de absolvire despre teatrul politic al lui Albert Camus. Fatini a făcut primii paşi pe scenă la vârsta de 4 ani. A studiat balet, dans şi teatru. În anul 2009 a devenit primul profesor la şcoală de teatru recent infiinţată din Sarteano.

Teatro degli Arrischianti este un teatru din popor, pentru popor, al poporului din Sarteano (cu o populaţie sub 5000 de oameni). El a fost infiinţat în 1986 ca teatru de amatori al comunităţii. Numai că actorii şi regizorii teatrului îşi abordează hobby-ul teatral cu profesionism. Astăzi Arrischianti este o companie teatrală cu funcţiuni sociale importante, pentru că încearcă să ofere un sens locuitorilor să rămână în oraş şi să nu emigreze către oraşele mai mari în căutare de lucru şi de oportunităţi. Multe dintre spectacolele jucate abordează probleme sociale, studiază din punct de vedere psihologic personaje istorice importante, arată starea de singuritate, absurditate şi durere a omului contemporan, îl ajută pe spectator să-şi depăşească prejudecăţile, să gândească distrându- se, să-şi schimbe modul de gândire şi atitudinile.

Reprezentanţii lui Teatro degli Arrischianti (Ludovico Cosner şi Francesco Pippareli) au participat la Festivalul Internaţional al Teatrelor Dunărene, care a avut loc în Giurgiu, România, în perioadă 18-22 octombrie 2017. Baricada a luat un interviu de la Laura Fatini, încercând să înţeleagă cum funcţionează compania ei de teatru, şi cum teatrul comunităţii din Sarteano influenţează viaţa oamenilor din localitate.

Continue reading “Laura Fatini: În Sarteano ne luptăm împotriva problemelor sociale prin ”teatrul care îşi asumă riscuri””

Лаура Фатини: В Сартяно се борим със социалните проблеми чрез „предприемащия рискове театър”

la compagnia degli arrischianti
Трупата на театъра Arrischianti (снимка: Мауро Сини)

Teatro degli Arrischianti е театър на общността, съставен от доброволци, които имат професионално отношение към изкуството. Той играе важна роля в живота на 5000-ен малък италиански град в провинция Тоскана

Владимир Митев

Лаура Фатини е заместник-директор и е един от двамата режисьори на Teatro degli Arrischianti („Театърът на онези, които предприемат рискове”), базиран в Сартяно (Тоскана, Италия). Той е мястото, където развива дейността си „Новата академия Arrischianti – театрално училище на общността, което играе пиесите си в театъра. Фатини е родена в село близо до Сартяно. Тя завършва висше образование по политическа философия в Университета в Перуджа, като пишедипломна работа за политическия театър на Албер Камю. Фатини се изявява в областта на сценичното изкуство от 4-годишна възраст. Учила е балет, танц и театър. През 2009 г. тя става първият учител в новосъздаденото „предприемащо рискове” театрално училище в Сартяно.

Teatro degli Arrischianti е театър от народа, за народа, на народа от Сартяно и неговия район (с население под 5000 души). Той е създаден през 1986 г. като любителски театър на общността. Само че актьорите самодейци и техните режисьори подхождат към театралното си хоби с професионализъм. Днес Arrischianti е театрална формация с важни социални функции, тъй като тя се опитва да даде смисъл на местните жители да останат в града и да не емигрират към по-големите населени места в търсене на работа и възможности. Много от играните пиеси разглеждат социални въпроси, изследват психологически важни исторически личности, разкриват състоянието на самота, абсурдност и болка у съвременния човек, помагат на зрителя да преодолее предразсъдъците си, да разсъждава, забавлявайки се, да промени мисленето и нагласите си.

Представители на Teatro degli Arrischianti (Людовико Коснер и Франческо Пипарели) участваха в Международния фестивал на дунавските театри, който се проведе в Гюргево, Румъния, в периода 18-22 октомври 2017 г. „Барикада” интервюира Лаура Фатини в опит да разбере как функционира нейната театрална трупа и как театърът на общността в Сартяно въздейства на местните хора.

Continue reading “Лаура Фатини: В Сартяно се борим със социалните проблеми чрез „предприемащия рискове театър””

Sufletul teatral european a găsit port în Giurgiu

Fingers theatre
Teatrul de degete din Georgia a prezentat piesa ”Extravaganza” (foto: Teatrul ”Tudor Vianu” Giurgiu)

Teatrul de degete din Georgia și o abordare  plină cu umor a operei Agathei Christie au fost doar două dintre atracţiile Festivalului Internațional al Teatrelor Dunărene

Vladimir Mitev

Toamna este sezonul când teatrele din Ruse și Giurgiu tradițional organizează fesivaluri la care îi atrag pe spectatori după vacanța de vară. În acest an Teatrul dramatic ”Sava Ogneanov” a jucat aparent ”fără riscuri” și și-a bazat evenimentul – Stagiunea Teatrală de Toamnă – pe dramaturgi recunoscuți din anii `70 și `80 ai secolului XX – Valeri Petrov, Georgi Danailov, Stefan Țanev.

În acealași timp, Teatrul ”Tudor Vianu” a beneficiat de susținerea Consiliului Județean din Giurgiu pentru a organiza Festivalul Internațional al Teatrelor Dunărene. Având oaspeți din Germania, Serbia, Italia, Georgia, Bulgaria și teatre dunărene din România, Giurgiu s-a afirmat ca un centru regional teatral în perioada 18-22 octombrie 2017.

Continue reading “Sufletul teatral european a găsit port în Giurgiu”

Европейският театрален дух намери пристанище в Гюргево

Fingers theatre
Момент от пиесата “Екстраваганца” на грузинския театър на пръстите (снимка: Театър “Тудор Виану” Гюргево)

Грузински театър на пръстите и хумористичен поглед към творчеството на Агата Кристи бяха само два от акцентите на Международния фестивал на дунавските театри

Владимир Митев

Есента е сезон, в който театрите в Русе и Гюргево традиционно организират фестивали, с които привличат публиката след лятното затишие. Тази година Драматичен театър „Сава Огнянов“ Русе явно игра „на сигурно“ и заложи на утвърдени имена от 70-те и 80-те години на ХХ век – Валери Петров, Георги Данаилов, Стефан Цанев като автори на пиесите от Есенния театрален сезон.

В същото време гюргевският театър „Тудор Виану“ използва подкрепата на Окръжния съвет на Гюргево, за да организира Международен фестивал на дунавските театри. С гости от Сърбия, Унгария, Черна гора, Италия, Грузия, България и дунавски театри в Румъния Гюргево се утвърди като театрално средище в периода 18-22 октомври 2017 г.

Continue reading “Европейският театрален дух намери пристанище в Гюргево”