What did Bulgarians in Romania vote for?

Un alegător bulgar în fața comisiunii electorale de secție din București (sursă: Vladimir Mitev)

Interview at the end of Election Day, Sunday, October 2, 2022

Radio Varna, 2 October 2022

On the evening of 2 October 2022, at 8.30 pm – half an hour after the end of the Bulgarian parliamentary election day – Radio Varna spoke to the National Radio of Bulgaria correspondent Vladimir Mitev, who is the editor of the newly established Romanian section at Radio Bulgaria. The interview reflected on the election day in Romania, the attitude of some of the Bulgarians interviewed towards the two countries and the people’s motivation to vote.

The interview was taken by Radio Varna presenter Valeri Velikov. The title, subtitle and introductory text belong to the Bridge of Friendship blog.

Continue reading

Pentru ce au votat bulgarii din România?

Избирател пред секционната избирателна комисия в Букурещ (източник: Владимир Митев)

Interviu la finalul zilei alegerilor, duminică, 2 octombrie 2022

Radio Varna, 2 octombrie 2022

În seara zilei de 2 octombrie 2022, la ora 20.30 – la o jumătate de oră după ce s-a încheiat ziua alegerilor parlamentare din Bulgaria – Radio Varna a stat de vorbă cu trimisul special al BNR, Vladimir Mitev, care este redactorul secției românești nou înființate la Radio Bulgaria. Interviul a urmărit ziua alegerilor din România, atitudinea unora dintre bulgarii intervievați față de cele două țări și motivația lor de a vota.

Interviul a fost luat de prezentatorul Radio Varna, Valeri Velikov. Titlul, subtitlul și textul de introduce aparțin blogului Podul Prieteniei.

Continue reading

За какво гласуват българите в Румъния?

Избирател пред секционната избирателна комисия в Букурещ (източник: Владимир Митев)

Интервю на края на изборния ден в неделя 2 октомври 2022 г. 

Радио Варна, 2 октомври 2022 г.

Във вечерта на 2 октомври 2022 г. към 20.30 – половин час след приключването на изборния ден на българските парламентарни избори радио Варна разговоря със специалния пратеник на БНР Владимир Митев, който е редактор в новосформираната румънска секция на радио България. Интервюто проследи изборния ден в Румъния, нагласите на някои от интервюираните българи за двете страни и мотивацията им да гласуват. Интервюто бе взето от водещия на радио Варна Валери Великов.

Continue reading

Bulgaria and Romania Are (Finally) Getting to Know Each Other

A Romanian church at the zone of the Iron Gate on the Danube (source: Pexels, CC0)

For decades in the 20th century, Bulgarians and Romanians, two neighboring nations sharing 609 kilometers of border, knew little of each other. Today, 15 years after the two countries became members of the larger European family, things are changing for the better

Galina Ganeva

This article was published on 14 September 2022 at the Polish site 3seaseurope.com.

“There are probably not many Bulgarians who know that, apart from mamaliga, or polenta, Romanian cuisine is almost identical to what we proudly call traditional Bulgarian cuisine. The Easter bread Kozunak (they even call it the same) and sarmi, stuffed vine or cabbage leaves on Christmas, which they call sarmale. We have many similar sayings. Why do we not know about these similarities?,” wonders Maria Stanimirova-Hazday, a Bulgarian translator of the Romanian language.

Continue reading

Bulgaria și România încep (în sfârșit) să se cunoască

O biserică română din zona Cazanelor Dunării (sursă: Pexels, CC0)

Timp de zeci de ani în secolul al XX-lea, bulgarii și românii, două națiuni vecine care împart 609 kilometri de graniță, au știut foarte puțin una despre cealalta. Astăzi, la 15 ani după ce cele două țări au devenit membre ale marii familii europene, lucrurile se schimbă în bine

Galina Ganeva

Acest text a fost publicat în ziua de 14 septembrie 2022 pe site-ul polonez 3SeasEurope.com.

“Probabil că nu sunt mulți bulgari care știu că, în afară de mamaliga sau polenta, bucătăria românească este aproape identică cu ceea ce noi numim cu mândrie bucătăria tradițională bulgară. Pâinea de Paște Kozunak (ei chiar îi spun la fel – cozonac) și sarmi, frunze de viță de vie sau de varză umplute de Crăciun, pe care ei le numesc sarmale. Avem multe ziceri asemănătoare. De ce nu știm despre aceste asemănări?”, se întreabă Maria Stanimirova-Hazday, traducătoare din limba bulgară în limba română.

Continue reading

България и Румъния (най-накрая) се опознават

В продължение на десетилетия през ХХ век българите и румънците от две съседни държави, които имат 609 км обща граница, са знаели много малко един за друг. Днес, 15 години след като двете страни станаха членове на голямото европейско семейство, нещата се променят към по-добро

Галина Ганева

Този текст бе публикуван на 14 септември 2022 г. на полския уебсайт 3SeasEurope.com.

“Вероятно не много българи знаят, че с изключение на мамалигата или полентата, румънската кухня е почти идентична с това, което с гордост наричаме традиционна българска кухня. Великденски хляб “Козунак” (дори го наричат по същия начин – “козонак”) и сарми, лозови или зелеви листа, пълнени на Коледа, които наричат “сармале”. Имаме много подобни поговорки. Защо не знаем за тези прилики?”, пита Мария Станимирова-Хаздай, преводач от български на румънски език.

Continue reading

Danish experts: The current crisis encourages the Eastern EU nations to look for their own solutions

Rasmus Sørensen (left) and Zlatko Jovanovic of the Democracy in Europe Organization, which deals with political education (source: Zlatko Jovanovic)

A talk with Rasmus Sørensen and Zlatko Jovanovic of the Democracy in Europe Organization on the Danish attitude towards the EU project, towards the attempts for strategic ambiguity in the Eastern part of the EU and towards some non-conventional ideas in Southeastern Europe for showing to the Western Europeans that the region is capable to have its own regional integration and dynamics

Continue reading

Experți danezi: Criza actuală încurajează țările din estul UE să caute propriile soluții

Danemarca este un vechi membru al UE din Europa de Vest, susținător al autonomiei strategice europene. Dar este, de asemenea, o țară cu propriile interese economice și de securitate, care o aliniază cu țările non-UE, euro-atlantice

Vladimir Mitev

O discuție cu Rasmus Sørensen și Zlatko Jovanovic de la Organizația Democrația în Europa despre atitudinea daneză față de proiectul UE, față de încercările de ambiguitate strategică în partea estică a UE și față de unele idei neconvenționale din Europa de Sud-Est pentru a arăta vest-europenilor că regiunea este capabilă să aibă propria integrare și dinamică regională

Continue reading

Bulgaria is not just a geopolitical pendulum, but hopefully a country with its own dynamics and drive

Vladimir Mitev (source: Vladimir Mitev)

An interview, which tries to look at the internal dynamics of Bulgarian society and its relation with the geopolitical context, in order to explain what is happening in this country in the last years

Malgorzata Kulbaczewska-Figat

Malgorzata Kulbaczewska-Figat interviewed Vladimir Mitev on a number of issues, related to contemporary Bulgarian politics and society. Vladimir explained that Bulgarian political elites like to attempt to be a bridge, as seen in former prime minister Borssiov good ties with Trump, Merkel, Orban, Erdogan and Putin. With the formation of the government of Kiril Petkov apparently a “collective Borissov with human face” in geopolitical sense was attempted as the government was composed of four very different parties and had the hidden influence of president Radev in it. However, the Petkov government was an apparent attempt for a formula when “the West” and “the East” are in peace, which was changed after the start of the Russian invasion in Ukraine. The Petkov government was also an attempt among other things to gain the trust of the Biden administration and the European Commission and to attract foreign investment, but the few much lauded cases of foreign investment projects always had some kind of a catch. 

Now there is an interim government, formed by president Rumen Radev and in October 2022 new parliamentary elections will be held. There is a lot of talk about Bulgaria’s geopolitical dance between “the West” and “Russia”. But the theory of Bulgaria as a geopolitical pendulum doesn’t help in understanding its internal dynamics. Apparently, after the times of atemporality of Borissov Bulgarian society tries to modernize and to interiorize international/Western standards in its social life. A better way to look at Bulgaria is to try to looks at its politics as a complex balance in which the older elites of transition are in competition and cooperation with newer elites and in which anticorruption is both desired and feared, as it could change the power balances in society. A comparison with Romania, its anti-corruption and level of foreign investment could be helpful in understanding the dilemmas before the Bulgarian political elites.

Continue reading

Bulgaria nu este doar un pendul geopolitic, ci, sperăm, o țară cu o dinamică și un impuls proprii

Vladimir Mitev (sursă: Vladimir Mitev)

Un interviu care încearcă să analizeze dinamica internă a societății bulgare și relația sa cu contextul geopolitic, pentru a explica ce se întâmplă în această țară în ultimii ani

Malgorzata Kulbaczewska-Figat

Malgorzata Kulbaczewska-Figat l-a intervievat pe Vladimir Mitev pe o serie de teme, legate de politica și societatea bulgară contemporane. Vladimir a explicat că elitelor politice bulgare le place să încerce să fie o punte de legătură, așa cum s-a văzut în legăturile bune ale fostului prim-ministru Borisov cu Trump, Merkel, Orban, Erdogan și Putin. Odată cu formarea guvernului Kiril Petkov, aparent s-a încercat un “Borisov colectiv cu față umană” in sens geopolitic, deoarece guvernul era compus din patru partide foarte diferite și avea în el influența ascunsă a președintelui Radev. Cu toate acestea, guvernul Petkov a fost o încercare aparentă pentru o formulă în care “Vestul” și “Estul” sunt în armonie, formulă care a fost schimbată după începerea invaziei rusești în Ucraina. Guvernul Petkov a fost, de asemenea, o încercare, printre altele, de a câștiga încrederea administrației Biden și a Comisiei Europene și de a atrage investiții străine, dar cele câteva cazuri mult lăudate de proiecte de investiții străine au avut întotdeauna un fel de capcană. 

Acum există un guvern interimar, format de președintele Rumen Radev, iar în octombrie 2022 vor avea loc noi alegeri parlamentare. Se vorbește mult despre dansul geopolitic al Bulgariei între “Occident” și “Rusia”. Dar teoria Bulgariei ca un pendul geopolitic nu ajută la înțelegerea dinamicii sale interne. Aparent, după vremurile de atemporalitate ale lui Borisov, societatea bulgară încearcă să se modernizeze și să interiorizeze standardele internaționale/occidentale în viața sa socială. Un mod mai bun de a privi Bulgaria este să încercăm să privim politica sa ca pe un echilibru complex în care elitele mai vechi ale tranziției se află în competiție și cooperare cu elitele mai noi și în care anticorupția este deopotrivă dorită și temută, deoarece ar putea schimba echilibrele de putere din societate. O comparație cu România, cu anticorupția și cu nivelul investițiilor străine ar putea fi utilă pentru a înțelege dilemele cu care se confruntă elitele politice bulgare.

Videoul cu subtitrări în limba română poate fi văzut mai jos:

Continue reading