Florin Grecu: The Romanian politician today is reduced to signing the experts’ decisions

Florin Grecu (photo: Florin Grecu)

Interview with the Romanian political scientist about his book with texts about the classical contradiction in the Romanian society between apolitical institutions/experts and parties/politicians

Vladimir Mitev

Florin Grecu is a professor at the University “Hyperion” in Bucharest. He teaches political sciences – political parties, electoral analysis, European governance, international governance. He has graduated from the Faculty of Political Sciences at the University of Bucharest. His doctorate is on the issue: “The construction of a unique party: The National Revival Front”. The blog “The Bridge of Friendship” has discussed with him on the occasion of the coming out of his book “Political/Apolitical”, where an interview with him from this blog is republished.

Political/Apolitical is the contradiction, which explains a lot in Romanian society in the last years. One one side stands the technocratic institutions, which are unelected, own specific knowledge and usually enjoy a good approval rating among the public. On the other side stand the parties and the politicians, who are not trusted a lot by the society, who are considered corrupt, but also represent the democratic vote and a chance for modification of the state policies, which otherwise serve too much the financial and judicial sector, the security, the middle classes and don’t take so much into consideration the interests of the poor people.

Continue reading “Florin Grecu: The Romanian politician today is reduced to signing the experts’ decisions”

Florin Grecu: Politicul român astăzi e redus la semnarea deciziilor luate de experţi

Florin Grecu (foto: Florin Grecu)

Interviu cu politologul român despre cartea sa cu texte despre contradicţia clasică din societatea românească între instituţii apolitice/experţi şi partide/politicieni

Vladimir Mitev

Florin Grecu este lector doctor la Universitatea Hyperion din Bucureşti. Predă ştiinţe politice – partide politice, analiză electorală, guvernanţă europeană, guvernanţă internaţională. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti. Teza de doctorat lui este „Construcția unui partid unic: Frontul Renaşterii Naţionale”. Blogul Podul Prieteniei a discutat cu el pe ocazia ieşirii din tipar a cărţii lui ”Politic şi Apolitic” unde este preluat şi un interviu cu el din blogul acesta.

Politic/Apoltic este contradicţia care explică mult în societatea românească în ultimii ani – pe de o parte fiind instituţiile tehnocrate, nealese, care stăpânesc cunoştinţe specifice şi se bucură de obicei de bună încredere publică, pe de altă parte sunt partidele şi politicienii care au grad redus de încredere publică, sunt considerate corupte, dar sunt şi reprezentanții votului democratic şi o şansa pentru modificarea politicilor de stat, care alteori servesc prea mult sectorul financiar, judiciar, de securitate, clasele de mijloc şi adesea îi pierd din vizor pe săracii. 

Continue reading “Florin Grecu: Politicul român astăzi e redus la semnarea deciziilor luate de experţi”

Флорин Греку: Днес румънският политик просто подписва решенията, взети от експертите

Политологът Флорин Греку (снимка: Флорин Греку)

Интервю с румънския политолог за книгата му с текстове за класическото противоречие в румънското общество между аполитични институции/експерти и партии/политици

Владимир Митев

Флорин Греку е лектор доктор в Университета „Хиперион“ в Букурещ. Преподава политология – политически партии, електорален анализ, европейско управление, международно управление. Той е завършил Факултета по политически науки в рамките на Букурещкия университет. Докторатът му е по темата „Изграждането на една уникална партия: фронтът за национално възраждане“. Блогът „Мостът на приятелството“ разговаря с него по повод издаването на книгата му „Политическо/аполитично“, където е препечатано и интервю с него от този блог.

Политическо/аполитично е противоречието, което обяснява много в румънското общество през последните години – от една страна са технократските институции, които са неизбрани, владеят специфично познание и обикновено се ползват с обществено одобрение, а от другата страна са партиите и политиците, които са в по-малка степен одобрявани от обществото, считани са за корумпирани, но и са демократично избрани представители. Те са шанс за промяна на държавните политики, които иначе прекалено много служат на финансовия сектор, на правосъдието, на сигурността, на средната класа и често губят от поглед бедните.

Continue reading “Флорин Греку: Днес румънският политик просто подписва решенията, взети от експертите”

Iran and the world: crisis and resistance

iran-700x350
Minaret of a sacred place in Qom (photo: Pixabay, CC0)

After the February 2020 parliamentary elections the political elite in the Islamic Republic homogenised itself, with the reformist current being practically left out of the parliament. The spread of the coronavirus strengthened once again the contradictions between the country’s elite and the people, for whom Iran is part of the world and not only the sponsor of „the axis of resistance” in the Middle East

Vladimir Mitev

This article will be published in the Bulgarian magazine “New Times”

The year 2020 started with fears from world war, which followed the murder of the Iranian general Qassem Soleimani. It continued with the hysteria around the spread of the coronavirus, which stirred the imposition of state of emergency in Bulgaria, Romania and other European countries. Now high-ranking politicians and experts claim in media that we are in a state of war with bacteriological weapon.

Such fears from war and extinction are not something new in the last thirty years, in which Bulgarians have passed through a lot of social cataclysms and crises. But our country was never under the threat of a military conflict with its neighbour or international factor. How would have we felt, if we lived in one of the key countries of the Middle East – Iran, and there was a constant threat haunting us – not only if we belong to the elite of the country, but also if we feel part of the common people? How do the Iranian elite and people see their role in the Middle East, where after 2001 there is an intense rearrangement of forces?

Continue reading “Iran and the world: crisis and resistance”

Iran şi lumea: criză şi rezistenţă

iran-700x350
Minareaua unui loc sacru din Qom (foto: Pixabay, CC0)

După alegerile parlamentare din februarie 2020 elita politică a Republicii Islamice Iran se omogenizează, curentul reformatorilor fiind practic exclus din parlament. Răspândirea corona virusului însă a întărit din nou contradicţiile dintre elita ţării şi oamenii, pentru care Iranul face parte din lume şi nu este doar sponsorul ”axei rezistenţei” din Orientul Mijlociu

Vladimir Mitev

Acest articol va fi publicat în numărul 3-4 din anul 2020 al revistei bulgare ”Timpuri noi”. 

Anul 2020 a început cu fricile legate de un război mondial, care au urmat uciderii generalului iranian Ghassem Soleimani. Şi a continuat cu isteria în jurul răspândirii corona virusului, care a provocat introducerea unei stări de urgenţă în Bulgaira, România şi alte ţări europene. Acum politicienii de rând înalt şi experţi afirmă în media că ne aflăm într-un război cu arme bacteriologice.

Pentru noi în Bulgaria astfel de frici de război şi distrugere sunt ceva nou în ultimii 30 de ani, în care am trecut prin multe cutremure şi crize sociale, fără a intra într-un conflict militar deschis cu vreun vecin sau factor internaţional. Dar cum ne-am fi simţit, dacă locuiam într-una dintre ţările cheie în Orientul Mijlociu – Iran, şi ne pândea pericolul permanent – indiferent dacă apărţinem elitei acestei ţării sau ne simţeam mai degrabă parte din oamenii de rând? Cum elitele şi poporul din Iran privesc rolul său din Orientul Mijlociu, unde cel puţin din anul 2001 se produce o rearanjare a forţelor?

Continue reading “Iran şi lumea: criză şi rezistenţă”

Иран и светът: криза и съпротива

iran-700x350
Минаретата на светилище в град Гом (снимка: Pixabay)

След февруарските парламентарните избори политическият елит на Ислямска република Иран се хомогенизира, като течението на реформаторите на практика беше почти изключено от парламента. Разпространението на коронавируса обаче засили за пореден път противоречията между елита на страната и хората, за които Иран е част от света, а не само спонсор на „оста на съпротивата“ в Близкия изток

Владимир Митев

Тази статия ще излезе в брой 3-4 за 2020 г. на българското списание “Ново време”.

2020 г. започна със страховете от световна война, последвали убийството на иранския генерал Гасем Солеймани. И продължи с истерията около разпространението на коронавируса, което провокира въвеждането на извънредно положение в България, Румъния и в други европейски страни. Сега високопоставени политици и експерти твърдят из медиите, че се намираме във война с бактериологично оръжие.

За нас в България подобни страхове от война и унищожение са нещо ново през последните трийсет години, преминали с много сътресения и кризи, но без да въвлекат страната ни в открит военен конфликт с някой неин съсед или международен фактор. Как обаче бихме се чувствали, ако живеехме в една от ключовите държави в Близкия изток – Иран, и над нас тегнеше постоянно заплаха – без значение дали принадлежим на елита на държавата или се чувстваме по-скоро част от обикновените граждани? Как иранският елит и народ гледат на своята роля в Близкия изток, където поне от 2001 г. насам тече усилено пренареждане на силите?

Continue reading “Иран и светът: криза и съпротива”

Orban cabinet’s fall shows again how “picturesque” is Romanian politics

ludovic-orban-700x350
Ludovic Orban (photo: YouTube)

The screen writers of the TV series “Game of Thrones” have things to learn from Romanian politicians

Vladimir Mitev

This article was published on 10th February on the site of the Bulgarian daily newspaper ”Word”. 

Romanian politics has always excelled in its vitality. There is always something going on there – unions, divisions, agreements, cohabitations between political leaders and parties. That is why the fall of Ludovic Orban’s government, followed by the nomination of the same man by the president Klaus Iohannis for future prime minister, should not surprise anyone. There is even a political joke circling around Facebook. The people from the National Liberal Party (PNL) say: “We propose Orban for prime minister”. Somebody asks them why. “In order not to vote for him”, says the answer.

Continue reading “Orban cabinet’s fall shows again how “picturesque” is Romanian politics”