Iran and the world: crisis and resistance

iran-700x350
Minaret of a sacred place in Qom (photo: Pixabay, CC0)

After the February 2020 parliamentary elections the political elite in the Islamic Republic homogenised itself, with the reformist current being practically left out of the parliament. The spread of the coronavirus strengthened once again the contradictions between the country’s elite and the people, for whom Iran is part of the world and not only the sponsor of „the axis of resistance” in the Middle East

Vladimir Mitev

This article will be published in the Bulgarian magazine “New Times”

The year 2020 started with fears from world war, which followed the murder of the Iranian general Qassem Soleimani. It continued with the hysteria around the spread of the coronavirus, which stirred the imposition of state of emergency in Bulgaria, Romania and other European countries. Now high-ranking politicians and experts claim in media that we are in a state of war with bacteriological weapon.

Such fears from war and extinction are not something new in the last thirty years, in which Bulgarians have passed through a lot of social cataclysms and crises. But our country was never under the threat of a military conflict with its neighbour or international factor. How would have we felt, if we lived in one of the key countries of the Middle East – Iran, and there was a constant threat haunting us – not only if we belong to the elite of the country, but also if we feel part of the common people? How do the Iranian elite and people see their role in the Middle East, where after 2001 there is an intense rearrangement of forces?

Continue reading “Iran and the world: crisis and resistance”

Iran şi lumea: criză şi rezistenţă

iran-700x350
Minareaua unui loc sacru din Qom (foto: Pixabay, CC0)

După alegerile parlamentare din februarie 2020 elita politică a Republicii Islamice Iran se omogenizează, curentul reformatorilor fiind practic exclus din parlament. Răspândirea corona virusului însă a întărit din nou contradicţiile dintre elita ţării şi oamenii, pentru care Iranul face parte din lume şi nu este doar sponsorul ”axei rezistenţei” din Orientul Mijlociu

Vladimir Mitev

Acest articol va fi publicat în numărul 3-4 din anul 2020 al revistei bulgare ”Timpuri noi”. 

Anul 2020 a început cu fricile legate de un război mondial, care au urmat uciderii generalului iranian Ghassem Soleimani. Şi a continuat cu isteria în jurul răspândirii corona virusului, care a provocat introducerea unei stări de urgenţă în Bulgaira, România şi alte ţări europene. Acum politicienii de rând înalt şi experţi afirmă în media că ne aflăm într-un război cu arme bacteriologice.

Pentru noi în Bulgaria astfel de frici de război şi distrugere sunt ceva nou în ultimii 30 de ani, în care am trecut prin multe cutremure şi crize sociale, fără a intra într-un conflict militar deschis cu vreun vecin sau factor internaţional. Dar cum ne-am fi simţit, dacă locuiam într-una dintre ţările cheie în Orientul Mijlociu – Iran, şi ne pândea pericolul permanent – indiferent dacă apărţinem elitei acestei ţării sau ne simţeam mai degrabă parte din oamenii de rând? Cum elitele şi poporul din Iran privesc rolul său din Orientul Mijlociu, unde cel puţin din anul 2001 se produce o rearanjare a forţelor?

Continue reading “Iran şi lumea: criză şi rezistenţă”

Иран и светът: криза и съпротива

iran-700x350
Минаретата на светилище в град Гом (снимка: Pixabay)

След февруарските парламентарните избори политическият елит на Ислямска република Иран се хомогенизира, като течението на реформаторите на практика беше почти изключено от парламента. Разпространението на коронавируса обаче засили за пореден път противоречията между елита на страната и хората, за които Иран е част от света, а не само спонсор на „оста на съпротивата“ в Близкия изток

Владимир Митев

Тази статия ще излезе в брой 3-4 за 2020 г. на българското списание “Ново време”.

2020 г. започна със страховете от световна война, последвали убийството на иранския генерал Гасем Солеймани. И продължи с истерията около разпространението на коронавируса, което провокира въвеждането на извънредно положение в България, Румъния и в други европейски страни. Сега високопоставени политици и експерти твърдят из медиите, че се намираме във война с бактериологично оръжие.

За нас в България подобни страхове от война и унищожение са нещо ново през последните трийсет години, преминали с много сътресения и кризи, но без да въвлекат страната ни в открит военен конфликт с някой неин съсед или международен фактор. Как обаче бихме се чувствали, ако живеехме в една от ключовите държави в Близкия изток – Иран, и над нас тегнеше постоянно заплаха – без значение дали принадлежим на елита на държавата или се чувстваме по-скоро част от обикновените граждани? Как иранският елит и народ гледат на своята роля в Близкия изток, където поне от 2001 г. насам тече усилено пренареждане на силите?

Continue reading “Иран и светът: криза и съпротива”

Orban cabinet’s fall shows again how “picturesque” is Romanian politics

ludovic-orban-700x350
Ludovic Orban (photo: YouTube)

The screen writers of the TV series “Game of Thrones” have things to learn from Romanian politicians

Vladimir Mitev

This article was published on 10th February on the site of the Bulgarian daily newspaper ”Word”. 

Romanian politics has always excelled in its vitality. There is always something going on there – unions, divisions, agreements, cohabitations between political leaders and parties. That is why the fall of Ludovic Orban’s government, followed by the nomination of the same man by the president Klaus Iohannis for future prime minister, should not surprise anyone. There is even a political joke circling around Facebook. The people from the National Liberal Party (PNL) say: “We propose Orban for prime minister”. Somebody asks them why. “In order not to vote for him”, says the answer.

Continue reading “Orban cabinet’s fall shows again how “picturesque” is Romanian politics”

Căderea guvernului Orban demonstrează încă o dată cât de ”pitorească” este politica românească

ludovic-orban-700x350
Ludovic Orban (foto: YouTube)

Scenariștii serialului ”Urzeala Tronurilor” mai au lucruri de învățat de la politicienii români

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 10 februarie 2020 pe site-ul ziarului ”Cuvânt”.

Dintotdeauna politica românească s-a distins prin vitalitatea sa. Acolo tot timpul se întâmplă ceva – se fac uniuni, sunt divizări, înțelegeri, ”coabitări” între liderii politici şi partidele din sfera puterii. Iată de ce căderea guvernului Ludovic Orban, urmată de nominalizarea, de către președintele Klaus Iohannis, a aceluiași personaj pentru a face vechiul-noul guvern nu trebuie să mai surprindă pe nimeni. A apărut până și un banc politic. Oamenii din PNL spun: ”Îl propunem pe Orban pentru premier”. Întrebați de ce, aceștia răspund: ”Ca să nu-l votăm”.

Continue reading “Căderea guvernului Orban demonstrează încă o dată cât de ”pitorească” este politica românească”

Падането на кабинета Орбан отново демонстрира колорита на румънската политика

ludovic-orban-700x350
Лудовик Орбан (снимка: YouTube)

Сценаристите на „Игра на тронове“ има какво да научат в Румъния

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 10 февруари 2020 г. на сайта на вестник “Дума”.

Румънската политика винаги се е отличавала с жизнеността си. Там постоянно нещо се случва – вървят съюзи, разпади, договорки, „съжителства“ между политически лидери и партии. Затова и падането на правителството на Лудовик Орбан, последвано от номинирането на същия човек от страна на президента Клаус Йоханис за създаване на ново правителство, не трябва да учудват. Върви дори политически виц. Хората от Националнолибералната партия (НЛП) казват: „Предлагаме Орбан за премиер“. Питат ги защо. „За да не гласуваме за него“, гласи отговорът.

Continue reading “Падането на кабинета Орбан отново демонстрира колорита на румънската политика”

If the government in Iran changes, a new agreement with the USA is possible

architecture-700x350
Isfahan (photo: Pixabay, CC0)

An interview with the Iranian foreign policy expert Farzad Ramezani Bonesh on the February 2020 parliamentary elections and what their consequences might be for the country

Vladimir Mitev

bonesh-350
Farzad Ramezani Bonesh (photo: Farzad Ramezani Bonesh)

Farzad Ramezani Bonesh is an Iranian senior researcher and analyst on regional and international issues, with a focus on the Persian Gulf and South Asia. He has previously been chief editor of desk research at several Iranian research centers. He has published hundreds of research articles, short analyses and journalism in Persian and English.

This article was published on 10 February 2020 on the Bulgarian section of the site “The Barricade”.

Continue reading “If the government in Iran changes, a new agreement with the USA is possible”