What change takes place in Bulgaria?

Vladimir Mitev (source: The Bridge of Friendship)

Vladimir Mitev discusses about the outcome of the November 2021 parliamentary and presidential elections in Bulgaria, anti-corruption, need for revitalisation of Bulgarian politics and corona crisis’ influence on poltica in an interview for the Iranian Labour News Agency

Kamran Baradaran

On 14th and 21th November 2021 Bulgaria held parliamentary and presidential elections, which reconfirmed the prevalence of president Rumen Radev in Bulgarian politics and gave credit to the newly-formed anti-corruption party Change Continues to try forming a government. In this context the Iranian Labour News Agency interviewed Vladimir Mitev, trying to find out more about the essence of “change” in Bulgaria, about the political meaning of anti-corruption, Bulgarias’ political apathy and the role of corona crisis in all that. The interview was published on 8th December 2021 at ILNA’s website. 

Continue reading

Ce schimbări au loc în Bulgaria?

Vladimir Mitev (sursă: Podul Prieteniei)

Vladimir Mitev discută despre rezultatul alegerilor parlamentare și prezidențiale din noiembrie 2021 în Bulgaria, despre anticorupție, despre nevoia de revitalizare a politicii bulgare și despre influența crizei corona asupra polticii într-un interviu pentru Agenția Iraniană de Ştiri a Muncitorilor

Kamran Baradaran

Pe 14 și 21 noiembrie 2021, în Bulgaria au avut loc alegeri parlamentare și prezidențiale, care au reconfirmat prevalența președintelui Rumen Radev în politica bulgară și au acordat  credit politic nou formatului partid  anticorupție, Continuăm Schimbarea, ca să formeze un guvern. În acest context, Agenția Iraniană de Ştiri a Muncitorilor (ILNA) l-a intervievat pe Vladimir Mitev, încercând să afle mai multe despre esența “schimbării” în Bulgaria, despre semnificația politică a anticorupției, despre apatia politică a bulgarilor și despre rolul crizei corona în toate acestea. Interviul a fost publicat pe 8 decembrie 2021 pe site-ul ILNA. 

Continue reading

Каква промяна се случва в България?

Владимир Митев (източик: Мостът на приятелството)

Владимир Митев обсъжда резултатите от парламентарните и президентските избори през ноември 2021 г., борбата с корупцията, необходимостта от съживяване на българската политика и влиянието на корона кризата върху полтиката в интервю за Иранската работническа новинарска агенция

Камран Барадаран

На 14 и 21 ноември 2021 г. в България се проведоха парламентарни и президентски избори, които отново потвърдиха водещата роля на президента Румен Радев в българската политика и дадоха кредит на доверие на новосформираната антикорупционна партия “Промяната продължава” да се опита да състави правителство. В този контекст Иранската работническа новинарска агенция  интервюира Владимир Митев, опитвайки се да разбере повече за същността на “промяната” в България, за политическия смисъл на антикорупцията, за политическата апатия на българина и за ролята на корона кризата във всичко това. Интервюто бе публикувано на 8 декември 2021 г. на уебсайта на ILNA. 

Continue reading

Bulgarians both look for capitalism with modern face and are skeptical towards change

Change Continues’ leaders Kiril Petkov and Assen Vassilev (source: YouTube)

The 14 November 2021 parliamentary elections in Bulgaria gave political space to a new party that promises change. Vladimir Mitev discusses about change and status-quo in an interview for the Polish site Strajk.eu

With much of the votes at the parliamentary elections in Bulgaria that took place on 14 November 2021, there is a clear winner – the anti-graft party Change Continues. Its political intentions deal with modernisation of the country in a number of domains, with judicial reform being one of the priorities. The Bridge of Friendship blog has written a number of articles on the Bulgarian protests of 2020, which were the beginning of the fall of the government of Boyko Borissov. Following the 4 April 2021 parliamentary elections a interim government was formed by the president Rumen Radev, in the conditions in which the post-Borissov political elites are unable to agree on a clear majority in parliament. The 14 November 2021 elections were the third parliamentary elections for this year and it is still not clear whether the political crisis will be overcome after them. 

Change Continues – the newly established party, took more than 25% of the votes. Boyko Borissov’s GERB remained second with more than 22% support. The Movement for Right and Freedoms – a political party, supported by the Turkish minority, but also having an important Bulgarian businessmen in its list, is the third force with a bit over 13% of the votes. It is followed by the Bulgarian Socialist Party, which got a bit over 10%. Then comes the formation of the showman Slavi Trifonov “There is Such a People” (over 9,5%), Democratic Bulgaria (a party of the urban middle class – a bit over 6% and the party Revival (less than 5%), which run on discourses of patriotism, anti-vaccination and critique of Western integrationists circles.

On the same day presidential elections were held – with the incumbent president Rumen Radev being unable to win them at the first round, but having a large distance from the second candidate – the rector of the University of Sofia. The Bridge of Friendship blog will probably reflect on the Bulgarian political situation after the election of the new president in other articles. What we offer now is an interview, which was given to Strajk.eu – a Polish progressive outlet. The interview was done by Malgorzata Kulbaczewska-Figat – a Polish journalist specialist in matters of Central, Eastern and Southeastern Europe. 

Continue reading

Bulgarii caută capitalismul cu față modernă, dar sunt şi sceptici la schimbare

Liderii partidului Continuăm Schimbarea Kiril Petkov (stânga) şi Asen Vasilev (sursă: YouTube)

Alegerile parlamentare din 14 noiembrie 2021 din Bulgaria au oferit spațiu politic unui nou partid care promite schimbarea. Vladimir Mitev discută despre schimbare și status-quo într-un interviu pentru site-ul polonez Strajk.eu

După numărarea a unei mari părţi din voturile de la alegerile parlamentare din Bulgaria care au avut loc la 14 noiembrie 2021, există un câștigător clar – partidul Schimbarea Continuă. Intențiile sale politice se referă la modernizarea țării în mai multe domenii, reforma judiciară fiind una dintre priorități. Blogul Podul Prieteniei a publicat deja o serie de articole despre protestele din Bulgaria din 2020, care au reprezentat începutul căderii guvernului lui Boyko Borisov. În urma alegerilor parlamentare din 4 aprilie 2021 a fost format un guvern interimar de către președintele Rumen Radev, în condițiile în care elitele politice din epoca post-Borisov n-au reușit să ajungă la un acord privind o majoritate clară în parlament. Alegerile din 14 noiembrie 2021 au fost al treilea scrutin parlamentar din acest an și încă nu este clar dacă criza politică va fi depășită în urma acestora. 

Schimbarea Continuă – partidul nou înființat, a obținut peste 25% din voturi. GERB-ul lui Boyko Borisov a rămas pe locul al doilea, cu o susținere de peste 22%. Mișcarea pentru Dreptate și Libertăți – o formațiune politică, susținută de minoritatea turcă, dar care are pe listă și un important om de afaceri bulgar, este a treia forță cu puțin peste 13% din voturi. Acesta este urmat de Partidul Socialist Bulgar, care a obținut puțin peste 10%. Urmează formațiunea showmanului Slavi Trifonov “Există un astfel de popor” (peste 9,5%), Bulgaria Democrată (un partid al clasei de mijloc urbane) – puțin peste 6% și partidul Renașterea (mai puțin de 5%), care se bazează pe discursuri legate de patriotism, antivaccinare și critică a cercurilor integraționiste occidentale.

În aceeași zi au avut loc alegeri prezidențiale – președintele în exercițiu Rumen Radev nereușind să le câștige din primul tur, dar având o distanță mare față de cel de-al doilea candidat – rectorul Universității din Sofia, Anastas Gergicov. Blogul Podul Prieteniei va dedica și alte articole analizei situației politice bulgare după alegerea noului președinte. Ceea ce vă oferim acum este un interviu, care a fost acordat pentru platforma Strajk.eu din Polonia. Interviul a fost realizat de Malgorzata Kulbacewska-Figat – o jurnalistă specializată în chestiuni legate de Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. 

Continue reading

Българите едновременно търсят капитализъм с модерно лице и са скептични към промяната

Лидерите на “Продължаваме промяната” Кирил Петков (вляво) и Асен Василев (източник: YouTube)

Парламентарните избори в България на 14 ноември 2021 г. дадоха политическо пространство на нова партия, която обещава промяна. Владимир Митев говори за промяната и статуквото в интервю за полския сайт Strajk.eu

След като бяха преброени голяма част от гласовете на парламентарните избори в България, които се проведоха на 14 ноември 2021 г., има ясен победител – партията против корупцията “Промяната продължава”. Нейните политически намерения са свързани с модернизацията на страната в редица области, като съдебната реформа е един от приоритетите. В блога “Мостът на приятелството” са публикувани редица статии за протестите в България през 2020 г., които поставиха началото на падането на правителството на Бойко Борисов. След парламентарните избори на 4 април 2021 г. беше съставено служебно правителство от президента Румен Радев, в условията на невъзможност на политическите елити след Борисов да постигнат съгласие за ясно мнозинство в парламента. Изборите на 14 ноември 2021 г. бяха третите парламентарни избори за тази година и все още не е ясно дали след тях политическата криза ще бъде преодоляна. 

“Промяната продължава” – новоучредената партия, взе повече от 25% от гласовете. ГЕРБ на Бойко Борисов остана на второ място с повече от 22% подкрепа. Движението за права и свободи – политическа партия, подкрепяна от турското малцинство, но имаща и важен български бизнесмен в листата си, е третата сила с малко над 13% от гласовете. Тя е следвана от Българската социалистическа партия, която получава малко над 10 %. След това се нареждат формацията на шоумена Слави Трифонов “Има такъв народ” (над 9,5%), Демократична България (партия на градската средна класа) – малко над 6% и партия Възраждане (под 5%), които се базира на реторика за патриотизъм, антиваксърството и критика на западните интеграционни кръгове.

В същия ден се проведоха и президентски избори – като действащият президент Румен Радев не успя да ги спечели на първия тур, но има голяма дистанция от втория кандидат – ректора на Софийския университет Анастас Герджиков. Блогът “Мост на приятелството” вероятно ще отрази политическата ситуация в България след избора на новия президент в други статии. Това, което предлагаме сега, е интервю, което беше дадено за Strajk.eu – полско прогресивно издание. Интервюто е направено от Малгожата Кулбачевска-Фигат – полска журналистка, специализирана по въпросите на Централна, Източна и Югоизточна Европа. 

Continue reading