The Cooperation and Verification Mechanism can encourage Bulgarian-Romanian interaction

The poster of the podcast Rule of Law Rules (source: https://rolr.podigee.io/)

The founder of the “Bridge of Friendship” blog gave an interview to the podcast of the Konrad Adenauer Romania Foundation about the rule of law in Bulgaria and Bulgarian-Romanian relations

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev was invited as a guest on the podcast Rule of Law Rules of the Konrad Adenauer Romania Foundation. In the episode released on April 7, 2021, Vladimir spoke about the rule of law in Bulgaria, the over-personalized political system (under the aegis of Prime Minister Boyko Borissov), the prosecution, which is in question, and public sentiment about the rule of law and anti-corruption discourse. In addition, Vladimir spoke about the Cooperation and Verification Mechanism and how it could influence Bulgarian-Romanian relations by allowing the two countries to have their own initiative internationally.

Continue reading

Mecanismul de Cooperare și Verificare poate încuraja cooperarea româno-bulgară

Posterul podcastului Rule of Law Rules (sursă: https://rolr.podigee.io/)

Fondatorul blogului „Podul Prieteniei” a susținut un interviu pe podcast-ul Fundației Konrad Adenauer România despre statul de drept din Bulgaria și relațiile româno-bulgare

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev a fost invitat  la podcastul Rule of Law Rules al Fundației Konrad Adenauer România. În episodul lansat pe 7 aprilie 2021, Vladimir a vorbit despre statul de drept din Bulgaria, sistemul politic suprapersonalizat (sub egida primului ministru Boyko Borissov), procuratura, care se află sub un semn de întrebare și sentimentul public cu privire la statul de drept și discursul anticorupție. În plus, Vladimir a vorbit despre Mecanismul de Cooperare și Verificare și despre modul în care acesta poate influența relațiile româno-bulgare, permițând celor două țări să aibă propria inițiativă la nivel internațional.

Continue reading

Механизмът за сътрудничество и проверка може да окуражи българо-румънско сътрудничество

Плакатът на подкаста Rule of Law Rules (източник: https://rolr.podigee.io/)

Основателят на блога “Мостът на приятелството” даде интервю на подкаста на фондация “Конрад Аденауер Румъния” за правовата държава в България и българо-румънските отношения

Владимир Митев

Владимир Митев бе поканен за гост на подкаста Rule of Law Rules на фондация “Конрад Аденауер Румъния”. В епизода, разпространен на 7 април 2021 г. Владимир говори за правовата държава в България, за свръхперсонализираната политическа система (под егидата на премиера Бойко Борисов), за прокуратурата, която е поставена под въпрос и за обществените настроения спрямо дискурса за правова държава и антикорупция. Освен това, Владимир говори за Механизма за сътрудничество и проверка и как той може да повлияе на българо-румънските отношения, като позволи на двете държави да имат собствена инициатива в международен план.

Continue reading

Bulgarian justice is a litmus test for developments in society

Laura Codruţa Koveşi – the chief prosecutor of the European prosecutor’s office is lauded by the opponents of the Bulgarian chief prosecutor as his illuminated alternative (source: Wikipedia Commons)

Bulgaria’s national and international political contradictions revolve around corruption and the rule of law

Vladimir Mitev

This article was published at the English section of the Bulgarian site “The Barricade”.

Bulgarian judiciary has been at the center of political talks and clashes for more than 9 months since the protests began in the summer of 2020. They erupted after prosecutors stormed the president’s office, searching the office of an employee close to Rumen Radev. The protests had, among other things, an anti-corruption agenda and an explicit accusation against the chief prosecutor Ivan Geşev that he is acting in a corrupt way, benefiting the oligarchy, represented by the businessman from the Movement for Rights and Freedoms party Delean Peevski. Following the protests, the president demanded the resignations of Geshev and Prime Minister Boiko Borisov and initiated several talks and actions related to judicial reform. At the same time, the organization Justice for All reminded of its vision of judicial reform, which will limit the prerogatives of the chief prosecutor and strengthen the power of judges in the judiciary.

Continue reading

Justiţia bulgară este un turnesol pentru dezvoltările din societate

Laura Codruţa Koveşi este prezentată de către oponenţii lui Ivan Geşev ca fiind o alternativă iluminată a procurorului-şef bulgar (sursă: Wikipedia Commons)

Contradicţiile politice naţionale şi internaţionale din Bulgaria mereu se învârt în jurul corupţiei şi statului de drept

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe secţia românească a site-ului Baricada.

Justiţia bulgară continuă să fie în centrul discuţiilor şi confruntărilor politice timp de peste 9 luni de la începutul protestelor din vara lui 2020. Ele au izbucnit după ce procuratura a descins la oficiul preşedintelui, făcând percheziţii în cabinetul unui angajat şi apropiat al lui Rumen Radev. Protestele au avut între altele o agendă anticorupţie şi o acuzaţie explicită către procurorul-şef Ivan Geşev că acţionează într-un mod corupt, beneficiind oligarhia, reprezentată de afaceristul din partidul Mişcare pentru Dreptăți şi Libertăţi, Delean Peevski. Ca urmare a protestelor, preşedintele a cerut demisiile lui Geşev şi premierului Boiko Borisov şi a iniţiat mai multe discuţii şi acţiuni legate de reforma judiciară. În acelaşi timp, organizaţia Dreptate pentru Toţi a amintit de propunerile sale de reformă judiciară, care va limita prerogativele procurorului-șef şi va întări puterea judecătorilor din sistemul judiciar. 

Continue reading

Българското правосъдие е лакмус за случващото се в обществото

Лаура Кьовеши е превъзнасяна от опонентите на Иван Гешев като негова просветена алтернатива (източник: Wikipedia Commons)

Националните и международните политически противоречия на България се въртят около корупцията и върховенството на закона

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада”.

Българската съдебна система е в центъра на политическите разговори и сблъсъци повече от 9 месеца, откакто протестите започнаха през лятото на 2020 г. Те избухнаха, след като прокуратурата нахлу в кабинета на президента, претърсвайки кабинета на служител, близък до Румен Радев. Протестите имаха, наред с други неща, дневен ред за борба с корупцията и обвинение срещу главния прокурор Иван Гешев, че той действа по корупционен начин, облагодетелствайки олигархията, представлявана от бизнесмена от партия Движение за права и свободи Делян Пеевски. След протестите президентът поиска оставките на Гешев и премиера Бойко Борисов и инициира няколко разговора и действия, свързани със съдебната реформа. В същото време организацията „Правосъдие за всеки“ напомни за визията си за съдебна реформа, която ще ограничи прерогативите на главния прокурор и ще засили властта на съдиите в съдебната власт.

Continue reading

The digitalisation of administrative services in the Republic of Moldova is irreversible

A chuch in Chisinau (sursă: Pixabay, CC0)

Interview with the Moldovan journalist Oleg Kosih about e-government in Bessarabia

Vladimir Mitev

This interview was broadcast on 16th February 2021 in the program “Something More” on the program “Horizon” on the Bulgarian National Radio.

Georgi Markov: Transparency in governance, facilitation of citizens and reduction of risks for citizens in direct contact with the administration. These are some of the ideas that the authorities in the Republic of Moldova are implementing by providing a number of administrative services electronically. This type of interaction is already familiar to citizens and they are used to it. If it is interrupted for any reason, they will seek responsibility for why they are deprived of this opportunity. This opinion was expressed by the Moldovan journalist and founder of the Bulgarian Spirit Foundation Oleg Kosih in a conversation with his colleague from the site “The Bridge of Friendship” Vladimir Mitev. Oleg Kosih recalls the way in which electronic services were formed in the Republic of Moldova and tells how people accept this idea.

Continue reading

Digitalizarea serviciilor administrative din Republica Moldova este ireversibilă

Biserica din Chişinău (sursă: Pixabay, CC0)

Interviu cu jurnalistul moldovean Oleg Kosih despre e-guvernare în Basarabia

Vladimir Mitev

Acest interviu a fost difuzat pe 16 februarie 2021 în programul „Ceva mai mult” al programului „Orizont” de la Radio Național Bulgar.

Georgi Markov: Transparență în guvernare și reducerea riscurilor pentru cetățenii în contact direct cu administrația. Acestea sunt câteva dintre ideile pe care autoritățile din Republica Moldova le pun în aplicare prin furnizarea unui număr de servicii administrative pe cale electronică. Acest tip de interacțiune este deja familiar cetățenilor și ei sunt obișnuiți. Dacă este întreruptă din orice motiv, aceștia vor cere responsabilitatea pentru motivul pentru care sunt privați de această oportunitate. Această opinie a fost exprimată de jurnalistul moldovean și fondatorul Fundației Spirit Bulgar Oleg Kosih într-o conversație cu colegul său de pe site-ul „Podul Prieteniei” Vladimir Mitev. Oleg Kosih amintește modul în care s-au format serviciile electronice în Republica Moldova și spune cum oamenii acceptă această idee.

Continue reading

Електронизацията на административните услуги в Република Молдова е необратима

Църква в Кишинев (снимка: Pixabay, CC0)

Интервю с молдовския журналист Олег Косих за електронното управление в Бесарабия

Владимир Митев

Това интервю бе излъчено на 16 февруари 2021 г. в предаването “Нещо повече” на програма “Хоризонт” на Българското национално радио.

Георги Марков: Прозрачност в управлението, улесняване на граждните и намаляване на рисковите за гражданите при пряк контакт с администрацията. Това са част от идеите, които реализират властите в Република Молдова с предоставянето на редица административни услуги по електронен път. Този тип взаимодействие вече е познато на гражданите и те са свикнали с него. Ако бъде прекъснато по някакви причини, те ще потърсят отговорност защо са лишени от тази възможност. Това мнение изрази молдовският журналист и основател на фондацията “Български дух” Олег Косих в разговор с колегата от сайта “Мостът на приятелството” Владимир Митев. Олег Косих припомня пътя, по който са формирани електронните услуги в Република Молдова и разказва как хората приемат тази идея.

Continue reading